ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


То перед нами постане безліч найважливіших,

Зошит

для самостійних робіт з дисципліни «Біологія»

 

студента (ки) ________________________________

відділення __________________________________

курс ________________ група _________________

викладач ___________________________________

 

2012 рік


 

 

Біологія: Зошит для самостійних робіт з дисципліни «Біологія». Видання 1.– 2012 р.- с.35

 

 

Рецензенти: Потрясова В.Б., методист Криворізького медичного коледжу

 

Укладач: Малая І.О., викладач Криворізького медичного коледжу

Завдання для самостійної роботи потребують опрацювання додаткової літератури,відповідей на запитання.В кожній темі для перевірки знань наведено перелік ключових питань,які розглядатимуться у відповідних параграфах.

Роззробляюючи розробки самостійних робіт,ми орієнтувалися на такі навчальні видання:

-Загальна біологія:Підручник для11 класів /М.Є.Кучеренко та інші-К.:Генеза,2005.-272с.

-Біологія 10 клас(рівень стандарту,академічний рівень)./О.В.Тагліна-Х.:Веста,Вид-во «Ранок»,2010.-256с.

-Усі уроки біології.Стандарт і академічний рівень.-Х.:Вид.група»Основа».2011.-191с

 

Успіхів вам у пізнанні таємниць живої природи та творчого і приємного навчання!

 


 

Зміст

 

 

Пояснювальна записка ………………………………………………………4

Вчені-біологи України ………………………………………………………..5

Загальний план будови клітини.Порівняння клітини еукаріот та

прокаріот……………………………………………………………………… 7

Фотосинтез.Хемосинтез………………………………………………………10

Цитотехнології.Стовбурові клітини.Перспективи використання…………. 12

Порівняльна характеристика тканин рослин та тварин……………………. 17

Порівняння статевого і нестатевого розмноження………………………… 20

Генетичні основи селекції та їх досягнення в рослинництві та

тваринництві…………………………………………………………………. 25

Постембріональний розвиток………………………………………………… 28

Борьба за існування.Порівняння форм боротьби за існування……………. 30

Різноманітність екосистем.Розвиток і зміни екосистем………………… 32

Література …………………………………………………………………… 34

 


Якщо ми замислимося про суть біології як науки,

То перед нами постане безліч найважливіших,

Найцікавіших і невирішених проблем

Ф.Крик

 

Пояснювальна записка

Ви починаєте вивчати курс»Загальна біологія»,у якому ознайомитеся з молекулярним,клітинним і організмовим рівнями організації живої природи,особливостями живих систем,розмноження організмів,генетика людини,індивідуальний розвиток,екологія,основи еволюційного вчення.

Теми,які винесені на самостійну роботу повністю відповідають чинній програмі курсу біології.Самостійна робота починається з навчальних завдань,які допоможуть систематизувати та узагальнити набуті знання,здійснити контроль навчальних досягнень.

У зошиті складені завдання таким чином,що активують розвиток біологічного способу мислення,екологічної культури,формування наукового світогляду,формування ключових компетентностей,які допоможуть на практиці застосовувати знання й уміння;розвивають у студентів інтелектуальні і творчі здібності.

Перед вами зошит для самостійних робіт,який звільнить вас від непродуктивної механічної роботи і допоможе краще засвоїти матеріал з загальної біології.

Ретельно працюйте з нимі бережіть його.Він може знадобитися вам під час підготовки до іспиту.

 

-Зошит складається з тем,які охоплюють певну навчальну мету.

-Кожна тема розпочинається з навчальних завдань і супроводжується завданнями»Відповісти на питання»,»дати визначення поняттям»,»Заповнити таблицю».»,Доповнити схему»

 

У РОБОТІ ІЗ ЗОШИТОМ ДОТРИМУЙТЕСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:

-Уважно прочитай самостійні роботи,усвідом,що саме потрібно зробити.Лише після цього берися за їх виконанні.

 

-Якщо від тебе вимагається відповісти на запитання,записати інформацію у призначеному для цього місці,спочатку виконай цю роботу на чернетці і,визначивши розмір запису,впишіть її у зошит.

 

Бажаємо успіхів!

 

 


Тема:Історія вивчення біології.Вчені біологи України.

1.Актуальність теми:Історію біології можна розділити на кілька етапів.Суттєвий внесок у розвиток біології зробили українські вчені.Серед них:І.І.Шмальгаузен,М.Г.Холодний та багатьох інших вчених.

2.Навчальна мета

Знати: історію розвитку біології;докладніше розглянути інформацію про видатних учених-біологів.

Вміти: проаналізувати значення біології в житті окремої людини й суспільства в цілому, виділити головні етапи цього процесу

Опрацювати літературу:

Основна:М.Є.Кучеренко»Загальна біологія»підручник для 10-11 класів.Київ»Генеза»1999р.стор.4-10

В.Н.Яригін»Биология».-М.:Медицина,1987.стор.3-8

Додаткова:О.В.Тагліна»Біологія 10 клас»ТОВ Видавництво»Ранок»,2010 стор.4-8

Завдання для контролю:

Заповнити таблицю:

Вчений Період Внесок в науку  
В.І.Вернадський      
І.І.Мечников      
І.І.Шмальгаузен    
С.Г.Навашин    
О.О.Ковалевський    
М.І.Пирогов    
М.Ф.Гамалія    
О.ОБогомолець    
Д.К.Заболотний    

 

Відповісти на питання:

1.Методи біологічних досліджень

2.Основні властивості живого і рівні організації живої матерії

6

Тема:Загальний план будови клітини.Порівняльна характеристика клітин прокаріотів і еукаріотів.

Навчальна мета:

Знати:загальний план будови клітини,прокаріотичні та еукаріотичні рівні організації клітин.

Вміти:характеризувати поверхневий апарат,цитоплазму,органели та інші внутрішньоклітинні структури,порівнювати будови прокаріотичних і еукаріотичних клітин.

 

Опрацювати літературу :

Основна:М.Є.Кучеренко»Загальна біологія»підручник для 10-11 класів.Київ»Генеза»1999р.стор.48-53;В.н.Яригин»Биология».Москва.1987г.стор.37-51.

Додаткова:К.М.Задорожній «Усі уроки біології в 10 класі».Харків»Основа»2011р. стр.24-36.

 

Контрольні запитання

  1. Хто такі прокаріоти і еукаріоти?

 

  1. Як розмножуються прокаріоти?

 

 

Скласти таблицю.Порівняльна характеристика прокаріотичної та еукаріотичної клітини.

 

Структури Прокаріоти Еукаріоти
Ознаки    
Розміри клітин      
Форма      
Генетичний матеріал    
Де відбувається синтез білка    
Клітинні стінки      
Джгутики      
Ендоплазматична сітка      
Клітинний центр      
Мітохондрії    
Комплекс Гольджі    
Лізосоми    
Пластиди      
Вакуолі    
Поділ клітин    
Дихання    
Фотосинтез    

 

 

Тема:Фотосинтез.Хемосинтез.

Актуальність теми:Знання важливі для розуміння процесу пластичного обміну,як процесу утворення органічних сполук-джерела енергії життєдіяльності живих організмів.

Навчальна мета:

Знати:пластичний обмін,як сукупність реакцій синтезу,за допомогою яких із речовин,що надійшли до клітини,синтезуються необхідні для неї сполуки,процеси хемосинтезу і фотосинтезу.

Вміти:характеризувати хемосинтез,фотосинтез,його світову і теплову фази.

Опрацювати літературу:

Основна:М.Є.Кучеренко»Загальна біологія».Київ»Генеза»1999р.Стор.107-112;

В.Н.Яригін»Біологія»Москва»Медицина»1987г.стр.56-61

Допоміжна:К.М.Задорожній»Усі уроки з біології в 10 класі».Харків»Основа» 2011р.

Матеріали для контролю

1.Що таке хемосинтез?Хто його відкрив?

2.Які організми здатні до хемосинтезу?

3.Яка роль хлорофілу в процесі фотосинтезу?

Заповнити таблицю:Порівняння фотосинтезу з хемосинтезом

Параметри Фотосинтез Хемосинтез
1.Організми,в яких відбувається процес    
2.Наявність хлорофілу    
3.Вид енергії,який використовується для синтезу    
4.Вихідні речовини для синтезу    
5.Речовини,які синтезуються      

 

Тема:Цитотехнології.Стовбурові клітини.Перспективи використання.

Навчальна мета:

Знати:досягнення і перспективи сучасних цитотехнологій;особливості будови й функцій стовбурових клітин.

Вміти:аналізувати їх подібність і відмінність від звичайних клітин,подібність і перспективи сучасних досліджень стовбурових клітин.

Поділ стовбурових клітин

Для того, щоб самовідтворюватися і перетворюватися в інші типи клітин, стовбурові клітини розмножуються двома різними шляхами. Симетричний поділ, коли обидві дочірні клітини стовбурові, і асиметричний поділ, коли одна дочірня клітина стовбурова, а інша — клітина-попередник для інших типів клітин. Клітина-попередник має менше можливостей для самовідтворення, ніж стовбурова клітина. Клітина-попередник проходить декілька етапів поділу клітини перед тим, як остаточно диференціюватися у

зрілу клітину. Цілком імовірно, що різниця на молекулярному рівні між симетричним та

асиметричним поділом полягає у розподілі між дочірніми клітинами білкового рецептору, що знаходиться на цитоплазматичній мембрані. Проте цей механізм ще не достатньо досліджений.

Інша теорія полягає в тому, що стовбурові клітини залишаються недиференційованими завдяки зовнішнім сигналам у їхній особливій ніші. Коли стовбурові клітини залишають цю нішу або більше не отримують відповідного сигналу, вони починають диференціюватися. Роботи на дрозофілі довели, що існує спеціальний сигнал dpp, який стримує стовбурові клітини дрозофіли від диференціювання.

Використання у медицині

Дослідники у галузі медицини впевнені, що стовбурові клітини мають потенціал змінити зовнішній вигляд людських хвороб. Існує величезна кількість лікувальних методів, що опираються на стовбурові клітини. Проте більшість з них використовується досить рідко, бо це здебільшого експериментальні методи, до того ж вони не завжди ефективні. Медики-дослідники уважають, що стовбурові клітини можна використовувати для лікування онкозахворювань, хвороби Паркінсона, пошкоджень спинного мозку, м'язів, тощо. Тим часом досі ще не визначеною є суспільна та наукова позиція щодо етичного аспекту вживання стовбурових клітин у медицині.

Проте стовбурові клітини вже досить успішно використовуються у наукових дослідженнях, і далеко не всі вчені розділяють думку, що єдиною метою цих досліджень є клітинна терапія. Вони вважають, що дослідження стовбурових клітин є досить цінним і саме по собі.

Сьогодні в Україні дозволено проведення клінічних випробувань (Наказ МОЗ України № 630 «Про проведення клінічних випробувань стовбурових клітин», 2008 р.) з лікування наступних патологій із застосуванням стовбурових клітин: панкреонекроз, цироз печінки, гепатити, опікова хвороба, цукровий діабет II типу, розсіяний склероз, критична ішемія нижніх кінцівок. Першим, хто отримав право на проведення клінічних випробувань в галузі застосування стовбурових клітин в Україні, став Інститут клітинної терапії. За допомогою стовбурових клітин пуповинної крові вже успішно проведено лікування десятків пацієнтів з цими захворюваннями.

Опрацювати літературу:

Основна:М.Є Кучеренко»Загальна біологія»підручник для 10-11 класів.Київ»Генеза» 1999р. стор.65

Додаткова:К.М.Задорожній»Усі уроки біології в 11 класі».Харків»Основа»2011р.стор.73-77.

Матеріал для контролю

Дати відповіді на запитання:
15

1.Клітинна інженерія-це

2.Калус-це

 

3.Стовбурові клітини-це

4.Клонування-це

Матеріал для контролю :

М.Є Кучеренко»Загальна біологія»підручник для 10-11 класів.Київ»Генеза» 1999р. стор.65

К.М.Задорожній»Усі уроки біології в 11 класі».Харків»Основа»2011р.стор.73-77.

 

Тема:Загальний план будови тканин рослин і тварин.Порівняльна характеристика тканин тварин і рослин.

Навчальна мета:

Знати : тип тканин рослинних та тваринних організмів;органи рослин та системи органів тварин.

Вміти:застосовувати знання про регуляцію функцій організму людини для збереження власного здоров я,обґрунтувати взаємозв язок будови і функції тканин.

Опрацювати літературу:

Основна:М.Є.Кучеренко»Загальна біологія»підручник для 10-11 класів.Київ «Генеза»1999р.стор.121-129;В.Н.Ярыгин»Биология»учебная література для учащихся медицинских училищ».Москва»Медицина»1987

Додаткова: О.В.Тагліна»Біологія»підручник для 10класів.Видавництво»Ранок»,2010

Використовуючи результати лабораторної роботи та підручник, заповніть таблицю:

Актуальність теми

Знання важливі для розуміння процесу розмноження як універсальної властивості живих істот, завдяки якій забезпечується безперервність і спадковість життя.

Навчальна мета

Знати:форми розмноження організмів, види статевого та нестатевого розмноження , біологічне значення нестатевого та статевого розмноження.

Вміти:докладно розглядати способи нестатевого та статевого розмноження. Порівнювати види статевого та нестатевого розмноження.

Опрацювати літературу:

Основне: М.Е. Кучеренко «Загальна біологія» Київ «Генеза» 1999р. стр.149-163

В.Н.Ярчик « Біологія »Москва «Медицина» 1987р. стр.88-95

Допоміжня:

К.М.Задорожний «Усі уроки біології в 11 класі» Харків «Основа» 2011р. стр.7-13

 

Матеріали для контролю:

Заповнити таблицю:

Тип нестатевого розмноження Характеристика типу розмноження Організми, які використовують цей тип розмноження
Поділ    
Брунькування    
Фрагментація      
Розмноження спорами    
Розмноження з утворенням спеціалізованих багатоклітин­них структур          

Відповісти письмово:

Що таке розмноження?

 

1. Які форми розмноження вам відомі?

2. Що таке нестатеве розмноження? Які його форми ви знаєте?

 

 

3.Яке біологічне значення нестатевого та вегетативного розмноження?

4.Що таке статеве розмноження?

5.Які ви знаєте особливості будови сперматозоїдів і яйцеклітин?

6.Які особини називають роздільностатевими, а які гермафродитами?

 

 

 

 

7.Що таке статевий диморфізм? Яке його біологічне значення?

 

Опрацювати підручник

Основна: М.Є.Кучеренк»Загальна біологія 10-11кл».Видавництво»Генеза»,1997р,стор.244,248,261.

Допоміжна:К.М.Задорожний»Біологія 11 клас».Харьків.Видавнича група «Основа»2011.тор.68

Матеріали для контролю:

Відповісти на запитання:

1.Альтернативні ознаки

2.Аналізуюче схрещування

3.Гетерозиготні особини

 

 

4.Гібрид

5.Домінантна ознака

6.Запилення

7.Порода

8.Селекція

 

9.Сорт

 

10.Спадковість

11.Фенотип

 

12.Штам

 

 

Тема:Постембріональний розвиток.

Навчальна мета:

Знати:типи пост ембріон,ального розвитку,ріст організму,його види,регенерацію,як важливий процес для реалізації онтогенезу.

Вміти:характеризувати прямий і непрямий розвиток,біологічні функції,які забезпечує непрямий розвиток,обмежений та необмежений ріст,репаративну і фізіологічну регенерацію.

Опрацювати літературу:

Основна:

М.Є.Кучеренко»Загальна біологія» Київ»Генеза»1999р. стор.175-178.

К.М.Задорожній»Усі уроки біології в 11 класі»Харків»Основа»2011р. стор.67-68

Допоміжна:

В.Н.Яригін «Біологія» Москва «Медицина»1987г.стр.133-150

 

Матеріали для контролю:

1.Що таке постембріональний розвиток?

2.Які типи ембріонального розвитку вам відомі?

3.Назвіть групи тварин,яким притаманні прямий і непрямий розвиток?Відповіді оформіть у вигляді таблиці.

Групи тварин,які мають прямий розвиток Групи тварин,які мають не прямий розвиток
     

4.Що таке ріст?Які види росту вам відомі?

5.Що таке регенерація?Які типи регенерації вам відомі?

6.В чому біологічне значення регенерації?

7.В чому полягає біологічне значення прямого і непрямого розвитку тварин?

 

Тема:Боротьба за існування.Порівняння форм боротьби за існування

Навчальна мета:

Знати:види боротьби за існування,взаємовідносини організмів,умови середовища

Вміти:порівнювати форми боротьби за існування

Опрацювати літературу

Основна:М.Е.Кучеренко»Загальна біологія».Київ»Генеза»1999р.стор.

В.Н.Яригін»Біологія»Москва»Медицина»19887г.стр.333

Допоміжна:К.М.Задорожній»Усі уроки з біології в 10 класі».Харків»Основа»2011рс.122

Матеріал для контролю

Заповніть таблицю

 

Форми боротьби Причини Як виявляється Значення для виду
1.Внутрішньовидова        
2.Міжвидова        
3.Взаємодія з чинниками неживої природи  

 

2.На конкретному прикладі покажіть нерозривність та взаємозв язок форм боротьби за існування.

 

 

Тема:Різноманітність екосистем.Розвиток і зміни екосистем

Навчальна мета:

Знати:екосистема,біоценоз,властивості біоценозів, різноманітність екосистем

Вміти:пояснювати ланцюги і сітки живлення,причини зміни екосистем

Опрацювати літературу:

Основна:

М.Є.Кучеренко»Загальна біологія»-К.:Генеза,1998.-464с.стор320-325

Допоміжна:

К.М.Задорожній»Усі уроки біології»-Х.:Вид.група «Основа»,2011.стор.117-122

Матеріал для контролю

1.Заповнити таблицю:

Основні екосистеми світу:

Тип екосистем Характеристика екосистем
   
   
   

2.Навести приклади:

Мезоекосистема

Глобальна екосистема

3.Складіть ланцюг живлення прісної водойми.Скористайтеся знаннями про живлення мешканців прісної водойми:щуки,карася,вужа,жаби,личинок комара,водоростей,мальків,молюсків,бактерій ,ракоподібних

 

 

 

 

Роззробляюючи розробки самостійних робіт,ми орієнтувалися на такі навчальні видання:

-Загальна біологія:Підручник для11 класів /М.Є.Кучеренко та інші-К.:Генеза,2005.-272с.

 

-Біологія 10 клас(рівень стандарту,академічний рівень)./О.В.Тагліна-Х.:Веста,Вид-во «Ранок»,2010.-256с.

 

-Биология/Ярігин В.Н.,Волков И.Н.,Васильева В.И.и др..;Под ред..проф.В.Н.Ярігина.-М.:Медицина,1987.448 с.:ил.

 

-Усі уроки біології.10 кл.Стандарт і академічний рівень.-Х.:Вид група»Основа»,2010.-271,с

 

-Усі уроки біології.11кл.Стандарт і академічний рівень.-Х.:Вид група»Основа»,2011.-191,с

 

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦМК

хіміко-біологічних дисциплін

Протокол № _________

Від «____» _____________ 20___ р.

Голова ЦМК ____________ Запольська Н.В.

 

 

Зошит

для самостійних робіт з дисципліни «Біологія»

 

студента (ки) ________________________________

відділення __________________________________

курс ________________ група _________________

викладач ___________________________________

 

2012 рік


 

 

Біологія: Зошит для самостійних робіт з дисципліни «Біологія». Видання 1.– 2012 р.- с.35

 

 

Рецензенти: Потрясова В.Б., методист Криворізького медичного коледжу

 

Укладач: Малая І.О., викладач Криворізького медичного коледжу

Завдання для самостійної роботи потребують опрацювання додаткової літератури,відповідей на запитання.В кожній темі для перевірки знань наведено перелік ключових питань,які розглядатимуться у відповідних параграфах.

Роззробляюючи розробки самостійних робіт,ми орієнтувалися на такі навчальні видання:

-Загальна біологія:Підручник для11 класів /М.Є.Кучеренко та інші-К.:Генеза,2005.-272с.

-Біологія 10 клас(рівень стандарту,академічний рівень)./О.В.Тагліна-Х.:Веста,Вид-во «Ранок»,2010.-256с.

-Усі уроки біології.Стандарт і академічний рівень.-Х.:Вид.група»Основа».2011.-191с

 

Успіхів вам у пізнанні таємниць живої природи та творчого і приємного навчання!

 


 

Зміст

 

 

Пояснювальна записка ………………………………………………………4

Вчені-біологи України ………………………………………………………..5

Загальний план будови клітини.Порівняння клітини еукаріот та

прокаріот……………………………………………………………………… 7

Фотосинтез.Хемосинтез………………………………………………………10

Цитотехнології.Стовбурові клітини.Перспективи використання…………. 12

Порівняльна характеристика тканин рослин та тварин……………………. 17

Порівняння статевого і нестатевого розмноження………………………… 20

Генетичні основи селекції та їх досягнення в рослинництві та

тваринництві…………………………………………………………………. 25

Постембріональний розвиток………………………………………………… 28

Борьба за існування.Порівняння форм боротьби за існування……………. 30

Різноманітність екосистем.Розвиток і зміни екосистем………………… 32

Література …………………………………………………………………… 34

 


Якщо ми замислимося про суть біології як науки,

то перед нами постане безліч найважливіших,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти