ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналітична частина

Розрахунки в аналітичній частині проводяться на основі даних додатку В та додатку Г.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру і динаміку майна підприємства.

Таблиця 2.1.1

Склад, структура та динаміка майна підприємства

Капітал (майно) На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту (зниження)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Всього 32 937,60 43 809,25 10 871,65 - 33,01
в т. ч.:              
основний капітал 17 695,50 53,72 26 794,75 61,16 9 099,25 7,44 51,42
оборотний капітал 15 242,10 46,28 17 014,50 38,84 1 772,40 -7,44 11,63
в т. ч.:              
у сфері виробництва 3 243,00 9,85 4 132,50 9,43 889,50 -0,41 27,43
у сфері обігу 11 999,10 36,43 12 882,00 29,40 882,90 -7,03 7,36

Темп приросту реальних активів = (((ОЗ1+ДФІ111)/(ОЗ0+ДФІ000))------1)*100%

Темп пр. = 19,77 %

Коефіцієнт мобільності = (Оборотний капітал/капітал всього) *100%

Км (початок року)= (15 242,10/32 937,60)*100% =46,28 %

Км (кінець року)= (17 014,50/43 809,25)*100% = 38,84%

Зміна= 38,84- 46,28 = -7,44%

Висновок: вартість майна підприємства за звітний рік збільшилась на 10 871,65 тис. грн., або на 33,01%, у тому числі нерухоме майно збільшилось на 9 099,25 тис. грн., або на 51,42%. Приріст поточних активів склав 1 772,40 тис. грн., або 11,63%. Тобто за звітний період у нерухоме майно було вкладено у 4 раз (9 099,25/1 772,40) більше коштів, ніж у поточні активи.

Коефіцієнт мобільності коштів (відношення суми мобільних активів до загальної вартості активів) на кінець року становить 38,84% ((17 014,50/43 809,25)*100%) , що на 7,44% менше, ніж на початку року.

Темп приросту мобільних коштів приблизно в 4,4 рази (51,42%:11,63%) нижчий, ніж іммобілізованих, що визначає тенденцію до сповільнення оборотності оборотних коштів.

Слід зазначити також, що на даному підприємстві на початок року сума мобільних коштів становила 15 242,10 тис. грн., а сума короткотермінової заборгованості 4 074,90 тис. грн., отже чисті мобільні кошти підприємства на початок року склали 11 167,2 тис. грн. (15 242,10-4 074,90), а на кінець року 9785 тис. грн. (17 014,50-7 229,50), тобто порівняно з початком на 1382,2 тис. грн. менше. На початок року сума мобільних коштів перевищує короткотермінову заборгованість з платежів у 3,74 рази (15 242,10: 4 074,90), а на кінець року – у 2,35 рази (17 014,50: 7 229,50), що заслуговує негативної оцінки.

Щодо структури майна підприємства, то частка основного капіталу за звітний період зросла на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 61,16%, а оборотного капіталу частка знизилась на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 38,84%. Частка оборотного капіталу у сфері обігу скоротилась на 7,03% і становить 29,4%, питома вага коштів, що перебувають у сфері виробництва зменшилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 9,43%. Це може бути викликано незначним зменшенням виробничих запасів, МШП і незавершеного виробництва, а також зменшенням готової продукції на складі та відвантаженої покупцям, коштів в розрахунках готівки в касі та товарів. Збільшення питомої ваги основного капіталу в загальній його вартості може вказувати на суттєві зміни в характері виробництва, заморожування капіталу в основних засобах або на його втрати у зв’язку із моральною або фізичною зношеністю, що підвищує ризик неліквідності.

У зв’язку з цим відбулися зміни в органічній будові капіталу. На початок року відношення основного капіталу до оборотного становило 1,16, а на кінець звітного періоду – 1,58, що свідчить про деяке сповільнення оборотності капіталу.

Інтенсивність приросту реальних активів за рік становить 19,77%, що свідчить про деяке поліпшення фінансової стійкості підприємства.

Реальні активи, які характеризують виробничу потужність (основні засоби і виробничі запаси), на початок року становили 9024 тис. грн. (6204+2820), або 0,273% усіх активів. На кінець року вони дорівнювали 12017,5 тис. грн. (8811,25+3206,25), або 0,274% усіх активів. Це свідчить про деяке розширення виробничих можливостей підприємства.

 

Б) Оцінити обсяг, структуру і динаміку основного капіталу підприємства.

Таблиця 2.1.2

Склад, структура та динаміка основного капіталу підприємства

Показники На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту (зниження)
тис.грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Основні засоби:              
початкова вартість х 13 300,00 х 3 571,00 х 36,70
знос х 4 488,75 х 963,75 х 27,34
залишкова вартість 35,06 8 811,25 32,88 2 607,25 -2,18 42,03
Нематеріальні активи:              
початкова вартість 2326,5 х 2 493,75 х 167,25 х 7,19
знос 211,5 х 285,00 х 73,50 х 34,75
залишкова вартість 11,95 2208,75 8,24 93,75 -3,71 4,43
Незавершине будівництво 47,81 14 962,50 55,84 6 502,50 8,03 76,86
Довгострокові фінансові вкладення, інші необоротні активи 916,5 5,18 812,25 3,03 -104,25 -2,15 -11,37
Всього 17695,5 100,00 26 794,75 100,00 9 099,25 - 51,42

Висновок: вартість основного капіталу на кінець року збільшилась на 9 099,25 тис.грн. і становить 26 794,75 тис. грн. 42,03% приросту основного капіталу одержано за рахунок основних засобів, які становлять 32,88% у загальній вартості основного капіталу. Частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів в основному капіталі за звітний період зменшилась і становить на кінець року 3,03%. Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

 

В) Скласти висновки про фінансову стійкість підприємства за такими показниками:

а) коефіцієнт автономії (незалежності);

б) коефіцієнт фінансової стійкості;

в) коефіцієнт фінансової залежності;

г) плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику);

д) коефіцієнт маневрування власного капіталу.

Таблиця 2.1.3

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники На початок року На кінінець року Зміна за рік ТДЗ Відхилення від ТДЗ
на початок року на кінець року
коефіцієнт автономії (незалежності) 0,82 0,73 -0, 09 ≥0,5 +0,32 +0,23
коефіцієнт маневрування (мобільності) 0,4 0,29 -0,11 ≥0,5 -0,1 -0,21
коефіцієнт фінансової стійкості 0,86 0,82 -0,04 ≥0,5 +0,36 +0,32
коефіцієнт фінансової залежності 0,18 0,27 +0,098 ≤0,4 -0,22 -0,13
плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику) 0,22 0,38 +0,16 0,3-0,5 -0,08 +0,08

Коефіцієнт автономії

КА = Власні джерела коштів підприємства/Загальна сума коштів підприємства

КА (поч. року)= 26804,1/32585,1= 0,82

КА (кін. року)= 31240,75/43025,5=0,73

Коефіцієнт маневрування (мобільності)

КМ = Власний оборотний капітал/Власний капітал

КМ (поч. року)=10659,6 /26804,1=0,4

КМ (кін. року)= 8630,75/31240,75=0,29

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфс = (Власний капітал + Довгострокові позикові кошти - Використання позикових коштів)/Валюта балансу

Кфс (поч. року) = (26804,1+1551-155,1)/32937,6=0,86

Кфс (кін. року) = (31240,75+4512,5-42,75)/43809,25=0,82

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз = Позиковий капітал/Загальний капітал

Кфз (поч. року)= 5781/32585,1=0,18

Кфз (кін. року)= 11784,75/43025,5=0,27

Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику)

Кфр = Позиковий капітал/Власний капітал

Кфр (поч. року) = 5781/26804,1=0,22

Кфр (кін. року) = 11784,75/31240,75=0,38

 

Висновок: коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 % (з 0,82% до 0,73%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,86% до 0,82%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,098%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства. А також зріс коефіцієнт фінансового ризику на 0,16% (з 0,22% до 0,38%). Коефіцієнт маневрування має бути не менше ніж 0,5, оскільки він характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, а на підприємстві він зменшився на 0,11%, а від теоретично виправданої величини зменшився на кінець року на 0,21%, що свідчить про те, що підприємство не забезпечене власними оборотними коштами. Дані коефіцієнти свідчить про зменшення ринкової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

 

Висновок

Протягом звітного періоду частка сфери виробництва у загальній структурі майна підприємства знизилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 9,43%, це сталося за рахунок зниження частки виробничих запасів і незавершеного виробництва, що свідчить про збільшення ефективності виробництва.

За звітний період питома частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів знизилась на 2,15% і становить на кінець року 3,03%, що може негативно позначитись в майбутньому на діяльності підприємства.

Забезпечення і підтримання фінансової стійкості підприємств в умовах конкурентного ринку набуває винятково важливого значення. Показники фінансової стійкості характеризують ступінь захищенос­ті залученого капіталу.

Такі коефіцієнти, як коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, плече фінансового важеля знаходяться в межах норми, що позитивно свідчить про діяльність підприємства і його здатність розрахуватися із своїми боргами.

Отже, без ефективного проведення фінансового аналізу, за умовами ринкової економіки, підприємство приречене на банкрутство.

 

 

Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства.

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку оборотного капіталу.

Таблиця 2.2.1

Б) Провести аналіз оборотності капіталу в цілому та окремих його елементів.

Обчислити такі показники:

üкоефіцієнт оборотності та період обороту всього капіталу;

üкоефіцієнт оборотності та період обороту власного капіталу;

üкоефіцієнт оборотності та період обороту позикового капіталу;

üкоефіцієнт оборотності та період обороту кредиторської заборгованості.

 

Коефіцієнт оборотності капіталу = Виторг від реалізації продукції / Середня величина капіталу.

Період обороту капіталу = (Середня величина капіталу * Кількість днів в аналізованому періоді) / Виторг від реалізації продукції.

Висновок

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціо­нально сформовані джерела фінансування поточних активів, тобто обо­ротний капітал підприємства.

Відбулося збільшення такого показників, як виробничі запаси на суму 386,25 тис. грн. Це свідчить про створення зайвих виробничих запасів, які не можуть бути перероблені на діючих виробничих потужностях, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотних коштів, погіршення фінансового стану.

Відбулося збільшення готової продукції на суму 414,75 тис. грн., що може свідчити про певні проблеми у виробничі сфері і занадто довгий час перебування цих товарів на складах.

Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів має здійснюватися постійно і бути необхідною складовою фінансового аналізу під час такого аналізу треба виходити зі суті та структури оборотних коштів.

 

Висновок

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перс­пективи оцінюється показниками платоспроможності, які в більш загальному варіанті характеризують, чи може воно вчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки з короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства погашається різноманітними способами. Забезпеченням такої заборгованості можуть бути будь-які активи підприємства, у тому числі й необоротні.

Коефіцієнт втрати платоспроможності є низьким і становить 0,26. Це означає, що підприємству загрожує втрата платоспроможності. Протягом звітного періоду усі коефіцієнти ліквідності знизились (коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,2, коефіцієнт поточної ліквідності – на 0,36 та загальний коефіцієнт ліквідності знизився на 1,37 ) - це негативна тенденція. Усі коефіцієнти, крім коефіцієнта поточної ліквідності, є вищими від теоретично допустимого значення, це показує, що підприємство вчасно зможе розрахуватись з усіма своїми зобов’язаннями.

Економістам та аналітикам підприємства потрібно досить ретельно слідкувати за рівнем платоспроможності.

А) Провести оцінку динаміки фінансових результатів підприємства

Таблиця 2.4.1.

Б) Перевести оцінку основних показників рентабельності, а саме: рентабельності активів, оборотних активів, власного капіталу, реалізації продукції.

1. Рентабельність активів = чистий прибуток / середню величину активів

Ра = 1147,13/(32937,6+43809,25)*0,5*100% = 2,99%

2. Рентабельність оборотних активів = чистий прибуток / середню величину оборотних активів

Роа = 1147,13/(14889,6+16515,75)* 0,5*100% = 7,31%

3. Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток / середню величину власного капіталу

Рвк = 1147,13/(26804,1+31240,75)* 0,5*100% = 3,95%

4. Рентабельність реалізації продукції = прибуток від операційної діяльності / обсяг реалізованої продукції (виторг).

Ррп = 1923,75/3206,25*100%= 60%

 

Таблиця 2.4.2.

В) Провести оцінку впливу зміни чинників на зміну рівнів рентабельності продукції.

Таблиця 2.4.3.

Висновок

Аналіз фінансових результатів посідає провідне місце в системі комплексного фінансового аналізу, оскільки за ними оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємств. Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності під­приємства є прибуток.

Позитивним в діяльності підприємства можна виділити зростання чистого прибутку підприємства на 230,625. За звітний період основні показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу) є дуже низькими (рентабельність активів-2,99%, рентабельність оборотних активів - 7,31%, власного капіталу - 3,95%), що заслуговує негативної оцінки.

Прибуток — найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку свідчить про рівень та якість виробленої продукції, стан про­дуктивності праці, рівень собівартості. Тому фахівці фінансових служб підприємства зобов'язані правильно визначати, планувати, аналізувати і грамотно розподіляти прибуток для того, щоб забезпечити зростання рентабельності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

ВИСНОВОК

Після проведення аналізу та виконання аналітичної частини можна на фоні всіх висновків зробити загальний.

Вартість майна підприємства за звітний період зросла на 10871,65 тис. грн., на початок року відношення основного капіталу до оборотного капіталу становило 1,16 (17695,5 : 15242,1), а на кінець року – 1,57 (26794,75 : 17014,5), що свідчить про деяке сповільнення приросту оборотного капіталу.

Основний капітал на кінець звітного періоду зріс на 9099,25 тис. грн.. і становить 26794,75 тис. грн., це сталося за рахунок збільшення росту нематеріальних активів, незавершеного будівництва та основних засобів.

Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 % (з 0,82% до 0,73%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,86% до 0,82%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,098%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства.

Зменшення частки дебіторської заборгованості на 158,10 тис.грн. або на 6,19% є позитивним зрушенням в структурі оборотного капіталу підприємства, що свідчить про належний рівень ефективного управління та використання оборотних коштів на даному підприємстві, адже збільшуються оборотні кошти та можливість їх використання з метою отримання прибутку.

Підприємство володіє достатньою кількістю вільних ресурсів і зможе погасити поточні зобов’язання кредитами та розрахунками, тобто є платоспроможним, про це свідчать коефіцієнти ліквідності, а саме абсолютної, проміжної та загальної ліквідності, які знаходяться в межах норми.

Валовий прибуток зріс на 372,75тис.грн. з 1551 тис. грн. до 1923,75 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення фінансових результатів від операційної діяльності та фінансових результатів від звичайної діяльності. Можна сказати, що підприємство має хороший фінансовий стан, тому що чистий прибуток становить 1147,13 тис. грн.

Збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 2114,08 тис.грн. призвело до зниження рівня рентабельності на 0,24%, що призвело до погіршення, а рівень рентабельності зріс на 0,76%, що свідчить про покращення ефективності роботи підприємства.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,57 грн. доходу, це на 0,03 грн. більше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,46 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,04 грн. більше, ніж у попередньому періоді.

Отже, з загального висновку можна сказати, що на підприємстві є позитивні та негативні моменти. Щоб працювати в ринкових умовах, підприємство має займати стійкі позиції на ринку, конкурувати з іншими підприємствами, виконувати свої завдання, а найголовніше визначити свою мету та йти до неї. Також велику роль для підприємства відіграють економічні, демографічні, політичні та природні фактори, за якими потрібно постійно слідкувати, а залучення партнерів та клієнтів призведуть до покращення підприємства.

 

Аналітична частина

Розрахунки в аналітичній частині проводяться на основі даних додатку В та додатку Г.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру і динаміку майна підприємства.

Таблиця 2.1.1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти