ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Людина як предмет виховання. Ідеали і принципи виховання (4 год.)

Поняття “виховання”. Спрямування виховного впливу на людину. Об’єктивні (спадковість; здоров’я; соціокультурне оточення сім’ї; обставини біографії; культурні традиції; професійний та соціальний статус; особливості країни та історичної епохи) і суб’єктивні (психічні особливості; світогляд; ціннісні орієнтації; внутрішні потреби та інтереси вихователя і вихованця; система відносин із соціумом; організовані виховні впливи на людину з боку певних людей; груп; об’єднань і всієї спільноти) чинники виховання. Структура виховного процесу.

Цілі виховання, критерії. Напрями виховання. Спрямування виховання – єдність мети і змісту (за цією ознакою виділяють: розумове, моральне, трудове, фізичне та естетичне виховання). Сучасні напрямки виховання (громадянське, правове, економічне, екологічне). Розвиток і виховання та їх взаємовплив.

Виховні концепції. Концепція національного виховання. Зміст виховання. Виховні ідеали. Принципи виховання (гуманізації, народності, неперервності, послідовності і систематичності, індивідуалізації та диференціації, єдності виховання та життєдіяльності та інші). Види виховання (за інституційною ознакою: сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне, за місцем проживання, у дитячих та юнацьких організаціях та спеціалізованих освітніх закладах; за стилем відносин між вихователем і вихованцем: авторитарне, демократичне, ліберальне і вільне вихованняа юнацьких сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне).

Тема 7. Розвиток, виховання і формування особистості (4 год.)

Процес розвитку особистості. Спадковість і розвиток людини. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Діяльність як чинник розвитку людини. Діагностика розвитку. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості.

Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання особистості. Розвиток і виховання та їх взаємовплив.

Тема 8. Методи та організаційні форми виховання. Самовиховання (4 год.)

Методи, прийоми і засоби виховання. Методи формування свідомості особистості. Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання діяльності і поведінки. Організаційні форми виховання. Позакласна виховна робота. Колективні творчі справи. Закономірності виховання. Сутність і зміст самовиховання особистості. Поняття “соціально зріла особистість” у педагогіці. Керована і самокерована особистість. Самоосвіта. Функції самоосвіти. Формування і корегування якостей, звичок і рис характеру. Співвідношення виховання, самовиховання і перевиховання в процесі розвитку особистості. Аутотренінг як один із засобів самовиховання. Участь у групових тренінгах із метою самовиховання.

Тема 9. Виховання особистості в колективі. Виховання особистості в сім’ї (4 год.)

Форми виховання (індивідуальна, групова, мікрогрупова). Учнівський колектив. Методи згуртування учнівського колективу. Колектив і особистість. Принципи взаємодії особистості і колективу. Педагогічні проблеми взаємодії особистості і групи (колективу). Виховання особистості в колективі. Колективний педагогічний менеджмент. Педагогічне керівництво колективом.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 10. Освіта в сучасному суспільстві: стан і тенденції розвитку (2 год.)

Освіта як соціальна функція. Поняття “компетенція”. Основні компетенції, які необхідні в сучасному житті. Світовий освітній простір. Вирішення сучасних соціокультурних проблем науковцями. Провідні тенденції сучасної освіти: збільшення тривалості освіти, продовження обов’язкової освіти після закінчення школи, створення освітніх закладів нового типу, можливість отримати освіту за кордоном, зближення освітніх систем різних країн.

Тема 11. Управління освітою в Україні (2 год.)

Педагогічний менеджмент. Принципи управління освітою. Принципи: науковості, демократизації, гуманізації, плановості, цілеспрямованості, активності, поєднання колегіальності з персональною відповідальністю. Система керівництва школою,організація її роботи.

 


ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Педагогіка”

Разом: 180 год., лекції – 36 год., семінарські заняття – 34 год.,

самостійна робота – 70 год., модульний контроль ­– 10 год.

Тиждень                  
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV
Назва модуля Основи педагогічних знань Теорія навчання Основи теорії виховання та практика виховання Педагогічний менеджмент
Кількість балів за модуль 59 б. 101 б. 166 б. 59 б.
Лекції 1б. 1б. 2б. 2б. 2б. 2б. 2б. 2б. 2б. 1б. 1б.
Семінари 11б. 11б. 11б. 22 б. 22 б. 22 б. 22 б. 22 б. 22 б. 11б. 11б.
  Теми лекцій Педагогіка як наука.     Методи науково-педагогічних досліджень Процес навчання та його принципи Форми, методи і засоби навчання Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів Домашня навчальна робота учнів. Диференційоване навчання в школі Виховання особистості. Ідеали і принципи виховання   Методи та організаційні форми виховання   Розвиток, виховання і формування особистості. Самовиховання Виховання особистості в колективі. Виховання особистості в сім’ї       Освіта в сучасному суспільстві: стан і тенденції розвитку     Управління освітою в Україні
  Теми семінарських занять Педагогіка і сучасність     Дидактика Методи навчання та їх оптимальний вибір Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів   Диференційоване навчання Виховання і сучасність     Динаміка виховання особистості     Динаміка виховання особистості   Виховання особистості в колективі Актуальні тенденції реформування школи в україні і світі       Сучасна школа  
Самостійна робота (в балах) 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б.
Види поточного контролю МК 1 (25 балів)   МК 2 (25 балів) МК 3,4 (50 балів) МК 5 (25 балів)
Семестровий контроль 30 год. (40 балів)
                                   

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Семінарське заняття 1-2.

Тема: Педагогіка і сучасність (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Предмет і завдання педагогіки в контексті історичного розвитку суспільства. Роль педагогіки в системі наук про людину.

2. Методи педагогічних досліджень.

3. Освіта як найкоротший шлях до скарбниці світової культури. Освіта в Україні та інновації у вищій школі.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Роль педагогіки у систем наук про людину”; використовуючи матеріал лекції “Методи педагогічних досліджень”;

3. розробити опитувальник студентів щодо покращення якості освіти у Вашій групі;

4. провести категоріальний аналіз понять педагогіки: “виховання”, “навчання”, “освіта”, “розвиток”, “формування”; охарактеризувати систему педагогічних наук (таблиця);

5. розкрити зв′язки педагогіки з іншими людинознавчими науками (графік).

Рекомендована література

1. Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 352 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика : учебник для бакалавров. – М., 2015. – 488.

3. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. −440 с.

4. Максименко В.П. Дидактика : курс лекцій / В.П. Максименко. Хмельницький : ХМЦНП, 2013. – 223 с.

5. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти