ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства

Показники За попередній період, тис.грн За звітний період, тис.грн Абсолютне відхилення (+,-) Відносне відхилення (+,-), %  
Валовий прибуток 1 551,00 1 923,75 372,75 24,03  
Фінансові результати від операційної діяльності 1 156,20 1 496,25 340,05 29,41  
 
Фінансові результати від звичайної діяльності 846,00 1 175,63 329,63 38,96  
 
Чистий прибуток 916,50 1 147,13 230,625 25,16  

Висновок:валовий прибуток зріс на 372,75 тис.грн. з 1 551,00 тис.грн. до 1 923,75 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення фінансових результатів від операційної діяльності на 29,41% або на 340,05 тис. грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 38,96% або на 329,63 тис. грн. з 846,00 тис. грн. до 1 175,63 тис. грн. Це свідчить про хороший фінансовий стан підприємства, тому що чистий прибуток становить 1 147,13 тис. грн.

 

Б) Перевести оцінку основних показників рентабельності, а саме: рентабельності активів, оборотних активів, власного капіталу, реалізації продукції.

1. Рентабельність активів = чистий прибуток / середню величину активів

Ра = 1147,13/(32937,6+43809,25)*0,5*100% = 2,99%

2. Рентабельність оборотних активів = чистий прибуток / середню величину оборотних активів

Роа = 1147,13/(14889,6+16515,75)* 0,5*100% = 7,31%

3. Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток / середню величину власного капіталу

Рвк = 1147,13/(26804,1+31240,75)* 0,5*100% = 3,95%

4. Рентабельність реалізації продукції = прибуток від операційної діяльності / обсяг реалізованої продукції (виторг).

Ррп = 1923,75/3206,25*100%= 60%

 

Таблиця 2.4.2.

Показники рентабельності підприємства

Показники За звітний період
Рентабельність активів 2,99%
Рентабельність оборотних активів 7,31%
Рентабельність власного капіталу 3,95%
Рентабельність реалізації продукції 60,00%

Висновок: на підприємстві за звітний період рентабельність активів становить 2,99%, рентабельність оборотних активів - 7,31%, власного капіталу - 3,95%, а рентабельність реалізації продукції становить 60%.

 

В) Провести оцінку впливу зміни чинників на зміну рівнів рентабельності продукції.

Таблиця 2.4.3.

Основні показники рентабельності підприємства

Показники За попередній період За звітний період Відхилення (+,-)
1.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 128,00 1 567,50 439,50
2.Середньорічна вартість основних виробничих фондів 19853,65 22245,13 2391,48
3.Середньорічна вартість оборотних засобів 13588,6 15702,68 2114,08
4.Загальна рентабельність 3,37% 4,13% 0,76%

 

1. Вплив зміни прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на загальну рентабельність підприємства:

[1 567,50:( 19853,65+13588,6)]*100%= 4,69%

4,69-3,37= +1,32%

2. Вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів на рентабельність підприємства:

[1 567,50:( 22245,13+13588,6)]*100%= 4,37%

4,37-4,69= -0,32%

3. Вплив зміни середньорічної вартості оборотного капіталу на рівень рентабельності підприємства:

[1 567,50:( 22245,13+15702,68)]*100%= 4,13%

4,13-4,37= -0,24%

 

Висновок: у звітному році загальна рентабельність підприємства збільшилась на 0,76%. За рахунок зростання прибутку на 439,50 тис. грн. загальна рентабельність підвищилась на 1,32%, у наслідок збільшення вартості основних виробничих фондів на 2391,48 тис. грн., рентабельність зменшилась на 0,32%, а також відбулося збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 2114,08 тис. грн., що призвела до зменшення загальної рентабельності на 0,24%, тобто знизилась загальна рентабельність підприємства, що призвело до погіршення до ефективності роботи підприємства.

Г) Провести аналіз показників прибутковості підприємства:

§ Дохід/прибуток

§ Прибуток/витрати

Таблиця 2.4.4.

Показники прибутковості підприємства

Показники За попередній період За звітний період Абсолютне відхилення Відносне відхилення
1. Витрати на реалізацію продукції (р.040, 080, 090 ф.2), тис.грн 2 763,60 3277,50 513,90 18,60
2. Дохід від реалізації продукції, тис.грн 4 230,00 5130,00 900,00 21,28
Продовження Таблиці 2.4.4.
3. Прибуток від операційної діяльності, тис.грн 1 156,20 1496,25 340,05 29,41
4. Дохід / Витрати, грн 1,53 1,57 0,03 2,26
5. Прибуток/Витрати, грн 0,42 0,46 0,04 9,12

Висновок: витрати на реалізацію продукції збільшились на 513,90 тис.грн. або на 18,60%. Дохід від реалізації продукції збільшився на 900,00 тис.грн. або на 21,28%.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,57 грн. доходу, це на 0,03 грн. більше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,46 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,04 грн. більше, ніж у попередньому періоді.

Висновок

Аналіз фінансових результатів посідає провідне місце в системі комплексного фінансового аналізу, оскільки за ними оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємств. Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності під­приємства є прибуток.

Позитивним в діяльності підприємства можна виділити зростання чистого прибутку підприємства на 230,625. За звітний період основні показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу) є дуже низькими (рентабельність активів-2,99%, рентабельність оборотних активів - 7,31%, власного капіталу - 3,95%), що заслуговує негативної оцінки.

Прибуток — найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку свідчить про рівень та якість виробленої продукції, стан про­дуктивності праці, рівень собівартості. Тому фахівці фінансових служб підприємства зобов'язані правильно визначати, планувати, аналізувати і грамотно розподіляти прибуток для того, щоб забезпечити зростання рентабельності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

ВИСНОВОК

Після проведення аналізу та виконання аналітичної частини можна на фоні всіх висновків зробити загальний.

Вартість майна підприємства за звітний період зросла на 10871,65 тис. грн., на початок року відношення основного капіталу до оборотного капіталу становило 1,16 (17695,5 : 15242,1), а на кінець року – 1,57 (26794,75 : 17014,5), що свідчить про деяке сповільнення приросту оборотного капіталу.

Основний капітал на кінець звітного періоду зріс на 9099,25 тис. грн.. і становить 26794,75 тис. грн., це сталося за рахунок збільшення росту нематеріальних активів, незавершеного будівництва та основних засобів.

Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 % (з 0,82% до 0,73%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,86% до 0,82%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,098%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства.

Зменшення частки дебіторської заборгованості на 158,10 тис.грн. або на 6,19% є позитивним зрушенням в структурі оборотного капіталу підприємства, що свідчить про належний рівень ефективного управління та використання оборотних коштів на даному підприємстві, адже збільшуються оборотні кошти та можливість їх використання з метою отримання прибутку.

Підприємство володіє достатньою кількістю вільних ресурсів і зможе погасити поточні зобов’язання кредитами та розрахунками, тобто є платоспроможним, про це свідчать коефіцієнти ліквідності, а саме абсолютної, проміжної та загальної ліквідності, які знаходяться в межах норми.

Валовий прибуток зріс на 372,75тис.грн. з 1551 тис. грн. до 1923,75 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення фінансових результатів від операційної діяльності та фінансових результатів від звичайної діяльності. Можна сказати, що підприємство має хороший фінансовий стан, тому що чистий прибуток становить 1147,13 тис. грн.

Збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 2114,08 тис.грн. призвело до зниження рівня рентабельності на 0,24%, що призвело до погіршення, а рівень рентабельності зріс на 0,76%, що свідчить про покращення ефективності роботи підприємства.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,57 грн. доходу, це на 0,03 грн. більше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,46 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,04 грн. більше, ніж у попередньому періоді.

Отже, з загального висновку можна сказати, що на підприємстві є позитивні та негативні моменти. Щоб працювати в ринкових умовах, підприємство має займати стійкі позиції на ринку, конкурувати з іншими підприємствами, виконувати свої завдання, а найголовніше визначити свою мету та йти до неї. Також велику роль для підприємства відіграють економічні, демографічні, політичні та природні фактори, за якими потрібно постійно слідкувати, а залучення партнерів та клієнтів призведуть до покращення підприємства.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти