ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,


УДК 378.147.34

ББК 74.58

 

 

Загальні основи педагогіки:методичні вказівки для організації та проведення практичних занять / автор-упорядник О.І. Кіліченко. – Івано-Франківськ, 2012. – 42 с.

Рецензенти:

Хімчук Л. Л.– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти

 

Русин Г. А. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти

 

Затверджено Вченою радою Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.


Мета викладання дисципліни

Ознайомити студентів із загальними основами педагогіки, що є базою, на якій будуються всі технології навчально-виховної роботи.

Завдання вивчення дисципліни:

· сприяння засвоєнню найважливіших педагогічних понять: виховання, навчання, освіта, формування, розвиток, знання, уміння, навички, тощо;

· ознайомлення з найбільш значущими та перспективними сучасними педагогічними ідеями й теоріями;

· оволодіння теоретичними основами використання різноманітних методів науково-педагогічного дослідження;

· розуміння вікових особливостей розвитку сучаcних школярів, врахування їх фізіологічних, психічних та поведінкових особливостей, чинників, які сприяють їх формуванню і становленню;

· цілеспрямоване, науково організоване формування власного досвіду творчої педагогічної діяльності.

 

Вимоги до рівня освоєння змісту курсу

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Змістовий модуль 1:

- знати

Предмет і завдання педагогіки початкової школи, її основні категорії. Джерела і галузі педагогіки. Систему освіти і виховання в Україні. Загальну характеристику логіки і методів науково-педагогічних досліджень. Зміст і джерела освіти. Філософські основи педагогіки. Особливості організації педагогічного процесу як системи

- вміти

Розкривати суть основних категорій педагогіки та використовувати їх у педагогічній діяльності. Характеризувати Стандарт початкової освіти, шкільні плани, програми і підручники. Моделювати і характеризувати систему освіти і виховання в Україні. Проектувати та моделювати хід протікання педагогічних ситуацій.

 

Змістовий модуль 2:

- знати

Чинники формування особистості молодшого школяра.

- вміти

Орієнтуватися, розкривати суть і зміст чинників формування особистості молодшого школяра.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади курсуЗагальні основи педагогіки

Предмет і завдання педагогіки.

Педагогіка як наука, мистецтво, технологія. Коротка історія розвитку педагогіки. Об’єкт, предмет, функції педагогіки. Завдання педагогіки.

Основні педагогічні категорії: особистість, розвиток, формування, навчання, виховання, освіта, знання, уміння, навички; зміст, форми, методи і засоби навчання і виховання.

Система педагогічних наук. Педагогіка як навчальна дисципліна.

Зв’язки педагогіки з іншими науками.

Джерела педагогіки. Класики педагогічної теорії та практики. Передовий педагогічний досвід.

Напрями, течії зарубіжної педагогіки: філософський, психолого-педагогічний, соціальний.

Філософські основи педагогіки.

Поняття „методологія педагогічної науки”. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки.

Філософські концепції розвитку особистості та сучасні філософські течії в зарубіжній педагогіці.

Філософська система гуманізму в освіті.

Ціннісний (аксіологічний) підхід до вивчення педагогічних явищ.

Система освіти в Україні.

Поняття системи освіти як історичної категорії.

Система і структура освіти в Україні у відповідності до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про вищу освіту”.

Завдання системи освіти. Принципи побудови освіти в Україні.

Основні пріоритети сучасної освіти.

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічних досліджень.

Науково-педагогічні дослідження – один із шляхів розв’язання педагогічних проблем педагогіки.

Технологія, етапи і процедура педагогічних досліджень.

Методи науково-педагогічних досліджень: вивчення науково-методичних джерел, вивчення педагогічного процесу в природних умовах; вивчення педагогічного процесу в спеціально змінених умовах; теоретичні методи дослідження; обробки результатів дослідження.

Форми втілення результатів досліджень в практичну діяльність вчителів.

Зміст освіти.

Поняття „зміст освіти”. Визначення змісту освіти в історії школи і педагогіки. Зміст освіти в сучасній школі.

Джерела змісту освіти. Стандарт початкової школи. Базовий навчальний план. Шкільні програми. Шкільні підручники і посібники.

Педагогічний процес як система.

Суть педагогічного процесу. Взаємодія як спосіб організації педагогічного процесу.

Педагогічна ситуація – основна одиниця педагогічного процесу.

Компоненти педагогічного процесу.

Рушійні сили і закономірності педагогічного процесу.

Етапи педагогічного процесу.

Принципи педагогічного процесу.

Цілісність педагогічного процесу.

Змістовий модуль 2.Чинники формування і розвитку особистості.

Розвиток і формування особистості дитини.

Вікова періодизація в педагогіці.

Структура особистості.

Розвиток молодшого школяра. Чинники розвитку особистості молодшого школяра. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості молодшого школяра.

Нерівномірність розвитку.

Акселерація і ретрадація в розвитку особистості. Теорії виникнення явища акселерації: геліогенна теорія, теорія гетерозії, теорія урбанізації, нітривна теорія, теорія опромінення.

Причини ретрадації молодшого школяра.

Врахування індивідуальних особливостей.

Теорії розвитку особистості: біогенетичні теорії (перевага спадковості); соціогенетичні теорії (перевага середовища); теорії взаємодії факторів (конфронтація, конвергенція); персоналістичні теорії (перевага активності особистості).

Народна педагогіка про вікову періодизацію і виховання дітей у період раннього дитинства.

 

Становлення особистості в процесі соціалізації.

Вплив середовища на розвиток особистості молодшого школяра. Педагогічна характеристика соціального середовища. Класифікація і загальна характеристика факторів соціалізації. Виховні функції соціального середовища.

Спадковість і розвиток.

Взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання. Поняття „спадковість”. Спадкові програми розвитку особистості: детермінована (постійна, незмінна) і змінна складові. Генотип і його частини. Задатки та здібності.

 

Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

Виховання як суттєвий чинник розвитку особистості школяра. Основні напрями виховання. Національне виховання.

Мета виховання в сучасній педагогіці. Зарубіжна педагогіка про мету виховання. Ієрархія виховних цілей. Умови і фактори визначення цілей виховання.

Ідеал українського виховання.

Народна педагогіка про мету та ідеал виховання.

 

Діяльність, спілкування і розвиток особистості молодшого школяра.

Діяльність як основний фактор формування особистості молодшого школяра. Суть, зміст, мета і види діяльності. Спілкування і його значення в розвитку особистості


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2

 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Навчальні цілі:

 

Знати – об’єкт і предмет вивчення педагогіки як науки, її сучасні завдання, джерела; суть основних педагогічних категорій; систему педагогічних наук, зв’язок педагогіки з іншими науками.

Уміти – виділяти основні педагогічні поняття під час опрацювання педагогічної літератури.

 

Опорні поняття:педагогіка, особистість, навчання, виховання, освіта, розвиток, формування, галузі педагогічної науки.

 

План заняття

 

1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.

2. Об’єкт, предмет, функції педагогіки. Завдання педагогіки.

3. Основні категорії педагогіки.

4. Система педагогічних наук.

5. Зв’язок педагогіки із іншими науками.

6. Джерела педагогіки. Класики педагогічної теорії та практики. Передовий педагогічний досвід.

7. Напрями, течії зарубіжної педагогіки: філософський, психолого-педагогічний, соціальний.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько– М., 1989. - С.5.

2. Блонський П.П. Курс педагогики. – М., 1916. - С. 4. //Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М.: ПО России, 1999 . – С. 9.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : посібник / Н. П.Волкова– К.: Академія, 2001. – Р.1.1.

4. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки./ О.А Дубасенюк– К.: ЦНЛ, 2004. – Р. 1.1.

5. Закон України „Про освіту” // Право України. – 1996. - № 7. – С.68-84.

6. Закон України „Про загальну середню освіту”// Освіта України. – 1999. - № 25.

7. Енцеклопедія освіти / Академія пед..наук України ; головний ред..В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

8. Каптєрєв П.Ф. Педагогіка – наука чи мистецтво? //Педагогіка: Хрестоматія /Уклад. : А.І.Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. – С. 105

9. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л . Педагогіка у запитаннях і иідповідях: Навч. посіб. / А.І. Кузьміяський, В.Л. Омеляненко— К.: Знання, 2006. — 311с.

10. Луцик Д.В. Педагогіка (загальні основи педагогіки національної школи України) ./ Д.В. Луцик– Дрогобич, 2001. – С. 3- 17.

11. Мазоха Д.С.. Педагогіка. / Д. С. Мазоха, Н.І. Опанасенко – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 19 -22.

12. Матвеєва Н. О. Практикум з педагогіки (загальні основи)]: методичний посібник / Н. О.Матвеєва. – Ів.-Франківськ: НАІР, 2012.– 160 с.

13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2001. – С. 11-20.

14. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Каравела, 2007. – Р. 1.

15. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. / И.П. Подласый– М.: Владос, 2000. – Гл. 1

16. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання, спроба педагогічної антропології //Ушинський К.Д. Вибр. пед. твори: В 2 т. – К.: Радянська школа, 1983.- Т. 1 - С. 192 - 207 або Педагогіка: Хрестоматія /Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. – С. 87- 95.

17. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури //Ушинський К.Д. Вибр. пед. твори: В 2 т. – К.: Радянська школа, 1983. – Т. 1. – С. 9-26 або Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. – С. 87- 95.

18. Фіцула М. М.Педагогіка: посібник./ М. М.Фіцула– К.: Академія, 2006. – С. 9-24.

19. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник ./ В. В. Ягупов – К.: Либідь, 2002. – Тема 1.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про педагогіку як науку, мистецтво чи технологію (Беспалька В.П., Блонського П.П., Каптєрєва П.Ф., Ушинського К.Д. та ін.).

2. Користуючись предметним покажчиком творів А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського, випишіть 4-5 думки про важливість педагогічної теорії в діяльності учителя.

3. Занотуйте міркування видатних педагогів минулого про значення педагогічної науки у формуванні особистості людини.

4. Випишіть із статті К.Д.Ушинського „Про користь педагогічної літератури” судження про роль педагогічної діяльності.

5. Підберіть цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки до даної теми.

Частково-пошуковий рівень:

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

2. Проаналізуйте передачі телебачення з метою визначення у них педагогічних думок.

3. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Що таке педагогіка: наука чи мистецтво?

б) Функції педагогічної науки: теоретична, практична і прогностична.

в) Зв’язок педагогіки з гуманітарними дисциплінами.

г) У чому зв’язок педагогіки з біологічними дисциплінами?

 

Творчий рівень

1. Співвідношення основних категорій педагогіки (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми, кросворду).

2. Що дає сучасному вчителеві педагогічна наука? (з використанням власних спостережень).

3. Іноді кажуть: „Психологія без педагогіки безкорисна, педагогіка без психології безсильна?” У чому на Вашу думку, суть цього формулювання?

4. Педагогіка запозичає і використовує поняття інших наук. Чому при цьому вона залишається самостійною наукою?

5. Для чого потрібна наукова педагогіка, якщо є народна?

6. Структура системи педагогічних наук (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми, кросворду).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти