ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Правові органи як організації

1. Соціологія організацій та її вплив на розвиток соціології права.

2. Правова організація як соціальний інструмент, соціальна спільнота та безособова структура.

3. Структура та функції правових організацій.

4. Правові організації як засіб інститулізації соціального контролю та соціальної відповідальності.

Питання для самоконтролю

1. Покажіть специфіку правових організацій.

2. Розкрийте структуру та функції правових організацій.

Тема 7. Соціологія юридичного конфлікту

1. Конфліктологічна концепція правовідносин.

2. Можливості перетворення політичних конфліктів у юридичні як засіб збереження соціальної стабільності та розвитку соціального порядку.

3. Динаміка юридичних конфліктів.

4. Правопорушення та злочин як форми прояву соціального конфлікту.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст та структуру юридичного конфлікту.

2. Як розвивається юридичний конфлікт?

3. Які основні форми прояву соціального конфлікту?

 

Тема 8. Особливості соціологічних досліджень в різних галузях права

1. Соціологічні дослідження у межах конституційного права.

2. Соціологія судової діяльності (судочинства).

3. Соціологічні дослідження у межах кримінального права.

4. Соціологічні дослідження у межах трудового права.

5. Соціологічні дослідження у межах адміністративного права.

6. Соціологічні дослідження у межах цивільного права.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте специфіку соціологічних досліджень в межах різних галузей права.

2. У чому сутність соціології судової діяльності?

 

Тема 9. Методи збору первинної соціологічної інформації в соціології права

1. Анкетування та специфіка його використання в соціологічному дослідженні.

2. Особливості інтерв'ю як методу збору соціологічної інформації.

3. Особливості використання біографічного методу в соціології права.

 

Питання для самоконтролю

1. Виділіть основні метди збору первинної соціологічної інформації в соціології права.

2. У чому специфіка використання анкетування в дослідженні правових реалій?

3. Як використовується біографічний метод в соціології права?

 

Тема 10. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження права

1. Можливості інформаційних технологій при обробці даних соціологічних досліджень.

2. Особливості та вимоги при підготовці інформації для ручної та машинної обробки: редагування, кодування, усунення помилок та ін.

3. Теоретичні, організаційні, технологічні та інші умови якісного аналізу даних соціологічних досліджень.

4. Вплив професійної культури на характер інтерпретації даних соціологічних досліджень.

5. Аналіз як умова підготовки обґрунтованих і практично необхідних висновків та рекомендацій.

6. Оформлення проміжних та заключних звітів відповідно до нормативних вимог.

7. Прогнозування соціально-правових явищ.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть можливості використання сучасних інформаційних технологій в соціологічних дослідженнях права.

2. Охарактеризуйте теоретичні, організаційні, технологічні та інші умови аналізу даних соціологічних досліджень в соціології права.

3. Як проводять підсумкові висновки та оформляють звіти в соціологічних дослідженнях?

6. В чому сутність прогнозування соціально-правових явищ?

 

Тема 11. Складення програми соціологічного дослідження правових реалій

1. Розробка програми конкретно-соціологічного дослідження

2. Підготовка інструментарію соціологічного дослідження в суспільно-правовій сфері.

3. Особливості обробки та аналізу соціологічної інформації

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте структуру програми соціологічного дослідження.

2. Які основні форми обробки та аналізу соціологічної інформації?

3. Що таке інструментарій соціологічного дослідження в суспільно-правовій сфері?

 

Індивідуальні завдання

Умови виконання завдань

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ передбачає:

- підбір та опрацювання літератури за темою;

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання - аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та інформаційних джерел);

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

Теми завдань

Теми рефератів

1. Об’єкт та предмет соціології права.

2. Місце соціології права в системі гуманітарного знання.

3. Структура соціології права.

4. Соціальні функції соціології права.

5. Категорії і принципи соціології права.

6. Норми права в системі соціальних норм.

7. Соціальні функції правових норм.

8. Соціальне розшарування як фактор девіантної та деліквентної поведінки.

9. Основні соціологічні концепції соціальної девіації.

10. Правова соціалізація як процес формування правової культури.

11. Правова культура в системі індивідуальної духовної культури.

12. Соціологічні аспекти дослідження структури правосвідомості.

13. Правові санкції: загальне і особливе в правових та моральних санкціях.

14. Соціологічні проблеми дослідження ефективності соціальної дії правових норм.

15. Право як соціальний інститут.

16. Особа і злочинець як протилежні соціальні типи.

17. Історичний розвиток соціології права (обрати певний історичний час, окремого автора або зробити порівняльний аналіз соціологічних концепцій права різних авторів).

18. Кримінальний конфлікт у соціологічному вимірі.

19. Соціологія юридичної організації (можна обрати певний тип юридичної організації як предмет дослідження).

20. Особливості соціологічних досліджень у межах певної правової галузі (обрати галузь права).

21. Особливості досліджень у соціології права при використанні (обрати певний метод збору первинної соціологічної інформації)

22. Магістрант може запропонувати самостійно будь-яку тему у межах предмета соціології права, у разі попереднього узгодження її з викладачем.

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання рефератів студенти повинні використовувати першоджерела, наукові статті, монографічну літературу.

Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату – 5-7, творчої наукової роботи – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.


 

Зразок 1

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
      Навчальна дисципліна:
      Соціологія права
         
  РЕФЕРАТ  
    на тему:    
  „ ... назва теми ... „  
      Виконав:  
      Вавринчук
      Віктор Олександрович,
      студент магістратури
      заочного факультету
         
      Перевірив:  
      Вальчук
      Анатолій Миколайович,
      доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
         
  Хмельницький  
   
                 

 

Підсумковий контроль

Питання для підсумкового контролю

з курсу "Соціологія права"

1. Місце соціології права в системі соціологічного знання.

2. Соціологія права як наука: об’єкт та предмет дослідження.

3. Структура і соціальні функції соціології права.

4. Античні протосоціологічні концепції права.

5. Протосоціологічні концепції права Нового часу.

6. Значення протосоціологічних ідей Монтеск’є, Вольтера, Дідро, Руссо для становлення соціології права як науки.

7. Соціологічно-правові традиції Франції (від О. Конта і до початку ХХ століття).

8. Соціологічно-правові традиції Німеччини.

9. Методологічні засади діалектико-матеріалістичної соціології права.

10. Соціологічний зміст концепції живого права Є. Ерліха.

11. Соціологічні ідеї М. Вебера та їх вплив на розвиток соціології права.

12. Особливості сучасної американської соціології права.

13. Основні категорії соціології права.

14. Соціальні функції соціології права та її структура.

15. Основні особливості протосоціологічних концепцій права.

16. Значення соціологічних ідей О. Конта для формування соціології права.

17. Основні принципи марксистської соціології права.

18. Значення соціологічних ідей Е. Дюркгейма для формування соціології права.

19. Особливості сучасної французької юридичної соціології.

20. Особливості сучасної німецької юридичної соціології.

21. Особливості сучасної американської юридичної соціології.

22. Соціально-культурна та правова регуляція соціальних процесів: спільне і особливе.

23. Соціологічна інтерпретація правового, неправового, правомірного та протиправного.

24. Правовий простір та правова система.

25. Правова адаптація, правова соціалізація та правова культура.

26. Правовий статус особи.

27. Стабілізаційна функція правових норм.

28. Основні ознаки правової культури.

29. Правопорушення як результат дезадаптації.

30. Регулятивна функція правових норм.

31. Ефективність правової норми як соціологічна проблема.

32. Ефективність правової системи як соціологічна проблема.

33. Показники та критерії ефективності соціальної дії норми права та соціальної дії права як системи.

34. Економічні, політичні та соціальні фактори, що визначають ефективність соціальної дії правових норм.

35. Норма поведінки та норма відхилення.

36. Девіантна та деліквентна поведінка: загальна характеристика.

37. Девіантність як ознака дезадаптації.

38. Злочин як гранична міра деліквентності.

39. Деліквентність та десоціалізація; соціологічні проблеми ресоціалізації.

40. Структура особистості: особистість та злочинець як протилежні типи суб’єктів соціальної дії.

41. Суб’єкти девіантної та деліквентної поведінки.

42. Соціальна структура як фактор десоціалізації.

43. Соціальне середовище та соціальні можливості як фактор девіації.

44. Соціальні функції правової санкції.

45. Санкція як розплата.

46. Санкція як пересторога.

47. Санкція як заохочення.

48. Юридична організація як предмет соціологічного дослідження.

49. Принципи класифікації юридичних організацій.

50. Функції юридичних організацій в суспільстві.

51. Правовий конфлікт та його форми.

52. Соціальні особливості кримінального конфлікту.

53. Соціологічні дослідження у межах конституційного права.

54. Соціологія судової діяльності (судочинства).

55. Соціологічні дослідження у межах кримінального права.

56. Соціологічні дослідження у межах трудового права.

57. Соціологічні дослідження у межах адміністративного права.

58. Соціологічні дослідження у межах цивільного права.

59. Особливості аналізу документів як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права.

60. Особливості опитування як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права.

61. Особливості спостереження як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права.

62. Особливості соціального експерименту як методу збору первинної соціологічної інформації у соціології права.

 


7. Система оцінювання знань, розподілу і нарахування балів та присвоєння кредитів студентам

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами вивчення дисципліни, здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Хмельницькому університеті управління та права в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, затвердженого наказом університету від 22 червня 2010 року № 485/10 (зі змінами, затвердженими наказами університету від 1 березня 2011 року № 177/11 та від 30 жовтня 2012 року № 725/12).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти