ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розміри комп'ютерних шрифтів

(роздільна здатність вивідного пристрою 1200 dpi.)

 

 

 

 

Кегель Шрифту, П. Висота літери "Н", мм
Рублений шрифт Новий малоконтрасгний шрифт
"Прагматика" "Журнальна рублена" "Шкільна" "Тайме"
мала літера велика літера мала літера велика літера мала літера велика літера мала літера велика літера
1,45 1,92 1,27 1,81 1,33 1,89 1, ЗО 1,84
1,66 2,24 1,49 2, 16 1,42 2, 16 1,49 2, 11
1,75 2,51 1,58 2,45 1,59 2,40 1, 63 2,38
2, 20 2,95 1,80 2,70 1,91 2,83 1,95 2,85
2, 46 3,46 2,28 3,38 2,16 3, 33 2, 25 3,30
2,83 3,86 2,48 3,74 2,56 3,82 2, 60 3, 73
3,17 4,38 2,84 4,24 2, 90 4,31 2,85 4, 28
3,58 4,74 3,10 4,71 3,23 4,71 3, 19 4,68

Ключові слова:видання для дітей, поліграфічне виконання, формат, кегель шрифту, спосіб скріплення, палітурка, обкладинка.


ДОДАТОК 10

ДСТУ 3008-95. Документація.

Звіти у сфері науки і техніки.

Структура і правила оформлення

Чинний від 01-01-1996

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5966:1982 "Documentation Presentation of scientific and technical reports". Введено вперше.

ВСТУП

Державний стандарт України "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" гармонізований з міжнарод­ним стандартом ISO 5966:1982 "Documentation-Presentation of scientific and technical reports", який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-91:

- розширення галузі застосування стандарту;

- забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та повного описів звітів;

- подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформаційних

технологій;

- надання можливості прийняття альтернативних рішень під час скла­дання й оформлення звітів:

- у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпретувати або коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено ви­сновки і рекомендації;

- стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зо­крема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

У стандарті враховано багаторічні усталені традиції щодо подання й оформлення звітів.

1. Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроб­лення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформ­лення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-Дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як ди­сертації, річні звіти, посібники тощо.Додаток 10


ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки 


2. Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту

2.1.Структура звіту

2.1.1.Звіт умовмо поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки;

- матеріал у кінці звіту.

2.2. Вступна частина

2.2.1. Вступна частина містить такі структурні елементи:

обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

 
 
 

- титульний аркуш;

- список авторів;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць,скорочень і термінів;

- передмову.

2.2.2. Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту - від­повідно до розд. 3.

2.3. Основна частина

2.3.1. Основна частина містить такі структурні елементи:

 
 

- вступ;

 

елементів основної частини звіту -від-

- суть звіту;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань. 2.3.2. Вимоги до структурних

повідно до розд. 4.

2.4. Додатки

2.4.1. Додатки розміщують після основної частини звіту.

2.4.2. Вимоги до додатків - відповідно до розд. 5.

2.5. Матеріал у кінці звіту

"Обкладин-

2.5.1. Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент ка (сторінки 3 і 4 обкладинки)".

2.5.2. Вимога до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) - відповідно до розд. 6.

2.6. Вимоги до подання структурних елементів звіту

2.6.1. Структурні елементи "Титульний аркуш", "Реферат", "Вступ", "Суть звіту", "Висновки" та виділені у 2.2.1, 2.3.1 напівжирним шрифтом, є обов'язковими.

2.6.2. Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)", "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" подають у разі видання звіту.

3. Вимоги до структурних елементів вступної частини 3.1.Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

3.1.1. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

3.1.2. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

3.1.3. Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

- ідентифікатори звіту;


 

- міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнарод­ний стандартний номер серійного видання (ISSN);

- відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

- повну назву документа;

- ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);

- рік видання звіту;

- ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розповсюджу­ватиме звіт;

 

- спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо про­цедури користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або вну­трішньому (сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;

- обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це не­обхідно.

 

3.1.4. Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може вико­ристовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важливих спеціальних записів, наведених у 3.1.3.

3.1.5. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотеч­ної та видавничої справи.

3.2. Титульний аркуш

3.2.1. Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і основним дже­релом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

3.2.2. Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це не­
обхідно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний
номер серійного видання (ISSN) - наводять для звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або
фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);
ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конферен­ції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно.

3.3. Список авторів

3.3.1. Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

3-3.2. У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літе-Ри імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з за­значенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.Додаток 10


ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки 219


 


3.3.3. Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього пода­ють на титульному аркуші. 3.4. Реферат

3.4.1.Реферат призначений для ознайомлення зі звітом.

Він мас бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволя­ють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

3.4.2. Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів,
починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

3.4.3. Тексту реферату при виданні звіту передує повний бібліографіч­ний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.4.4. Реферат повинен містити:

 

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстра­цій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі виставляються).

3.4.5. Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і,
як правило, у такій послідовності:

- об'єкт дослідження або розроблення;

- мета роботи;

- методи дослідження та апаратура;

- результати та їх новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні харак­теристики та показники;

- ступінь впровадження;

- взаємозв'язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

- значущість роботи та висновки;

- прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або роз­роблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають.

3.4.6. Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

3.4.7. У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книга­ми), пов'язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

3.4.8. Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту і умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), на­друкованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

3.4.9. Приклад складення реферату наведено в додатку А.


3.5. Зміст

3.5.1. Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

3.5.2. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті мо­жуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць із зазначен­ням сторінок, на яких вони вміщені.

3.5.3. Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. У першій час­тині звіту може бути подано зміст усього звіту.

3.5.4. Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), по­
в'язаними між собою однією темою (зібрання звітів), то кожен такий звіт
повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також
мати повний зміст усього зібрання звітів.

3.5.5. Зміст складають, якщо звіт містить не менш як два розділи або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менш як десять.

3.5.6. Приклад змісту першої частини звіту, що складається з декіль­кох частин, наведено в додатку Б.

3.6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скоро­
чень і термінів

3.6.1. Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують без­посередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту на­водять їх розшифровку.

3.7. Передмова

3.7.1. Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотат­
ки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови
для даної роботи тощо. Передмову вміщують у кінці вступної частини пі­
сля переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів,
починаючи з нової сторінки.

Передмову може бути розміщено на внутрішньому боці обкладинки (сторінка 1 обкладинки).

3.7.2. Якщо звіт поділений на дві й більше частин, передмову склада­
ють до всього звіту і вміщують у першій частині.

Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), що пов'язані між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може місти­ти передмову.

4. Вимогидо структурних елементів основної частини

4.1. Вступ

4.1.1. У вступі коротко викладають:

~ оцінку сучасного стану проблеми, відзначаючи практично вирішені завдання, прогалини знань у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

~ світові тенденції розв'язання поставлених проблем;

"~ актуальність даної роботи та підставу для її виконання;Додаток 10


ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки 


- мету роботи та галузь застосування;

- взаємозв'язок з іншими роботами.

 

4.1.2. У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи повинні наводитись цілі й завдвння роботи на цьому етапі та їх місце у викону­ваній роботі в цілому.

4.1.3. У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх проміж­них звітів.

4.1.4.Вступрозташовують на окремій сторінці.

4.2. Суть звіту

4.2.1. Суть звіту - це викладення відомостей про предмет (об'єкт) до­слідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для роз­криття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об'єкта; принципів дії об'єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічно­го забезпечення та ін.) та її результатів.

4.2.2. Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в ро­боті, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

4.2.3. Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, матема­тичні - у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмету ма­тематики) або подробиці дослідження (розробки), їх вміщують у додатках.

4.2.4. Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися па пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт й підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

4.2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять висновки і рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, котрі мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи мо­жуть бути включені у розділи, в яких описуються результати роботи.

4.2.6. У звіті треба використовувати одиниці SI.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов'язкове лише за умови викладення найважливіших положень звіту.

4.2.7. Відповідальність за достовірність відомостей, які містить зніт, несе
виконавець - юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

4.3. Висновки

4.3.1. Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

4.3.2. У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленого завдання; можливі галузі використання резуль­татів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

4.3.3. Текст висновків може поділятись на пункти.

4.4. Рекомендації

4.4.1. У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись реко­
мендації.

4.4.2. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.


 

4.4.3. У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають не­обхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

4.4.4. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові розраху­нки, які наводять у додатку.

Текст рекомендацій може поділятись на пункти. 4.5. Перелік посилань

4.5.1. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, на­
водять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних
місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

4.5.2. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

4.5.3. За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.

Вимоги до додатків

5.1. Призначення додатків

5.1.1. У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної ча­стини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

5.2. Типи додатків

5.2.1. У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або фор­му подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фото­графій, мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія техні­чного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замі­нює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, Розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

~ додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес;

~ опис нової апаратури і приладів, які використовувались під час про­ведення експерименту, вимірів та випробувань.

5.2.2. У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено прове­
дення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні до­
слідження та бібліографічний список публікацій і патентних документів,
°Держаних у результаті виконання роботи, що оформлені відповідно до
чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.Додаток 10


ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки 223


 


6. Вимоги до матеріалу в кінці звіту

6.1.Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) має внутрішній і зовніш­ній боки (сторінки 3 і 4 обкладинки).

6.2. Внутрішній бік обкладинки (сторінка 3 обкладинки) може вико­ристовуватись для розміщення списку організацій, що розповсюджують звіт (якщо цю інформацію не наведено на сторінках 1 і 2 обкладинки, а також іншої інформації, необхідної для одержання звіту.

6.3. Зовнішній бік обкладинки (сторінка 4 обкладинки) може викорис­товуватись для розміщення вихідних відомостей.

6.4. Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та ви­давничої справи.

7. Правила оформлення звіту 7.1.Загальні вимоги

7.1.1. Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тек­сту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

7.1.2. Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За не­обхідності допускається використання аркушів формату A3 (297 х 420 мм).

7.1.3. Звіт виконують машинописним або машинним (за допомогою
комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього стан­дарту і стандарту на виконання документів з використанням друкуваль-них і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом реп­рографії.

За машинописного способу виконання звіт друкують через півтора інтервали; за машинного - з розрахунку не більш як 40 рядків на сто­рінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш як 1, 8 мм.

Допускається окремі частини звіту виконувати різними способами -машинописним або машинним.

7.1.4. Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів бере­гів: верхній, лівий і нижній - від 20 мм, правий - від 10 мм.

7.1.5. Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щіль­ності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У звіті ма­ють бути чіткі, нерозшшвчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, лі­тери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту.

7.1.6. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований
текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має мак­
симально наближуватись до щільності основного зображення.

7.1.7. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправля­ти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на то­му ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

7.1.8. Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати мож­ливість виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають мікрофільму­ванню, згідно зчинними стандартами з репрографії та мікрографії.

7.1.9. Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні


назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

7.1.10. Скорочення слів і словосполучень у звіті - відповідно до чин­них стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

7.1.11. Структурні елементи "СПИСОК АВТОРІВ", "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ПЕРЕДМОВА", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "РЕКОМЕНДАЦІЇ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

7.1.12. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпун­кти можуть мати заголовки.

7.1.13. Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів
слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без
крапки в кінці, не підкреслюючи.

7.1.14. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої ве­ликої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

7.1.15. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього те­ксту звіту і дорівнювати п'яти знакам.

7.1.16. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розді­ляють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

7.1.17. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

 

- за машинописного способу - не менш як три інтервали;

- за машинного способу - не менш як два рядки. Відстань між ос­новами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

 

7.1.18. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а та­кож пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї роз­міщено тільки один рядок тексту.

7.1.19. Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного спосо­бу їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з ураху­ванням можливостей комп'ютерної техніки.

7.1.20. У разі видання звіту його оформлення має відповідати вимогам чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи та цього стандарту.

7.2. Нумерація томів (книг) і частин

7.2.1. Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами),
пов'язаними між собою однією спільною темою, зручно групувати їх у
зібрання, об'єднане однією спільною назвою. У цьому разі кожний звіт
ідентифікується як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи
(книги) звітів у цьому разі нумерують послідовно арабськими цифрами,
наприклад, том 1, том 2 і т. д.

7.2.2. Звіт допускається поділяти на частини. У цьому випадку части-
Н1: зберігають одну й ту ж назву роботи і звіту. Ці частини нумерують по­
слідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т. д.

7.3. Нумерація сторінок звіту

7.3.1. Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержую­чись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки Роставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.Додаток 10


ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки 


7.3.2. Якщо звіт поділяють на частини, нумерація сторінок у другій та
наступних частинах має продовжуватися: наприклад, частина 1: С. 1-123;
частина 2: С. 124-235.

Якщо різні звіти випускаються окремими томами (книгами), пов'язаними між собою однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі має бути, окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): С. 1-90; звіт Б (том 2): С. 1-150.

7.3.3. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

7.3.4. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включа­ють до загальної нумерації сторінок звіту.

7.4. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

7.4.1. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

7.4.2. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах ви­кладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, на­приклад, 1, 2, 3 і т. д.

7.4.3. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кож­ного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.

7.4.4. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного
розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та поряд­кового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за виня­тком додатків, порядковими номерами.

7.4.5. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номе­
ра підрозділу, порядкового номера пункту 1, порядкового номера підпункту,
відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3 і т. д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі - на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

7.4.6. Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або
пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

7.5. Ілюстрації

7.5.1. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фо­тознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

7.5.2. Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при по­данні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авто­рські права.


 

7.5.3. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів "Единой системи конструкторской документации" та "Единой системи программной документации".

7.5.4. Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

7.5.5. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисун-ковий текст).

Ілюстрація позначається словом "Рисунок_________ ", яке разом з назвою

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рисунок 3.1 - Схема розміщення".

7.5.6. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою ну­
мерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий ри­сунок третього розділу.

7.5.7. Якщо у звіті вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згі­дно з вимогами 7.5.6.

7.5.8. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна пере­носити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторін­ці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: "Ри­сунок , аркуш ".

7.5.9. Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з за­значенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

7.6. Таблиці

7.6.1. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунка.

Таблиця

 

 

 

 

 

 

 

 

номер   назва таблиці J Заголовки іраф ■^ 1 іідзаголоізкн іраф У Рядки j (горизонтальні рядки)
         
           
             
             
           
J V І'рафії (коло ,  
v Y Боковії к (ірафа для заголовків 1КП)  

рядків)

Рисунок

7.6.2. Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таб­
лиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не
проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

7.6.3. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у яко-
*У вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту.


226 Додаток 10

7.6.4.Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нуме­
рацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша табли­ця другого розділу.

7.6.5. Якщо у звіті одна таблиця, то її нумерують згідно з вимогами 7.6.4.

7.6.6. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

7.6.7. Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сто­рінки, то таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово "Таблиця_______ " вказують один раз зліва над першою частиною

таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці_____________ " із

зазначенням номера таблиці.

7.6.8. Заголовки графтаблиці починають з великої літери, а підзаголо­вки - з малої, якщо вони становлять одне речення з заголовком.

7.6.9. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. За­головки і підзаголовки графуказують в однині.

 

7.6.10.Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

7.6.11.Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з за­значенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

7.7. Переліки

7.7.1. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

7.7.2. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (перший рі­вень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські циф­ри з дужкою (другий рівень деталізації). Приклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

7.7.3. Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами
з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно місця розта­
шування переліків першого рівня.


 

ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки

7.8. Примітки

7.8.1. Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту текс­
ту, таблиці або ілюстрації.

7.8.2. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці,
ілюстрації, яких вони стосуються.

7.8.3. Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу чи підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад:

Примітка._____________________________________________________________

7.8.4. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами
з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку і з нового рядка
з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст приміт­
ки,

Приклад: Примітки:

1 .___________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

7.9. Виноски

7.9.1. Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

7.9.2. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки.

7.9.3. Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа,
символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокре­млюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, прове

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти