ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 

Навчальні цілі

 

Знати – філософські напрями, які є методологічною основою педагогіки.

Уміти – проектувати філософські концепції і системи на педагогічну науку.

 

Опорні поняття:методологія педагогіки, екзистенціалізм, неотомізм, неопозитивізм, прагматизм, неопрагматизм, біхевіоризм, діалектичний матеріалізм, гуманізм, аксіологічний підхід, цінності.

 

 

План заняття

1. Поняття „методологія педагогічної науки”. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки.

2. Методологічна культура вчителя.

3. Філософські теорії в педагогіці: екзистенціалізм, неотомізм, неопозитивізм, прагматизм, біхевіоризм, діалектичний матеріалізм.

4. Філософські концепції розвитку особистості.

5. Філософська система гуманізму в освіті.

6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ. Педагогічні цінності.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бех І.Д. Виховання особистості. //У двох книгах. – К.: Либідь, 2003. Кн. 1– Р. I, II.

2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2001. –. – С. 27 -41.

3. Теоретичні основи педагогіки /За ред. О.Вишневсь-кого. – Дрогобич: Коло, 2001. – Лекція 16.

4. Фіцула М. М.Педагогіка: посібник./ М. М.Фіцула– К.: Академія, 2006. – С. 30-31.

5. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник – К.: Либідь, 2002. – С. 102-110.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Із підручника „Теоретичні основи педагогіки /За ред. О.Вишневського випишіть і опрацюйте систему цінностей.

Частково-пошуковий рівень:

 

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

2. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

а) У якому співвідношенні знаходяться поняття „культура” і „методологічна культура”?

б) За якими критеріями можна судити про сформованість методологічної культури майбутніх учителів?

Творчий рівень

Складіть опорні схеми проблем:

1. Філософські теорії в педагогіці: екзистенціалізм, неотомізм, неопозитивізм, прагматизм, біхевіоризм, діалектичний матеріалізм.

2. Педагогічні цінності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

 

ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Навчальні цілі:

 

Знати – основні принципи освіти, структурні компоненти системи освіти.

Уміти – орієнтуватися в закладах освіти і в завданнях які стоять перед ними.

 

Опорні поняття:система освіти, принципи освіти, дошкільна освіта і виховання, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, позашкільна освіта і виховання.

 

План заняття

 

1. Поняття систему освіти і виховання як історичної категорії.

2. Основні принципи побудови системи освіти в Україні.

3. Система освіти в Україні, її структура та основні ланки. Типи навчальних закладів в Україні.

4. Ліцеї, гімназії, приватні та авторські школи – нові форми гармонійного вдосконалення диференційованого навчання учнів.

5. Органи управління та самоврядування освітою.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Теоретичні основи педагогіки /За ред. О.Вишневського. – Дрогобич: Коло, 2001. – Лекція 3.

2. Закон України „Про освіту” //Право України. – 1996. - № 7. – С.68-84 або Педагогіка: Хрестоматія /Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. – С. 172 – 184.

3. Закон України „Про загальну середню освіту” //Освіта України. – 1999. - № 25.

4. Закон України „Про позашкільну освіту”.

5. Енцеклопедія освіти / Академія пед..наук України ; головний ред..В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Коменський Я.А. Законы хорошо организованой школы // Педагогіка: Хрестоматія /Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. – С. 161 -171.

7. Мазоха Д.С. Педагогіка. / Д. С. Мазоха., Н.І. Опанасенко– К.: ЦНЛ, 2005. – С. 22 – 27.

8. Федорчук Е.І. Загальна педагогіка: модульне навчання. / Е.І. Федорчук, В.П.Вонсович, Т.І. Конькова та ін – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – С. 48 – 53.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Опрацюйте Закон України „Про освіту” і випишіть принципи освіти, завдання навчально-виховних закладів; проаналізуйте якою мірою і якими шляхами реалізуються у нашій державі вимоги принципів освіти.

2. Опрацюйте Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про вищу освіту”. Випишіть характеристику основних типів закладів освіти.

3. Проаналізуйте працю Я.А.Коменського „Закони добре організованої школи”.

4. Назвіть державні органи управління освітою та органи громадського самоврядування.

Частково-пошуковий рівень:

 

1. Із Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту” випишіть і змоделюйте систему освіти в Україні.

2. Розкрийте особливості різних типів навчальних закладів.

3. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

1. Система освіти в Америці.

2. Система освіти у Великобританії.

3. Система освіти в Польщі.

Творчий рівень

1. Користуючись довідниками, статистичними даними, розповідями батьків і старших членів родини, підготуйте історичну розвідку „особливості розвитку освіти в моєму селі (місті) у ХХ столітті.

2. Структура системи освіти в Україні (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5-6

 

ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА

 

Навчальні цілі:

 

Знати – структуру педагогічного процесу, його суперечності та рушійні сили, принципи та закономірності; педагогічну ситуацію; типи взаємин учасників педагогічної взаємодії.

Уміти – аналізувати педагогічний процес з погляду реалізації його принципів та врахування закономірностей.

 

Опорні поняття:педагогічний процес, цілісність педагогічного процесу, структура педагогічного процесу, педагогічна ситуація, педагогічна взаємодія, рушійні сили і закономірності педагогічного процесу, етапи педагогічного процесу.

 

План заняття

 

1. Суть педагогічного процесу. Компоненти педагогічного процесу.

2. Цілісність педагогічного процесу.

3. Рушійні сили і закономірності педагогічного процесу.

4. Етапи педагогічного процесу.

5. Педагогічна ситуація – основна одиниця педагогічного процесу.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – М., 1995. – С. 191-192.

2. Каптєрєв П.Ф. Педагогический процесс //Педагогіка: Хрестоматія /Уклад. : А.І.Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. – С. 129 – 135.

3. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища школа, 1993. – С. 95 – 96.

4. Киричук О.В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України //Рідна школа. -

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2001. – Т. 4.

9. Мазоха Д.С., Педагогіка./ Д.С.Мазоха, Н.І. Опанасенко– К.: ЦНЛ, 2005. – С. 22 – 27.

6. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Владос, 2000. –

7. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа //Вибр. тв.: У 5ти т. – К., 1977. – Т. 4. – С.20.

8. . Федорчук Е.І. Загальна педагогіка: модульне навчання / Федорчук Е.І., Вонсович В.П., Конькова Т.І. та ін – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. –Т 5.

9. Ягупов В.В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – Т. 5.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про „Цілісність педагогічного процесу”.

2. Користуючись предметним покажчиком творів А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського, випишіть декілька їхніх міркувань про особливості організації педагогічного процесу.

Частково-пошуковий рівень:

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

2. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Педагогічна взаємодія – оптимальний спосіб організації педагогічного процесу в початковій школі.

б) Педагогічна ситуація найменша структурна частина педагогічного процесу.

в) Вчителі-новатори про принципи педагогічного процесу.

Творчий рівень

1. Змоделюйте педагогічну ситуацію, де наведено приклад взаємозв’язку навчального і виховного процесу.

2. Складіть опорні схеми проблем:

а) закономірності і рушійні сили педагогічного процесу.

б) етапи педагогічного процесу.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

 

ТЕМА: МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Навчальні цілі

 

Знати – характеристику методів науково-педагогічних досліджень.

Уміти – вибирати методи науково-педагогічних досліджень.

 

Опорні поняття:методи науково-педагогічних досліджень, методологія педагогічних досліджень, рівні педагогічних досліджень: емпіричний, теоретичний, методологічний; принципи відбору методів дослідження.

 

План заняття

 

1. Науково-педагогічні дослідження – шлях до розв’язання проблем педагогіки. Характеристика науково-педагогічних досліджень.

2. Технологія і процедура (етапи) педагогічних досліджень.

3. Поняття про методи дослідження та їх вибір.

4. Методи вивчення науково-педагогічних джерел.

5. Методи вивчення педагогічного процесу в природних умовах.

6. Методи вивчення педагогічного процесу в спеціально змінених умовах.

7. Теоретичні методи дослідження.

8. Методи обробки результатів дослідження.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Волкова Н.П. Педагогіка / В.В. Волкова. – К.: Академія, 2001. – Р. 1.2.

2. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки. – К.: ЦНЛ, 2004. – C. 32-47.

3. Технологія самостійної навчально-наукової роботи студентів: Методичні матеріали. / Кіліченко О.І., Степанова Л.В., Ткачук О.М., Хрущ В.Д., Хрущ О.В.– Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 12 – 31.

10. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 27-31.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2006. –. – С. 42 – 52.

5. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Каравела, 2007. – Р. 1

6. Педагогіка Хрестоматія /Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. -

7. Федорчук Е.І. Загальна педагогіка: модульне навчання./ Федорчук Е.І., Вонсович В.П., Конькова Т.І. та ін. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. –Т 1.

8. Фіцула М. М.Педагогіка: посібник./ М. М.Фіцула– К.: Академія, 2006. – С. 29 – 44.

9. Ягупов В.В. Педагогіка./ В.В. Ягупов – К.: Либідь, 2002. – Р. 4.2, 4.3.


Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

Із підручників „педагогіка” випишіть різні підходи до класифікацій методів педагогічних досліджень.

Частково-пошуковий рівень:

 

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

2. Опрацюйте тестові завдання, запропоновані в підручнику Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки на с. 44-46.

3. Визначіть групу методів дослідження, за допомогою яких можна дослідити особистість молодшого школяра.

 

Творчий рівень

Ваші роздуми на теми:

1. Чи потрібно вчителю самостійно проводити в школі науково-педагогічні дослідження чи це справа вчених-професіоналів?

2. Які напрямки навчального і наукового дослідження актуальні для сучасної школи?

3. Розробіть анкету і тести для учнів початкової школи.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти