ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення темпів росту продуктивності праці за видами продукції

Види продукції Виробництво валової продукції на одну людино-годину, грн. Оплата праці Випередження темпів росту, відсоток
минулий рік звітний рік звітний до минулого (4-3)*100 минулий рік звітний рік звітний до минулого, відсоток продуктивність праці (3-6) оплата праці (6-3)
1. Зернові культури        
2. Цукровий буряк        
3. Картопля        
4. Овочі відкритого грунту        
5. Молоко        
6. М’ясо великої рогатої худоби (привіс)        
7. М’ясо свиней (привіс)        

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання

На конкретних матеріалах двох господарств розрахувати структуру енергоресурсів та показники забезпеченості енергоресурсами .

Таблиця 10

Визначити показники використання енергетичних ресурсів

Показники Одиниця виміру СТОВ
„Волна” „Нива”
1 Площа с.-г. угідь га.
2 Середньорічна чисельність працівників осіб
3 Енергетичні ресурси в т.ч. електропотужність кс. кВт
Визначити:      
• енергоозброєність господарства      
• енергоозброєність праці      
• електрозабезпеченість господарства      
• електроозброєність праці      

Висновки._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 11

Визначити структуру енергоресурсів

Види енергоресурсів Один. виміру СТОВ
„Волна” „Нива”
к.с. структура, відсоток к.с. структура, відсоток
1. Двигун автомобілів к.с.    
2. Двигун тракторів к.с.    
3. Двигун самохідних комбайнів к.с.    
4. Електродвигуни кВт    
5. Інші механічні двигуни к.с.    
6. Робоча худоба гол.    
7. Інші потужності к.с.      
8. Разом енергоресурсів к.с.    
9. У т.ч. потужність механічних і електричних двигунів к.с.    
10. Коефіцієнт механізації (стр. 9:8) коеф. ? Х ? Х

 

Для розрахунку сумарної потужності господарства використовуються коефіцієнти переводу.

1 кВт = 1,36 к.с.

1 голова робочих коней - 0,75 к.с.

Таблиця 12

Визначити рівень механізації виробничих процесів у тваринництві СТОВ "Дружба"

Показники Всього головомісць У тому числі механізоване Рівень механізації, відсоток
На фермах великої рогатої худоби
1. Подача води у приміщення  
2. Роздача кормів  
3. Прибирання гною  
4. Механізоване доїння корів  
На свинофермах
1. Подача води у приміщення  
2. Роздача кормів  
3. Прибирання гною  
На птахофермі
1. Подача води у приміщення  
2. Роздача кормів  
3. Прибирання посліду  
4. Збір яєць  

Висновки і пропозиції______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (НЕОБОРОТНІ АКТИВИ) ТА ІНВЕСТИЦІЇ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання.

Визначити показники ефективності використання основних виробничих фондів.

Таблиця 13

Вихідні дані СТОВ "Мир" Вінницького району

  Показники Одиниця виміру  
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.-г. призначення : грн.
2. у тому числі будівлі і споруди грн.
3. Силові, робочі машини і обладнання грн.
4. Середньорічна вартість оборотних засобів грн.
5. Площа с.-г. угідь га
6. Число середньорічних працівників осіб
7. Вартість валової продукції с. г. грн.
8. Виробничі витрати на с.-г. продукцію грн.
9. Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг тощо грн.

 

  Показники Одиниця виміру  
1. Визначити:   Питома вага в основних виробничих фондах • будівель і споруд   %  
. • силових і робочих машин та обладнання у т.ч. тракторів, транспортних засобів %   %  
2. Показники забезпеченості господарства виробничими фондами: • фондозабезпеченість праці     грн.  
  • фондозабезпеченість грн.  
3. Показники економічної ефективності і використання виробничих фондів: грн.  
  • фондовіддача грн.  
  • фондомісткість грн.  
4. Чистий дохід, всього в т.ч. на 1 грн. вартості основних виробничих фондів грн. грн.  
5. Рівень рентабельності %  
6. Норма прибутку %  

 

Визначити показники економічної ефективності капітальних інвестицій

 

Показники Альтернативні інвестиційні проекти
    А Б
1 . Вартість проекту, грн.
2. Обсяг інвестованих коштів, грн.
3. Період реалізації інвестиційного проекту, роки

Розрахунок показників ефективності

•Чистий приведений дохід (ЧПД):

За проектом "А" ЧПД = 17050 тис. грн.: 14000 тис. грн. = 3050 тис. грн.

За проектом "Б" =

• Індекс дохідності (ІД):

За проектом "А" ІД = 17050 тис. грн. / 14000 тис. грн. = 1,218 Аналогічно за проектом "Б" ІД =

• Період окупності (ПО):

За проектом "А":

• знаходимо середньорічну суму грошового потоку у теперішній вартості:

17050 тис. грн. / 3 роки = 5683 тис. грн.;

• визначаємо період окупності в роках:

ПО = 14000 тис. грн. / 5683 тис. грн. = 2,5 роки

За проектом "Б"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Внутрішня норма дохідності (ВНД):

ВНД визначається як різниця між теперішньою вартістю та обсягом інвестиційних коштів поділено на суму вартості інвестицій по теперішній оцінці. Для порівняння норми дохідності за двома проектами необхідно визначити різницю одержаних результатів у відсотках – одержаний результат підтверджує вищу ефективність одного із проектів.

За проектом ''А": ВНД = (17050 тис.грн. - 14000 тис. грн.): 14000 х 100 = 21,8 %

За проектом '"Б" визначити аналогічно

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки__________________________________________________________ ____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ (ОБОРОТНІ АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВ

Завдання

На матеріалах ВСК "Колос" визначити ефективність використання оборотних засобів.

Таблиця 14

Вихідні дані

Показники Минулий рік Звітний рік
1. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, грн.
2. Вартість молодняку тварин, переведеного в основне стадо, грн.
3. Виручка від реалізації худоби, вибракованої з основного стада, грн.
4. Річний обіг, грн. ? ?
5. Середньорічна вартість оборотних засобів, грн.
6. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів ? ?
7. Тривалість обігу, дні ? ?
8. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів ? ?

 

Таблиця 15

Визначити забезпеченість нормативами оборотних засобів ВСК "Колос"

 

Нормативні оборотні засоби Наявність, грн. Відсоток забезпеченості нормативними оборотними засобами
за норма-тивом фактично на кінець року відхилення (+,-)
1. Виробничі запаси Молодняк тварин і тварин на відгодівлі    
Корми    
Насіння    
Запасні частини    
Тверде паливо    
Міндобрива, яди, хімікати    
Тара і тарні матеріали    
Будівельні матеріали для ремонту МШП    
Разом        
2. Незавершене виробництво    
3. Витрати майбутніх періодів    
4. Готова продукція    
5. Розрахунки з заготівельними організаціями    
6. Інші засоби    
Всього        

Висновки__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Практичне заняття 1

Завдання

Визначити структуру собівартості продукції.

Навчити розраховувати структуру.

Таблиця 16

Визначити структуру собівартості продукції рослинництва ВСК "Колос", встановити трудомісткість і матеріаломісткість продукції

 

 

Статті витрат Зерно Цукровий буряк Овочі
грн. відсоток грн. відсоток грн. відсоток
Затрати (собівартість 1 ц)
1. Оплата праці      
2. Насіння    
3. Корми -   -   -  
4. Нафтопродукти      
5. Добрива    
6. Амортизація      
7. Поточний ремонт      
8. Роботи і послуги      
9. Інші (страхові платежі )      
10. Загальновиробничі витрати      

Висновки.__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Таблиця 17

Визначити структуру собівартості продукції тваринництва. Встановити

Трудомісткість продукції

 

 

  Молоко Привіс свиней Привіс великої рогатої худоби
грн. відсоток грн. відсоток грн. відсоток
Затрати, всього у тому числі      
1. Оплата праці      
2. Корми      
3. Амортизація приміщень      
4. Поточний ремонт      
5. Роботи і послуги      
6. Інші (водопостачання, електропостачання, страхові платежі)      
7. Загальновиробничі і загальногосподарські витрати      

Висновки.__________________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

Практичне заняття 2

Завдання

Визначити собівартість 1 ц продукції рослинництва і тваринництва за видами.

Задача 1

У ВСК "Колос" фактично одержано валового збору :

чисте зерно - 54200 ц;

зернові відходи -1100ц;

солома - 78000 ц;

Витрати на вирощування озимої пшениці -1925134 грн.

У тому числі витрати на збирання, пресування, транспортування, скиртування соломи за нормативами – 62400 грн. Визначити собівартість : а) 1ц зерна;

б) 1 ц зернових відходів;

в) 1 ц соломи.

Примітка. Вміст зерна в зернових відходах – 50 %, тобто коефіцієнт – 0,5.
Розрахунок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задача 2

У ВСК фактична площа посіву цукрового буряку - 550 га

Валовий збір:

а) коренів - 155000ц;

б) гички - 85000 ц;

Затрати-812320 грн.

У тому числі на гичку -102000 грн.

Визначити:

1. Собівартість 1ц: а) коренів, б) гички.

Розрахунок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3

У ВСК "Колос" річні затрати на утримання 235 корів - 277400 грн. Річний удій на одну корову - 31 ц. Приплід телят на 100 корів - 95 гол. Вихід гною на одну корову -4т.

Нормативно-розрахункова ціна 1 гною – 2,30 грн.

Визначити:

1. Валовий надій молока від стада корів на рік.

2. Приплід телят.

3. Собівартість:

 

• 1ц молока;

• 1 голови приплоду.

Розрахунок:_______________________________________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4

У ВСК "Колос" середньорічна кількість свиней – 1525 гол. Середньодобовий приріст - 420 г . Вихід гною на 1 гол. -2т. Річні затрати на утримання всього поголів'я - 989200 грн. Нормативно-розрахункова ціна 1 т гною - 3 грн.

Визначити:

1. Приріст живої ваги від усього поголів'я.

2. Вихід гною від усього поголів'я.

3. Собівартість 1 ц приросту.

Собівартість 1 ц приросту визначається шляхом ділення суми затрат на утримання (за мінусом затрат на побічну продукцію в оцінці по розрахунковій ціні) на кількість приросту.

Розрахунок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5

У ВСК "Колос" середньорічне поголів'я овець - 925 гол. Групи утримаються разом. Приплід ягнят на рік-146 гол. Настриг вовни на рік - 27 ц, приріст живої ваги на рік - 337 ц. Вихід гною - 650 т від усього поголів'я. Нормативна вартість 1 т гною - 2 грн. Всього затрат - 97630 грн.

Визначити:

Собівартість:

• голови приплоду;

• ц вовни;

• 1 ц приросту.

Собівартість продукції вівчарства калькулюють так:

1. Із загальної суми затрат віднімають вартість гною в оцінці за нормативною ціною за одну тону.

1. Із суми затрат за мінусом гною віднімають затрати на приплід (у розмірі 10 відсотків).

2. Затрати без вартості побічної продукції ( гною) та вартості приплоду, на основну продукцію (вовну і приріст) розподіляють за коефіцієнтами (в одиницях):

 

• вовна - 5 одиниць;

• приріст - 1 одиниця.

4. Собівартість визначається шляхом ділення затрат на вихід продукції в центнерах.

Розрахунок:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Задача 6

У ВСК "Колос" середньорічне поголів'я курей-несучок - 825 гол. Несіння яєць на 1 курку-несучку на рік - 210 шт. Вихід курячого посліду від усього поголів'я на рік - 5т; нормативно-розрахункова ціна 1 т - 3,10 грн.

Затрати на утримання, включаючи вартість побічної продукції 35112 грн.

Визначити:

1. Валовий вихід яєць від усього поголів'я, тис. шт.

2. Затрати без побічної продукції

3. Собівартість 1 тис. шт. яєць.

Розрахунок:______________________________________ _____________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ

Завдання

Визначити ціни на продукцію та послуги.

Визначити:

а) гуртову ціну підприємства;

б) роздрібну ціну;

в) структуру роздрібної ціни.

Вихідні дані:

• повна собівартість виробу -40 грн.;

• рівень рентабельності витрат - 20 %;

• податок із додаткової вартості - 6 грн.;

• націнка посередницьких організацій - 5 грн.;

торгова надбавка —15 % до відпускної ціни посередників.
Розрахунок: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 18

Визначити середню реалізаційну ціну на с.-г. продукцію, враховуючи всі канали реалізації СТОВ " Мир"

 

 

Назва культури Державі Іншим підприємствам Працівникам На ринку Разом
кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, гра кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, грн.. кіль­кість, ц ціна за 1 ц сума, гри.
1. Пшениця              
2 Гречка     . 48          
3. Ячмінь              
4. Соняшник              
5. Горох              
6 Цукор _ -              
Разом X     X X   X X   X X        
                                 

Висновки._________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


Таблиця 19

Визначити договірно-розрахункову ціну за 1 т-км по кооперативу "Вантажний автопарк"

 

Показники Один. виміру Сума, (кількість)
1 . Кількість т-км т-км
2. Норматив затрат праці на 1 т-км л-год 0,036
3. Затрати за нормативом, всього (1x2) л-год  
4. Фактично оплата 1 люд-год грн. 0,95
5. Разом оплата праці (4x3) гри.  
6. Нарахування на оплату праці ( 42,5 % ) грн.  
7. Нормативи затрат палива на 1 т-км кг 1,35
8. Затрати палива, всього кг  
9. Комплексна ціна палива за 1 кг грн. 1,64
10. Вартість палива грн.  
11 . Інші витрати постійні на весь обсяг грн.
12. Всього затрат за нормативом (5+6+10+11) грн.  
13. Коефіцієнт прибутковості коеф. 1,3
14. Разом затрат з нормативним прибутком (гр.12 хгр.13) грн.  
15. Розрахункова ціна за 1 т-км грн.  

 

Договірно-розрахункова ціна визначається діленням грошово-матеріальних затрат на кількість тонно-кілометрів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти