ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

 

 


СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До семінарських занять

та самостійної роботи студентів

Для підготовки фахівців

Освітнього рівня Магістр

За спеціальністю

Правознавство

Галузі знань 0304 Право

За заочною формою навчання

 

(НСГ 1.1.2. )

 

Хмельницький


Соціологія права. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітнього рівня Магістр з галузі знань 0304 Право за спеціальністю 8. 03040101 Правознавство за заочною формою навчання / [розр. А.М.Вальчук]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 27 с.

Розробник:

Вальчук А. М.,доцент кафедри філософії та соціально-гуманітраних наук Хмельницького університету управління та права, кандидат філософських наук, доцент.

 

Схвалено кафедрою філософії та соціально-гуманітарних наук «__»_______2015 року, протокол № __.

Завідувач кафедри _____________ Л.А. Виговський

___ ___________ 2015 року

Декан заочного факультету _____________ І.Л.Литвиненко

___ ___________ 2015 року

Погоджено методичною радою університету ___ _________ 2015 року, протокол № ___.

Голова методичної ради _______________ В.Т. Савицький

___ ___________ 2015 року

 

Ó Вальчук А.М., 2015

Ó Хмельницький університет управління та права, 2015


ЗМІСТ

Стор.

  Вступ
1. Опис навчальної дисципліни
2. Структура навчальної дисципліни
3. Зміст семінарських занять
4. Зміст самостійної роботи студентів
5. Індивідуальні завдання
  5.1. Умови виконання завдань
  5.2. Теми завдань
    5.2.1. Теми наукових робіт
    5.2.2. Теми рефератів
  5.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
6. Підсумковий контроль
  6.1.Питання для підсумкового контролю
7. Система оцінювання знань, розподілу і нарахування балів та присвоєння кредитів студентам
  7.1. Шкала оцінювання: ЄКТС та національна
  7.2. Шкала обчислення балів, набраних студентом з поточного, модульного контролю у формі заліку
  7.3. Порядок та приклад розрахунку балів
8. Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни
             

Вступ

Соціологія права відіграє важливу роль у сучасній юридичній науці та адекватному розумінні правової сфери суспільного життя.

Навчальна дисципліна дозволяє зрозуміти основні теоретико-методологічні засади та підходи до розгляду права як одного з визначальних факторів соціального розвитку. В процесі вивчення висвітлюється соціальна цінність права, розглядаються концептуальні детермінанти соціально-правового механізму функціональності права. Приділяється значна увага вивченню основних етапів розвитку соціології права та сучасних тенденцій розвитку спеціальних теорій. Аналізуються патологічні та девіантні правові феномени в сучасному суспільстві. Розкривається та досліджується соціальна природа правопорушень. Вивчаються основні теоретико-методологічні та методичні засади проведення соціологічних досліджень соціально-правових реалій. Враховуються специфіка програмування та організації досліджень, особливості різних методів збору соціальної інформації, техніка та процедура її обробки.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5 Галузь знань 0304 Право нормативна
Модулів – 1 8.03040101 Правознавство Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 1-й 1-й
Індивідуальні науково-дослідні завдання: наукові роботи, реферати Семестр
Загальна кількість годин для денної форми навчання – 54 год. для заочної форми навчання - 45 2-й 1, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
6 год. 4 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
34 год. 35 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.**
Вид контролю: залік

 

Примітки.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 37% :63%.

для заочної форми навчання - 22%:78%.

** - у межах обсягу годин для самостійної роботи.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Предмет та структура соціології права. - - - - - - - -
Тема 2. Головні етапи розвитку соціології права та сучасні тенденції. - - - - -
Тема 3. Категорії та принципи соціології права - - - - - -
Тема 4. Правова соціалізація і правова культура - - - - - -
Тема 5. Девіантність та деліквентність - - - - - - -
Тема 6. Ефективність норм права: показники і критерії. - - - - - - - -
Тема 7. Правові органи як організації. - - - - - - - -
Тема 8. Соціологія юридичного конфлікту - - - - - -
Тема 9. Особливості соціологічних досліджень в різних галузях права - - - -
Тема 10.Методи збору первинної соціологічної інформації в соціології права. - - - - -
Тема 11. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження права. - - - - - - -
Тема 12. Складення програми соціологічного дослідження правових реалій. - - - - - - - -
Усього за змістовим модулем 1 - - - -
ІНДЗ 10* - - - - 10* 10* - - - - 10*
Усього годин - - - -

** - у межах обсягу годин для самостійної роботи.

 


Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1.

Семінарське заняття 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти