ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Блок тестів для самоконтролю № 5

1. Встановіть співвідношення:

а) Я. А. Каменський мав демократичні погляди,

вважав, що

всі повинні мати освіту;

б) Д. Локк розробив систему освіти;

в) Сократ започаткував класно – урочну

систему виховання.

Принцип: вчити всіх і всьому.

2. Процес виховання це :

а) цілеспрямований і організований процес формування особистості;

б) передача накопиченого досвіду.

3. Відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, законів науки це :

а) навчання;

б) знання;

в) життєвий досвід.

4. Навчання це :

а) організований процес взаємодії вчителя і учня;

б) передача знань від вчителя до учня з метою соціальної адаптації;

в) організація самостійної учбової роботи учнів з метою оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

5. Ціллю виховання є :

а) орієнтація на цінності, які будуть пріоритетними для людини;

б) розвиток інтуїції, почуттів, виховання душі;

в) розвиток людського «Я».

6. Традиційним методом дослідження в педагогіці є :

а) моніторинг і контент аналіз;

б) польові ігри;

в) спостереження.

7. До галузей педагогіки не відноситься :

а) естетика;

б) корекційна педагогіка;

в) тифлопедагогіка.

8. Основу навчання складають :

а) самовиховання, самоактуалізація;

б) передача накопиченого досвіду від старшого покоління;

в) знання, вміння, навички.

9. Соціалізація це :

а) процес засвоєння соціального досвіду;

б) процес формування особистості в певному соціальному оточені;

в) передача досвіду від вчителів до учнів.

10. Не є вченим – педагогом:

а) Ушинський К.Д.;

б) Макаренко А.С.;

в) Виготський Л.С.;

11. Основою для формування педагогіки як науки була:

а) психологія;

б) філософія;

в) антропологія.

12. Ведуча категорія педагогіки це:

а) освіта;

б) виховання;

в) соціалізація.

Блок тестів для самоконтролю № 6

Педагогіка

1. До якої групи включено практичні методи навчання:

а) демонстрація, самостійне спостереження;

б) вправи, лабораторні, практичні роботи;

в) робота з книгою, бесіда, ілюстрація.

2. Вивчає розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи:

а) школознавство;

б) історія педагогіки;

в) тифлопедагогіка;

г) історія.

3. Автором книги «Про виховання оратора» є:

а) Квінтіліан;

б) Арістотель;

в) Ж. Ж. Руссо;

г) Д. Дідро.

4.Зробив спроби побудувати теорію навчання і виховання на базі даних з психології:

а) І.Ф.Гербарт;

б) Ф.А.Дістерверг;

в) К.А.Гельвецій;

г) І.Р.Песталоцці.

5. Методологія педагогіки це:

а) знання про шлях, способи, методи наукового пізнання;

б) сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і перетворення дійсності;

6. Гуманізм це:

а) виявлення особливого ставлення до людини, як найвищої цінності життя;

б) назва практичної діяльності, спрямованої на досягнення загальнолюдських ідеалів;

в) назва епохи Відродження і різних культурних, ідейних течій;

г) позначення моральних якостей людини;

д) всі відповіді вірні.

7. Метою виховання є:

а) всебічний і гармонійний розвиток особистості;

б) допомога людині в соціалізації;

в) формування в учнів основ наукового світогляду.

8. Провідна діяльність молодших школярів:

а) маніпулятивна;

б) рольова;

в) навчальна.

9. В основі педагогічної аксіології лежить:

а) розуміння і ствердження цінності людського життя, виховання і навчання, освіти в цілому і педагогічної діяльності;

б) самовиховання;

в) організований процес взаємодії вчителя і учня.

10. Метою педагогіки неотомізму є:

а) навчити людину творити себе;

б) виховання людини, ідеалом життя якої є Бог;

в) формування інтелектуальної особистості.

11. Автор праць «Сто порад учителю», «Як виховати справжню людину»:

а) С.Шацький;

б) Д.Дьюї;

в) В.О.Сухомлинський.

Стадії розвитку вітчизняної педагогіки: (вилучіть зайве)

а) народна педагогіка;

б) козацька педагогіка;

в) духовна педагогіка;

г) всі відповіді вірні.

Блок тестів для самоконтролю № 7

Педагогіка

Як пов'язані між собою навчання і виховання?

а) зовсім не пов'язані;

б) завжди нерозривно пов'язані;

в) пов'язані тільки в сімейному вихованні;

г) немає правильної відповіді.

Що з перерахованого не відноситься до цілей виховання?

а) формування відносин особистості до світу і до себе;

б) залучення людини до культури;

в) виховання соціально-компетентної особистості;

г) розвиток самосвідомості особистості, допомога їй у самовизначенні, самореалізації та самоствердженні;

д) відноситься все.

Як пов'язані між собою процеси розвитку, соціалізації і виховання людини?

а) виховання - один із чинників соціалізації і розвитку людини;

б) не пов'язані зовсім;

в) виховання впливає на процес соціалізації, але не визначає розвиток

людини;

г) немає правильної відповіді.

4. Засвоєння людиною культурних цінностей і соціальних норм суспільства - це ...

а) виховання;

б) соціалізація;

в) розвиток;

г) освіта.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти