ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РОСЛИННИЦТВА

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РОСЛИННИЦТВА

1.1. Огляд спеціальної літератури з теми дослідження……………….6

1.2. Нормативно-правове забезпечення………………………………..9

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ»……………………………...12

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ»

3.1. Рівень собівартості продукції рослинництва…………………….23

3.2. Динаміка собівартості озимої пшениці та соняшнику…………..25

3.3. Структура собівартості 1ц озимої пшениці та соняшнику……...37

3.4. Кореляційний аналіз озимої пшениці та соняшнику…………….39

 

РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА……………………………………………………………..45

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….51

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….53


ВСТУП

 

Дана тема - собівартість продукції рослинництва – дуже актуальна на даний момент для України. Необхідно почати, перш за все, з того, що в цілому за останні роки виробництво сільськогосподарської продукції знизилось як тваринництва, так і рослинництва. Це трапилось, тому що господарства були «предоставлені самі собі», що ще нині і діє.

Коли згадуєш собівартість продукції рослинництва, особливо зерна, то ніяк не обменеш 2000 рік, такий мало врожайний і з дуже великими цінами назерно. В цьому ж році і скоротилось поголів’я худоби в господарствах, а в деяких і зовсім не стало. Чому так сталося?

Зупинимося на визначенні собівартості. Як вже відомо, для виробництва сільськогосподарської продукції потрібні затрати живої і уречевленої в основних та оборотних засобах праці. Загальні затрати праці на виробництво продукції становлять витрати виробництва. Вони включають вартість витрачених засобів виробництва (насіння, кормів, добрив, палива) і амортизацію основних засобів, новостворену вартість необхідною працею (заробітна плата) і новостворену вартість додатковою працею (чистий доход).

Вартість витрачених засобів виробництва і новостворена вартість необхіднею працею становлять собівартість продукції. Отже, собівартість як економічна категорія виражає витрати у грошовому виразі на використані засоби виробництва і заробітну плату з відрахуванням на соціальне забезпечення з розрахунку на одиницю продукції.

Проаналізуємо собівартість зерна у 2000 році. По-перше, дуже дороге пальне. В умовах переходу до ринкових відносин під час збору врожаю на Україні штучно підвищуються ціни. А після неприбуткового року навряд чи знайдуться кошти на своєчасну закупку пального. По-друге, у собівартість входить також амортизація основних фондів, яка в цьому році була великою чи взагалі техніка взята в оренду. Так як техніка ненова, то для неї характерна поломка, а потім і ремонт. Йде час. Паливо своєчасно не закупили – збирати нічим, а тут ще і стара техніка. Отримуємо несвоєчасне збирання врожаю. А коли запізнюються з уборкою, то більша частина врожаю, як вже відомо, опиняється на землі, звідки зерно не збереш. Також в цьому році були не тільки економічні фактори, а також і кліматичні, які вплинули на врожайність і звичайно на собівартість. Про це можна розповідати багато, але це не є головним в розкритті даної теми.

Отже, головна мета даної курсової роботи – простежити тенденції зміни собівартості продукції рослинництва в ЗАТ “Зернопродукт” на основі її статистичного аналізу.

Але для досягнення поставленої мети необхідно звернути увагу і на коло вищезгаданих питань, тобто на структуру і рівень собівартості та що на це впливає. Тому першорядним завданням є складання базованої на реальних отриманих та вивчених даних природно-економічної характеристики господарства, що надалі і розкривається в першому розділі даної роботи.

Враховуючи те, що статистичний аналіз з точки зору теорії не можливий без освітлення структури та динаміки досліджуваного явища, а також зміни його рівня. Серед головних завдань можна виділити наступні:

- вивчення зміни рівня собівартості продукції рослинництва,

- простежити динаміку собівартості двох основних культур господарства, в нашому випадку це озима пшениця і соняшник,

- виявити,яка зі статей витрат більш впливає на зміну структури собівартості даних культур.

Освітивши рівень собівартості, доцільно провести її індексний аналіз. Для повного статистичного аналізу собівартості необхідно скористатися методом кореляції, тобто відобразити взаємозв’язок між врожайністю і собівартістю.

Щоб узагальнити суму отриманих результатів вищевказаних завдань, треба на базі їх розрахунків зробити прогнозування собівартості окремих культур на заданий період в умовах даного господарства.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РОСЛИННИЦТВА

Нормативно-правове забезпечення

 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює процес обліку в Україні є Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

В даному Законі визначено основні терміни бухгалтерського обліку, наведено принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, описано організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України № 436-ІУ від 16.01.2003 р. Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.

Для проведення аналізу собівартості продукції і витрат на виробництво формується інформаційна база на основі планової собівартості продукції; нормативів споживання матеріальних і трудових ресурсів; цін на ресурси і продукцію; первинні документи; рахунки бухгалтерського обліку; статистична звітність ф. № 5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)"; фінансова звітність ф. № 2 "Звіт про фінансові результати"; матеріали ревізій, спеціальних обстежень та ін.

У структурованому вигляді інформацію, яка є основою інформаційних потоків та використовується під час проведення економічного аналізу собівартості продукції підприємств рослинництва, найбільш доцільно представити двома групами:

- нормативно-довідкова інформація: включає як нормативну, так і довідкову інформацію;

- фактографічна інформація: включає облікову, звітну та позаоблікову інформацію.

До нормативної інформації відносяться основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність підприємств. Довідкова інформація передбачає її застосування під час проведення аналітичної оцінки об'єкту дослідження.

Найбільш повний обсяг інформації, який необхідний при проведені аналітичних процедур, суб'єкти аналізу отримують з числа фактографічної інформації. Максимальна частина фактографічного інформаційного забезпечення економічного аналізу формується бухгалтерськім підрозділом підприємства. Але крім облікової, до складу фактографічної інформації входять дані, які надає відділ кадрів, відділ податкового обліку, фінансовий відділ підприємства.

 

 

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ»

 

РОЗДІЛ 4

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Виходячи з економічної характеристики господарства, можна зробити висновок, що в цілому за 2011 рік економічні показники, які впливають на рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва мають тенденцію до зростання, тому що воно мало прибуток у цьому році, в основному по рослинництву. Але наряду з цим є кілька недоліків. У 2011 році зменшилась земля – як наслідок розпаювання, а також зменшилась чисельність робітників, але це зменшення призвело до підвищення деяких показників, таких як: навантаження на одного працездатного сільськогосподарських угідь та ріллі. Також такі коефіцієнти як: коефіцієнт оборотності, тривалість 1 оборота могли бути і меншими. Фондовіддача є також не значною, а фондомісткість навпаки завелика. Коефіцієнт використання річного робочого також міг би бути більший, хоча б такий як у 2010 році.

Другий розділ, який присвячений статистичному аналізу двох культур – озимої пшениці та соняшнику, дає змогу визначити, що при динаміці собівартості спостерігається збільшення її до 2009 року, а потім її зменшення. Це спостерігається і в фактичних даних, і в абсолютному прирості, і в темпі зростання, і темпі приросту, а також і в вирівнюванні па параболі другого порядку.

Зі структиру собівартості видно, що питому вагу в ній складають як для озимої пшениці, так і для соняшнику оплата праці та паливо. Розглядаючи у першому підрозділі рівень собівартості по всім культурам, що наявні в господарстві, можна сказати, що собівартість у 2011 році, майже всіх культур, значно менша ніж у 2010 році, а у порівнянні з 2007 роком більша.

При індексному аналізі виявили, що виробничі витрати в цілому зменшились як за рахунок зменшення загального валового збору, так і за рахунок зменшення собівартості 1ц продукції.

При кореляційному аналізі виявили те, що між собівартістю озимої пшениці і її врожайності зв’язок убуваючий, а між собівартстю соняшнику і його врожайністю існує зв’язок, але дуже слабкий. А при розрахунку коефіцієнту детермінації виявилось, що собівартість озимої пшениці залежить на 68,89% від її врожайності, але собівартість соняшнику лише на 7,84% залежить від врожайності. Це каже про те, на скільки важко вирощувати соняшник в нашому регіоні.

Прогнозування собівартості на 2011 рік по параболі в нашому випадку було недоцільно, тому що собівартість обох культур була від’ємною, тому прогнозували по прямій. Для озимої пшениці зпрогнозована собівартість складає 30,96грн за 1ц, що коливається в границях від 16,29грн до 45,63грн, тобто собівартості може бути збільшена і зменшена на 47%, а для соняшнику 32,85грн за 1ц, що може коливатися в границях від 20,44грн до 45,26грн, тобто собівартість може бути збільшена і зменшена на 38%.

Виходячи із структури собівартості видно, що питома вага окремих статей витрат сягає і 1/5 всіх витрат, тому що не має коштів для того, щоб знизити ці витрати, наприклад, такі як оплата праці в собівартості соняшнику (закупка гербіцидів). Для того, щоб знизити ці витрати, підвищити врожайність необхідна підтримка держави для стимулювання сільськогосподарського виробництва.

Не дивлячись на те, що господарство має гарну організацію виробництва, треба все ж таки проводить аналіз структури собівартості провідних культур, які приносять прибуток, їх кореляційний аналіз, а також прогнозування цих культур, що в майбутньому буде закладанням гарного керування.


ДОДАТКИ

Додаток 1

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

На 31 грудня 2011 р.

Форма №1 тис. грн.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Незавершене будівництво 42,2 42,2
Основні засоби:
залишкова вартість 3346,5
первісна вартість 7489,36 7464,16
знос ( 3969,36 ) ( 4117,66 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 3562,2 3388,7
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:
виробничі запаси 218,2 262,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 16,9 33,7
готова продукція 421,9 529,35
товари 2,7 6,5
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 40,1 143,6
первісна вартість 40,1 143,6
резерв сумнівних боргів ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом   6,6
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 4,9 11,4
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 10,5 5,25
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом ІІ 715,2 998,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів   0,7
Баланс 4277,4 4388,3
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 147,5 147,5
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал 3844,6 3845,2
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал 49,1 49,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І 4143,2 4056,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 41,8 95,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 6,4 1,2
з бюджетом 60,1
з позабюджетних платежів 1,9 13,3
зі страхування 22,8 28,9
з оплати праці 31,9
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання 1,4 65,2
Усього за розділом IV 134,2 331,5
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 4277,4 4388,3
         

 


Додаток 2.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ За 2011 рік.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 тис. грн.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1333,2 1023,6
Податок на додану вартість ( 222,2 ) ( 170,6 )
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 1030,3 ) ( 748 )
Валовий:      
прибуток 80,7
збиток    
Інші операційні доходи 128,9
Адміністративні витрати (161,6) ( 185,1 )
Витрати на збут ( 40,2 ) ( 41,1 )
Інші операційні витрати ( 96,4 ) ( 47,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток ( 88,6 ) ( 2,5 )
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи 10,5 0,6
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати ( 8,9 ) ( 1,1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток ( 87 ) ( 3 )

I. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи 190,2
Амортизація 185,6 208,5
Інші операційні витрати 378,1
Разом 4154,9 4018,5

II. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РОСЛИННИЦТВА

1.1. Огляд спеціальної літератури з теми дослідження……………….6

1.2. Нормативно-правове забезпечення………………………………..9

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ»……………………………...12

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти