ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Дидактика. Методи навчання та їх оптимальний вибір (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність процесу навчання. Принципи і закономірності навчання.

2. Дидактика та її основні категорії.

3. Освітні теорії. Мотивування навчання.

4. Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Етапи засвоєння знань учнями.

5. Класифікація методів навчання. Оптимальний вибір методів навчання.

6. Форми навчання. Вимоги до сучасного уроку.

стійної роботи.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Зміст сучасної освіти”;

3. використовуючи матеріал лекції “Процес навчання та його принципи”,розробити дидактичні завдання щодо вивчення дисципліни “Педагогіка” у Вашій групі;

4. охарактеризувати фактори, що впливають на формування змісту шкільної освіти;

5.на основі документів про освіту й школу (див. список літератури) накреслити стратегію розвитку змісту освіти в Україні.

6. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

7. розробити презентаційний проект на тему “Інтерактивні методи навчання: сучасні інноваційні проекти”;

8. використовуючи матеріал лекції “Форми, методи і засоби навчання”, розробити і скласти уніфіковану класифікаційну модель методів навчання;

9. установити зв′язок між поняттями “метод”, “прийом”, “засіб навчання” (графік);

10. охарактеризувати словесні, наочні, практичні, проблемно-пошукові методи навчання (таблиця); спробувати визначити умови їх оптимального поєднання (на прикладі); аргументувати доцільність використання інтерактивних методів на уроці.

Рекомендована література

1. Аббас Н.О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному вихованні підростаючого покоління. / Н.О. Аббас //Виховна робота в школі. – 2012. – №2. – С.37 – 38.

2. Акпинар Л.E. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: Навчальний посібник / Л. Е. Акпинар. — К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 288 с.

3. Василевич Л.Ф. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Ф. Василевич, І.І. Юртин. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 128 с.

4. Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : [моногр.] / за ред.:

5. В. Кремень, Т. Левовицький, В. Огнев’юк, С. Сисоєва. – К. : Едельвейс, 2013. – 460 с.

6. Педагогіка: практикум: навч. посіб. / Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Г. Х. Яворської. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 169 с.

7. Канішевська Л.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього педагога / Л.В. Канішевська // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах : зб. наук, пр. – К. :ІПВ НАПН України, 2012. – Кн. 1. – С. 40–48.

8. Організаційна основа освіти та її гуманізація. Реферат. http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14861/

9. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

10. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство: Навчальний посібник / О.Й. Фізеші.- К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 390 с.

11. Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В. Правова педагогіка : Навчальний посібник.– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 326с.

Семінарське заняття 4

Тема: Система контролю та оцінювання

Навчальних досягнень учнів (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Діагностика навчальних досягнень учнів. Види контролю знань учнів.

2. Методи контролю знань учнів. Провідна роль тематичного контролю.

3. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності слухачів. Проблема подолання неуспішності учнів.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Рейтингова система оцінювання: переваги і недоліки”;

3. використовуючи матеріал лекції “Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів”, описати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів будь-якої вікової категорії з Вашого фаху (таблиця);

4. розкрити значення оцінки як мотиву навчання і сутність понять: “оцінювання”, “оцінка”, “відмітка”, “бал”, “облік успішності” (тезаурус);

5. з’ясувати зміст попереднього, поточного тематичного та підсумкового контролю, методи їх здійснення та вимоги до нього.

Рекомендована література

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

2. Державний стандарт повної загальної середньої освіти. - http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita/pro-viddilennya-zmistu-zahalnoji-serednoji-osvity/normatyvno-pravova-baza-pochatkovoji-osvity/

3. Закон України "Про вищу освіту" 1.07.2014р. // http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu

4. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика: учебник для бакалавров. – М., 2015. – 488.

5. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. −440 с.

Семінарське заняття 5

Тема: Диференційоване навчання (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Диференціація освіти.

2. Види і рівні диференціації.

3. Індивідуалізація навчання учнів.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

ІІІ. Модульна контрольна робота.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Рівні диференціації”;

3. використовуючи матеріал лекції “Домашня навчальна робота учнів”, розробити і скласти унормований зміст організації процесу виконання домашніх завдань учнями різних вікових категорій (таблиця);

4. розкрити сутність процесу диференціації освіти;

5. скласти план дискусійного проекту на тему: “Диференціація освіти: переваги та недоліки процесу”; охарактеризувати процес індивідуалізації навчання учнів під час уроків (навести приклади з власного досвіду).

Рекомендована література

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

2. Внутрішньошкільний контроль та аудит / упоряд.: Наталія Мурашко,

3. Алла Панченко. – К. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128с.

4. Канішевська Л.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього педагога / Л.В. Канішевська // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах : зб. наук, пр. – К. :ІПВ НАПН України, 2012. – Кн. 1. – С. 40–48.

5. Організаційна основа освіти та її гуманізація. Реферат. http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14861/

6. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ ТА ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Семінарське заняття 6

Тема: Виховання і сучасність (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Завдання виховання в контексті історичного розвитку суспільства.

2. Роль педагогіки в становленні особистості.

3. Зміст національного виховання.

4. Принципи виховання та їх характеристики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Завдання

1. Cкласти план-схему відповідей до кожного питання семінару, користуючись рекомендованою літературою;

2. розробити презентаційний проект на тему “Роль педагогіки у становленні гармонійно розвиненої особистості”;

3. використовуючи матеріал лекції “Ідеали і принципи виховання”, розробити модель власного ідеалу у вихованні;

4. охарактеризувати структурні компоненти процесу виховання (мета, завдання, закономірності, рушійні сили); описати сучасні форми організації виховання (графік);

5. на основі аналізу сучасних документів держави про освіту розкрити проблеми і напрямки виховання підростаючого покоління в Україні на сучасному етапі (таблиця).

Рекомендована література

1. Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 352 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика : учебник для бакалавров. – М., 2015. – 488.

3. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. −440 с.

4. Максименко В.П. Дидактика : курс лекцій / В.П. Максименко. Хмельницький : ХМЦНП, 2013. – 223 с.

5. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с.

Семінарське заняття 7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти