ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завідувач кафедри Хоружа Л.Л.

 

_______________________ (Хоружа Л. Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

“_____”___________________ 2016 року

 

Ó КУБГ, 2016 рік

Ó ________, 2016 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка…………………………………………………………………4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни …………………………………………….7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………………8

ІІІ. Програма …………………………………………………………………………..9

ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Педагогіка” …………………………14

V. Плани семінарських занять……………………………………………………….15

VІ. Завдання для самостійної роботи………………………………………………...23

VІІ. Карта самостійної роботи студента……………………………………………...24

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю………………………………..25

ІХ. Методи навчання…………………………………………………………………26

Х. Методичне забезпечення курсу………………………………………………….. 26

ХІ. Питання до екзамену……………………………………………………………...27

ХІІ. Рекомендована література

Основна………………………………………………………………………………..28

Додаткова…………………………………………………………..………………….28

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У курсі “Педагогіка” вивчаються проблеми, пов’язані з теорією і практичного розвитку особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

До структури курсу входить вивчення загальних закономірностей, принципів, форм, методів і засобів навчання і виховання людей, особливостей розвитку освітніх технологій.

Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівця

Поряд із вивченням фахових дисциплін майбутні спеціалісти повинні оволодіти педагогікою – наукою, яка допоможе їм свідомо здійснювати навчання, самоосвіту, самовиховання для формування і розвитку професійних знань, умінь і навичок та особистісного росту майбутнього громадянина, сім’янина.

Навчальна програма є складовою системи професійної підготовки фахівця зі спеціальності “Філологія (українська мова і література)”.

Завдання вивчення дисципліни

Оволодіння теоретичними і практичними основами педагогіки має на меті набуття вміння керувати педагогічними процесами, обирати методи і засоби навчання та виховання, які будуть ефективними в даній виробничій ситуації; формування загальних та фахових компетентностей майбутнього викладача, а саме:

- світоглядну компетентність:цілісне уявлення про майбутню професію:здатність до соціальної, професійної, науково-дослідної діяльності; спроможність працювати в колективі з урахуванням різних світоглядних позицій;

- громадянську компетентність:навички управління власною громадянською позицією; здатність брати на себе громадянську відповідальність;

- комунікативну компетентність:прагнення до вияву та розвитку комунікативних здібностей; позитивна внутрішня мотивація до міжособистісної комунікації; знання соціопсихологічних основ комунікативної взаємодії; уміння використовувати сучасні засоби зв'язку для здійснення комунікації; уміння гармонізувати комунікативну взаємодію, ініціювати сприятливий морально-етичний клімат;

- інформаційну компетентність:критичне ставлення до отриманої інформації; уміння упорядковувати, аналізувати, систематизувати, структурувати інформаційні обсяги;усвідомлення цінності суб'єктної позиції в інформаційному просторі;

- самоосвітню компетентність:рефлексивні вміння; навички самостійного прийняття відповідальних рішень щодо самовдосконалення; індивідуально-психологічна готовність самостійно розвивати знання і їх розуміння в обраній сфері професійної діяльності; здатність адаптувати практичні результати самоосвітньої діяльності до специфічних освітніх контекстів; здатність до рефлексії цінностей;

- методологічну компетентність:знання про рівні сучасної методології, філософські ідеї, парадигми, наукові підходи, принципи, логіку дослідження, науковий пошук в освіті, концептуальні основи методології науково-дослідної діяльності, технологічні механізми здійснення наукового дослідження; дослідницькі вміння;

- психолого-педагогічну компетентність:здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання і розуміння предметної області та специфічних особливостей професії;

- методичну компетентність:здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність планувати, управляти часом у професійній діяльності; здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять;

- творчу компетентність:здатність генерувати нові ідеї; здатність розвивати нові уміння, технології, дидактичний інструментарій, практичний досвід та/або відповідні дидактичні матеріали;

- предметну компетентність:загальні знання про компетенції та компетентності, компетентнісний підхід; здатність до реалізації виховних функцій у процесі групової, індивідуальної роботи зі студентами;

- комунікативну компетентність:здатність до комунікативної взаємодії у професійно-педагогічній діяльності; здатність ефективно висвітлювати, поширювати та передавати результати наукових досліджень та інновацій колегам;

- інструментальну компетентність:здатність до впровадження дидактичних механізмів реалізації компетентнісного підходу в освітньому просторі вищої школи;

- операційну компетентність:здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування; здатність адаптувати практику до специфічних освітніх контекстів;

- рефлексивну компетентність:здатність до рефлексії цінностей, що є визначальними та відповідними освітній діяльності; здатність включатися до критичного діалогу, керувати та обґрунтовувати комплексні соціальні процеси у межах своїх професійних домінант;

- критичну компетентність.

В результаті засвоєння дисципліниПедагогіка”студент має демонструвати наступні результати навчання:

знати:

· зміст і розвиток педагогічних теорій, внесок видатних педагогів України та світу в педагогічну науку;

· основні категорії педагогіки;

· методи педагогічних досліджень;

· закономірності, принципи та методи навчання та виховання;

· наукові та організаційні засади системи освіти України;

· специфіку навчальних закладів різного типу;

· функціональні обов’язки вчителя, вихователя, викладача та психолого-педагогічні вимоги до них.

уміти:

· планувати та організовувати навчально-виховну роботу у відповідності з основними педагогічними закономірностями та принципами;

· планувати педагогічну діяльність, доцільно визначати мету, завдання та зміст;

· застосовувати на практиці оптимальні та ефективні методи, засоби та форми навчання та виховання;

· ефективно керувати діяльністю і спілкуванням дітей, спрямовуючи їх розвиток;

· організовувати учнів на виконання поставлених завдань;

· стимулювати діяльність та поведінку учнів;

· аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу, виявляти причини відставань в навчанні, недоліків у поведінці та усувати їх;

· ефективно виконувати функції класного керівника, взаємодіючи з колегами, батьками і учнями;

· підвищувати творчу активність;

· цілеспрямовано опрацьовувати наукову, художню, психолого-педагогічну джерельну базу;

володіти:

· понятійним апаратом із педагогіки;

· навичками самоосвіти, саморозвитку і самовиховання;

· методами діагностики та самодіагностики рівня сформованості навчальних досягнень;

· ціннісним ставленням до виконання професійних обов’язків.

Оволодіння системою педагогічних знань та умінь має підготувати студентів до творчої і плідної реалізації „Закону про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, створювати надійну основу для формування педагогів нової формації, яка має забезпечити розвиток і становлення національної школи, її демократичної і гуманістичної сутності.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 180 год. (6 кредитів); із них 36 год. – лекції; 34 год. – семінарські заняття; 10 год. – модульний контроль70 год. – самостійна робота.

Вивчення студентами навчальної дисципліни “Педагогіка” завершується екзаменом.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти