ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення гімнастики для розвитку людини

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення гімнастики для розвитку людини.

2. Місце гімнастики в системі фізичного виховання.

3. Гімнастики, як навчальна дисципліна.

Література:

Основна:

Брикін Ю. „Гімнастика та методика викладання ”., підручник ., М.- ФіС., 1985.

Шлемін А.М. „ Гімнастика ”., підручник для технікумів фізичної культури.,

М.- ФіС., 1977.

Додаткова:

Худ олій О.М. „ Основи методики викладання гімнастики ”., ОВС., Івано -

Франківськ., 2003.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Значення занятий гімнастикою для розвитку людини.

Вміти:

1. Проводити профорієнтаційну роботу з мешканцями міста до залучення занять фізичної культурою і спортом.

 

 

.Ключові поняття теми

Гімнастика – визначення.

Контроль!!!

Співбесіда на заняттях з дисципліни - гімнастика.

 

Значення гімнастики для розвитку людини

Основні питання теми:

1. Значення гімнастики для розвитку людини.

 

2. Місце гімнастики в системі фізичного виховання.

 

3. Гімнастики, як навчальна дисципліна.

Значення гімнастики для розвитку людини

Гімнастика— один з універсальних засобів фізичного вихо­вання. Це система специфічних вправ і методичних прийомів, які використовуються з метою фізичного виховання, освіти, спортив­ної підготовки, оздоровлення, відновлення, лікування, набуття життєво важливих навичок.

Завдяки доступності, ефективності і емоційності вправ, в за­няттях гімнастикою найкращим чином вирішуються завдання, ти­пові для фізичного виховання в цілому.

Вплив фізичних вправ багатобічний, зумовлений низкою фа­кторів і залежить від того, які саме ці вправи, для кого пропону­ються (вік, стать, рівень фізичної підготовки, стан здоров'я), як застосовуються рухи та як і за яких умов виконуються (методика навчання і виховання). Саме тому фізичні вправи є основними і специфічними засобами фізичного виховання. Серед різних фі­зичних вправ найважливіше місце належить гімнастичним. Вони мають значення підготовчих до окремих видів спорту, до окре­мих спортивних вправ і використовуються як допоміжні для роз­в'язання певних завдань на будь-яких уроках (для розминки, ди­хальні вправи, для розслаблення м'язів). Гімнастичні вправи — це основний зміст таких видів гімнастики, як: основна, спортив­на, художня, акробатика, лікувальна, в режимі робочого дня на виробництві. Отже, за спеціальним призначенням гімнастичні вправи прийнято поділяти на підготовчі (загальнорозвиваючі), спеціально-підготовчі і основні спеціальні вправи. Тому гімнас­тичні вправи стають найважливішими й найефективнішими за­собами фізичного виховання людей усіх вікових груп.

Засоби гімнастики і методи, які вона використовує, застосо­вуються для розв'язання завдань фізичного виховання в навчаль­них закладах, на виробництві (фізкультурні паузи), в побуті («зарядка»), в лікувальних закладах (лікувальна гімнастика). Гімнас­тика є одним із засобів спеціальної і загальної фізичної підготов­ки спортсмена.

Основна гімнастика значне місце посідає у фізичному вихо­ванні учнів системи профтехосвіти, середніх спеціальних навча­льних закладів, студентів вузів, у фізичній підготовці воїнів.

Уроки основної гімнастики в школі є головною формою ве­дення занять з фізичного виховання.

Гімнастика — один з основних предметів, які вивчаються у на­вчальних закладах, що готують викладачів фізичної культури і тре­нерів різних видів спорту. Добре володіти всім курсом гімнастики необхідно кожному викладачу фізичного виховання, кожному тренеру незалежно від виду спорту, яким він займається зі своїми учнями. Немає, мабуть, жодного виду, де б не застосовувалися гім­настичні вправи, як засіб загальної і спеціальної фізичної підго­товки, або як вправи, що допомагають освоїти техніку основних рухів даного виду спорту.

Гімнастика — один із профілюючих навчальних предметів ще і тому, що вона сприяє вихованню організованості і дисципліни на заняттях фізичною культурою і спортом. Суворий порядок, то­чна регламентація діяльності учнів, виконання вправ узгоджуєть­ся, за точною командою — усе це прищеплює кожному фізкуль­турнику вкрай корисні якості.

Предметом «Гімнастика» у навчальних закладах з фізичної культури передбачається вивчення теорії і методики гімнастики, освоєння техніки виконання гімнастичних вправ, оволодіння професійно-педагогічними навичками й уміннями, необхідними для проведення занять. На заняттях з гімнастики у фізкультур­них навчальних закладах вчать організації і проведенню тренува­льних занять з гімнастики, спрямованих на удосконалювання спортивної майстерності учнів.

Виходячи із зазначених завдань, курс гімнастики складається з теорії, методичних і семінарських занять, занять з підвищення спортивної майстерності та навчальної практики.


Навчально – методична карта № 5_

самостійного вивчення теми:

Особливості занять гімнастикою у дитячих садках

час: 2 год.

Основні питання теми:

1. Значення занять гімнастикою у дошкільних закладах.

2. Задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Форми фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних закладах.

4. Засоби фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних закладах

Література:

Основна:.

Консман Л.В., Кухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста. Пособие для студентов педагогических институтов (дошкольное воспитание) - М.: Просвещение, 1985.

2. Методичні рекомендації до програм фізичного виховання дітей
дошкільного віку. - К.: Ф і С, 1993.

3. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1991.

Додаткова:

1. Вільчковський Є.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. - К.,1985.

2. Фізична культура в дитячому садку. Типова програма. 1984.

3. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1991.

Методичні рекомендації

Знати:

1. Задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Форми фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних закладах.

3. Засоби фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних закладах

 

Вміти:

1. Підбирати засоби згідно завдань фізкультурно – оздоровчої роботи.

2. Провести комплекс РГГ.

 

.Ключові поняття теми

РГГ, навантаження, дозування.

Контроль!!!

1. Перевірка комплексів РГГ.

2. Оцінити проведення комплексів РГГ на занятті.

Особливості занять гімнастикою у дитячих садках

Основні питання теми:

1. Значення занять гімнастикою у дошкільних закладах.

 

2. Задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 

3. Форми фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних

закладах.

 

4. Засоби фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних

закладах

ЗАДАЧ І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Задачі фізичного виховання в дошкільних закладах визначаються загальною метою і конкретизуються з урахуванням особливостей розвитку дітей в кожному віковому періоді.

В процесі фізичного виховання здійснюються оздоровчі, освітні і виховні задачі.

Оздоровчі задачі

Охорона життя і зміцнення здоров'я, поліпшення фізичного розвитку, функціональне вдосконалення і підвищення працездатності організму дитини, а також гартування є першочерговими задачами. Це обумовлено тим, що органи і функціональні системи у дошкільників ще не вчинені, слабо розвинуті захисні властивості організму, діти більш схильні несприятливим умовам зовнішнього середовища, частіше хворіють. З урахуванням цих особливостей задачі зміцнення здоров'я визначаються в більш конкретній формі по кожній системі.

Кісткова система, зв'язки, суглоби забезпечують як положення тіла, так і можливість руху його частин у різних напрямах; багато кісток захищають від ударів і пошкоджень спинний і головний мозок, а також внутрішні органи. Правильний і своєчасний розвиток кісткового апарату, зв'язок, суглобів забезпечує нормальне положення тулуба і розвиток всіх органів і систем. При викривленнях хребта, сутулуватості, плоскостопості порушуються умови роботи важливих органів, що може привести надалі до їх захворювання. У дітей кісткова система відносно слаба, оскільки містить значну кількість хрящової тканини; суглоби дуже рухомі, зв'язковий апарат легко розтягується, сухожилля коротше, слабкіше, ніж у дорослих. У зв'язку з цим виникає необхідність допомагати правильному і своєчасному окостенінню, формуванню вигинів хребта, розвитку зведень стопи, зміцненню сухожиль зв'язково-суглобового апарату.. Крім того, слід сприяти розвитку правильного співвідношення частин тіла (пропорцій), регулюванню зростання і маси кісток.

М'язова система закріплює окремі частини тіла в певному положенні і змінює це положення, тобто виконує рухи, зберігаючи рівновагу, а також виконує захисну функцію — захищає від ударів, пошкоджень, охолоджування кісткову систему, внутрішні органи.

М'язи у дітей розвинуті відносно слабо і складають всього лише 20—22% маси тіла. Особливо слабі у новонароджених м'язи рук і ніг: вони скорочуються поволі і довго не розслабляються. В перші місяці грудного віку переважає тонус (напруга) м'язів сгибателей над тонусом розгиначів. М'язи у дітей багатше водою і бідніше білковими речовинами, жирами. Розвиток окремих м'язів відбувається нерівномірно. В дошкільному віці необхідно розвивати всі групи м'язів (тулуба, спини, живота, ніг, плечового пояса, рук, кисті, пальців, стопи, шиї, очей, особи; м'язи і зв'язки всіх внутрішніх органів і ін.). Особливу увагу слід звертати на зміцнення слабо розвинутих груп м'язів-розгиначів. до 7 років 24—22). Поверхневе дихання веде до застою повітря з погано вентильованих частинах легені; Ритм дихання у дітей нестійкий, легко порушається. В зв'язку з вказаними особливостями виникає необхідність укріплювати дихальну мускулатуру, розвивати рухливість грудної клітки, сприяти поглибленню дихання, економному витрачанню повітря, стійкості ритму дихання, збільшенню життєвої місткості легенів. Крімтого, сліднавчити дітей дихати через ніс. При диханні через ніс повітря зігрівається і зволожується. Слідуючи по носовим ходах, повітря дратує особливі нервові закінчення, внаслідок чого краще збуджується дихальний центр, посилюється глибина дихання. При диханні ж через рот холодне повітря може викликати переохолодження слизистої носоглотки (мигдалин), їх захворювання і, крім того, в організм можуть проникнути хвороботворні бактерії. Якщо дитина дихає через ніс, ворсинки на слизистій оболонці затримують пил з що містяться в повітрі мікробами, таким чином повітря очищається.

Травна системау дітей, особливо раннього віку, ще недостатньо розвинута. Унаслідок слабкості м'язової оболонки рухова діяльність кишечнику мала і легко турбується. Необхідно укріплювати гладкі м'язові волокна кишечнику, сприяти правильному його функціонуванню.

Шкіраохороняє внутрішні органи і тканини від проникнення в них мікроорганізмів, є органом виділення, а також бере участь в терморегуляції і диханні. Вона багата чутливими нервовими закінченнями, які сприймають роздратування зовнішньої середи і передають їх в центральну нервову систему, викликаючи у відповідь реакції на посиланні сигнали. Шкіра у дітей ніжна і легко піддається пораненням. У зв'язку з цим слід захищати, охороняти шкіру дітей від пошкоджень і сприяти правильному розвитку її функцій (теплорегулюючих і захисних ).

Нервова системадо моменту народження дитини ще недостатньо готова до виконання своїх численних функцій. Більш розвинута вегетативна нервова система. Дітям властива недостатня врівноваженість процесів збудження і гальмування, мала рухливість їх, переважання збудження над гальмуванням. У зв'язку з цим в дошкільному віці треба сприяти вдосконаленню нервових процесів, розвитку активного гальмування, а також рухового аналізатора, органів чуття.

Слабий розвиток терморегуляції у дітей дошкільного віку викликає необхідність підвищення опірності організму несприятливим умовам зовнішнього середовища (зниженої і підвищеній температурі води, повітря, дії сонцевого випромінювання), тобто гартування.

Серцево-судинна система починає функціонувати раніше інших систем. До моменту народження дитини серцево-судинна система досягає найбільшої зрілості. Кровоносні судини у дітей відносно ширше, ніж у дорослих. У зв'язку з цим кров'яний натиск слабше, але він відшкодовується частотою серцевих скорочень. Ритм скорочень серця легко порушується. Серце швидко стомлюється від напруженої роботи і не відразу може пристосуватися до діяльності, що раптово змінилася. Пульс у маленьких дітей дуже частий.— 140—160 ударів в хвилину Поступово він стає рідше і до 7 років доходить до 95—85 ударів в хвилину. Враховуючи ці особливості, необхідно сприяти зміцненню м'язів серця, а також стінок всіх судин, у тому числі і судин мозку, посиленню притоки крові до серця і поліпшення ритмічності його скорочень, розвивати здатність пристосовуватися до навантаження, що раптово змінюється.

Дихальна система. Верхні дихальні шляхи у дітей відносно вузькі, а їх слизиста оболонка, багата лімфатичними і кровоносними судинами, за несприятливих умов набухає, внаслідок чого дихання різко порушується. Тканини легенів дуже ніжні. Рухливість грудної клітки обмежена. Горизонтальне розташування ребер і слабий розвиток дихальної мускулатури обумовлюють часте неглибоке дихання ( у дітей грудного віку 40—35 дихань в хвилину).

Освітні задачі

В процесіфізичного виховання дітей дошкільного віку необхідно вирішувати і освітні задачі! формування рухових навиків і умінь, розвиток фізичних якостей, прищеплення навиків правильної постави, навиків гігієни, освоєння спеціальних знань.

Завдяки пластичності нервової системи рухові навикиі уміння формуються у дітей порівняно легко. Більшість рухів (повзання, ходьба, біг, ходьба на лижах, катання на велосипеді і ін.) використовується дітьми в звичайному житті для пересування, що полегшує зв'язок з навколишнім середовищем і сприяє її пізнаннию Дитина, навчившись повзати, сам наближається до тих предметів, які його цікавлять, і знайомиться з ними. Діти, що уміють пересуватися на лижах, кататися на велосипеді, краще взнають властивості снігу, вітру. При плаванні діти знайомляться з властивостями води.

Правильне виконання фізичних вправ позитивно впливає на розвиток м'язів, зв'язок, суглобів, кісткового апарату. Наприклад, дитина, навчившись правильно метати на дальність способом «через спину через плече», виконує замах і кидок з більшою амплітудою руху тулуба, ніг, рук, що сприяє кращому розвитку відповідних м'язів, зв'язок і суглобів.

Сформовані рухові навики і уміння дозволяють економити фізичні сили. Якщо дитина виконує вправу легко, без напруги, то він витрачає менше за нервово-м'язову енергію на його виконання. Завдяки цьому створюється можливість повторювати вправу більша кількість раз і більш ефективно впливати на серцево-судинну і дихальну системи, а також розвивати фізичні якості.

Використовування міцно сформованих навиків і умінь дозволяє осмислювати задачі, що виникають в непередбачених ситуаціях в процесі рухової, особливо ігрової, діяльності. Так, дитина, навчившись правильно стрибати в довжину з розгону, вже думає не про те, як треба стрибати через рів в грі «Вовк в рву», а про те, як краще врятуватися від вовка.

В процесі формування навиків і умінь у дітей виробляється здатність легко опановувати складнішими рухами і різними видами діяльності, що включають ці рухи (трудові операції).

Рухові навики і уміння, сформовані у дітей до 7 років, складають фундамент для подальшого вдосконалення їх в школі, полегшують оволодіння складнішими рухами і дозволяють надалі досягати високих результатів в спорті. У дітей дошкільного віку необхідно формувати навики виконання вправ основної гімнастики (стройові і загальнорозвиваючі вправи, основні рухи), а також спортивні вправи. Крім того, слід навчити дітей грати в спортивні ігри (теніс, бадмінтон,городки), виконувати елементи спортивних ігор (волейбол, баскетбол, хокей, футбол і ін.).

Об'єм рухових навиків і умінь, які необхідно сформувати у дітей дошкільного віку, даний в «Програмі виховання в дитячому саду», але він може бути розширений за наявності відповідних умов в дошкільних установах, підготовленості дітей, кваліфікації вихователів.

У дітей з раннього віку необхідно розвивати фізичні якості (спритність, швидкість, рівновагу, окомір, гнучкість, силу, витривалість і ін.). Щоб повзати, ходити, бігати, стрибати, метати, потрібно володіти відповідними фізичними якостями. З розвитком сили, швидкості, спритності збільшуються довжина, висота стрибка, дальність метання. Витривалість дозволяє дітям, не втомлюючись, виконувати фізичні вправи, проходити великі відстані. Точність попадання в мету при метанні, точність приземлення при стрибках, дотримання напряму в ходьбі, бігу свідчать про наявність гарного окоміру. Дитина не змогла б виконувати навіть елементарні вправи, не говорячи вже про складніші види діяльності, якби у нього не були розвинуті в тій, або іншого ступеня основні фізичні якості.

У дітей дошкільного віку необхідно формувати уміння зберігати правильне положеннятіла,коли вони сидять, стоять, ходять. Правильна постава має велике значення для нормальної діяльності всіх внутрішніх органів і систем організму дитини. Вона багато в чому залежить від розвитку кістково-м'язового апарату, але це навик, який важливо своєчасно формувати.

В дитячому саду і в сім'ї велику увагу повинно надаватися прищепленню навиків і звичок особистої ісуспільної гігієни (миття рук, відвідини туалету перед заняттями фізичними вправами, турбота про чистоту тіла, костюма, взуття, іграшок, приміщення і т. д.). Від цього багато в чому залежить здоров'я дітей.

Дітям дошкільного віку потрібно повідомляти доступні знання, пов'язані з фізичним вихованням. Діти повинні знати про користь занять, про значення фізичних вправ і інших засобів фізичного виховання (гігієнічні умови, природні чинники природи, фізична праця). Важливо, щоб діти мали уявлення про техніку фізичних вправ і методику їх проведення, про правильну поставу, а також знали про норми особистої і суспільної гігієни. Дітям слід знати назву частин тіла, напрям рухів (вгору, вниз, вперед, назад, управо, вліво і ін.), назву і призначення фізкультурного інвентарю, правила зберігання і догляду за ним, правила догляду за одягом і взуттям і т.д. В процесі занять фізичними вправами діти закріплюють також знання про звички тваринних, птахів, комах, явищах природи, суспільного життя. Отримані знання дозволяють дітям більш усвідомлено виконувати фізичні вправи і самостійно повторювати їх не тільки в дитячому саду, але і удома. Об'єм знань з віком дітей розширяється.

Виховні задачі.

З наймалішого віку потрібно виховувати у дітей звичку до строгого дотримання режиму дня і виробляти потребу до повсякденних занять фізичними вправами, розвивати уміння самостійно займатися цими вправами в дитячому саду і удома. Важливо учити дітей організовувати і проводити фізичні вправи, у тому числі рухові ігри, з своїми однолітками і малюками.

У дітей важливо виховувати любов до занять спортом, інтерес до результатів своїх занять і до досягнень спортсменів.

В процесі фізичного виховання є великі можливості для здійснення етичного, розумового, естетичного, трудового виховання. Приправильно організованих заняттях фізичними вправами створюються сприятливі умови для виховання позитивних рис характеру (організованість, дисциплінованість, самостійність, активність), етичних якостей (чесність, справедливість, відчуття товариства, взаємодопомога, уміння займатися в колективі, дбайливе відношення до фізкультурного інвентарю, відповідальне виконання доручень), а також для прояву вольових якостей, (сміливість, рішучість, наполегливість в подоланні труднощів, упевненість в своїх силах, витримка і ін.). Важливо вже в дошкільному віці формувати у дітей розуміння ролі фізичного виховання в підготовці до праці.

Добре поставлене фізичне виховання багато в чому сприяє розумовому розвитку дітей, оскільки забезпечує оптимальні умови для нормальної діяльності нервової системи і інших систем організму, що у свою чергу допомагає кращому сприйняттю і запам'ятовуванню.

На заняттях фізичними вправами у дітей розвиваються всі психічні процеси (сприйняття, мислення, пам'ять, уява і ін.), а також розумові операції (спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення і ін.). Потрібно прагнути, щоб діти уміли творчо користуватися придбаними знаннями і навиками в своїй руховій діяльності, проявляючи активність, самостійність, кмітливість, кмітливість, винахідливість.

Важливо при цьому виховувати позитивні емоції, що створюють бадьорий, життєрадісний настрій, а також розвивати уміння швидко долати негативний психічний стан. Це необхідне тому що позитивні емоції благотворно впливають на роботу всіх органів і систем організму, забезпечують швидкість і міцність формування рухових навиків і умінь.

Фізичне виховання сприяє здійсненню естетичного виховання. Під час виконання фізичних вправ слід розвивати здатність сприймати, відчувати, розуміти і правильно оцінювати красу, витонченість, виразність рухів, поз, постави, красу костюмів, фізкультурного інвентарю, навколишнього оточення, виховувати прагнення до естетично виправданої поведінки, непримиренність до всього грубого в діях, словах, вчинках.

В процесі фізичного виховання здійснюється підготовка до труду; у дітей зміцнюється здоров'я, формуються рухові навики, розвіваються фізичні якості, необхідні для праці; здібність до швидкого оволодіння руховими навиками і трудовими операціями. Крім того, діти опановують трудовими навиками, пов'язаними з устаткуванням приміщення, майданчика (участь в пристрої ями з піском для стрибків, сніжних валів в заливці доріжок для ковзання, катка, в прокладенні лижні і т. д.), з виготовленням і ремонтом найпростішого фізкультурного інвентарю (шиття мішечків для метання, приготування цілі для метання і т. д.), з доглядом за ним (діти витирають пил з гімнастичної стінки; лавки, м'ячів, палиць, обручів і ін., очищають лижі, санки, ковзани від снігу, велосипеди від пилу і ставлять їх на місце).

Діти також беруть участь в безпосередній підготовці до занять приміщення і майданчика (розчищають каток від снігу, поливають фізкультурний майданчик, збирають опале листя і т. д.), розставляють і збирають фізкультурний інвентар на заняттях, виносять на майданчик атрибути для ігор. У дітей формуються навики по самообслуговуванню (одягання, роздягання костюмів, взуття), а також по наданню допомоги вихователю в проведенні загартовуваних процедур. Одночасно на заняттях фізичними вправами у дітей виховується пошана до праці дорослих.

Процес фізичного виховання дітей дошкільного віку повинен будуватися так, щоб одночасно розв'язувалися оздоровчі, освітні і виховні задачі.

Засоби фізичного виховання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти