ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Девіантність та деліквентність. Соціологія юридичного конфлікту.

1. Соціологічний зміст понять “девіантність” таа деліквентність.

2. Соціальні функції права: заборона, дозвіл, зобов’язування, заохочення.

3. Правовий конфлікт та його форми. Особливості юридичних когнітивних конфліктів та конфліктів інтересів.

4. Фактори, що зумовлюють можливості виникнення кримінальних конфліктів.

5. Принципи класифікації юридичних конфліктів.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: девіантність, деліквентність правовий конфлікт, юридичний конфлікт.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: Сутність та соціологічний зміст понять “девіантність” та деліквентність.Соціальні функції права: заборона, дозвіл, зобов’язування, заохочення.Конфліктологічна концепція правовідносин. Поняття конфлікту. Правовий конфлікт та його форми. Особливості юридичних когнітивних конфліктів та конфліктів інтересів. Можливості перетворення політичних конфліктів у юридичні як засіб збереження соціальної стабільності та розвитку соціального порядку. Принципи класифікації юридичних конфліктів.

Структура конфлікту. Динаміка юридичних конфліктів. Правопорушення та злочин як форми прояву соціального конфлікту. Кримінальний конфлікт та його особливості. Фактори, що зумовлюють можливості виникнення кримінальних конфліктів.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Особливості соціологічних досліджень в різних галузях права.

1. Принципи соціологічних досліджень в різних галузях права.

2. Соціологічне дослідження: поняття, основні етапи проведення. Функції соціологічних досліджень.

3. Завдання і особливості етапів підготовки, збору, обробки, аналізу інформації та підготовки наукового звіту.

4. Програма соціологічного дослідження: поняття, призначення, компоненти.

5. Вибірка у соціологічному дослідженні.

6. Основні і неосновні методи збору первинної соціологічної інформації в соціології права

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: соціологічне дослідження, програма соціологічного дослідження, вибірка у соціологічному дослідженні, методи збору первинної соціологічної інформації в соціології права

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: Роль громадської думки в дослідженні проблем соціології права. Принципи соціологічних досліджень в різних галузях права. Соціологічне дослідження: поняття, основні етапи проведення. Функції соціологічних досліджень. Поняття, функції та призначення програми соціологічного дослідження. Вибірка у соціологічному дослідженні. Основні і неосновні методи збору первинної соціологічної інформації в соціології права.

Особливості опитування як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права. Аналіз документів як метод збору первинної соціологічної інформації у соціології права. Особливості спостереження як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права. Соціальний експеримент як метод збору первинної соціологічної інформації у соціології права.


4. Зміст самостійної роботи магістрів

Самостійна робота здійснюється переважно в процесі підготовки до практичних занять із соціології права і методів емпіричного дослідження. Методичні поради для підготовки окремих питань подаються у відповідних посібниках та методичних розробках та вказівках викладача. Завдання на самостійну роботу не дублюють планів і питань лекцій та практичних занять, але розширюють та доповнюють їх.

Завдання на самостійну роботу потребують від магістрантів пошукових зусиль для знаходження відповіді. Ця робота сприяє виробленню навичок аналітичного і самостійного мислення, формує вміння працювати з літературою та джерелами.

Виконуючи завдання на самостійну роботу, магістранти при потребі роблять відповідні записи в своїх робочих зошитах. Набуті знання принагідно використовуються на практичних заняттях і під час поточного контролю. Звітувати про виконання самостійної роботи з відповідних тем курсу можна і при проведенні викладачем консультацій з предмету.

Самостійна робота передбачає використання основної та додаткової літератури, котра вказується в лекційному курсі та до практичних занять з відповідних тем, або спеціально дається викладачем для окремих тем.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Головні етапи розвитку соціології права та сучасні тенденції

1. Розробка правових проблем на Давньому Сході та в епоху античності.

2. Правові ідеї та погляди Середновіччя та епохи Відродження.

3. Протосоціологічні концепції права Нового часу.

4. Протосоціологічні правові концепції Монтеск’є, Вольтера, Руссо, Дідро та інших.

5. Зміст договірної теорії держави та права (Г.Гроцій, Дж.Локк, Ш.Монтеск’є).

6. Діалектична концепція права (І.Кант, Г.Ф.В.Гегель).

Питання для самоконтролю

1. Які найвідоміші соціально-правові джерела давнього світу?

2. Назвіть основні правові ідеї Середновіччя та епохи Відродження.

3. У чому сутність теорії Ж.-Ж. Руссо?

4. Розкрийте зміст договірної теорії в концепціях Нового часу.

5. У чому сутність діалектичної концепція права?

 

Тема 2. Категорії та принципи соціології права

1. Структура правосвідомості у соціологічному вимірі.

2. Соціальний порядок та правопорядок, соціальна стабільність та правова стабільність суспільства.

3. Правова норма. Право як соціальний інститут.

4. Правовідносини у соціологічному вимірі.

5. Правове, неправове та протиправне у соціологічному вимірі.

6. Правова система та правовий простір як соціологічна проблема.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте структуру правосвідомості.

2. Як співвідносяться поняття соціальний порядок та правопорядок?

3. У чому сутність права як соціального інституту?

4. Які основні форми правовідносин існують в суспільстві?

5. Який зміст вкладається в поняття правове, неправове та протиправне у соціологічному вимірі?

6. Що таке правова система?

 

Тема 3. Правова соціалізація і правова культура

1. Правова соціалізація та правова культура. Правова культура як складова політичної культури.

2. Соціальні фактори дезадаптації та соціальної десоціалізації.

3. Соціальні та злочинні норми. Злочинна норма як соціальна патологія.

4. Ресоціалізація злочинців як поновлення їх правової культури.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте співвідношення правової соціалізації та правової культури.

2. Які є соціальні фактори дезадаптації та десоціалізації?

3. У чому сутність поняття соціальної патології?

4. Які основні форми ресоціалізації виділяють?

 

Тема 4. Девіантність та деліквентність

1. Правопорушення та злочини як різновид соціальної активності.

2. Критерії моральної, юридичної та соціологічної оцінки правопорушень та злочинів.

3. Відмінності санкцій норм права та звичаєвих норм.

4. Класифікація злочинності відповідно до сфер соціального життя.

5. Особливості економічної злочинності

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте соціальний зміст понять правопорушення та злочину.

2. Як співвідносяться критерії моральної, юридичної та соціологічної оцінки правопорушень та злочинів.?

3. У чому відмінність норм права та звичаєвих норм?

4. Як кваліфікуються злочини відповідно до сфер соціального життя?

5. В чому полягає специфіка економічної злочинності?

 

 

Тема 5. Ефективність норм права: показники і критерії

1. Моральні, юридичні та соціологічні критерії оцінки правопорушень та злочинів.

2. Проблеми виміру рівня ефективності правової норми.

3. Показники і критерії ефективності в соціології права. Інструментальна функція показників і критеріїв.

 

Питання для самоконтролю

1. Які критерії вирізняють для оцінки правопорушень та злочинів?

2. Розкрийте сутність визначення показників і критеріїв ефективності в соціології права.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти