ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

 

Навчальні цілі

 

Знати – суть таких понять, як особистість. розвиток, формування, соціалізація особистості; зміст основних теорій розвитку і формування особистості.

Уміти – вирізняти індивідуальні особливості молодших школярів.

 

Опорні поняття:особистість, структура особистості: біологічна, соціальна, біологічно- соціальна, соціально-біологічна підструктури; розвиток особистості; формування особистості; вікові особливості розвитку; періодизація вікового розвитку; акселерація.

 

План заняття

 

1. Структура особистості.

2. Теорії розвитку і формування особистості.

3. Вікова періодизація у педагогіці.

4. Нерівномірність розвитку молодших школярів.

5. Індивідуальні особливості учнів.

6. Народна педагогіка про вікову періодизацію і виховання дітей у період раннього дитинства.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Галузинський В.М. Педагогіка теорія та історія педагогіки./ Галузинський В.М., Євнух М.Б. – К.: Вища школа, 1995. – С. 16-27, 219-220.

2. Волкова Н.П. Педагогіка./ Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2001. – С. 47 – 88.

3. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки. / О. А. Дубесенюк. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 97 – 110

4. Енцеклопедія освіти / Академія пед..наук України ; головний ред..В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

5. Мазоха Д.С.. Педагогіка./ Д.С. Мазоха, Н. І. Опанасенко– К.: ЦНЛ, 2005. – С. 35-37, 38-49.

6. Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. –С. 108-124

7. Подласый И.П. Педагогика начальной школы./ И. П Подласый– М.: Владос, 2000. – С. 59-82.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. . Занотуйте міркування видатних педагогів і філософів про вікову періодизацію та особливості розвитку дітей у кожному віковому періоді.

2. Занотуйте міркування психологів про вікову періодизацію у психології.

3. Занотуйте міркування фізіологів про вікову періодизацію уфізіології.

Частково-пошуковий рівень:

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

2. Теми рефератів , співдоповідей та повідомлень

а) Поясніть, чому деякі психологи стверджують, що особистістю стають двічі: в 3 роки і в підлітковому віці?

б) Поясніть вислів: „Особистістю стають, індивідуальність відстоюють”.

в) Теорії виникнення явища акселерації.

г) Зарубіжні теорії розвитку особистості.

ѓ) Причини виникнення нерівномірності розвитку молодшого школяра

 

Творчий рівень

1. Проаналізуйте навчально-виховний стан сучасної школи і напишіть міні твір, як школа враховує індивідуальні та вікові особливості молодших школярів.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 9-10

 

ТЕМА: ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Навчальні цілі

 

Знати - фактори, які впливають на розвиток і формування особистості.

Уміти – складати програму цілеспрямованого впливу на формування певних якостей особистості молодшого школяра.

 

Опорні поняття:чинники розвитку особистості; зовнішні та внутрішні чинники; середовище: соціальне і природне; виховання, діяльність, спадковість, вроджені риси, турбота про здоров’я, макросередовище, мезосередовище, мікросередовище.

 

План заняття

 

1. Зміст поняття „чинники розвитку особистості молодшого школяра”.

2. Становлення особистості в процесі соціалізації.

3. Виховання як суттєвий чинник розвитку особистості школяра.

4. Діяльність як основний фактор формування особистості молодшого школяра.

5. Спадковість і розвиток.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Волкова Н.П. Педагогіка / Н. П. Волкова – К.: Академія, 2001. – Р. 1.3.

2. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки. /О. А. Дубасенюк – К.: ЦНЛ, 2004. – 1.6.

3. Мазоха Д. С. Педагогіка./ Д.С.Мазоха, Н.І. Опанасенко– К.: ЦНЛ, 2005. – С. 37-38.

4. Матвеєва, Н. О.Практикум з педагогіки (загальні основи: методичний посібник / Н. О. Матвеєва. – Ів.-Франківськ: НАІР, 2012. – 160 с.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2001. – Тема 2.

6. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Каравела, 2007. – Р. 1

7. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.:Знання-Прес, 2003. -

8. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Владос, 2000. – Гл. 2.

9. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – С. 45-62.

10. Ягупов В.В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – Т. 3.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

 

1. Підібрати українські прислів’я і приказки, в яких би відображалися чинники впливу на формування особистості молодшого школяра.

2. Підберіть уривки із літературних і наукових текстів до однієї із запропонованих тем:

а) Загальне поняття про педагогічну антропологію.

б) Соціально-педагогічні особливості середовища в зоні Чорнобиля.

в) Соціально-педагогічні особливості гірського середовища

4. Спробуйте проаналізувати, що ви успадкували від батьків і своїх предків. З цією метою побудуйте генеалогічне дерево своєї сім’ї. Особливу увагу зверніть на задатки до певного виду діяльності, що проявляються у вашій сім’ї.

 

Частково-пошуковий рівень:

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми складіть свої анотації.

 


Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. „Зона актуального розвитку” і „зона найближчого розвитку”.

2. Роль етносу в процесі соціалізації людини.

3. Спілкування і розвиток особистості.

4. Вплив засобів комунікації на формування особистості молодшого школяра.

5.Значення активності у власному розвитку.

Творчий рівень

Сформуйте опону схему із проблеми «чинники формування і розвитку особистості молодшого школяра.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

 

ТЕМА: МЕТА ВИХОВАННЯ

 

Навчальні цілі

 

Знати – шляхи визначення мети виховання, умови і фактори визначення цілей та завдань виховання учнів молодшого шкільного віку.

Уміти – визначати цілі та завдання виховання у відповідності до вимог суспільства та загальнолюдських цінностей.

Опорні поняття: мета виховання, завдання виховання, чинники, що сприяють визначенню цілей та завдань виховання, ідеал виховання.

 

План заняття

 

1. Поняття про мету виховання.

2. Умови і фактори визначення цілей виховання. Ієрархія виховних цілей.

3. Завдання основних напрямків гармонійного розвитку особистості

4. Ідеал українського виховання.

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Волкова Н.П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2001. – C. 93 – 98.

2. Енцеклопедія освіти / Академія пед..наук України ; головний ред..В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Киричук О.В. Філософія освіти і проблеми виховання //Нові технології навчання. - К., 1997. - С. 6.

4. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти// Інф. збірник МО України. - 1996. -№ 13.

5. Концепція національного виховання //Освіта. – 1994, 26.Х. – Р. 1

6. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи //Радянська освіта, 1990, 14. 08. – Р. 1.

7. Кузь В.Г. Основи національного вихованя. / В. Г. Кузь, Ю.Д. Руденко, З.О. Сергійчук– Умань. – 1993. – С. 61 – 67.

8.Макаренко А. СПроблеми шкільного радянського виховання // Тв. У 7 т. К., 1954. - Т. 5 -С 105.

9. Матвеєва Н. О.Практикум з педагогіки (загальні основи) [Текст]: методичний посібник / Н. О. Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2012. – 160 с. – ПНУ. – 24,00

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н. Є Мойсеюк– К.:КДНК, 2001. – – Т. 3.

11. Національна доктрина розвитку освіти //Освіта. – 2002. – 24 квітня. – 1 травня.

12. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Каравела, 2007. – Р. 1.

13. Педагогіка Хрестоматія /Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. -

14. Підласий І.Ідеали українського виховання // Рідна школа. 2000. № 2. – C. 7

15. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996.

16. Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки //Поч. школа. -1994. - № 2. С. 3 – 6.

17. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення. - К., 1998.

18. Ушинський К ДЛюдина як предмет виховання //Вибр твори У 2 т. – К., 1983. - Т І. - С 196

19. Сухомлинський В.О. Про виховання всебічно розвиненої особистості //Педагогіка Хрестоматія /Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Знання-Прес, 2003. – С. 135 -160.

20. Федорчук Е.І. Загальна педагогіка: модульне навчання. / Е.І.Федорчук, В.П.Вонсович, Т.І. Конькова та ін – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – Т. 3.

21. Фіцула М. М.Педагогіка: посібник./ М. М.Фіцула– К.: Академія, 2006. – С. 63 – 75.

22. Ягупов В.В. Педагогіка / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – Т. 2.

 

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Напишіть 7-10 бібліографічних карточок по літературі даної теми, складіть свої анотації.

2. Занотуйте міркування видатних педагогів про мету та ідеал виховання.

3. Прослідкуйте, як у процесі історичного розвитку змінювався зміст поняття „всебічний гармонійний розвиток особистості”.

4. Як формувалися цілі виховання в історії суспільного розвитку і педагогічної думки.

Частково-пошуковий рівень:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти