ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: процес розвитку і становлення особистості в різному соціальному середовищі, основи навчання і виховання людини, самовиховання і самоосвіта людини.

Курс: підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 6 кредитів Змістові модулі: 3 модулі   Загальний обсяг дисципліни: 180 год. Тижневих годин: 2 (4) год. Шифр та назва галузі знань:   0203 Гуманітарні науки   Шифр та назва напряму підготовки:   6.020302 Історія     Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Нормативна   Рік підготовки:1, 2 Семестр: 2, 3. Аудиторні заняття: 70 годин, з них:   Лекції (теоретична підготовка): 36 години Семінарські заняття: 34годин   Модульний контроль: 10 годин   Самостійна робота: 70 годин Вид контролю:екзамен (30 год.)

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви теоретичних розділів Разом Аудиторних Лекцій Семінарських Модульний контроль Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ
1. Вступ. Педагогіка як наука.    
2. Методи науково-педагогічного дослідження
Разом
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ
3. Процес навчання та його принципи. Форми, методи і засоби навчання  
4. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів  
5. Домашня навчальна робота учнів. Диференційоване навчання в школі
Разом
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ ТА ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ
6. Виховання особистості. Ідеали і принципи виховання  
7. Розвиток, виховання і формування особистості  
8. Методи та організаційні форми виховання. Самовиховання
9. Виховання особистості в колективі, в сім’ї
  Разом
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
10. Освіта в сучасному суспільстві: стан і тенденції розвитку  
11. Управління освітою в Україні  
Разом
Екзамен          
Разом за навчальним планом
                       

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Тема 1. Педагогіка як наука (2 год.)

Людина і суспільство. Предмет педагогіки і її основні категорії (навчання, виховання, освіта, розвиток). Педагогіка в системі наук про людину. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічної науки. Перспективи розвитку педагогіки в Україні. Загальнокультурне значення педагогіки. Світовий освітній простір. Вирішення сучасних соціокультурних проблем науковцями. Взаємозв’язок між психологією і педагогікою.

Тема 2. Методи науково-педагогічних досліджень (2 год.)

Складові дослідження (об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза, отримання та наліз наукових фактів, впровадження в практику результатів дослідження). Принципи проведення наукових досліджень (цілісність, об’єктивність, історизм, комплексне використання методів тощо). Місце наукових досліджень у вирішенні завдань педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. Теоретичні методи дослідження (аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія, порівняння тощо). Емпіричні методи дослідження (спостереження, експеримент, тестування, анкетування тощо). Етапи наукового дослідження: визначення проблеми, вивчення стану дослідження проблеми в літературі, вивчення передового досвіду, формулювання гіпотези, проведення експериментальної роботи, узагальнення результатів, оформлення результатів дослідження і впровадження їх у життя. Джерела педагогічної теорії: твори класиків педагогічної думки, наукові праці вчених, передовий педагогічний досвід, народна педагогіка.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Тема 3. Процес навчання та його принципи. Форми, методи і засоби навчання

(4 год.)

Поняття про дидактику. Основні дидактичні категорії: навчання, освіта, викладання. Сутність процесу навчання. Функції навчання (освітня, розвиваюча, виховна). Двосторонній характер процесу навчання. Принципи і закономірності навчання. Викладання та його структура (планування роботи, організація навчальної діяльності учнів, врахування темпів індивідуального психічного розвитку учнів, стимулювання навчальної діяльності учнів, контроль, аналіз результатів та ін.). Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування, закріплення, застосування знань, умінь на практиці. Форми і види навчання. Модульне навчання. Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Класифікації методів навчання. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, заохочення, покарання. Методи контролю та самоконтролю в навчанні: опитування, контрольні, лабораторні роботи, тестова перевірка знань, самоконтроль і самоперевірка. Поняття про засоби навчання. Вибір методів навчання.

Класно-урочна і лекційно-семінарська форми навчання. Вимоги до сучасного уроку, лекції. Оптимізація та інтенсифікація навчального процесу (врахування навчально-виховної мети, завдань, змісту навчального матеріалу, рівня підготовки учнів, віку учнів тощо). Позааудиторні форми навчання.

Тема 4. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів (4 год.)

Поняття про діагностику навчальних досягнень учнів та її елементи: контроль, оцінювання, накопичення статистичних даних та їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій прогнозування подальшого розвитку учнів. Зв'язок контролю з іншими ланками процесу навчання: вивченням і осмисленням нового матеріалу, його закріпленням та використанням на практиці. Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь і навичок учнів: об’єктивність, систематичність, індивідуальний характер та ін. Аналіз і оцінка результатів навчальної діяльності слухачів. Види контролю знань учнів. Методи контролю знань учнів. Провідна роль тематичного контролю. Формування в учнів умінь самоконтролю, об’єктивної самооцінки, керівна роль учителя в цих процесах. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності слухачів. Проблема подолання неуспішності учнів.

Тема 5. Домашня навчальна робота учнів. Диференційоване навчання в школі

(4 год.)

Домашні завдання (зміст, обсяг, складність та ін.). Нормування домашньої навчальної роботи. Види домашньої навчальної роботи (робота з текстом підручника: читання, відтворення матеріалу, ознайомлення з новим текстом, виписування незрозумілих виразів,зворотів тощо; виконання письмових і графічних робіт (написання переказів, творів, виконання креслень, малюнків, заповнення контурних карт тощо; виконання усних вправ; самостійна практична робота, яка вимагає певних спостережень: за тваринами, рослинами, за рельєфом місцевості, явищами природи, за своїм фізичним станом тощо; виконання різноманітних вправ і розв’язування задач; читання статей, науково-популярних журналів; проведення дослідів, заучування напам’ять правил, цитат, віршів тощо). Домашня робота може бути: індивідуальною, індивідуалізованою, груповою. Батьки та їх допомога дитині виконувати домашні завдання. Диференціація в освіті (між школами, класами, групами учнів та окремими учнями в межах школи). Види диференціації: за здібностями, за недостатністю здібностей,за майбутньою професією, за інтересами учнів. Рівні диференціації; мікро-, мезо- та макрорівні ( в різних типах навчальних закладів: загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, гімназії, колегіуми, ліцеї). Робота з обдарованими дітьми. Обдарованість загальна (розумова) та спеціальна (художня, соціальна, спортивна).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ ТА ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти