ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

За 100 -бальною шкалою Значення оцінки / За національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100 Відмінно / Відмінно А
82 – 89 Дуже добре / Добре В
75 – 81 Добре / Добре С
69 – 71 Задовільно / Задовільно D
60 – 68 Достатньо / Задовільно E
35– 59 Незадовільно з можливістю повторного складання / Незадовільно FX
0 – 34 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Незадовільно F

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, подано у табл. 7.

Таблиця 4

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв творчості у розумінні і використанні набутих знань та умінь.
добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка “незадовільно” ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної залежить від дотримання таких вимог:

· своєчасність виконання навчальних завдань;

· повний обсяг їх виконання;

· якість виконання навчальних завдань;

· самостійність виконання;

· творчий підхід у виконанні завдань;

· ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вивчення дисципліни “Педагогіка” відбувається у процесі навчання, що охоплює лекції; семінарські заняття; роботу в Інтернет; складання графічних схем, таблиць.

Під час лекції студенти отримують нову інформацію, що має теоретичний, аналітичний, проблемний характер. У процесі навчання використовують різні методи – від пояснювально-ілюстративних до проблемних. Серед найважливіших засобів навчання особливо варто відзначити засоби візуалізації (слайди, схеми, таблиці, рисунки тощо), які використовують у поєднанні з активною діяльністю студентів.

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

· опорні конспекти лекцій;

· навчальні посібники;

· робоча навчальна програма;

· збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

· засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену

1. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Основні вимоги до особистості педагога.

2. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.

3. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук.

4. Методи науково-педагогічних досліджень.

5. Розвиток і формування особистості. Біологічне і соціальне у розвитку людини.

6. Роль спадковості у людському розвитку. Проблема успадкування спеціальних задатків, інтелектуальних і моральних якостей.

7. Вплив середовища на розвиток особистості.

8. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

9. Активна діяльність особистості як фактор її розвитку.

10. Акселерація та ретардація.

11. Вікова періодизація дітей.

12. Сутність, завдання, основні категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками.

13. Сутність процесу навчання. Головні компоненти навчального процесу.

14. Функції та рушійні сили навчального процесу.

15. Структура процесу учіння (основні етапи засвоєння знань учнями.

16. Сутність закономірностей, принципів та правил навчання.

17. Основні закономірності процесу навчання.

18. Принцип науковості навчання. Шляхи його реалізації.

19. Принцип систематичності і послідовності навчання. Шляхи його реалізації.

20. Принцип наочності навчання. Шляхи його реалізації.

21. Принцип доступності навчання. Шляхи його реалізації.

22. Принцип свідомості та активності навчання. Шляхи його реалізації.

23. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок. Шляхи його реалізації.

24. Принцип врахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні. Шляхи його реалізації.

25. Принцип емоційності навчання. Шляхи його реалізації.

26. Принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю. Шляхи його реалізації.

27. Сутність і завдання змісту освіти.

28. Види та рівні освіти.

29. Компоненти загальної освіти.

30. Нормативні документи змісту освіти.

31. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.

32. Класифікація методів навчання.

33. Методи навчання за джерелом знань.

34. Методи навчання за характером логіки пізнання.

35. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності учнів.

36. Вибір методів навчання.

37. Форми організації навчання, їх становлення.

38. Класно-урочна форма організації навчання.

39. Вимоги до сучасного уроку в школі.

40. Типи уроків, їх структура.

41. Позаурочні (допоміжні) форми організації навчання.

42. Підготовка учителя до уроку.

43. Спостереження й аналіз уроку.

44. Функції аналізу й оцінки знань, умінь, навичок учнів.

45. Види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів.

46. Оцінка знань, умінь і навичок учнів.

47. Мета і завдання виховання.

48. Закономірності, рушійні сили та фактори процесу виховання.

49. Структура процесу виховання та його особливості.

50. Самовиховання і перевиховання.

51. Принципи виховання.

52. Поняття методу, прийому і засобу виховання. Класифікація методів виховання.

53. Методи формування свідомості особистості.

54. Методи організації діяльності і формування поведінки.

55. Методи стимулювання поведінки і діяльності.

56. Педагогічні умови використання методів виховання.

57. Колектив, його ознаки, функції. Види і структура дитячого колективу.

58. Стадії розвитку дитячого колективу.

59. Шляхи згуртування дитячого колективу.

60. Функції, напрямки і форми роботи класного керівника.

61. Робота класного керівника з вивчення учнів, з організації та проведення позакласної виховної роботи.

62. Поняття “педагогічно занедбані діти”. Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей.

63. Принципи, шляхи і засоби перевиховання “педагогічно занедбаних дітей”.

64. Моральне виховання: завдання, зміст, шляхи і засоби.

65. Розумове виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби і методи.

66. Естетичне виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби і форми.

67. Фізичне виховання: напрямки, засоби і форми.

68. Трудове виховання: завдання, принципи, шляхи, засоби та методи.

69. Сім’ я як соціальний інститут суспільного розвитку. Функції сім’ї.

70. Вимоги до батьків.

71. Форми роботи класного керівника з батьками учнів.

72. Поняття системи освіти, її структура.

73. Принципи освіти в Україні.

74. Педагогічний менеджмент в Україні.

75. Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 352 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вітвицька – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

3. Державний стандарт повної загальної середньої освіти. - http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita/pro-viddilennya-zmistu-zahalnoji-serednoji-osvity/normatyvno-pravova-baza-pochatkovoji-osvity/

4. Закон України "Про вищу освіту" 1.07.2014р. // http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu

5. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика : учебник для бакалавров. – М., 2015. – 488.

6. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. −440 с.

7. Максименко В.П. Дидактика : курс лекцій / В.П. Максименко. Хмельницький : ХМЦНП, 2013. – 223 с.

8. Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2015. — 632 с.

9. Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : [моногр.] / за ред.:

10. В. Кремень, Т. Левовицький, В. Огнев’юк, С. Сисоєва. – К. : Едельвейс, 2013. – 460 с.

11. Педагогіка: практикум: навч. посіб. / Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова ; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Г. Х. Яворської. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 169 с.

Додаткова

12. Аббас Н.О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному вихованні підростаючого покоління. / Н.О. Аббас //Виховна робота в школі. – 2012. – №2. – С.37 – 38.

13. Акпинар Л.E. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: Навчальний посібник / Л. Е. Акпинар. — К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. — 288 с.

14. Василевич Л.Ф. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Ф. Василевич, І.І. Юртин. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 128 с.

15. Виховна робота у вищих навчальних закладах: Науково-методичний збірник. Спеціальний випуск: / Колектив авторів Національного університету харчових технологій, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. — К.: НУХТ, 2013.

16. Внутрішній контроль : робоча книга керівника школи / упоряд. Н. Мурашко, А. Панченко. – К. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 120 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

17. Внутрішньошкільний контроль та аудит / упоряд.: Наталія Мурашко,

18. Алла Панченко. – К. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128с.

19. Канішевська Л.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього педагога / Л.В. Канішевська // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах : зб. наук, пр. – К. :ІПВ НАПН України, 2012. – Кн. 1. – С. 40–48.

20. Організаційна основа освіти та її гуманізація. Реферат. http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14861/

21. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

22. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А. А. Мазаракі; худож.-оформлювач І. М. Безрукавий. — Харків: Фоліо, 2014,— 846 с.

23. Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології : перспективи і ризики взаємодії : навч.-метод. посіб. / О.В. Петрунько. – К. : Міленіум, 2013. – 80 с.

24. Спіріна Т.П. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.П. Спіріна. – К. : Київ. ун-т ім Б. Грінченка, 2013. – 247 с.

25. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство: Навчальний посібник / О.Й. Фізеші.- К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 390 с.

26. Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В. Правова педагогіка : Навчальний посібник.– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 326с.

27. Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі : зб. матеріалів / укл. М. О. Сташенко. — Луцьк : ВІППО, 2015. — 148 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти