ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виховання – це процес формування моделі поведінки в навколишньому середовищі.

А) виховання в широкому соціальному розуміння – це виховний вплив всього суспільства і всієї дійсності, яка містить у собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти,

Б) виховання у широкому педагогічному розумінні. Це процес і результат цілеспрямованого і систематичного впливу на розвиток і формування особистості (її рис і якостей, поглядів і переконань, способів поведінки в суспільстві), що здійснюється у системі навчально-виховних установ.

В) виховання у вузькому педагогічному розумінні – це спеціальна виховна робота педагога, спрямована на формування системи певних якостей, поглядів,переконань.

Класно – урочна система

Класно-урочна система навчання — це така організація навчального процесу, при якій учні групуються по класах і основною формою навчання є урок. Зміст навчання в кожному класі визначається навчальними планами і програмами. Уроки проводяться за розкладом, складеним на основі навчального плану. Навчальні приміщення в школі називаються класними кімнатами, навчальними кабінетами, лабоаторіями, майстернями, агроділянками.

Класно-урочна система має в школах України такі організаційні ознаки:

1. Комплектування класів у межах єдиного віку та чисельності згідно з Положеннями про загальноосвітню середню школу та інші навчально-виховні заклади.

2. Основною формою організації навчального процесу є урок.

3. До уроків додаються інші форми навчання в класі.

4. Відвідування уроків школярами є обов'язковим.

5. Навчальний рік поділяється на семестри, між якими є канікули.

Розумове виховання

Розумове виховання —діяльність вихователя, спрямована на розвиток інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури розумової праці.

Розумове виховання відбувається у процесі засвоєння знань і не зводиться до нагромадження певного їх обсягу. Процес здобуття знань і якісне їх поглиблення є чинником розумового виховання лише тоді, коли знання стають особистими переконаннями, духовним багатством людини.

Особливе значення для розумового виховання має формування наукового світогляду учнів.

Науковий світогляд — цілісна система понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе.

Його основу становлять погляди і переконання, сформовані на основі знань про природу, суспільство, які є внутрішньою позицією особистості.

Світогляд складається з таких підсистем:

— загальних знань (основи формування поглядів і переконань);

— світоглядних умінь (розумові операції, здатність робити висновки та ін.);

— сукупності почуттів, в яких виражається позиція особистості;

— можливостей вирішення світоглядних проблем на основі вольових якостей (цілеспрямованість, рішучість, самовладання, принциповість).

 

Класний керівник

Класний керівник- це вчитель, якому доручається організація і спрямування виховного процесу із класом. Добрий вихователь - це перш за все високоморальна людина. Чесна, справедлива, знає і розуміє внутрішній світ своїх вихованців, тактовна в спілкуванні, уважна, турботлива. Тонкий психолог.

Основні функції:

1 .Діагностична

2.Організаторська

З.Кординаційна

4.Стимулююча

Основні уміння і навики, якими повинен володіти класний керівник

- Конструктивні - вміння планувати виховну роботу, здійснювати індивідуальний
підхід у вихованні

- Організаторські - вміння організовувати виховну роботу, здійснювати контроль
і допомогу у виконанні громадських доручень, працювати з батьками

- Комунікативні - вміння встановлювати педагогічне доцільні відносини з
учнями, вчителями, батьками, регулювати внутріколективні і між- колективні
відносини

- Дослідницькі - вміння вивчати індивідуальні особливості колективу та окремих
учнів, використовувати досягнення психолого-педагогічної науки

- Прикладні - вміння малювати,співати, грати на музичних інструментах тощо
Основні напрями діяльності класного керівника

1.Всебічне вивчення учнів, діагностика і проектування ставновлення кожної особистості.

Програма вивчення школяра включає:

- ознайомлення з умовами його життя у сім"ї;

- стан здоров"я і фізичного розвитку;

- визначення здібностей, типу мислення і пам"яті, інших особливостей
інтелектуального розвитку;

- визначення відношення до громадської роботи: які доручення і як виконує?
Ініціатива? Відповідальність?

- становище учня в класі (лідер, популярний, ізольований, відштовхнутий)

- аналіз відношення учнів до оточуючих - батьків, учителів, товаришів.

2. Здійснення індивідуального підходу шляхом створення умов і можливостей для
самовиховання та самоорганізації кожної дитини.

3. Згуртування учнівського колективу (організація спільної діяльності, формування
сприятливого психологічного клімату, створення і збереження традицій, підтримка
самоврядності та ін.)

4. Координація діяльності учителів, які працюють в даному класі.

5. Робота з батьками (вивчення сім"ї, характеру виховної діяльності; педагогічна освіта батьків (лекторій, педагогічні лекції, консультації, проведення відкритих уроків для батьків); проведення батьківських зборів; запрошення батьків до школи, індивідуальні бесіди, педагогічні доручення батькам та ін..

Кейс – метод

За певними правилами виробляється модель конкретної ситуації, яка має місце в реальній професійній практиці. Має вигляд тексту обсягом 10-15 сторінок, який і називається «кейсом». Студенти попередньо вивчають його, залучаючи матеріали оглядових лекцій, інші різноманітні джерела інформації. Потім зміст кейсу детально обговорюється на практичних заняттях та диспутах, де викладач виконує роль диспетчера процесу співтворчості – генерує запитання, підтримує дискусію.

Батьківщиною цього методу є Гарвардська школа бізнесу (точніше – Школа ділового адміністрування Гарвардського університету, м.Бостон¸США). Щорічно викладачами розробляється до 600 кейсів.

Переваги:

· Мета навчання при цій технології відрізняється від класичної схеми – дати єдино правильні, раз і назавжди визначені знання, вміння, навички. Студенти разом із викладачем розв»язують пізнавальну проблему, яка має декілька варіантів вирішення, кожен з яких претендує на істину;

· Кейс-методу, на відміну від традиційних технологій, властивий демократичний характер процесу одержання знань. Студент є рівноправний із іншими учасниками обговорення проблеми. Головним у навчанні є не оволодіння готовими знаннями, а їх вироблення в процесі співтворчості студента і викладача.

· Результатом застосування кейс-методу є не лише знання, а й формування практичних навичок, розвиток системи цінностей студентів, життєвих установок, почуття впевненості в собі…

Методика роботи з кейсом

· Уважно прочитати кейс, ознайомитися із ситуацією

· Узагальнити і проаналізувати інформацію, виявити проблему

· Розвинути гіпотези

· Сформулювати альтернативні рішення, скласти перелік переваг і недоліків кожної із альтернатив, рекомендувати альтернативне рішення, якому надається перевага, обгрунтувати ці переваги.

 

Концептуальний етап

Концептуальний етап. Кінець ХУІ – поч. ХХ ст.. характеризується створенням окремих теоретичних концепцій виховання й освіти. Формування педагогіки як самостійної науки. Саме на поч..ХУІІ ст.. англійський філософ і природодослідник Френсіс Бекон у 1623 р. видав свій трактат «Про гідність та збільшення наук», де намагається здійснити класифікацію існуючих на той час наук і як окрему галузь наукових знань виділив педагогіку під назвою «керівництво читанням». Проте народження педагогіки як окремої самостійної науки пов»язують з Ян Амос Коменський(1592-1670 рр.). “Велика дидактика”, видана у Амстердамі у 1654 р. є першою фундаментальною науково-педагогічною працею. Принципи, форми, методи, систему шкіл...

Чинники соціалізації

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти