ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 15.

 

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 

1. Методи навчання, у яких джерелом знань є усне чи друковане слово – це:

а) демонстраційні; б) наочні; в) практичні; г) словесні

2. Виберіть правильне твердження:

а) методом педагогічного дослідження є дослід пророщення насіння квасолі;

б) гуманізм проголошує найвищою цінністю особистість, людину;

в) слово «педагогіка» є синонімом слова «навчання»;

г) принцип міцності знань проголошує необхідність механічного зазубрювання матеріалу.

3. Яка категорія з даного переліку не належить до основних категорій педагогіки:

а) освіта; б) культура; в) виховання; г) навчання.

 

4. До завдань фізичного виховання відноситься:

а) підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей;

б) виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі;

в) тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі.

 

5. Моральне виховання – це:

а) виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;

б) процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині.;

в) цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки.

6. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються

знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчав всіх учнів

Незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні

його учнями високих результатів?:

а) хороша спадковість, сприятливе середовище;

б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;

в) правильно організована пізнавальна діяльність.

8. Предметом педагогіки є:

а) підготовка підростаючого покоління до життя;

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в

умовах її навчання, виховання й освіти.

9. Що визначило розвиток педагогіки як науки?:

а) біологічний закон збереження роду;

б) турбота батьків про щастя дітей;

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і

праці.

 

10. Педагогічна система якого педагога включає наступні ідеї:

- принцип природовідповідності виховання;

- сенсуалістичний характер пізнання;

- “золоте правило дидактики”;

- демократичний принцип єдиної школи;

- класно-урочна система організації навчання;

- дисципліна, як умова роботи школи;

а) Ж.-Ж.Руссо; б) Я.А. Коменський; в) Д.Локк.

 

ІІ. Дайте визначення понять: спостереження, дія, принцип, урок, підручник

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди А.Макаренка

ІV. Охарактеризуйте основні положення так званої класно-урочної системи навчання. Розгляньте переваги і недоліки цієї системи.

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 16.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

1. Виберіть правильне твердження:

а) методом педагогічного дослідження є дослід пророщення насіння квасолі;

б) гуманізм проголошує найвищою цінністю особистість, людину;

в) слово «педагогіка» є синонімом слова «навчання»;

г) принцип міцності знань проголошує необхідність механічного зазубрювання матеріалу.

2. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються

знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

3. Складові виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

4. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану,

корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

 

5. Який педагог є засновником вальдофської педагогіки?

а) А.Нейл; б) Р.Штейнер; в) Д.Дьюї; г) Г.Кершенштейнер.

 

6. Розумове виховання – це:

а) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці;

б) виховання всебічно розвиненої особистості;

в) виховання громадянина.

Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчав всіх учнів

Незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні

його учнями високих результатів?:

а) хороша спадковість, сприятливе середовище;

б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;

в) правильно організована пізнавальна діяльність.

 

8. Принцип навчання – це:

а) положення, на основі яких здійснюється процес навчання, які відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

б) система найважливіших вимог, додержання яких забезпечує ефективне й якісне функціонування навчального процесу;

в) цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв'язання визначених завдань

 

9. Назвіть види контролю.

а) поточний, тематичний, підсумковий;

б) вивчення ефективності роботи вчителів;

в) розвиток особистості кожної дитини.

 

10. У чому виявляється демократизація процесу управління?

а) принципі системного підходу;

б) внутрішній єдності і взаємозв’язку частин плану;

в) залученні учасників педагогічного процесу до всіх етапів плануваня;

г) практичних справах з виконання поставлених завдань.

 

ІІ. Дайте визначення понять: прийом, метод, правило, навчальний предмет (дисципліна), правило

 

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди К.Ушинського

ІV. Розкрийте основні функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 17.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

1. Що визначило розвиток педагогіки як науки?:

а) біологічний закон збереження роду;

б) турбота батьків про щастя дітей;

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і

праці.

2. Предметом педагогіки є:

а) підготовка підростаючого покоління до життя;

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в

умовах її навчання, виховання й освіти.

 

3. Охарактеризуйте завдання фізичного виховання:

а) формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок культури розумової праці;

б) формування світогляду, формування системи знань, формування навичок естетики поведінки;

в) формування гігієнічних навичок; потреби постійно й систематично займатися фізкультурою і спортом; зміцнення здоров'я, фізичного розвитку.

 

4. З’ясуйте завдання трудового виховання:

а) психологічна підготовка фізичного навантаження, підготовка до вибору роду занять, виховання моральних почуттів;

б) Формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення;

в) оволодіння основними принципами сучасного виробництва, формування вмінь і навичок використання простих знарядь праці.

5. Виховання – це:

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою

формування певних якостей;

б) передача знань про норми та правила поведінки людей;

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду

народу.

6. Розвиток – це:

а) пристосування людини до оточуючого світу;

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і

характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її

життєдіяльності;

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють

соціалізації людини.

 

7. Педагогічна система якого педагога ґрунтується на наступних ідеях:

- всебічного і гармонійного розвитку особистості;

- родинно-шкільного виховання;

- розвивального навчання: подорожі в природу; уроки мислення;

- кімната казки; куточок краси; навчання в “зелених класах” та ін.;

- громадянського і патріотичного виховання;

а) В.О.Сухомлинський; б) Й.Песталоцці; в) Ж.-Ж.Руссо.

8. Педагогічний процес – це:

а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі;

б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок;

в) динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

9. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану,

корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

 

10. Який педагог є засновником вальдофської педагогіки?

а) А.Нейл; б) Р.Штейнер; в) Д.Дьюї; г) Г.Кершенштейнер.

 

 

ІІ. Дайте визначення понять: навчальна програма, урок, клас, підручник, екскурсія

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти