ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Блок тестів для самоконтролю № 1

Блок тестів для самоконтролю № 1

Педагогіка

Як дослівно з грецької перекладається слово «педагог»?

а) той, хто навчає;

б) той, хто виховує;

в) проводир дітей;

г) опікував дітей.

2. Предметом педагогіки є:

а) розкриття механізмів засвоєння соціального досвіду;

б) підготовка підростаючого покоління до життя;

в) розробка порад, рекомендацій, правил щодо реалізації виховання.

г) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання.

З ім’ям якого педагога пов’язано оформлення педагогіки в окрему науку про навчання?

а) Я.А. Коменський;

б) Арістотель;

в) Ж.Ж. Руссо;

г) Г. Сковорода.

4. Особистістю людина стає тільки тоді, коли . . .

а) досягає вісімнадцятирічного віку;

б) самостійно і свідомо керує своєю поведінкою;

в) оволодіває певною професією;

г) від народження.

6.Першим вищим навчальним закладом України є:

а) Києво – Могилянська колегія;

б) Львівський університет;

в) Чернівецький університет;

г) Острозька академія.

7.З даного переліку виберіть групу українських педагогів та просвітителів:

а) Дж. Локк, Ц.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гербарт;

б) М.П. Драгоманов, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський;

в) Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський;

г) Ф.А. Дістерверг, Я. Мудрий, Г.С. Сковорода.

Хто є автором «Педагогічної поеми»?

а) В.О. Сухомлинський;

б) Г.С. Сковорода;

в) А.С. Макаренко;

г) С.Т. Шацький.

Сукупність емпіричних знань та народного досвіду, яка відображає

практику виховання особистості є:

а) вікова педагогіка;

б) народна педагогіка;

в) соціальна педагогіка;

г) психологічна педагогіка.

10. Педагогічна діяльність як професійна (виберіть найбільш відповідну фразу):

а) здійснюється батьками, вчителями, засобами масової інформації;

б) полягає у навчанні;

в) завжди здійснюється на засадах гуманістичної педагогіки;

г) здійснюється педагогом або спеціально підготовленими людьми.

11. Педагогічну майстерність визначають ( вилучити зайве):

а) високий рівень фахової підготовки;

б) гуманність;

в) педагогічний досвід;

г) тип темпераменту.

12. Оберіть ознаки, що характеризують гуманне виховання:

а) повна свобода дій вихованця;

б) повна відмова від покарань;

в) повага прав і свободи особистості;

Блок тестів для самоконтролю № 2

Педагогіка

Виберіть значущу якість для педагога:

а) гуманістична свідомість;

б) високий рівень предметних знань;

в) інноваційний стиль діяльності;

д) здатність до ефективної комунікативної діяльності.

2. Учитель сам вирішує усі питання класу, ретельно контролює виконання будь – якого завдання, сам дає оцінку результатам. Як можна назвати такий педагогічний стиль:

а) демократичний;

б) ліберальний;

в) авторитарний;

г) попустительський.

3. Створення профільних класів – це :

а) диференціація на основі нахилів та інтересів;

б) диференціація на основі здібностей учнів;

в) індивідуалізація навчання на основі навчальних здібностей;

г) диференціація за рівнем загального розумового розвитку.

4. Учень вкотре спізнюється на урок. Виберіть дію вчителя:

а) не дозволяє зайти до класу;

б) дозволяє увійти, висловлює своє незадоволення і пише в щоденник зауваження;

в) не звертає уваги на спізнення учнів;

г) дозволяє увійти і з’ясовує причини після уроку.

5. Добре вмотивоване, справедливе і регулярне оцінювання успішності учнів, яке спонукає до навчальної діяльності, активізує їх увагу:

а) стимулююча;

б) навчальна;

в) контролююча;

г) організуюча.

6. Для поняття СНІД правильне твердження:

а) це вірус імунодефіциту людини;

б) СНІД передається спадково;

в) усі заражені – вмирають;

г) зараження через укус комара неможливе.

7. До Червоної книги України занесений вид:

а) зозулинець чоловічий;

б) бджола медоносна;

в) омелюх;

г) вуж водяний.

8. За підрахунками останніх років кількість вчителів у нашій країні складає біля 1% від чисельності населення. Скільки приблизно педагогів працює в Україні:

а) 200 тисяч;

б) 300 тисяч;

в) 400 тисяч;

г) 500 тисяч.

Який рік вважається роком утворення суверенної Української держави?

а) 1991 рік;

б) 1913 рік;

в) 1939 рік;

г) 2001 рік.

10. Виберіть роки життя великого кобзаря - Т. Г. Шевченка:

а) 1735 – 1798;

б) 1814 – 1861;

в) 1873 – 1905;

г) 1821 – 1881.

11. Який з творів належить Панасу Мирному:

а) «Енеїда»;

б) «Лихо давнє і сьогочасне»;

в) «Життєйське море»;

г) «Микола Джеря».

12. Мотиви педагогічної діяльності це . . .:

а) внутрішні імпульси, що спонукають педагога до професійної діяльності;

б) прогнозований результат діяльності з певним об’єктом;

в) діяльність метою якої є виховання підростаючого покоління.

Блок тестів для самоконтролю № 3

Педагогіка

Що таке педагогіка?

а) це наука про навчання;

б) це наука про виховання;

в) це наука про навчання, виховання, розвиток і самовдосконалення особистості;

г) це наука про методи та прийоми навчання.

2.Самоосвіта це:

а) процес і результат цілеспрямованої пізнавальної діяльності людини

б) цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів

в) навчальний процес під керівництвом педагога

г) саморозвиток особистісних якостей

3.Які категорії є ключовими для педагогіки:

а) профілактика;

б) розвиток;

в) соціальна адаптація;

г) самовиховання;

д) виховання;

е) навчання;

є) управління;

ж) освіта;

з) формування;

и) самоосвіта.

4.Особистість – це:

а) соціальна характеристика людини;

б) людина як носій свідомості;

в) доросла людина;

г) розумна, відповідальна і вільна людина;

д) індивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

5. Розвиток особистості – це:

а) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі життєдіяльності;

б) цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;

в) кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;

г) процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

6. Відбір і визначення структури навчального матеріалу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вимог навчальних програм тощо це:

а) конструктивна функція;

б) гностична функція;

в) організаторська функція;

г) комунікативна функція.

7.Основними функціями педагогічного процесу є:

а) освітня, розвивальна, виховна і психологічна підготовки;

б) освітня, розвивальна, виховна;

в) правильної відповіді немає.

8. Вперше поняття «майстерність виховання» ввів:

а) А.С. Макаренко;

б) Т.Г. Шевченко;

в) Микола Костомаров;

г) Григорій Ващенко.

Що таке дидактика?

а) це теорія навчання та освіти;

б) це теорія навчання і виховання;

в) це теорія навчання;

г) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.

10.Субєктом педагогічної діяльності є:

а) вчитель;

б) учень.

Що таке освіта?

а) учіння;

б) цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань,вмінь;;

в) викладання;

г) правильної відповіді немає.

12.До наочних методів навчання належать:

а) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

б) демонстрування, ілюстрування;

в) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

г) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

д) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

 

Педагогіка

1. До якої групи включено практичні методи навчання:

а) демонстрація, самостійне спостереження;

б) вправи, лабораторні, практичні роботи;

в) робота з книгою, бесіда, ілюстрація.

2. Вивчає розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи:

а) школознавство;

б) історія педагогіки;

в) тифлопедагогіка;

г) історія.

3. Автором книги «Про виховання оратора» є:

а) Квінтіліан;

б) Арістотель;

в) Ж. Ж. Руссо;

г) Д. Дідро.

4.Зробив спроби побудувати теорію навчання і виховання на базі даних з психології:

а) І.Ф.Гербарт;

б) Ф.А.Дістерверг;

в) К.А.Гельвецій;

г) І.Р.Песталоцці.

5. Методологія педагогіки це:

а) знання про шлях, способи, методи наукового пізнання;

б) сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і перетворення дійсності;

6. Гуманізм це:

а) виявлення особливого ставлення до людини, як найвищої цінності життя;

б) назва практичної діяльності, спрямованої на досягнення загальнолюдських ідеалів;

в) назва епохи Відродження і різних культурних, ідейних течій;

г) позначення моральних якостей людини;

д) всі відповіді вірні.

7. Метою виховання є:

а) всебічний і гармонійний розвиток особистості;

б) допомога людині в соціалізації;

в) формування в учнів основ наукового світогляду.

8. Провідна діяльність молодших школярів:

а) маніпулятивна;

б) рольова;

в) навчальна.

9. В основі педагогічної аксіології лежить:

а) розуміння і ствердження цінності людського життя, виховання і навчання, освіти в цілому і педагогічної діяльності;

б) самовиховання;

в) організований процес взаємодії вчителя і учня.

10. Метою педагогіки неотомізму є:

а) навчити людину творити себе;

б) виховання людини, ідеалом життя якої є Бог;

в) формування інтелектуальної особистості.

11. Автор праць «Сто порад учителю», «Як виховати справжню людину»:

а) С.Шацький;

б) Д.Дьюї;

в) В.О.Сухомлинський.

Педагогіка

Педагогіка

Педагогіка

1. Головна мета системи навчання та виховання:сформувати правильні форми соціальної поведінки людей – стверджує:

а) теологічна парадигма;

б) технократична парадигма;

в) гуманістична парадигма;

г) біхевіоральна парадигма;

д) традиціоналістична парадигма.

2. На зміст освіти не впливає:

а) рівень розвитку виробництва;

б) особисті переваги педагога;

в) інтереси певних соціальних груп, класів;

г) рівень розвитку науки.

Педагогіка

1. Знання вчителем психології дитини дає можливість:

а) визначати інтелект, можливості особистості дитини;

в) розвивати спостережливість;

с) планувати діяльність дитини;

д) опанувати вміннями;

е) розвивати здібності та інтерес до навчання.

2. Взаємозв'язок між окремими предметами - це:

а) міжпредметний зв'язок;

в) взаємозв'язок між спорідненими предметами;

с) взаємозв'язок гуманітарних і природничих предметів;

д) взаємозв'язок окремих предметів;

е) взаємозв'язок між наукою і предметами.

3. Предмети естетичного циклу:

а) музика, образотворче мистецтво, праця, фізична культура;

б) суспільствознавство, людинознавство;

в) мова та література;

г) економіка, географія, історія.

4. Заохочення і покарання – метод. . . :

а) стимулюючий;

в) словесний;

с) пошуковий;

д) наочний;

е) практичний.

5. При складанні навчальних програм з предмета орієнтуються на:

а) навчальний план;

в) індивідуальний план;

с) поурочний план;

д) підручник;

е) календарний план.

6. Функція оцінки:

а) підготовча, вступна, проміжна і підсумкова;

б) вдосконалення і систематизація знань;

в) проміжна, підсумкова, виробнича;

г) вступна, проміжна, навчальна

д) вступна, підсумкова та інформаційна.

7. Позитивні сторони індивідуального опитування:

а) поглиблення і перевірка знань;

б) оцінювання відповідей;

в) виставлення оцінок у журнал;

г) формування дисципліни і порядку;

д) об'єктивна оцінка знань.

8. Який принцип визначається як "золоте правило" дидактики?

а) принцип систематичності;

б) принцип наочності;

в) принцип науковості.

9. Основними об'єктами педагогічного процесу є:

а) учні;

б) суспільство;

в) педагоги;

г) педагоги і громадськість;

д) учні та соціальне середовище;

10. Дошкільна педагогіка – це :

а) наука про закономірності виховання та навчання дітей від народження до школи;

б) галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання і виховання;

в) наука про дитину.

11. Латинське слово "парадигма" означає:

а) зразок;

б) напрям;

в) модель;

г) інструкція;

д) проект.

12. Основні вимоги до педагога:

а) педагогічна майстерність і педагогічний такт;

б) сила волі, педагогічна техніка;

г) ідейність, терплячість;

д) стійкість, спостережливість;

е) терплячість, уважність.

 

 

Блок тестів для самоконтролю № 1

Педагогіка

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти