ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Склад, структура та динаміка дебіторської заборгованості

Показники На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту (зниження)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Розрахунки з дебіторами: 2 552,10 100,00 2 394,00 100,00 -158,10 - -6,19
за товари, терміни сплати яких не настав 2 115,00 82,87 2 280,00 95,24 165,00 12,37 7,80
за товари не сплачені в строк 296,10 11,60 85,50 3,57 -210,60 -8,03 -71,12
з іншими дебіторами 141,00 5,52 28,50 1,19 -112,50 -4,33 -79,79
2. Поточні активи 15 242,10 - 17 014,50 - 1 772,40 - 11,63
3. Питома вага дебіторської заборгованості в сумі поточних активів - 16,74 - 14,07 - -2,67 -
4. Питома вага сумнівної щодо повернення заборгованості до загальної суми дебіторської заборгованості - 5,52 - 1,19 - -4,33 -

Висновок: загальна сума дебіторської заборгованості на кінець року зменшилась на суму 158,10 тис. грн., в тому числі дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк зменшилась на 210,60 грн. або на 8,03%. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, термін оплати яких ще не настав, за звітний період збільшились на 165,00 тис. грн., або на 12,37%.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів зменшилась на 2,67%, що є позитивним в структурі оборотного капіталу підприємства, адже збільшуються його оборотні кошти та можливість їх використання з метою отримання прибутку. Сумнівна щодо повернення заборгованість зменшилась на 112,5 тис.грн. і становить 28,5 тис.грн., або 1,19% до загальної суми дебіторської заборгованості.

 

Таблиця 2.2.5.

Показники оборотності дебіторської заборгованості

Показники За звітний період
1. Виторг від реалізації продукції, тис. грн. 5 130,00
2. Середня величина дебіторської заборгованості, тис. грн. 2473,05
3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,07
4. Період погашення дебіторської заборгованості 173,55
5. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції 0,48

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Виторг від реалізації / Середні залишки дебіторської заборгованості

К об = 5 130,00/ 2473,05 = 2,07.

Період погашення дебіторської заборгованості = (Середній залишок дебіторської заборгованості * Кількість днів у аналізованому періоді) / Виторг від реалізації

Т = (2473,05*360) / 5 130,00= 173,55 днів.

Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції = 2473,05 / 5 130,00 = 0,48.

 

Висновок: на даному підприємстві за звітний період загальна картина стану розрахунків з дебіторами є такою: тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості становить 173,55 днів, а коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – 2,07 рази. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції за звітний рік становило 0,48. Загалом це свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства.

Висновок

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціо­нально сформовані джерела фінансування поточних активів, тобто обо­ротний капітал підприємства.

Відбулося збільшення такого показників, як виробничі запаси на суму 386,25 тис. грн. Це свідчить про створення зайвих виробничих запасів, які не можуть бути перероблені на діючих виробничих потужностях, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотних коштів, погіршення фінансового стану.

Відбулося збільшення готової продукції на суму 414,75 тис. грн., що може свідчити про певні проблеми у виробничі сфері і занадто довгий час перебування цих товарів на складах.

Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів має здійснюватися постійно і бути необхідною складовою фінансового аналізу під час такого аналізу треба виходити зі суті та структури оборотних коштів.

 

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Провести аналіз на основі обчислення наступних показників:

üКоефіцієнт абсолютної ліквідності

üПроміжний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності)

üЗагальний коефіцієнт ліквідності

üКоефіцієнт відновлення платоспроможності

üКоефіцієнт втрати платоспроможності

 

Таблиця 2.3.1

Показники платоспроможності підприємства

Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміна за звітний період ТДЗ Відхилення від ТДЗ
на початок року на кінець року
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,42 0,22 -0,19 0,20 0,22 0,02
2. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,97 0,61 -0,36 0,70 0,27 -0,09
3. Загальний коефіцієнт ліквідності 3,65 2,28 -1,37 2,00 1,65 0,28
4. Коефіцієнт відновлення платоспроможності 0,22
5. Коефіцієнт втрати платоспроможності 0,26

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К а. л. = найбільш ліквідна частина оборотного капіталу / поточні зобов'язання

К а. л. (початок року) = (493,5+846+352,5)/4074,9 = 0,42

К а. л. (кінець року) = (1425+28,5+142,5)/7229,5 = 0,22

Зміна = -0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності

К п. л. = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції + кошти вкладені у дебіторську заборгованість, строк сплати якої не настав + готова продукція) / /поточні зобов'язання

К п. л. (початок року) = (493,5+846+352,5+2115+141)/4074,9 = 0,97

К п. л. (кінець року)=(1425+28,5+142,5+2280+555,75)/7229,5 = 0,61

Зміна = -0,36

Коефіцієнт загальної ліквідності

К з. л. = оборотний капітал / поточні зобов'язання

К з. л. (початок року) = 14889,6/4074,9 = 3,65

К з. л. (кінець року) = 16515,75/7229,5 = 2,28

Зміна = -1,37

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

Квп = (Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року + (Період відновлення платоспроможності / Тривалість звітного періоду) * (Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року - Коефіцієнт поточної ліквідності на початок року))/2

Квп = (0,97+(6/12)*(0,97-0,61))/2 = 0,22

Коефіцієнт втрати платоспроможності

Квп = (Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року + (Період відновлення платоспроможності / Тривалість звітного періоду) * (Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року - Коефіцієнт поточної ліквідності на початок року))/2

Квп = (0,97+(3/12)*(0,97-0,61))/2 = 0,26

 

Висновок:на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності є вищий за нормативне значення, він становить 0,42, а на кінець року - у межах норми – 0,22. Тобто на початок року підприємство могло негайно погасити 42% короткострокових зобов’язань, а на кінець року - 22%. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок (0,97) є вищим за норму, але на кінець звітного періоду (0,61) є дещо нижчим за норму. Це означає, що мобілізувавши кошти в розрахунках з дебіторами, підприємство не зможе погасити всю суму короткострокових зобов’язань. За звітний період значення коефіцієнта загальної ліквідності зменшилось на 1,37%, але все одно є вищим за норму. А це означає, що підприємство мобілізувавши всі оборотні активи, в змозі погасити всі поточні зобов’язання, що заслуговує на позитивну оцінку і свідчить про достатній рівень платоспроможності підприємства. Оскільки, коефіцієнт відновлення платоспроможності є дуже низьким і становить 0,22, то підприємству загрожує втрата платоспроможності, що свідчить про низький рівень стійкості підприємства.

 

Висновок

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перс­пективи оцінюється показниками платоспроможності, які в більш загальному варіанті характеризують, чи може воно вчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки з короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства погашається різноманітними способами. Забезпеченням такої заборгованості можуть бути будь-які активи підприємства, у тому числі й необоротні.

Коефіцієнт втрати платоспроможності є низьким і становить 0,26. Це означає, що підприємству загрожує втрата платоспроможності. Протягом звітного періоду усі коефіцієнти ліквідності знизились (коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,2, коефіцієнт поточної ліквідності – на 0,36 та загальний коефіцієнт ліквідності знизився на 1,37 ) - це негативна тенденція. Усі коефіцієнти, крім коефіцієнта поточної ліквідності, є вищими від теоретично допустимого значення, це показує, що підприємство вчасно зможе розрахуватись з усіма своїми зобов’язаннями.

Економістам та аналітикам підприємства потрібно досить ретельно слідкувати за рівнем платоспроможності.

Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

А) Провести оцінку динаміки фінансових результатів підприємства

Таблиця 2.4.1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти