ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди С.Русової

 

ІV. Які основні групи навчальних предметів містить сучасний навчальний план загальноосвітньої школи? Як вони співвідносяться між собою?

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 23.

 

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 

1. У чому виявляється демократизація процесу управління?

а) принципі системного підходу;

б) внутрішній єдності і взаємозв’язку частин плану;

в) залученні учасників педагогічного процесу до всіх етапів плануваня;

г) практичних справах з виконання поставлених завдань.

 

2. Назвіть види контролю.

а) поточний, тематичний, підсумковий;

б) вивчення ефективності роботи вчителів;

в) розвиток особистості кожної дитини.

 

3. Визначте форми методичної роботи.

а) групова, колективна, індивідуальна;

б) групова, психологічні семінари;

в) педагогічна рада, творчі групи. самостійна методична робота.

 

4. Перерахуйте кваліфікаційні категорії вчителя.

а) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, старший учитель;

б) старший учитель, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії;

в) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії.

 

5. Основними прийомами самовиховання є:

а) ситуації довіри, контролю, саморегуляція

б) самоприказ , критика, зауваження

в) самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, саморегуляція, самоосуд

г) змагання, показ зразків і прикладу, створення ситуацій успіху

 

6.Творцем класно-урочної системи навчання є:

а) Платон; б) К.Д.Ушинский; в) Я.А.Коменский

 

7. Дидактика – це:

а) розділ педагогіки, що вивчає виховання;

б) теорія формування особистості;

в) розділ педагогіки, що вивчає навчання й освіту

 

8. Педагогічна система якого педагога ґрунтується на наступних ідеях:

- всебічного і гармонійного розвитку особистості;

- родинно-шкільного виховання;

- розвивального навчання: подорожі в природу; уроки мислення;

- кімната казки; куточок краси; навчання в “зелених класах” та ін.;

- громадянського і патріотичного виховання;

а) В.О.Сухомлинський; б) Й.Песталоцці; в) Ж.-Ж.Руссо.

 

9. Виберіть правильне твердження:

а) методом педагогічного дослідження є дослід пророщення насіння квасолі;

б) гуманізм проголошує найвищою цінністю особистість, людину;

в) слово «педагогіка» є синонімом слова «навчання»;

г) принцип міцності знань проголошує необхідність механічного зазубрювання матеріалу.

10. Розвиток – це:

а) пристосування людини до оточуючого світу;

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і

характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її

життєдіяльності;

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють

соціалізації людини.

 

ІІ. Дайте визначення понять: молодший спеціаліст, доктор філософії, урок, гра, екскурсія

 

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди П.Юркевича

ІV. Які основні переваги й недоліки сучасних підручників ви можете назвати? Яким на Вашу думку має бути сучасний підручник?

 

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 24.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

1. Розвиток – це:

а) пристосування людини до оточуючого світу;

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і

характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її

життєдіяльності;

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють

соціалізації людини.

2. Педагогічний процес – це:

а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі;

б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок;

в) динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

3. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану,

корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

 

4. Педагогічна система якого педагога включає наступні ідеї:

- принцип природовідповідності виховання;

- сенсуалістичний характер пізнання;

- “золоте правило дидактики”;

- демократичний принцип єдиної школи;

- класно-урочна система організації навчання;

- дисципліна, як умова роботи школи;

а) Ж.-Ж.Руссо; б) Я.А. Коменський; в) Д.Локк.

 

5. Навчання як елемент освіти, виховання та розвитку людини вивчає:

а) школоведення; б) діалектика; в) теорія виховання; г) дидактика

 

6. Провідною формою організації навчання у школі є:

а) консультація; б) навчальна дискусія; в) урок; г) навчальний діалог


 

 

7. Методи навчання, у яких джерелом знань є усне чи друковане слово – це:

а) демонстраційні; б) наочні; в) практичні; г) словесні

 

8. Основними прийомами самовиховання є:

а) ситуації довіри, контролю, саморегуляція

б) самоприказ , критика, зауваження

в) самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, саморегуляція, самоосуд

г) змагання, показ зразків і прикладу, створення ситуацій успіху

 

9. Дидактика – це:

а) розділ педагогіки, що вивчає виховання;

б) теорія формування особистості;

в) розділ педагогіки, що вивчає навчання й освіту

 

10. Розумове виховання – це:

а) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці;

б) виховання всебічно розвиненої особистості;

в) виховання громадянина.

 

ІІ. Дайте визначення понять: перевірка, оцінювання, контроль, тестування, освіта

 

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди О.Захаренка

ІV. Охарактеризуйте основні положення класно-урочної системи навчання. Розгляньте переваги і недоліки цієї системи.

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 25.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 

1. Який педагог є засновником вальдофської педагогіки?

а) А.Нейл; б) Р.Штейнер; в) Д.Дьюї; г) Г.Кершенштейнер.

 

2. Розумове виховання – це:

а) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці;

б) виховання всебічно розвиненої особистості;

в) виховання громадянина.

 

3. Виберіть формулювання, яке найповніше і найточніше відображає основну мету виховання:

а) виховання громадянина;

б) виховання сім’янина;

в) виховання всебічно розвиненої особистості;

г) виховання громадського діяча.

 

4. Навчання як елемент освіти, виховання та розвитку людини вивчає:

а) школоведення; б) діалектика; в) теорія виховання; г) дидактика

 

5. Провідною формою організації навчання у школі є:

а) консультація; б) навчальна дискусія; в) урок; г) навчальний діалог

 

6. Методи навчання, у яких джерелом знань є усне чи друковане слово – це:

а) демонстраційні; б) наочні; в) практичні; г) словесні

 

7. Визначте форми методичної роботи.

а) групова, колективна, індивідуальна;

б) групова, психологічні семінари;

в) педагогічна рада, творчі групи. самостійна методична робота.

 

8. Назвіть види контролю.

а) поточний, тематичний, підсумковий;

б) вивчення ефективності роботи вчителів;

в) розвиток особистості кожної дитини.

 

9. Перерахуйте кваліфікаційні категорії вчителя.

а) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, старший учитель;

б) старший учитель, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії;

в) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії.

 

10. У чому виявляється демократизація процесу управління?

а) принципі системного підходу;

б) внутрішній єдності і взаємозв’язку частин плану;

в) залученні учасників педагогічного процесу до всіх етапів плануваня;

г) практичних справах з виконання поставлених завдань.

 

ІІ. Дайте визначення понять: оцінка, виховання, метод, перерва, завуч.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти