ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Склад, структура та динаміка майна підприємства

Капітал (майно) На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту (зниження)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Всього 32 937,60 43 809,25 10 871,65 - 33,01
в т. ч.:              
основний капітал 17 695,50 53,72 26 794,75 61,16 9 099,25 7,44 51,42
оборотний капітал 15 242,10 46,28 17 014,50 38,84 1 772,40 -7,44 11,63
в т. ч.:              
у сфері виробництва 3 243,00 9,85 4 132,50 9,43 889,50 -0,41 27,43
у сфері обігу 11 999,10 36,43 12 882,00 29,40 882,90 -7,03 7,36

Темп приросту реальних активів = (((ОЗ1+ДФІ111)/(ОЗ0+ДФІ000))------1)*100%

Темп пр. = 19,77 %

Коефіцієнт мобільності = (Оборотний капітал/капітал всього) *100%

Км (початок року)= (15 242,10/32 937,60)*100% =46,28 %

Км (кінець року)= (17 014,50/43 809,25)*100% = 38,84%

Зміна= 38,84- 46,28 = -7,44%

Висновок: вартість майна підприємства за звітний рік збільшилась на 10 871,65 тис. грн., або на 33,01%, у тому числі нерухоме майно збільшилось на 9 099,25 тис. грн., або на 51,42%. Приріст поточних активів склав 1 772,40 тис. грн., або 11,63%. Тобто за звітний період у нерухоме майно було вкладено у 4 раз (9 099,25/1 772,40) більше коштів, ніж у поточні активи.

Коефіцієнт мобільності коштів (відношення суми мобільних активів до загальної вартості активів) на кінець року становить 38,84% ((17 014,50/43 809,25)*100%) , що на 7,44% менше, ніж на початку року.

Темп приросту мобільних коштів приблизно в 4,4 рази (51,42%:11,63%) нижчий, ніж іммобілізованих, що визначає тенденцію до сповільнення оборотності оборотних коштів.

Слід зазначити також, що на даному підприємстві на початок року сума мобільних коштів становила 15 242,10 тис. грн., а сума короткотермінової заборгованості 4 074,90 тис. грн., отже чисті мобільні кошти підприємства на початок року склали 11 167,2 тис. грн. (15 242,10-4 074,90), а на кінець року 9785 тис. грн. (17 014,50-7 229,50), тобто порівняно з початком на 1382,2 тис. грн. менше. На початок року сума мобільних коштів перевищує короткотермінову заборгованість з платежів у 3,74 рази (15 242,10: 4 074,90), а на кінець року – у 2,35 рази (17 014,50: 7 229,50), що заслуговує негативної оцінки.

Щодо структури майна підприємства, то частка основного капіталу за звітний період зросла на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 61,16%, а оборотного капіталу частка знизилась на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 38,84%. Частка оборотного капіталу у сфері обігу скоротилась на 7,03% і становить 29,4%, питома вага коштів, що перебувають у сфері виробництва зменшилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 9,43%. Це може бути викликано незначним зменшенням виробничих запасів, МШП і незавершеного виробництва, а також зменшенням готової продукції на складі та відвантаженої покупцям, коштів в розрахунках готівки в касі та товарів. Збільшення питомої ваги основного капіталу в загальній його вартості може вказувати на суттєві зміни в характері виробництва, заморожування капіталу в основних засобах або на його втрати у зв’язку із моральною або фізичною зношеністю, що підвищує ризик неліквідності.

У зв’язку з цим відбулися зміни в органічній будові капіталу. На початок року відношення основного капіталу до оборотного становило 1,16, а на кінець звітного періоду – 1,58, що свідчить про деяке сповільнення оборотності капіталу.

Інтенсивність приросту реальних активів за рік становить 19,77%, що свідчить про деяке поліпшення фінансової стійкості підприємства.

Реальні активи, які характеризують виробничу потужність (основні засоби і виробничі запаси), на початок року становили 9024 тис. грн. (6204+2820), або 0,273% усіх активів. На кінець року вони дорівнювали 12017,5 тис. грн. (8811,25+3206,25), або 0,274% усіх активів. Це свідчить про деяке розширення виробничих можливостей підприємства.

 

Б) Оцінити обсяг, структуру і динаміку основного капіталу підприємства.

Таблиця 2.1.2

Склад, структура та динаміка основного капіталу підприємства

Показники На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту (зниження)
тис.грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Основні засоби:              
початкова вартість х 13 300,00 х 3 571,00 х 36,70
знос х 4 488,75 х 963,75 х 27,34
залишкова вартість 35,06 8 811,25 32,88 2 607,25 -2,18 42,03
Нематеріальні активи:              
початкова вартість 2326,5 х 2 493,75 х 167,25 х 7,19
знос 211,5 х 285,00 х 73,50 х 34,75
залишкова вартість 11,95 2208,75 8,24 93,75 -3,71 4,43
Незавершине будівництво 47,81 14 962,50 55,84 6 502,50 8,03 76,86
Довгострокові фінансові вкладення, інші необоротні активи 916,5 5,18 812,25 3,03 -104,25 -2,15 -11,37
Всього 17695,5 100,00 26 794,75 100,00 9 099,25 - 51,42

Висновок: вартість основного капіталу на кінець року збільшилась на 9 099,25 тис.грн. і становить 26 794,75 тис. грн. 42,03% приросту основного капіталу одержано за рахунок основних засобів, які становлять 32,88% у загальній вартості основного капіталу. Частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів в основному капіталі за звітний період зменшилась і становить на кінець року 3,03%. Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

 

В) Скласти висновки про фінансову стійкість підприємства за такими показниками:

а) коефіцієнт автономії (незалежності);

б) коефіцієнт фінансової стійкості;

в) коефіцієнт фінансової залежності;

г) плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику);

д) коефіцієнт маневрування власного капіталу.

Таблиця 2.1.3

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники На початок року На кінінець року Зміна за рік ТДЗ Відхилення від ТДЗ
на початок року на кінець року
коефіцієнт автономії (незалежності) 0,82 0,73 -0, 09 ≥0,5 +0,32 +0,23
коефіцієнт маневрування (мобільності) 0,4 0,29 -0,11 ≥0,5 -0,1 -0,21
коефіцієнт фінансової стійкості 0,86 0,82 -0,04 ≥0,5 +0,36 +0,32
коефіцієнт фінансової залежності 0,18 0,27 +0,098 ≤0,4 -0,22 -0,13
плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику) 0,22 0,38 +0,16 0,3-0,5 -0,08 +0,08

Коефіцієнт автономії

КА = Власні джерела коштів підприємства/Загальна сума коштів підприємства

КА (поч. року)= 26804,1/32585,1= 0,82

КА (кін. року)= 31240,75/43025,5=0,73

Коефіцієнт маневрування (мобільності)

КМ = Власний оборотний капітал/Власний капітал

КМ (поч. року)=10659,6 /26804,1=0,4

КМ (кін. року)= 8630,75/31240,75=0,29

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфс = (Власний капітал + Довгострокові позикові кошти - Використання позикових коштів)/Валюта балансу

Кфс (поч. року) = (26804,1+1551-155,1)/32937,6=0,86

Кфс (кін. року) = (31240,75+4512,5-42,75)/43809,25=0,82

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз = Позиковий капітал/Загальний капітал

Кфз (поч. року)= 5781/32585,1=0,18

Кфз (кін. року)= 11784,75/43025,5=0,27

Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику)

Кфр = Позиковий капітал/Власний капітал

Кфр (поч. року) = 5781/26804,1=0,22

Кфр (кін. року) = 11784,75/31240,75=0,38

 

Висновок: коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 % (з 0,82% до 0,73%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,86% до 0,82%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,098%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства. А також зріс коефіцієнт фінансового ризику на 0,16% (з 0,22% до 0,38%). Коефіцієнт маневрування має бути не менше ніж 0,5, оскільки він характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, а на підприємстві він зменшився на 0,11%, а від теоретично виправданої величини зменшився на кінець року на 0,21%, що свідчить про те, що підприємство не забезпечене власними оборотними коштами. Дані коефіцієнти свідчить про зменшення ринкової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

 

Висновок

Протягом звітного періоду частка сфери виробництва у загальній структурі майна підприємства знизилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 9,43%, це сталося за рахунок зниження частки виробничих запасів і незавершеного виробництва, що свідчить про збільшення ефективності виробництва.

За звітний період питома частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів знизилась на 2,15% і становить на кінець року 3,03%, що може негативно позначитись в майбутньому на діяльності підприємства.

Забезпечення і підтримання фінансової стійкості підприємств в умовах конкурентного ринку набуває винятково важливого значення. Показники фінансової стійкості характеризують ступінь захищенос­ті залученого капіталу.

Такі коефіцієнти, як коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, плече фінансового важеля знаходяться в межах норми, що позитивно свідчить про діяльність підприємства і його здатність розрахуватися із своїми боргами.

Отже, без ефективного проведення фінансового аналізу, за умовами ринкової економіки, підприємство приречене на банкрутство.

 

 

Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства.

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку оборотного капіталу.

Таблиця 2.2.1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти