ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зазначте, які ознаки не властиві політичним партіям? (3)

Тести з політології

 1. Хто із зазначених мислителів вважається засновником доктрини лібералізму? (3)

- Н.Макіавеллі

- Т.Гоббс

- Дж.Локк

 

 1. Хто із зазначених мислителів вперше в повному обсязі сформулював концепцію поділу влад? (2)

- Дж.Локк

- Ш.Монтеск’є

- І.Кант

 

 1. Теорія «суспільної угоди» давала пояснення: (2)

- політичного процесу

- утворення держави

- сутності політики

 

 1. Кому з старогрецьких мислителів належить концепція «ідеальної держави»? (2)

- Сократу

- Платону

- Аристотелю

 

 1. Які із перерахованих форм державного устрою Аристотель не відносив до «правильних»? (3)

- монархія

- аристократія

- демократія

 

 1. Які критерії застосував Аристотель щодо виділення правильних і неправильних форм державного устрою? (виділити помилкове твердження) (3)

- кількість правителів

- спрямованість влади на загальне/особисте благо

- розміри держави

 

 1. Хто вважається автором концепції імперії? (1)

- Олександр Македонський

- Гай Юлій Цезарь

- Октавіан Август

 

 1. Яку форму державного устрою Марк Туллій Цицерон вважав оптимальною/ідеальною? (4)

- монархію

- аристократію

- демократію

- змішану

 

 1. В творах якого мислителя обумовлено пряму залежність між формою державного правління і територіальними/географічними характеристиками держави? (1)

- Ш.Монтеск’є

- А. де Токвіль

- Т.Момзен

 

 1. Яка сентенція в найбільш повній мірі відображає сутність макіавеллізму? (3)

- «держава це я»

- «все розумне дійсне, все дійсне розумне»

- «мета виправдовує засоби»

- «кожному своє»

 

 1. Який внесок у скарбницю світової суспільно-політичної думки зробив імператор Візантії Юстиніан? (1)

- кодифікував римське право

- був автором концепції «богоугодного володаря»

- сформулював концепцію імперської влади

 

 1. Період Реформації характеризується : (2)

- розквітом мистецтва

- утворенням протестантських церков

- діяльністю Святої інквізиції

 

 1. В період середньовіччя відбулося протистояння світської та церковної доктрини. Хто із зазначених нижче мислителів не відносився до представників світського напряму? (3)

- М.Падуанський

- У.Оккам

- Т.Аквінський

 

 1. Який період історичного розвитку сприяв остаточному формуванню модерної/сучасної держави? (2)

- Новий час

- Формування абсолютних монархій

- Контрреформація

 

 1. Політика, як суспільне явище: (4)

- є універсальним, позачасовим феноменом

- з’явилася в період зародження та розвитку демократії

- оформилась в Новий час

- є історичним явищем, пов’язаним із становленням влади

 1. Які функції не властиві політичній науці: (5)

- описова

- пояснювальна

- інструментальна

- прогностична

- інституційна

 1. Які із зазначених методів не відносяться до політичної науки? (4)

- біхевіоралістичний

- порівняльний

- системний

- епістолярний

 1. Які з перерахованих функцій не відносяться до функцій політики: (3)

- виявлення та реалізації групових інтересів

- розподілу та перерозподілу суспільних благ

- гарантування засад суспільної рівності

- управління та керівництва суспільними інтересами

- інтеграції суспільства

 1. Визначте основні типи політичного панування, сформульовані М.Вебером: (1,2,4)

- традиційне

- харизматичне

- легальне

- раціональне

 1. Що не означає поняття легітимності влади: (3)

- відповідність процесу заміщення влади існуючим правовим нормам

- підтримку народу

- визнання вищості влади всередині країни і ззовні

 

 1. Політична могутність/влада базується на яких засадах: (1,2,3)

- примусі

- компенсації

- переконаннях

- акторах

 

 1. Який з трьох типів влади найбільше сприяє формуванню особистісної форми правління? (2)

- традиційна

- харизматична

- раціональна

 

 1. Що не відноситься до публічної сфери? (3)

- державна сфера

- виробнича сфера

- громадянське суспільство

 

 1. Зазначте складові елементи політичної системи: (1,2,3)

- політичні та державні інститути

- політичні відносини

- політичні традиції та норми

- політичні актори

 

 1. Які із зазначених інститутів та характеристик не відносяться до президентської форми правління: (3)

- загальнонародні вибори глави держави

- парламент

- уряд

 

 1. Які із зазначених інститутів та характеристик не відносяться до парламентської форми правління? (1)

- загальнонародні вибори глави держави

- парламент

- уряд

 

27. Які із перерахованих нижче інститутів не відносяться до інституту глави держави: (2)

- президент

- канцлер

- монарх

 

28. В яких із зазначених форм правління не передбачено інституту уряду? (2)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

- канцлерська

 

29. Якій формі правління відповідає інститут когабітації:(3)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

- канцлерська

 

30. Які характеристики не відповідають типології урядів: (4)

- уряди більшості

- уряди меншості

- технічні уряди

- військові уряди

 

31. Що означає поняття суверенітет? (2)

- законність

- вищість влади щодо інших носіїв влади

- неподільність влади

 

32. Які параметри/сторони національного суверенітету: (3)

- внутрішні

- зовнішні

- внутрішні і зовнішні

 

33. Як співвідносяться між собою поняття кабінет міністрів і уряд: (2)

- кабінет міністрів є ширшим і включає в себе поняття уряд

- уряд є ширшим і включає в себе поняття кабінет міністрів

- вони є синонімами

 

34. Виділіть з наведеного переліку країну, яка не відноситься до парламентської форми правління: (3)

- Сполучене Королівство

- Італія

- Франція

 

35.Яка форма правління характерна для України? (3)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

 

36. Встановіть взаємозв’язок характеристики влади і форми правління:

монізм виконавчої влади парламентська

дуалізм виконавчої влади президентська

єдність влад напівпрезидентська

(1-2, 2-3, 3-1)

 

37. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сучасне розуміння поняття клас? (2)

- класи це великі групи людей, що відрізняються за відношенням до засобів виробництва, за роллю у суспільній організації праці, за способом отримання та розміром частки суспільного багатства

- великі групи людей, які відрізняються за рівнем доходу, освітою та способом життя

- групи людей, які мають низький рівень кваліфікації, або не мають її взагалі, переважно мігранти

 

38. Які чинники не сприяють збереженню «ліво-правого» поділу політичної сцени? (4)

- відмінне ставлення до соціальних програм

- відмінне ставлення щодо ролі публічного сектора в економіці

- відмінне ставлення щодо вирівнювання доходів населення

- протистояння капіталізму і соціалізму

 

39. Яке суспільство вважається гетерогенним? Те, в якому частка іншомовних груп становить: (3)

- 10 %

- 20 %

- 30 %

- 40 %

 

40. Доповніть перелік основних соціополітичних поділів, властивих сьогоденню: на економічній основі; на етномовній основі; на релігійній основі; нової політики;_________________________________________________________

(на територіальній основі)

 

41. Які з наведеного нижче переліку політичних партій не відносяться до числа «лівих»? (5)

- комуністичні

- соціалістичні

- соціал-демократичні

- лейбористські

- народні

 

42. Що таке поліархія? (2)

- різновид полісу

- різновид демократії

- різновид анархії

 

43. Доповніть змістовний ряд форм територіального устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація,_________________________________________________

(квазіконфедерація)

 

44. Що таке процес деволюції? (3)

- розпад держави

- прагнення територіальних одиниць до розширення своїх прав

- передача повноважень від центру до регіонів

 

45. Хто з мислителів античності вважав, що людина є політичною істотою?_____________________________________________________

(Аристотель)

 

46. Хто є автором концепції «раціональної бюрократії»?_______________________________________________

(М.Вебер)

 

47. За характером взаємодії із зовнішнім середовищем політичні системи діляться на_______________________ та __________________________________________

(відкриті і закриті)

 

48. Для яких європейських країн не властиві соціополітичні поділи на етномовній основі? (3)

 • Бельгія
 • Іспанія
 • Швейцарія

 

49. Які поняття не властиві для теорії ігор? (3)

 • Актор
 • Еквілібріум
 • Суб’єкт

 

50. Поняття харизматичної влади включає в себе (підкреслити, що потрібно) (1)

 • Божий дар
 • Ознаку влади
 • Характеристика не легітимної влади

 

51. Класичним тоталітарним режимом був: (2)

1. Режим Піночета в Чилі. 2. Нацистський режим у Німеччині. 3. Хрущовський режим у Радянському Союзі. 4. Режим Міклоша Горті в Угорщині.

 

52. Класичним тоталітарним режимом був: (3)

1. Режим Піночета в Чилі. 2. Режим Міклоша Горті в Угорщині. 3. Сталінський режим у Радянському Союзі. 4. Хрущовський режим у Радянському Союзі.

 

53. Хто із названих мислителів є автором теорії поліархії? (4)

1. Арнольд Тойнбі. 2. Йожеф Шумпетер. 3. Карл Ясперс. 4. Роберт Даль.

 

54. Добровільні формування людей, що виникають на основі їхнього свідомого волевиявлення і спрямовані на досягнення загальної спільної мети — це: (1)

1. Громадські рухи. 2. Політичні партії. 3. Політичні клуби. 4. Демографічні групи.

 

55. Назвіть головну причину формування політичних партій сучасного типу (масових партій): (1)

1. Запровадження загального виборчого права. 2. Високий рівень політичної культури. 3. Свідома участь громадян у політичному житті. 4. Поляризація суспільства.

 

56. Сукупність політичних партій, їхній взаємозв’язок і взаємодія між собою та іншими елементами політичної системи і суспільства в боротьбі за владу або при її здійсненні утворюють: (2)

1. Партійну структуру. 2. Партійну систему. 3. Партійну коаліцію. 4. Партійну асоціацію.

 

57. Які ознаки властиві громадським рухам? (2,3)

 1. Організаційна структура; 2. Тяжіння за владою; 3. Спільна мета; 4.Ідеологія

 

58. Виборча система мажоритарного типу, як правило, сприяє формуванню: (2)

1. Атомізованої партійної системи. 2. Двопартійної системи. 3. Багатопартійної системи. 4. Партійної системи обмеженого плюралізму.

 

59. Пропорційна виборча система, як правило, сприяє формуванню: (3)

1. Атомізованої виборчої системи. 2. Двопартійної системи. 3. Багатопартійної системи. 4. Однопартійної системи.

 

59. Мажоритарна виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади, діє у: (1)

1. Сполученому Королівстві. 2. Україні. 3. Бельгії. 4. Німеччині.

 

60. Пропорційна виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади, діє в: (1)

 1. Австрії. 2. Канаді. 3. США. 4. Німеччині.

 

61. Виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади в Україні, називається: (2)

1. Мажоритарною. 2. Пропорційною. 3. Змішаною. 4. Ліберальною.

 

62. Виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади в Німеччині, називається: (3)

1. Мажоритарною. 2. Пропорційною. 3. Змішаною. 4. Консервативною

 

63. Абсентеїзм — це: (3)

1. Активна участь у політичному житті суспільства. 2. Ідеологічна доктрина. 3. Байдужість населення до політичного життя, відмова від участі у голосуванні. 4. Принцип функціонування політичної системи суспільства.

64. Імпічмент — це: (3)

1. Процес висунення кандидатів у народні депутати. 2. Визначення чи підтвердження якогось права чи повноваження. 3. Спеціальні правила, встановлені Конституцією, щодо притягнення до відповідальності вищих посадових осіб у разі порушення ними законів. 4. Ухвала, прийняття рішення способом голосування.

65. Згідно з концепцією розподілу владних повноважень, влада поділяється на три гілки: (1,3,5)

1. Законодавча влада. 2. Демократична влада. 3. Виконавча влада. 4. Урядова влада. 5. Судова влада. 6. Конституційна влада. 7. Інформаційна влада.

 

66. Назвіть основні історичні етапи становлення політичних партій: (1,3,5)

1. Станові аристократичні угруповання. 2. Партії — общини. 3. Політичні клуби. 4. Партії — рухи. 5. Масові політичні партії. 6. Партії — союзи.

67. Виборчі системи є: (1,3,5)

1. Мажоритарні. 2. Асоціативні. 3. Пропорційні. 4. Пропорціональні. 5. Змішані. 6. Електоральні. 7. Регіональні.

 

68. Які функції не відносяться до функцій політичних партій: (5)

1. Артикуляції; 2. Висловлення групових інтересів; 3. Соціалізації; 4. Агрегації; 5. Завоювання влади

 

69. В чому полягає сутність функції політичних партій – артикуляції? (3)

1. Висловлення групових інтересів; 2. Розробка партійної програми; 3. Формулювання в партійних документах сутності суспільних інтересів.

 

Що таке корпоративізм? (3)

1. Узгодження інтересів найманих працівників і працедавців; 2. Узгодження інтересів найманих працівників і держави; 3. Узгодження інтересів найманих працівників, працедавців та держави.

 

Тести з політології

 1. Хто із зазначених мислителів вважається засновником доктрини лібералізму? (3)

- Н.Макіавеллі

- Т.Гоббс

- Дж.Локк

 

 1. Хто із зазначених мислителів вперше в повному обсязі сформулював концепцію поділу влад? (2)

- Дж.Локк

- Ш.Монтеск’є

- І.Кант

 

 1. Теорія «суспільної угоди» давала пояснення: (2)

- політичного процесу

- утворення держави

- сутності політики

 

 1. Кому з старогрецьких мислителів належить концепція «ідеальної держави»? (2)

- Сократу

- Платону

- Аристотелю

 

 1. Які із перерахованих форм державного устрою Аристотель не відносив до «правильних»? (3)

- монархія

- аристократія

- демократія

 

 1. Які критерії застосував Аристотель щодо виділення правильних і неправильних форм державного устрою? (виділити помилкове твердження) (3)

- кількість правителів

- спрямованість влади на загальне/особисте благо

- розміри держави

 

 1. Хто вважається автором концепції імперії? (1)

- Олександр Македонський

- Гай Юлій Цезарь

- Октавіан Август

 

 1. Яку форму державного устрою Марк Туллій Цицерон вважав оптимальною/ідеальною? (4)

- монархію

- аристократію

- демократію

- змішану

 

 1. В творах якого мислителя обумовлено пряму залежність між формою державного правління і територіальними/географічними характеристиками держави? (1)

- Ш.Монтеск’є

- А. де Токвіль

- Т.Момзен

 

 1. Яка сентенція в найбільш повній мірі відображає сутність макіавеллізму? (3)

- «держава це я»

- «все розумне дійсне, все дійсне розумне»

- «мета виправдовує засоби»

- «кожному своє»

 

 1. Який внесок у скарбницю світової суспільно-політичної думки зробив імператор Візантії Юстиніан? (1)

- кодифікував римське право

- був автором концепції «богоугодного володаря»

- сформулював концепцію імперської влади

 

 1. Період Реформації характеризується : (2)

- розквітом мистецтва

- утворенням протестантських церков

- діяльністю Святої інквізиції

 

 1. В період середньовіччя відбулося протистояння світської та церковної доктрини. Хто із зазначених нижче мислителів не відносився до представників світського напряму? (3)

- М.Падуанський

- У.Оккам

- Т.Аквінський

 

 1. Який період історичного розвитку сприяв остаточному формуванню модерної/сучасної держави? (2)

- Новий час

- Формування абсолютних монархій

- Контрреформація

 

 1. Політика, як суспільне явище: (4)

- є універсальним, позачасовим феноменом

- з’явилася в період зародження та розвитку демократії

- оформилась в Новий час

- є історичним явищем, пов’язаним із становленням влади

 1. Які функції не властиві політичній науці: (5)

- описова

- пояснювальна

- інструментальна

- прогностична

- інституційна

 1. Які із зазначених методів не відносяться до політичної науки? (4)

- біхевіоралістичний

- порівняльний

- системний

- епістолярний

 1. Які з перерахованих функцій не відносяться до функцій політики: (3)

- виявлення та реалізації групових інтересів

- розподілу та перерозподілу суспільних благ

- гарантування засад суспільної рівності

- управління та керівництва суспільними інтересами

- інтеграції суспільства

 1. Визначте основні типи політичного панування, сформульовані М.Вебером: (1,2,4)

- традиційне

- харизматичне

- легальне

- раціональне

 1. Що не означає поняття легітимності влади: (3)

- відповідність процесу заміщення влади існуючим правовим нормам

- підтримку народу

- визнання вищості влади всередині країни і ззовні

 

 1. Політична могутність/влада базується на яких засадах: (1,2,3)

- примусі

- компенсації

- переконаннях

- акторах

 

 1. Який з трьох типів влади найбільше сприяє формуванню особистісної форми правління? (2)

- традиційна

- харизматична

- раціональна

 

 1. Що не відноситься до публічної сфери? (3)

- державна сфера

- виробнича сфера

- громадянське суспільство

 

 1. Зазначте складові елементи політичної системи: (1,2,3)

- політичні та державні інститути

- політичні відносини

- політичні традиції та норми

- політичні актори

 

 1. Які із зазначених інститутів та характеристик не відносяться до президентської форми правління: (3)

- загальнонародні вибори глави держави

- парламент

- уряд

 

 1. Які із зазначених інститутів та характеристик не відносяться до парламентської форми правління? (1)

- загальнонародні вибори глави держави

- парламент

- уряд

 

27. Які із перерахованих нижче інститутів не відносяться до інституту глави держави: (2)

- президент

- канцлер

- монарх

 

28. В яких із зазначених форм правління не передбачено інституту уряду? (2)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

- канцлерська

 

29. Якій формі правління відповідає інститут когабітації:(3)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

- канцлерська

 

30. Які характеристики не відповідають типології урядів: (4)

- уряди більшості

- уряди меншості

- технічні уряди

- військові уряди

 

31. Що означає поняття суверенітет? (2)

- законність

- вищість влади щодо інших носіїв влади

- неподільність влади

 

32. Які параметри/сторони національного суверенітету: (3)

- внутрішні

- зовнішні

- внутрішні і зовнішні

 

33. Як співвідносяться між собою поняття кабінет міністрів і уряд: (2)

- кабінет міністрів є ширшим і включає в себе поняття уряд

- уряд є ширшим і включає в себе поняття кабінет міністрів

- вони є синонімами

 

34. Виділіть з наведеного переліку країну, яка не відноситься до парламентської форми правління: (3)

- Сполучене Королівство

- Італія

- Франція

 

35.Яка форма правління характерна для України? (3)

- парламентська

- президентська

- напівпрезидентська

 

36. Встановіть взаємозв’язок характеристики влади і форми правління:

монізм виконавчої влади парламентська

дуалізм виконавчої влади президентська

єдність влад напівпрезидентська

(1-2, 2-3, 3-1)

 

37. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сучасне розуміння поняття клас? (2)

- класи це великі групи людей, що відрізняються за відношенням до засобів виробництва, за роллю у суспільній організації праці, за способом отримання та розміром частки суспільного багатства

- великі групи людей, які відрізняються за рівнем доходу, освітою та способом життя

- групи людей, які мають низький рівень кваліфікації, або не мають її взагалі, переважно мігранти

 

38. Які чинники не сприяють збереженню «ліво-правого» поділу політичної сцени? (4)

- відмінне ставлення до соціальних програм

- відмінне ставлення щодо ролі публічного сектора в економіці

- відмінне ставлення щодо вирівнювання доходів населення

- протистояння капіталізму і соціалізму

 

39. Яке суспільство вважається гетерогенним? Те, в якому частка іншомовних груп становить: (3)

- 10 %

- 20 %

- 30 %

- 40 %

 

40. Доповніть перелік основних соціополітичних поділів, властивих сьогоденню: на економічній основі; на етномовній основі; на релігійній основі; нової політики;_________________________________________________________

(на територіальній основі)

 

41. Які з наведеного нижче переліку політичних партій не відносяться до числа «лівих»? (5)

- комуністичні

- соціалістичні

- соціал-демократичні

- лейбористські

- народні

 

42. Що таке поліархія? (2)

- різновид полісу

- різновид демократії

- різновид анархії

 

43. Доповніть змістовний ряд форм територіального устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація,_________________________________________________

(квазіконфедерація)

 

44. Що таке процес деволюції? (3)

- розпад держави

- прагнення територіальних одиниць до розширення своїх прав

- передача повноважень від центру до регіонів

 

45. Хто з мислителів античності вважав, що людина є політичною істотою?_____________________________________________________

(Аристотель)

 

46. Хто є автором концепції «раціональної бюрократії»?_______________________________________________

(М.Вебер)

 

47. За характером взаємодії із зовнішнім середовищем політичні системи діляться на_______________________ та __________________________________________

(відкриті і закриті)

 

48. Для яких європейських країн не властиві соціополітичні поділи на етномовній основі? (3)

 • Бельгія
 • Іспанія
 • Швейцарія

 

49. Які поняття не властиві для теорії ігор? (3)

 • Актор
 • Еквілібріум
 • Суб’єкт

 

50. Поняття харизматичної влади включає в себе (підкреслити, що потрібно) (1)

 • Божий дар
 • Ознаку влади
 • Характеристика не легітимної влади

 

51. Класичним тоталітарним режимом був: (2)

1. Режим Піночета в Чилі. 2. Нацистський режим у Німеччині. 3. Хрущовський режим у Радянському Союзі. 4. Режим Міклоша Горті в Угорщині.

 

52. Класичним тоталітарним режимом був: (3)

1. Режим Піночета в Чилі. 2. Режим Міклоша Горті в Угорщині. 3. Сталінський режим у Радянському Союзі. 4. Хрущовський режим у Радянському Союзі.

 

53. Хто із названих мислителів є автором теорії поліархії? (4)

1. Арнольд Тойнбі. 2. Йожеф Шумпетер. 3. Карл Ясперс. 4. Роберт Даль.

 

54. Добровільні формування людей, що виникають на основі їхнього свідомого волевиявлення і спрямовані на досягнення загальної спільної мети — це: (1)

1. Громадські рухи. 2. Політичні партії. 3. Політичні клуби. 4. Демографічні групи.

 

55. Назвіть головну причину формування політичних партій сучасного типу (масових партій): (1)

1. Запровадження загального виборчого права. 2. Високий рівень політичної культури. 3. Свідома участь громадян у політичному житті. 4. Поляризація суспільства.

 

56. Сукупність політичних партій, їхній взаємозв’язок і взаємодія між собою та іншими елементами політичної системи і суспільства в боротьбі за владу або при її здійсненні утворюють: (2)

1. Партійну структуру. 2. Партійну систему. 3. Партійну коаліцію. 4. Партійну асоціацію.

 

57. Які ознаки властиві громадським рухам? (2,3)

 1. Організаційна структура; 2. Тяжіння за владою; 3. Спільна мета; 4.Ідеологія

 

58. Виборча система мажоритарного типу, як правило, сприяє формуванню: (2)

1. Атомізованої партійної системи. 2. Двопартійної системи. 3. Багатопартійної системи. 4. Партійної системи обмеженого плюралізму.

 

59. Пропорційна виборча система, як правило, сприяє формуванню: (3)

1. Атомізованої виборчої системи. 2. Двопартійної системи. 3. Багатопартійної системи. 4. Однопартійної системи.

 

59. Мажоритарна виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади, діє у: (1)

1. Сполученому Королівстві. 2. Україні. 3. Бельгії. 4. Німеччині.

 

60. Пропорційна виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади, діє в: (1)

 1. Австрії. 2. Канаді. 3. США. 4. Німеччині.

 

61. Виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади в Україні, називається: (2)

1. Мажоритарною. 2. Пропорційною. 3. Змішаною. 4. Ліберальною.

 

62. Виборча система, відповідно до якої обирається вищий законодавчий орган влади в Німеччині, називається: (3)

1. Мажоритарною. 2. Пропорційною. 3. Змішаною. 4. Консервативною

 

63. Абсентеїзм — це: (3)

1. Активна участь у політичному житті суспільства. 2. Ідеологічна доктрина. 3. Байдужість населення до політичного життя, відмова від участі у голосуванні. 4. Принцип функціонування політичної системи суспільства.

64. Імпічмент — це: (3)

1. Процес висунення кандидатів у народні депутати. 2. Визначення чи підтвердження якогось права чи повноваження. 3. Спеціальні правила, встановлені Конституцією, щодо притягнення до відповідальності вищих посадових осіб у разі порушення ними законів. 4. Ухвала, прийняття рішення способом голосування.

65. Згідно з концепцією розподілу владних повноважень, влада поділяється на три гілки: (1,3,5)

1. Законодавча влада. 2. Демократична влада. 3. Виконавча влада. 4. Урядова влада. 5. Судова влада. 6. Конституційна влада. 7. Інформаційна влада.

 

66. Назвіть основні історичні етапи становлення політичних партій: (1,3,5)

1. Станові аристократичні угруповання. 2. Партії — общини. 3. Політичні клуби. 4. Партії — рухи. 5. Масові політичні партії. 6. Партії — союзи.

67. Виборчі системи є: (1,3,5)

1. Мажоритарні. 2. Асоціативні. 3. Пропорційні. 4. Пропорціональні. 5. Змішані. 6. Електоральні. 7. Регіональні.

 

68. Які функції не відносяться до функцій політичних партій: (5)

1. Артикуляції; 2. Висловлення групових інтересів; 3. Соціалізації; 4. Агрегації; 5. Завоювання влади

 

69. В чому полягає сутність функції політичних партій – артикуляції? (3)

1. Висловлення групових інтересів; 2. Розробка партійної програми; 3. Формулювання в партійних документах сутності суспільних інтересів.

 

Зазначте, які ознаки не властиві політичним партіям? (3)

 1. Організаційна структура; 2. Тяжіння за владою; 3. Спільна мета

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти