ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Брошурувально-палітурні процеси

7.1.Брошурувально-палітурні процеси - комплекс процесів отримання з віддрукованих аркушів готових видань у палітурці чи обкладинці.

7.2. Брошурувальні процеси - комплекс процесів отримання, зошитів з віддрукованих аркушів, їх комплектування у блок, скріплення блока та(в разі потреби) покриття паперовою обкладинкою.

7.3. Зіштовхування - вирівнювання у стосі країв аркушів паперу, кар­тону, напівфабрикатів і готової продукції з двох взаємно перпендикуляр­них боків (ДСТУ 2068).

7.4. Підрізування - надання аркушевому поліграфічному матеріалу на­лежних розмірів на одноножевій різальній машині.


 

7.5. Розрізування - розділення поліграфічного матеріалу на частини потрібних розмірів.

7.6. Фальцювання - згинання паперових аркушів у визначеному по­рядку з фіксацією згинів (ДСТУ 2068).

7.7. Перпендикулярне фальцювання - спосіб фальцювання, коли ко­жен наступний згин утворюється перпендикулярно до попереднього.

7.8. Паралельне фальцювання - спосіб фальцювання, коли кожен на­ступний згин утворюється паралельно до попереднього.

7.9. Комбіноване фальцювання - спосіб фальцювання, коли згини в одному зошиті можуть бути утворені один відносно другого як перпенди­кулярно, так і паралельно.

 

7.10. Пресування — ущільнення зошитів, блоків, готової продукції для вирівнювання їх товщини, фіксації фальців та релаксації.

7.11. Приклеювання - з'єднання окремих елементів видання клеєм.

7.12. Комплектування (паперового) блока - складання блока з зоши­тів або аркушів у визначеному порядку (ДСТУ 2068).

7.13. Комплектування вкладанням - комплектування виробів шляхом вкладання зошита в зошит та в обкладинку (ДСТУ 2068).

 

7.14. Комплектування накладанням - спосіб комплектування накла­данням кожного наступного зошита або аркупіа на попередній.

7.15. Незшивне клейове скріплення - скріплення аркушів чи зоши­тів у блок клеєм.

7.16. Фрезерування корінця блока зрізування частини корінцевого по­ля блока, скомплектованого із зошитів перед незшивним скріпленням.

7.17. Торшонування розрихлення корінцевого зрізу блока під час не-зшивного скріплення.

7.18. Шиття (книжкового) блоку - скріплення скомплектованих зоши­тів у блок вздовж корінцевого згину.

7.19. Шиття дротом ушивкою (поліграфія) - спосіб шиття блока, ско­мплектованого вкладанням, нитками чи дротом через корінцевий згин із загинанням дужок у середину зошита.

7.20. Шиття дротом вшиттям (поліграфія) - спосіб скріплення блока, скомплектованого накладанням, дротом через корінцеве поле з відступом від краю корінця.

 

7.21. Шиття врознім — спосіб шиття блока, скомплектованого вкла­данням, дротом через корінцевий згин із загинанням дужок на зовні­шньому згині зошита.

7.22. Шиття дротом на марлі - спосіб скріплення блока дротом на ма­рлі через корінцевий згин (ДСТУ 2068).

7.23. Палітурні процеси - комплекс процесів виготовлення палітурки, а також процесів підготовлення книжкового блока до з'єднання його з палітуркою та вставляння блока в палітурку.

7.24. Заклеювання корінця книжкового блока - нанесення шару клею на корінець зшитого книжкового блока з метою збільшення міцності скріплення блока.

7.25. Обтискування корінця книжкового блока - зменшення товщини прикорінцевої частини книжкового блока.

7.26. Обрізування книжкового блока - надання скріпленому блоку по­трібних розмірів ліквідацією нерівностей з трьох його боків.Додаток 11


 


7.27. Обкантовування книжкового блока - приклеювання смужки па­перу, тканини чи нетканого матеріалу вздовж усієї поверхні корінця з ви­ходом на форзаци чи на першу та останню сторінки блока (ДСТУ 2068).

7.28. Кругління - надання корінцеві книжкового блока чи корінцеві палітурки округлої форми.

7.29. Каширування книжкового блока — надання корінцеві книжково­го блока грибоподібної форми.

7.30. Штукування - покриття палітурним матеріалом картонних боко­вий під час виготовлення складеної палітурки (ДСТУ 2068).

7.31. Тиснення фольгою (поліграфія) - нанесення кольорового рельєф­ного зображення фольгою на видання чи його палітурку.

7.32. Блінтове тиснення - нанесення плоского заглибленого безфарбо-вого зображення на видання чи його палітурку (ДСТУ 2068).

7.33. Конгревне тиснення - нанесення рельєфного зображення на ви­дання чи його палітурку (ДСТУ 2068).

7.34. Вставляння книжкового блока - скріплення блока з палітуркою чи обкладинкою.

7.35. Вставляння звичайне - приклеювання палітурки чи обкладинки до книжкового блока вздовж корінця.

7.36. Вставляння в розпуск - приклеювання палітурки до книжкового блока вздовж корінця до зовнішніх сторінок.

7.37. Оздоблювальні процеси - процеси, призначені для поліпшення зовнішнього вигляду видань.

7.38. Бігування (поліграфія) - нанесення лінійного заглиблення на
палітурку, обкладинку, листівку для згинання.

7.39. Штрихування - нанесення заглиблення на місці розставу
(ДСТУ 2068).

7.40. Металізація (поліграфія) — нанесення на поверхню видання тон­
кого шару металу.

7.41.Лакування (поліграфія) - нанесення на поверхню видання шару лаку.

7.42.Ламінування видання - нанесення на поверхню видання поліме­ру методом розплавлення.

7.43. Припресовування плівки - скріплення плівки з поверхнею від­друкованого матеріалу.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Загальнотехнічні поняття

А.1. Знежирювався - очищення поверхні формувального матеріалу від жирових забруднень.

А.2. Оксидування - оброблення, поверхні формувального матеріалу з метою поліпшення його фізико-хімічних та механічних властивостей.

А.З. Книжковий блок - комплект скріплених в корінці задрукованих ар­кушів чи зошитів, що містить всі сторінки майбутнього видання (ДСТУ 3018).


ДОДАТОК 12 Авторський договір

Авторський договір

м. Київ

_______________ 200 __ р.

Між видавництвом ___________________ (надалі: Видавництво), в особі

директора ________ , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

____________________ (надалі: Автор), з іншої сторони, укладений договір:

1. Предмет договору

1.1. Предметом авторського договору є твір під назвою

1.2. Подальші зміни у наведеній або робочій назві можуть бути зроб­лені після узгодження між Автором та Видавництвом; при цьому Автор може заперечувати проти односторонньої ухвали Видавництва, якщо по­рушується його особисте право.

1.3. Автор гарантує, що тільки він може розпоряджатися авторським правом на свій твір і що досі він не зробив ніяких розпоряджень, що су­перечать правовим обмеженням, які містить цей договір. Це стосується також ілюстративного матеріалу, поданого Автором, права на викорис­тання якого належать також йому.

1.4. Якщо Автор пропонує Видавництву ілюстративний матеріал, що йому не належить або щодо належності якого нема точних даних, він має повідомити про це Видавництво, як і про всі відомі йому чи доступні для з'ясування факти, важливі з погляду закону.

2. Передача майнових прав
2.1. Автор передає Видавництву на______________ років виключне право на:

- опублікування (випуск у світ);

- відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

- розмноження і розповсюдження без обмеження тиражів (видавниче право), в тому числі накладу відтвореного, оприлюдненого чи опублікова­ного Твору (у т. ч. додатково видруковано примірники Першого видан­ня), зокрема наклади повторно відтвореного, оприлюдненого чи опубліко­ваного Твору (Другого, Третього та подальших видань);

- включення складовою частиною до збірників, баз даних, енцик­лопедій тощо;

- оприлюднення, публікування, в тому числі у періодиці й у складі
збірників, антологій, посібників, підручників, енциклопедій тощо, а також
в електронному вигляді, на носіях цифрової інформації й у мережі Інтер-Додаток 12


Авторський договір 


нету, демонстрування в теле- та радіоефірі, передачу кабелем та іншими аналогічними засобами тощо;

- повторне відтворення Твору (цілком або окремої частини), зокрема повторне відтворення у поліграфічний спосіб (право видавати в світ Дру­ге, Третє та подальші видання будь-яким накладом із подальшим видру-ком додаткових примірників);

- повторне оприлюднення, публікування, в тому числі у періодиці й у складі збірників, антологій, посібників, підручників, енциклопедій тощо, а також в електронному вигляді, на носіях цифрової інформації й у мережі Інтернету, повторно демонстрування в теле- і радіоефірі, повторну переда­чу кабелем та іншими аналогічними засобами тощо;

- експортування або імпортування накладу відтвореного, оприлюдне­ного чи опублікованого Твору (в т.ч. додатково видрукуваних примірни­ків Першого видання), зокрема наклад повторно відтвореного, оприлюд­неного чи опублікованого Твору (Другого, Третього та подальших ви­дань) Твору з метою їх поширення, зокрема й примірників, виготовлених із дозволу власника виключних авторських прав;

- переклад Твору іншими мовами, а відтак відтворювання його, опри­люднення, публікування, демонстрацію та передачу;

- реалізацію інших виключних прав на використання Твору, що їх встановлює "Закон України про авторське право та суміжні права";

- передачу, зокрема й від імені Автора, виключних прав на викорис­тання Твору, укладання угод про видання та поширення Твору іншими мовами, а також отримання за це фінансового відшкодування, зокрема діючи в інтересах Автора.

Дія виключного авторського права, що передається, поширюється на територію України.

2.2. Видавництво не може без письмової згоди Автора використовува­ти предмет договору або його частину в інший спосіб, ніж той, що перед­бачена п. 2.1 цього договору.

2.3. Сторони інформують одна одну про наявність інших договорів, які стосуються взаємних інтересів, що випливають із цього договору.

2.4. З дня підписання договору і до закінчення ____________________ - річного

терміну з моменту підпису до друку, Автор зобов'язується не передавати іншим організаціям вказаний в п. 1.1 твір або його частину і майнові права, вказані у п. 2.1, без попередньої письмової згоди Видавництва.

2.5. Автор не передає Видавцеві особисті немайнові права, пов'язані з
Твором, зокрема право авторства, право використовувати чи дозволяти вико­
ристовувати Твір під справжнім іменем Автора, під псевдонімом або анонім­
но, право відкликати Твір, право на захист Твору, зокрема, його назви, від
спотворень та інших зазіхань, здатних зашкодити честі та гідності Автора, а
також майнове право переробляти Твір і вносити в його зміст зміни.

Обов'язки Видавництва

3.1.Видавництво готує до друку, тиражує, розповсюджує та рекламує предмет договору.

3.2. Видавництво повідомляє Автора про будь-які зміни в обсязі тво­ру, зміну чи вилучення його частини; про зміну дати випуску, роздрібної ціни; про зміну власника, форми власності, назви видавництва, адреси.


Видавець не має права вносити в текст Рукопису жодні виправлення, змі­ни, скорочення чи доповнення, не узгодивши їх наперед із Автором.

3.3. Якщо видання продається за збитковою ціною чи списується на макулатуру, Автору надається право першому викупити чи забрати весь тираж або його частину.

3.4. Видавництво гарантує повернення рукопису Автору у повному об­сязі й нормальному стані після виходу твору у світ.

3.5. Видавництво зобов'язане вказати на Автора, як виконавця твору, і при виданні друкувати в ньому знак охорони авторського права - ©.

3.6. Видавництво гарантує Автору сплату обумовленого гонорару згід­но з п. 5.1 цього договору з урахуванням обставин, які можуть виникну­ти відповідно до п. 4.6. цього договору.

3.7. Видавництво зобов'язане протягом __________ (без урахування часу,

протягом якого Автор читатиме коректуру) забезпечити вчасне та кваліфі­коване редакційне опрацювання Рукопису, зокрема літературне та технічне редагування, корегування, верстку та дизайн, а також, у разі потреби, нау­кове редагування, внутрішнє і титульне рецензування, підготовку передньо­го слова чи післямови, довідкового матеріалу, коментарів, іменних, предме­тних і бібліографічних покажчиків, карт, схем, графіків, діаграм тощо.

3.8. Видавництво зобов'язане ознайомити Автора з проектом макету
видання та художнім оформленням, добором шрифтів та ілюстрацій, а
також з інформацією, вміщеною на титульних і реквізитній сторінках.

Примітка. У разі потреби, з огляду на обсяг і характер Твору, Вида­вець має право продовжувати термін редакційного опрацювання, але не більше ніж на 6 додаткових місяців, повідомивши Автора про підстави такого відтермінування. Якщо протягом 18 місяців і 15 робочих днів (без урахування часу, протягом якого Автор читатиме коректури) після ухва­лення Твору та прийняття його до видання Автор не отримує письмового чи усного повідомлення про необхідність продовжити редакційне опра­цювання Твору, вважається що Твір підписано до друку.

3.9. Після закінчення процесу редакційного опрацювання Рукопису та
підписання його до друку Видавець зобов'язаний потягом:

- 10 робочих днів виплатити Авторові аванс відповідно до цього До­говору;

- 30 робочих днів передати готовий оригінал-макет Твору до друкарні;

- 60 робочих днів забезпечити якісний видрук Першого видання Тво­ру з використанням наперед узгоджених поліграфічних матеріалів на­кладом не меншим від_________ примірників.

Примітка. Кількість примірників у разі додрукування накладу Першого видання, а також наклад Другого, Третього та подальших ви­дань Видавець визначає на власний розсуд, повідомляючи про це Автора.

3.10.Після виготовлення накладу Твору (як Першого, так і подальших
видань) Видавець зобов'язаний:

- повідомити Автора про собівартість і видавничу ціну на відповідне видання і надалі повідомляти про всі зміни такої ціни;

- на вимогу Автора надати йому і надавати надалі всю фінансову до­кументацію, потрібну для визначення розміру платежів, належних Авто­рові згідно з цим Договором;Додаток 12


Авторський договір 


- протягом 10 робочих днів безкоштовно надати Авторові 15 авто­рських примірників відповідного видання, але не додатково видрукува­них примірників;

- в разі бажання Автора надати йому можливість придбати за собівар­тістю до 10 % накладу;

- в разі бажання Автора передати йому в рахунок фінансової винагороди до 20 % накладу, оцінюючи передані примірники за гуртовою ціною, але на загальну суму, не більшу від належної Авторові суми фінансової винагороди;

- дотримуватися порядку та графіку платежів, що його встановлює цей Договір;

- інформувати Автора про потребу додруковувати наклад відповідного видання або випускати в світ Друге, Трете та подальші видання.

 

3.11.Передачу примірників, виплату фінансової винагороди та інші трансакції Сторони оформлюють актами.

3.12. Підписуючи цей Договір, Автор підтверджує, що на Твір не по­ширюються зобов'язання щодо третіх осіб і в разі виникнення таких зо­бов'язань бере на себе всі ризики збитків, які виникають у зв'язку з ви­конанням Видавцем своїх зобов'язань.

Обов'язки Автора

4.1. Автор з моменту підпису цього договору не має права використо­вувати цей твір, чи його окремі частини у співпраці з іншими видавницт­вами чи юридичними особами без попередньої згоди Видавництва.

4.2. Якщо твір створюється на замовлення Видавництва, Автор зо­бов'язаний з дня підписання цього договору погодити з видавництвом всі етапи написання та здачі частин твору за п. 1 ст. 1 цього договору, при цьому обсяги та строки виконання етапів роботи над твором мають бути зафіксовані у Додатку до цього договору.

4.3. Автор зобов'язаний подати до Видавництва придатний до роз­множення рукопис у 2-х примірниках, надрукований друкарською маши­ною з крупним очком літер, через два інтервали, по 28-30 рядків на од­ній стороні стандартної сторінки форматом А4, до 60 знаків у рядку або комп'ютерним набором (електронна копія), разом з ілюстративними мате­ріалами, які при їх наявності має надати сам Автор. Автор залишає один примірник рукопису в себе.

 

4.4. Першу коректуру після складання її Видавництвом Автор>повинен без окремої винагороди у термін до днів перевірити та при по­требі внести правки, при цьому Автор підписує кожну сторінку. Цим під­писом він дає також згоду на наявні відхилення від рукопису.

4.5. Підготовлений Видавництвом оригінал-макет Автор повинен у те­рмін, визначений Видавництвом, безкоштовно перевірити та завізувати кожну сторінку написом "до друку". Коректурні відбитки вважаються до­зволеними до друку і тоді, коли Автор протягом днів після її

отримання не надіслав Видавництву ніяких письмових заперечень.

4.6. Якщо Видавець умотивовано вимагає від Автора доопрацювати на­
даний Твір, внісши до нього певні зміни, доповнення і виправлення, Автор
зобов'язаний у терміни, узгоджені з Видавцем, але не довше ніж протягом
30 днів, доопрацювати Твір, внести потрібні зміни, доповнення та виправ­
лення і надати Видавцеві нову редакцію Рукопису в належному вигляді.


 

4.7. У разі внесення Автором змін у підписаний до друку оригінал-макет, крім правок, що не можна було передбачити, всі подальші роботи здійсню­ються за рахунок самого Автора. Загальний обсяг авторського гонорару зменшується відповідно до понесених Видавництвом редакційних витрат.

4.8. Автор повідомляє Видавництво про зміну адреси, громадянства тощо.

Гонорар

5.1. Загальна сума авторського гонорару за цим договором становить гривень

5.2. Автор отримує аванс у розмірі__________ % від загальної суми гонора­ру після підписання у встановленому порядку оригінал-макету до друку, решту суми - після виходу видання у світ.

або

5.1. Автор отримує аванс у розмірі_________________ гривень. Аванс випла­
чується у два етапи:

—______________________ 70 %, або гривень - протягом 10 робочих днів після ух­
валення Твору;

- ЗО % , або_____________ гривень - протягом 10 робочих днів після за­
кінчення редакційного опрацювання Твору та підписання його до дру'ку.

5.2. За перше опублікування і реалізацію пов'язаних із цим прав, Ви­
давець виплачує Авторові фінансову винагороду (роялті) у розмірі

______ % від суми продажу, яку становить сукупна вартість примірників

(в т.ч. додатково видрукувані примірники), проданих або розповсюдже­них у будь-який інший комерційний спосіб на час виплати за гуртовою (видавничою) ціною.

Примітка 1. За примірники, розіслані до відповідних установ згідно з офі­ційно встановленим переліком обов'язкової розсилки друкованої продукції, а та­кож за примірники, безкоштовно передані на рецензування й анонсування до ЗМІ та безкоштовно розіслані з рекламними та презентаційними цілями, а також за авторські примірники та примірники, надані Авторові в рахунок належних йому сум винагороди або придбані Автором зі спеціальною знижкою фінансова винаго­рода (роялті) Авторові не сплачується.

Примітка 2. Сукупна кількість примірників, безкоштовно переданих на ре­цензування й анонсування до ЗМІ, а також безкоштовно розісланих із рекламни­ми та презентаційними цілями, не повинна перевищувати 0, 5 % від сукупного накладу. Примірники, безкоштовно передані на рецензування й анонсування до ЗМІ, а також безкоштовно розіслані з рекламними та презентаційними цілями у кількості понад 0, 5 % від загального накладу, вважаються проданими або розпо­всюдженими у будь-який інший комерційний спосіб за гуртовою (видавничою) ці­ною, і Видавець сплачує Авторові за них фінансову винагороду (роялті) на загаль­них підставах згідно з п. 2.2. цього Договору.

5.3. За використання Твору в будь-який спосіб, зазначений у п. 2.1.
цього Договору (крім власне першого та повторного опублікування чи то
відтворення у поліграфічний спосіб) Видавець виплачує Авторові фінансо­
ву винагороду в розмірі __________ % від прибутку, отриманого в результаті

відповідного способу використання, якщо таке використання не має бла­годійного, просвітницького чи рекламного характеру.

5.4. За передачу прав автора третім особам Видавець виплачує Ав­
торові % від прибутку отриманого в результаті відповідного спо­
собу використання.Додаток 12


Авторський договір 


5.5. За повторне опублікування Твору чи то відтворення його у полі­
графічний спосіб (у т. ч. додрукування накладів цих видань) і реалізацію

пов'язаних із цим прав Видавець виплачує Авторові _____________ % від суми

продажу, який складає сукупна вартість примірників повторно опубліко­ваного Твору, проданих або розповсюджених у будь-який інший комер­ційний спосіб на час виплати за гуртовою (видавничою).

Примітка 1. За примірники Другого, Третього та подальших видань, розіслані до відповідних установ згідно з офіційно встановленим переліком обов'язкової роз-силки друкованої продукції, а також за примірники, безкоштовно передані на рецен­зування й анонсування до ЗМІ та безкоштовно розіслані з рекламними та презента-ційними цілями, а також за авторські примірники та примірники, надані Авторові в рахунок належних йому сум винагороди або придбані Автором зі спеціальною зни­жкою фінансова винагорода (роялті) Авторові не сплачується.

Примітка 2. Сукупна кількість примірників Другого, Третього та подальших ви­дань, безкоштовно переданих на рецензування й анонсування до ЗМІ, а також безкош­товно розісланих із рекламними та презентаційними цілями, не повинна перевищува­ти 0, 5 % від сукупного накладу. Примірники, безкоштовно передані на рецензування й анонсування до ЗМІ, а також безкоштовно розіслані з рекламними та презентацій­ними цілями у кількості понад 0, 5 % від загального накладу, вважаються проданими або розповсюдженими у будь-який інший комерційний спосіб за гуртовою (видавни­чою) ціною, і Видавець сплачує Авторові за них фінансову винагороду (роялті) на зага­льних підставах згідно з п. 2.2. цього Договору.

5.6. Виплачений аванс вираховується із загальної суми фінансової ви­нагороди (роялті), яка належить Авторові.

5.7. Зазначені платежі Видавець починає здійснювати після виходу в світ Першого видання не раніше, ніж продасть чи розповсюдить у будь-який інший комерційний спосіб_________ % накладу, але не пізніше, ніж через

9 місяців від початку продажу чи розповсюдження у будь-який інший комерційний спосіб, відтак здійснюючи подальші платежі щоквартально,

протягом ______ робочих днів по закінченні кварталу, допоки лишається

наклад, вкупі з додатково видрукуваними примірниками.

Примітка. Із суми продажу примірників, які становлять зазначені в п. 2.8

___ % накладу Першого видання Твору, Автор не отримує фінансової винагороди

(роялті), оскільки ці кошти йдуть на покриття виданого авансу.

5.8. Зазначені платежі Видавець здійснює в разі реалізації принаймні одного права, наданого йому згідно з цими пунктами, один раз на рік, протягом 15 робочих днів після закінчення календарного року, але не ра­ніше, ніж через 60 робочих днів після отримання прибутку, пов'язаного з реалізацією відповідного права.

5.9. У разі затримки платежів Видавець виплачує Авторові щомісяця пеню у розмірі 1 % від суми платежу, що не відбувся.

6. Додрукування накладу та повторне опублікування (випуск у світ Другого, Третього та подальших видань) Твору ,6.1.Протягом терміну дії цього Договору Видавець має право додру­ковувати наклад Першого видання Твору, на власний розсуд визначивши потрібну кількість додаткових примірників і повідомивши про це Автора. В цьому випадку Автор дістає фінансову винагороду на загальних підста­вах згідно з п. 2.2 цього Договору.

6.2. Протягом терміну дії цього Договору Видавець має право видавати всвіт Друге, Третє та подальші стереотипні або переглянуті та виправлені ви-


дання Твору, зазначивши це на титульному аркуші, на власний розсуд визна­чивши наклад відповідного видання і повідомивши про це Автора. У цьому випадку Автор дістає фінансову винагороду згідно з п. 2.5 цього Договору, а також авторські примірники відповідного видання згідно з п. 3.13.3.

Примітка. В разі, якщо Видавець планує повторне опублікування Твору, а Автор не погоджується на випуск у світ стереотипного Другого, Третього та подальших видань Твору, Видавець зобов'язаний або відмовитися від повторного опублікування, або випустити в світ переглянуте та виправлене Друге, Третє та подальше видання Твору, узгодивши з Автором терміни й обсяги доопрацювання та надавши йому мо­жливість внести потрібні виправлення. За доопрацювання Твору в узгоджених у та­кий спосіб межах Автор додаткової фінансової винагороди не отримує.

6.3. Протягом терміну дії цього Договору Видавець має право додруко­вувати наклад Другого, Третього та подальших видань Твору, на власний розсуд визначивши потрібну кількість додаткових примірників і повідоми­вши про це Автора. У цьому випадку Автор дістає фінансову винагороду згідно з п. 2.5 цього Договору.

6.4. Протягом терміну дії цього Договору Видавець має право додру­ковувати наклад Другого, Третього та подальших переглянутих, виправ­лених, доповнених тощо видань Твору, на власний розсуд визначивши потрібну кількість додаткових примірників відповідного видання і повід­омивши про це Автора. У цьому випадку Автор дістає фінансову винаго­роду згідно з п. 2.5 цього Договору.

6.5. Видавець має право додруковувати наклад Першого видання Твору, а також випускати у світ Друге, Третє та подальші видання та додрукову­вати наклади відповідних видань тільки після того, як повністю розповсю­дить виданий перед тим наклад і закінчить усі розрахунки з Автором.

Опціон

7.1. Якщо після припинення терміну дії цього Договору та завершен­ню розрахунків між Сторонами Автор воліє випустити в світ нове видання Твору, то, в разі відсутності в Автора претензій щодо Видавця, Автор має право укласти угоду про таке видання з третіми особами, тільки запро­понувавши наперед Видавцеві продовжити цей Договір і діставши від Ви­давця відмову.

7.2. Якщо протягом терміну дії цього Договору, а також після його закінчення та завсрніення розрахунків між Сторонами Автор створив но­вий твір і воліє опублікувати його, то, в разі відсутності в Автора претен­зій щодо Видавця, Автор має право передати третім особами виключне право використовувати цей твір у той чи той спосіб, тільки запропонува­вши наперед укласти відповідний договір на тих самих підставах Видав­цеві і діставши від Видавця відмову.

8. Особливі умови8.1. Договір складений у відповідності до Закону України "Про авто­рське право і суміжні права" та Цивільного Кодексу України.

8.2.___________________________________________________________________

9. Додаткові умови
9.1. Кожна з сторін може розірвати договір У випадку порушення
іншою стороною умов цього договору, попередивши іншу сторону за
__________ місяць(ів).Додаток 12 
9.2. Усі Додатки до цього договору, підписані обома сторонами, є не­від'ємними частинами даного договору.

Відповідальність сторін

10.1.Видавництво та Автор у разі порушення цього договору чи окре­мих його пунктів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.2. Додаткові умови__________________________________________________

Прикінцеві положення

11.1.Суперечки, які виникатимуть стосовно цього Договору, Сторони мають розв'язувати шляхом перемовин, мірою можливого доходячи зго­ди. У разі неможливості дійти згоди суперечки розв'язуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Зміст і текст цього Договору та інформація, що стосується всіх питань, пов'язаних із його реалізацією, становлять комерційну таємни­цю, яку Сторони мають право розголошувати тільки в суді або за вмоти­вованою вимогою відповідних державних органів.

11.3.Цей Договір укладено українською мовою, в двох примірниках, один примірник для кожної із Сторін.

12. Припинення дії договоруДія договору припиняється у випадках:

а) відмови Автора від доопрацювання рукопису або внесення до нього
змін відповідно до вимог Видавництва, а також ненадання в строк ви­
правленого рукопису після ухвали твору;

б) порушення Автором обов'язку особисто створити твір.

Автор_________ _________________ Видавництво

Адреса Адреса

Паспорт Головний редактор

Ідентифікаційний номер Директор

"__ "_________ 200___ р.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<
    о ;: С-І § S я г     (4 3" *
  1   ° о ■** *" счі' м <-і «І m ч- •rf и~і л
  і я СІ о S Г] сд ос s <N я
      =■ d о с" ,-" _ _ г! O-i сі н
  £ я (S £ S £   я оі s О CN оС S
  S   о" о - - м СЧ' m 1*1 ГЛ rf ^
  а я гг* а ОС S R ^ Я іЛ г- £ ^r ж ЇЇ
      г =• С ©- d " _ .-. _ C~l СЧ of
S я ,?   S Я S * іс Я S ІЛ cc CN її
  - d о - - О] і4 ОІ «л р~і «П ■* ■*
  й -г GN Я X ос 0* д ОС- м £ S
  S   о* о" О "- •«■ т- <ч" оі N г-і C"> m *•
  ■о я   Є Я т С7\ S іЛ Ц">   'ос
    " о = ~ =>■ о О -- ~ с4
  і а і S <N с NO гЛ О о r- о
=     о _ г і м п" 1- in ■о г- ї- CO о
! Я R З § я « о її а ■oc СЧ її
  і   о" о' ,-Г *-* гі Г! rj (S г<-Г СЛ ГЛ її ■т
=                              
\   £ Й гч R й О Я ^ г- m C-l ON R
  і і - О о" ^ -- г- ~ г-1 оі
S S Я S   Я •с   я ос Оч Я 11-1 1-П 'ос Cv
    о" d О - t-l d N г-1 f-. f-1 m
  £ а Я ос ос L * 1—   я in а
  І   о о О *- ~ т- СЧ гц Счі гЛ сі СП
  s її а   Я я оС оо g £ о   ■о іЛ S
      о" - С :: о' о - -• " "- "
І § S о о" о] S   CN ОО     5 о Сі Г-1 Я
§ S о   ОС сі о О   о   г~"
  х                            
  а Й я CN g ?5 К1 о \0 ос я
    "" СІ - О о ~ с - " ~ ■r- г-Г
  * а   S TJ 1— Я Гчі CO s jj іЛ S
    о" о - „- м Csl т <*1 ■* ■ч ^ іЛ о
  з а Я * о £ чо С^ S S о CSl S F- g
    о" -: О о - " _ н rj (N CN о
s * С\ Я ос р & с я ■■-- г-   сі ЇЇ
  і   = d О :•: d ... _ г- - '- Г4 СІ Н'
■ц   ? іЛ о ю о іл о in о ю C5 LTJ О і/і
і   я іл 1 -- о я m я т*-"       ЧО Я
  О о   "   „" pj (S rg (N с> ^;
  я г- ІЛ S я £ 0 рч| 1/1 Й ІЛ S
      а О* о" і =: ■с- г- ^ r^ ~'
мопкіаю                        

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти