ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 
 


ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

 

КАФЕДРА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

М.О.Сова

 

ПЕДАГОГІКА

Навчально-методичний комплекс

 

 

 

К И Ї В 2014


УДК...........

ББК .............

С....

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою Інституту

(протокол № __ від „ ” _______ 2014 р.)

 

 

Сова М.О.Педагогіка: Навчально-методичний комплекс. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 17 с.

 

Рецензент:

Сотніченко В.М. ,кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Відомості про автора:

Сова М.О.–завідувач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби, доктор педагогічних наук, професор.

© Сова, 2014

© Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014


ЗМІСТ

 

ВСТУП........................................................................................................................................

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН............................................................................................................

ПРОГРАМА КУРСУ.................................................................................................................

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...............................................

СИТУАТИВНІ (ПРАКТИЧНІ) ЗАВДАННЯ......................................................................

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.............................................................................................................

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ...........................................................................................

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................................

 


ВСТУП

Упродовж останніх років Україна намагається модернізувати вищу освіту в контексті євроінтеграції. Так, зокрема, приєднання у 2005 році нашої держави до країн-учасниць Болонського процесу передбачає не тільки суцільне визнання його принципів, але й прийняття зобов’язань щодо здійснення комплексу заходів нормативно-правового спрямування.

Фундаментальною метою дисципліни є -сформуватиукурсантів науковіпоняттяпропедагогіку,їїцілітазавдання,оволодітиосновнимипедагогічнимиположеннямитавміннямизастосовуватиїхвмайбутнійпрофесійній роботі.

Предметно-видовими цілями є отримання вичерпної інформації про особистісні та професійні вимоги, що ставляться до майбутніх психологів з метою підготовки конкурентоспроможного випускника, що буде витребуваним на ринку праці.

Загально-функціональними цілями є формування майбутніх психологів:

– поваги до педагогіки;

– навичок моделювати педагогічних ситуації за участю представників психологічної та юридичної професії, в яких би висвітлювалися функціональні особливості відповідно професійної спеціалізації;

– уміння обирати для себе єдине вірне, справедливе та обґрунтоване рішення, виходячи із аналізу певної педагогічної ситуації, спираючись на педагогічні закони та закономірності, доводити власними діями високе призначення представників гуманітарної професії.

Дисципліна «Педагогіка» вивчається з другого семестру другого курсу і відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. «Педагогіка» тісно пов’язується з окремими темами таких навчальних дисциплін, як педагогічна психологія, педагогічна майстерність.

Накопичення балів відбувається як за рахунок поточного контролю, так і за результатами поза аудиторної роботи (виконання практичних завдань, підготовка реферативних доповідей), а також підсумкового контролю. Форма контролю – залік.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п Назви тем Нормативний обсяг годин з них Технічні засоби/ дидактичні засоби Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами та дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)
Всього годин з викладачем з них Самостійна та індивідуальна робота з них
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  МОДУЛЬ 1. Загальніпитанняпедагогіки
1. ТЕМА 1. Предметтазавданняпедагогікивзагальнійсистемінаук -     Ноутбук, мультимедійний проектор   Педагогічна психологія Тема 1 лекція
2. ТЕМА 2.Основні закономірності і принципивиховання -       Ноутбук, мультимедійний проектор   Загальна психологія Тема 2 лекція
3. ТЕМА 3.Характеристикаосновнихнапрямківзмістувиховання       Ноутбук, мультимедійний проектор Педагогічна психологія   Тема 1 лекція
4. ТЕМА 4.Поняття колективу. Форми виховної роботив колективі..       Ноутбук, мультимедійний проектор     Соціальна психологія Тема 4 лекція  
  МОДУЛЬ 2. Дидактика як галузь педагогіки
5. ТЕМА 5. Зміст, закономірностітапринципинавчання       Ноутбук, мультимедійний проектор Педагогічна психологія   Тема 4 лекція
ТЕМА 6. Форми, методиізасобинавчання.             Педагогічна психологія   Тема 5 лекція
  ТЕМА 7. Контроль і оцінювання результатівнавчально-пізнавальноїдіяльності.             Математичні методи в психології   Тема 3 лекція
  ТЕМА 8. Інноваційні технології в освіті             Математичні методи в психології   Тема 4 лекція
6. Форма контролю – залік                      
7. Всього годин        
                           

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

„Педагогіка”

 

 

Змістовиймодуль Тема
№з/п Назва №з/п Назва
      Модуль1 1. Предметтазавданняпедагогікивзагальнійсистемінаук
2. Розвитокіформуванняособистості
3. Загальна характеристикаметодівнауково-педагогічногодослідження
4. СистемаосвітиУкраїни
    Модуль2 5. Сутьпроцесувиховання
6. Метатаідеалвиховання
7. Основні закономірності і принципивиховання
        Модуль3 8. Зміствиховання
9. Характеристикаосновнихнапрямківзмістувиховання
10. Загальніметодивиховання
11. Технологіявиховання
        Модуль4 12. Організаційніформивиховноїроботи
13. Учнівськийколектив
14. Роботакласногокерівникащодовихованняучнівськогоколективу
15. Діагностикавихованості
      Модуль5 16. Дидактика
17. Процес навчання, його структура,методологія
18. Закономірностііпринципинавчання
        Модуль6 19. Змістосвітивнаціональнійшколі
20. Методиізасобинавчання
21. Формиорганізаціїнавчання
22. Контроль і оцінювання результатівнавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів
      Модуль7. 23. Проблеминавчанняобдарованихучнів
24. Причини неуспішностіучніві шляхиїїподолання
25. Диференційованенавчання
26. Проблемненавчання
27. Особистісноорієнтованенавчання
    Модуль8 28. Науковіосновивнутрішньогоуправління
29. Функціїуправління
30. Методичнароботавшколі
31. Вивчення,узагальненняіпоширенняпередовогопедагогічногодосвіду.Втіленнядосягненьпедагогічноїнаукившкільнупрактику
32. Педагог:діяльністьіособистість

ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

Модуль1.

Загальніпитанняпедагогіки.

 

МОДУЛЬ 2.Дидактика

ТЕМА 5. Зміст, закономірностітапринципинавчання .

Поняттяпродидактикуяктеоріюнавчання,освіти,їїсуть.Історіярозвиткудидактики.Предметізавданнясучасноїдидактики,їїфункції.Основнікатегоріїдидактики.Результатинавчання.Основнікомпонентипроцесунавчання(цільовий,стимулююче-мотиваційний,змістовний,операційно-дійовий,контрольно-регулюючий,оціночно-результативний),основніфункціїнавчання(освітня,виховна,розвиваюча).Методологія процесунавчання,психолого-педагогічніоснови навчально-пізнавальноїдіяльностіучнів.

Поняття“правила”,“закономірності”та“принципи”навчання,їхвзаємозв¢язок.Характеристикапринципівнавчання(науковості,систематичностііпослідовності,доступності,зв¢язкунавчаннязжиттям,свідомостііактивностіучнів,наочності,міцностізнань,уміньінавичок,індивідуальногопідходудоучнів,емоційностінавчання,виховуючогонавчаннятаінших).

 

ТЕМА 6.Форми, методи ізасобинавчання.

Поняття прометодита засобинавчання,класифікації методів навчання (методи на основі джерел знань,методи організаціїіздійсненнянавчально-пізнавальноїдіяльності,методистимулюваннянавчальноїдіяльностіучнів,методамиконтролюісамоконтролюунавчанні),характеристикуметодівнавчання,оптимальнийвибірметодівізасобівнавчання.

Поняття“формаорганізаціїнавчання”,класифікаціїформнавчання(масові,групові,індивідуальні;урокіпозаурочніформинавчання)таїххарактеристикою.Відмінностіміжформаминавчаннявзагальноосвітнійшколітаувищомузакладіосвіти.Класно-урочнасистеманавчання.Урокякформаорганізаціїнавчання,вимогдосучасногоуроку(дидактичні,виховні,психологічні,гігієнічні,етичні,організаційні),типиурокутаїххарактеристики.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Ситуація2

Напередоднідругогопівріччякласнийкерівник10-гокласупопросивсвоїхвихованцівдативідвертуйоб'єктивнувідповідьназапитанняанкети.

1. Яканавчальнадисциплінавикликаєуваснайбільшезацікавленняічому?

2. Яквивикористовуєтесвійвільнийчас?

3. Якимвидоммистецтвавизахоплюєтесь?Чомусаменадаєтеперевагуобраномувидумистецтва?

4. Якіхудожнітворивипрочитализаостанніпіврокуізякимтворомхотілибознайомитися?

5. Якіформипозакласноївиховноїроботивамподобаютьсяічому?

6. Якимвидомдіяльностіокрімнавчаннявихотілибзайматися?

7. Якимбивихотілибачитисвійклас?Щодляцього,наВашудумку,необхіднозробити?

 

Ситуація1

Напередоднідругогопівріччякласнийкерівник10-гокласупопросивсвоїхвихованцівдативідвертуйоб'єктивнувідповідьназапитанняанкети.

1. Яканавчальнадисциплінавикликаєуваснайбільшезацікавленняічому?

2. Яквивикористовуєтесвійвільнийчас?

3. Якимвидоммистецтвавизахоплюєтесь?Чомусаменадаєтеперевагуобраномувидумистецтва?

4. Якіхудожнітворивипрочитализаостанніпіврокуізякимтворомхотілибознайомитися?

5. Якіформипозакласноївиховноїроботивамподобаютьсяічому?

6. Якимвидомдіяльностіокрімнавчаннявихотілибзайматися?

7. Якимбивихотілибачитисвійклас?Щодляцього,наВашудумку,необхіднозробити.


 

Ситуація 2.

Класнийкерівник попросив вихованцівне вказувати ванкетісвоїхпрізвищ.

1.Зякоюметоюбулопроведеноанкетування?

2.Деіякможнавикористатиотриманірезультати?

3.Як ви ставитеся до проведення так званого "анонімного"анкетування?Можливо,доцільнішевказуватипрізвища?

МОДУЛЬ 2. Дидактика

ТЕМА 5. Зміст, закономірностітапринципинавчання .

Питання, які розглядаються на семінарі:

 

1. Поняттяпродидактикуяктеоріюнавчання,освіти,їїсуть.

2. Історіярозвиткудидактики.

3. Предметізавданнясучасноїдидактики,їїфункції.

4. Основнікатегоріїдидактики.

5. Результатинавчання.

 

 

Літературадотеми:

 

1. ВолковаН.П.Педагогіка:Посібник.–К.:ВЦ„Академія”,2002.–С.89-98.

2. МойсеюкН.Є.Педагогіка.Навчальнийпосібник.–К.,2003.–С.365–374.

3. Педагогіка.Навчальнийпосібник/В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.–С.134–138.

 

Пропоновані теми рефератів:

1.Основнікомпонентипроцесунавчання(цільовий,стимулююче-мотиваційний,змістовний,операційно-дійовий,контрольно-регулюючий,оціночно-результативний).

2. Основніфункціїнавчання(освітня,виховна,розвиваюча).

3. Методологія процесунавчання,психолого-педагогічніоснови навчально-пізнавальноїдіяльностіучнів.

4. Поняття“правила”,“закономірності”та“принципи”навчання,їхвзаємозв¢язок.

5. Характеристикапринципівнавчання(науковості,систематичностііпослідовності,доступності,зв¢язкунавчаннязжиттям,свідомостііактивностіучнів,наочності,міцностізнань,уміньінавичок,індивідуальногопідходудоучнів,емоційностінавчання,виховуючогонавчаннятаінших).

 

Завдання до самостійної роботи:

 

1. ОзнайомтесьізміркуваннямиЯ.А.Коменського,К.Д.Ушинського,В.О.Сухомлинськогощодозавданьдидактикиусистеміосвіти.

2. Назвітьосновнідидактичні ідеї, які були обґрунтовані Я.А.Коменським,К.Д.Ушинським.

3. ОзнайомтесьізДержавноюнаціональноюпрограмою"Освіта"івипишітьпровіднізавданняреформуваннядидактичнихзасад удосконаленняосвітивУкраїні.

4. Окреслітьосновнізавданняреформуваннязмістуосвітийорганізаціїпроцесунавчання,щовикладенівДержавнійнаціональнійпрограмі"Освіта".

5. Складітьтаблицю,відобразившиунійпрізвищавідомихвчених-дидактиківтановіідеї,якимивонизбагатилидидактику.

 

Завданнядлясамоконтролю:

1. Щоназиваєтьсядидактикою?Ізпропонованихвідповідейоберітьправильну,пояснившипомилковістьінших.

1) Дидактикавивчаєметодинавчаннязпевнихдисциплін.

2) Дидактика — це наука, що досліджує особливості діяльностівчителя.

3) Предметомдидактикиєметодинавчаннядітей.

4) Дидактика—цегалузьпедагогіки,якарозробляєзакономірності,принципи,формиіметодинавчаннятаосвіти.

 

2. Уякугрупувключеніосновнікатегоріїдидактики?

1) Освіта, знання, клас, підручник, комп'ютери, учитель, шкільніпрограми.

2) Навчання, освіта, методи, принципи, форми, засоби навчання,вміння,навички.

3) Принципи,засобинавчання,учні,урок,зошити,письмове приладдя,режимроботи,вміння,здібності.

 

3. Дидактичнасистема,щовиходитьзтого,щовикладачістудентскладаютьпроцеснавчання,аїхнідидактичнівзаєминивструктуріцьогопроцесувиступаютьпредметомдидактики:

1) Педоцентрична.

2) Традиційна.

3) Сучасна.

 

4. Сучасна дидактика стверджує, що процес навчання повиненрозвиватисязасхемою:

1) Ясність,асоціація,система,метод.

2) Підготовка,викладання,узгодженістьзранішезасвоєним,узагальнення,систематизація.

3) Відчуттятруднощів,формулюванняпроблеми,постановкагіпотези,логічнаперевіркагіпотези,діяльністьувідповідностізгіпотезою.

4) Підготовкадооволодіннязнаннями,розв´язанняпізнавальноїпроблеми,узагальненняісистематизація,застосуваннязнаньнапрактиці.

 

5. Щотакедидактичнийфактор?

1) Будь-якапричина,якамаєвпливнахідірезультативністьнавчальногопроцесу.

2) Вагомапричина,якаутворена,якмінімум,здвохдидактичнихзмінних(конкретнихпричин).

3) Цезмінна,якувиділенопідчасаналізудидактичногопроцесу.

4) Факторинавчання,якіутворюютьсяізсукупностізагальних,окремихігенеральнихпричин.

 

Ситуація1

Викладматеріалувеликимиблоками(тема,розділ)даєможливістькращейогоосмислити,усвідомитийогологічнівзаємозв'язкитам,деранішебулилишеокремітеореми,правила,параграфи.Учневінадаєтьсяможливістьпобачитивсюдорогу,анечастинуїї, дізнатися,щочекаєпопереду.

Осьякідероботанадновимматеріаломзановоюметодикою.Першийетап—розгорнутеобразно-емоційнепоясненнявчителемвідібранихдляурокупараграфів.Другийетап—стислийвикладнавчальногоматеріалузаопорнимплакатом(збільшенакопіяаркушазопорнимисигналами),озвучування,розшифровказакодованихзадопомогоюрізноманітнихсимволічномовнихпонятьілогічнихвзаємозв'язківміжними.Третійетап—вивченняопорних сигналів,якіодержуєкоженученьі включаєїхусвоїаль-боми.Четвертий—роботазпідручникоміаркушемопорнихсигналівудомашніхумовах.П'ятий—письмовевідтворенняопорнихсигналівнанаступномууроці.Шостий—відповідізаопорнимисигналами(письмовійусні:тихі,магнітофонні,зааркушамивзаємоконтролюіт.д.).Сьомий—постійнеповторенняйпоглибленняранішевивченогоматеріалу(організаціявзаємодопомоги—"педагогічнийдесант"—нетількиміжоднокласниками,айміжстаршимиімолодшимидітьми).Такимчином,існуєсіметапівроботинадтеоретичнимматеріалом.Глибокерозуміннятеоретичних питаньвикликаєбажаннявипробуватисвоїсиливдії,ачас,заощадженийзавдякисконцентрованомувивченнютеорії,даєзмогузбільшитикількістьроз-в'язуванихзадач,розглянути(детально,всебічно)їхтипи,можливішляхирозв'язання.

Признаннітеоріїпісляпершихуспішнихдослідівз'являєтьсясмакдосамостійноїроботи.Цікаворобитите,щовмієш.Відміннезнаннятеорії—криладлямаксимальноїреалізаціїздібностейкращихучнів,перевіркасилурізноманітнихнестандартнихтворчихзавданнях.Длятихже,хтомислитьнетакжваво,новаметодикавивченняйзакріпленняматеріалу—основауспішногопросуваннявперед(ШаталовВ.Ф.Навчативсіх,навчатикожного

//Педагогічнийпошук/Упор.І.М.Баженова. —К.:Рад.шк.,1989.—С.129).

1. Учомуполягаєсутність"навчаннявеликимиблоками"порівняноз"навчанняммалимипорціями"?

2. Вякихкласахдоцільноорганізовуватинавчання"великимиблоками"?

Ситуація2

Ужечерезтижденьпісляпочаткузанятьу"Школірадості"ясказавмалюкам:"Принесітьзавтраальбомийолівці,будемомалювати",Наступногоднямирозташувалисянагалявинішкільноїсадиби.Язапропонувавдітям:"Подивітьсянавколо.Щовибачитегарного,щовамнайбільшеподобається,теймалюйте".

Переднамибувшкільнийсадідосліднаділянка,освітленіосіннімсонцем. Дітизащебетали: одномуподобалисячервоні й жовті гарбузи,

другому—схиленідоземліголівкисоняшника,третьому—голубник,четвертому—винограднігрона.Шурамилуваласялегкимипухнастимихма-рами,щопливутьунебі.Серьожіподобалисягусинадзеркальнійповерхніставу.Даньковізахотілосянамалюватирибок—віннатхненнорозповідавпроте,якодногоразу здядькомходивнариболовлю:нічогонеспіймали,тазатепобачили,як"грають"рибки.

—Аяхочумалюватисонечко,—сказалаТіна.

Насталатиша.Дітималювалиіззахопленням.Ябагаточитавпрометодикууроківмалювання,атеперпередімноюбулиживідіти.Ябачив,щодитячиймалюнок,процесмалювання—цечасткадуховногожиттядитини.Дітинепростопереносятьнапапірщосьзнавколишньогосвіту,аживутьуцьомусвіті,входятьуньогояктворцікраси,дістаютьнасолодувіднеї(Сухомлинський В.О. Серцевіддаюдітям//Вибранітвори в5т.— Т. 3.—К.:Рад.шк.,1977.—С.53—54.).

1. Учомувивбачаєтеефективністьорганізаціїпізнавальноїдіяльностіучнівутакийспосіб?

2. Розвиткуякихякостейсприяєтакадіяльністьшколярів?

Ситуація3

Урокфізикив6-му класі. Тема:"Умовиплавання тіл". Розпочався урокзлегенди:"УдревньомуімператорськомуКитаїжив-буввеликийвоєначальникіпоетЦаоЦао.Наближеніподарувалийомуслонаназнаквдячностізайоговійськовізаслуги.Прийняввінцейдарунокізадумався:"Яквизначитивагутакоївеликоїтварини?".(Утойчасщенебулотакихвеликихваг,якієзараз).

Зібравмудрецівідавзавдання,щобвранцівідповідьбулаготова.Мудреці,вирішивши,щотаказадачадлянихнадтопроста,незадумуючись,запропонували:розділитислонанадрібнікускиікоженкусокзважитьокремо.ЦаоЦао,розчарованийнерозумноювідповіддюмудреців,вирішивїхпрогнати.

У цей чає докімнати зайшовдванадцятирічнийхлопчинаЧао Чунслугапана,несучинатаціфрукти.Він чувчастинурозмовиіпопросивдозволувідповістизамудреців.Панімудреціізздивуваннямпочулипросту,алеправильнувідповідь".

Післякороткоїпаузиучительзвертаєтьсядокласуіззапитанням:"Якоюбулавідповідьхлопця?"Почалосямайженеймовірне,коженпропонувавсвійваріант,відстоюючийого.Пішлонацісуперечкихвилиндвадцять.Чинедаремновитраченочас?Безперечноні,томущовтворчомупошукубулонайденоправильнувідповідь.

1. Якийсенсзастосованогоучителемприйомузпоглядулогікинавчання?

2. Розвиткуякихякостейучнівсприяютьтакіприйоми?


Ситуація1

Учителькаросійськоїмовинапочаткуурокузвернуласядоучнівіззапитаннями:

— Якийвузолнеможнарозв'язати?

— Морський,—вигукнувхтосьіз учнів.

— Чомуж.Морськийвузол—целишеспосібзв'язуватиканати,робитизнихпетлі.Йогоможнарозв'язати.

Учні задумалися... Очі загорілися. Але відповіді не знаходили.

Довелосяставитинавідніпитання,абидітиназвализалізничнийвузол.

— Теперзапропонуювамлегкезапитання,—продовжувалавчителька.

— Назвітьприкметниксередньогороду,якиймаєнакінцітрибуквиє.

Зновузаблищалиочіушколярів,укласізапанувалатиша.Учителькавичікуючи,поглядаланавихованців.

— Непригадуєте?Агусакавибачили?

— Бачили.Алежвін"длинношеий"?

— Гусаквідноситьсядо"животных"?

— А-а-а,—веселозагуділиучні.—"Длинношеееживотное..."

1. Учомупсихолого-педагогічнийсенстакогопочаткууроку?

2. Змоделюйтепочатокурокузконкретноїтеми"своєї"дисципліни,скориставшисьподібнимприйомом.

Ситуація2

Інспекторрайвноразоміззаступникомдиректорашколивідвідавурокматематикиучителів3-Аі3-Бкласів.Наобохурокахбулаоднайтажтема:"Розв'язуваннязадачнаранішевивченутему".

Учителька3-АкласуМ.С.післяповідомленнятемиіметиурокувикликалапочерзіучнів додошки.Вонирозв'язувализадачі.М.С.піднімала з місцяокремихучнів,якіповторювалиправила.Іншіучніробилизаписиузошитахтихрозв'язків,щоїхвиконувалинадошціїхнітовариші.Підкінецьурокуна8хвилинбулапроведенасамостійнаробота(учні розв'язувалиприклади,якібулизаписанінадошці).

Учителька3-Бкласутакожповідомилаучнямтемуіметууроку.Алезразужзапропонувалавихованцямсамостійнорозв'язатизадачуіприклад,якізавчасноу2варіантахбулизаписанінапереноснійдошці.Цяроботазайняла10хвилин.Швиденькоперевірилирезультати.Вонибулидобрими.Лишетриучнідопустилинезначніпомилки.

— Тепер,діти,подивіться накартки-завдання,якія поклалапередкожним.Виконуйтесвоїіндивідуальнізавдання.Будьтеуважні.

Учніактивновключилисявроботу.С.А.підходиладоокремихучнів,тихенько,невідволікаючиувагиінших,допомагалаїмуроботі.Через12хвилинпочулисяголоси:"Яуже всевиконала!".(Цесильнішіучні).

— Молодці.Длятих,хтовпоравсяіззадачами,уменеєбільшцікавізавдання,—говорилаС.А.іпропонувалакарткизновимматеріалом.

Учніпрацювалипогрупахнадскладаннямзадач.

— Лишекожнатворчагрупамаєскластисвоюзадачу,—попередилаучителька.

Підкінецьуроку(3 хвилини)С.А.запропонуваладітямвеселугру"Порахуй".Хтоневстигавпідхопитиестафетутовариша—вибувавзгри.

Підчасобговоренняуроківдумкивоцінціуроківміжінспекторомізаступникомдиректорарозбіглися.

1. Висловітьсвоюдумкущододійучителівнацихуроках.

2. Учомувиявилисядидактичніпомилкиучителів?

3.У чому ви вбачаєте ефективність методів і прийомів,

що їхвикористалиучителінацихуроках?

 

ТЕМА 8 . Інноваційні технології в освіті.

Питання, які розглядаються на семінарі:

1.Застосування інноваційних технологій в освіті.

2. Види інноваційних технологій.

3. Проблемненавчання тайогогенезис.

4.Розвивальногонавчаннявісторіївітчизняноїтазарубіжноїпедагогіки.5. Сутність понять проблема,проблемнаситуація,пошуково-пізнавальнадіяльність.

Літературадотеми:

 

1. ВолковаН.П.Педагогіка:Посібник.–К.:ВЦ„Академія”,2002.–С.89-98.

2. МойсеюкН.Є.Педагогіка.Навчальнийпосібник.–К.,2003.–С.365–374.

3. Педагогіка.Навчальнийпосібник/В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.–С.134–138.

 

Пропоновані теми рефератів:

1. Інноваційні технологій в освіті.

2. Інноваційна діяльність вищого навчального закладу.

3. Особистісно-орієнтованенавчаннятайогоісторичнийрозвиток.

4. Метатаумовистворенняособистісно-орієнтованоїмоделі навчання.

5. Характернірисиособистісно-орієнтованогонавчання.

6. Новіконцепціїособистісно-орієнтованогонавчання.Сутьпсихолого-дидактичноїконцепційособистісно-орієнтованогонавчанняІ.Я.Якиманської та В.В.Сєрикова.

 

 

Завдання до самостійної роботи:

 

1. Користуючисьп'ятитомнимвиданнямтворівВ.О.Сухомлинського,випишітьдумкиавторапророльімісцеурокувосвітіівихованніучнів,вимогидоуроку(див.предметнийпокажчику5-мутомі"Урокшкільний").

2. Ознайомтесьзізмістомкниги"Педагогічнийпошук"івипишіть4—5яскравихприкладівпроявупрофесійноїмайстерностіучителів-новаторівворганізаціїнавчально-виховногопроцесунауроці.

3. Складітьпоширенийпланурокупевноготипузі"свого"предметаздотриманнямосновнихпедагогічнихвимогдоуроку.

4. Пригадайтефрагментиуроківучителівсвоєїшколи,вякихяскравопроглядалисябелементимайстерності.

5. ЗвернітьсядокнигиЯ.А.Коменського"Великадидактика"івіднайдітьрекомендаціїщодоорганізаціїнавчально-виховногопроцесунауроці;проаналізуйте,якізнихзаслуговуютьнаувагуівсучаснійшколі.

6. Виходячизпозиції"Колибдиректоромбувя",змоделюйтесистемуорганізаціїнавчанняушколімайбутньогоназасадахгуманізмуідемократизму.

7. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядуефективностіорганізаціїнавчально-виховноїроботинауроці.

Ситуація1

Учителькаросійськоїмовинапочаткуурокузвернуласядоучнівіззапитаннями:

— Якийвузолнеможнарозв'язати?

— Морський,—вигукнувхтосьіз учнів.

— Чомуж.Морськийвузол—целишеспосібзв'язуватиканати,робитизнихпетлі.Йогоможнарозв'язати.

Учні задумалися... Очі загорілися. Але відповіді не знаходили.

Довелосяставитинавідніпитання,абидітиназвализалізничнийвузол.

— Теперзапропонуювамлегкезапитання,—продовжувалавчителька.

— Назвітьприкметниксередньогороду,якиймаєнакінцітрибуквиє.

Зновузаблищалиочіушколярів,укласізапанувалатиша.Учителькавичікуючи,поглядаланавихованців.

— Непригадуєте?Агусакавибачили?

— Бачили.Алежвін"длинношеий"?

— Гусаквідноситьсядо"животных"?

— А-а-а,—веселозагуділиучні.—"Длинношеееживотное..."

1. Учомупсихолого-педагогічнийсенстакогопочаткууроку?

2. Змоделюйтепочатокурокузконкретноїтеми"своєї"дисципліни,скориставшисьподібнимприйомом.

Ситуація2

Інспекторрайвноразоміззаступникомдиректорашколивідвідавурокматематикиучителів3-Аі3-Бкласів.Наобохурокахбулаоднайтажтема:"Розв'язуваннязадачнаранішевивченутему".

Учителька3-АкласуМ.С.післяповідомленнятемиіметиурокувикликалапочерзіучнів додошки.Вонирозв'язувализадачі.М.С.піднімала

змісцяокремихучнів,якіповторювалиправила.Іншіучніробилизаписиузошитахтихрозв'язків,щоїхвиконувалинадошціїхнітовариші.Підкінецьурокуна8хвилинбулапроведенасамостійнаробота(учні розв'язувалиприклади,якібулизаписанінадошці).

Учителька3-Бкласутакожповідомилаучнямтемуіметууроку.Алезразужзапропонувалавихованцямсамостійнорозв'язатизадачуіприклад,якізавчасноу2варіантахбулизаписанінапереноснійдошці.Цяроботазайняла10хвилин.Швиденькоперевірилирезультати.Вонибулидобрими.Лишетриучнідопустилинезначніпомилки.

— Тепер,діти,подивіться накартки-завдання,якія поклалапередкожним.Виконуйтесвоїіндивідуальнізавдання.Будьтеуважні.

Учніактивновключилисявроботу.С.А.підходиладоокремихучнів,тихенько,невідволікаючиувагиінших,допомагалаїмуроботі.Через12хвилинпочулисяголоси:"Яуже всевиконала!".(Цесильнішіучні).

— Молодці.Длятих,хтовпоравсяіззадачами,уменеєбільшцікавізавдання,—говорилаС.А.іпропонувалакарткизновимматеріалом.

Учніпрацювалипогрупахнадскладаннямзадач.

— Лишекожнатворчагрупамаєскластисвоюзадачу,—попередилаучителька.

Підкінецьуроку(3 хвилини)С.А.запропонуваладітямвеселугру"Порахуй".Хтоневстигавпідхопитиестафетутовариша—вибувавзгри.

Підчасобговоренняуроківдумкивоцінціуроківміжінспекторомізаступникомдиректорарозбіглися.

1. Висловітьсвоюдумкущододійучителівнацихуроках.

2. Учомувиявилисядидактичніпомилкиучителів?

3.У чому ви вбачаєте ефективність методів і прийомів, що їхвикористалиучителінацихуроках?

 

Ситуація3

 

Урокгеографіїу6-мукласі.Темауроку:”ПрироднізониАвстралії”.

Уроквключавусебетакікомпоненти:

1. Учніпригадувалиособливостівітрів-пасатівівітрів-мусонів,наякихматерикахвиявляютьсебецівітри, якіїхознакитощо.

2. Організація дидактичноїгри:Вивисадилися наостровіЙорк.НеобхідноописатиособливостірослинногосвітуАвстралії,йогозміни.

3. Робота учнів з підручником. Бесіда учителя з учнями зарезультатамиопрацюванняматеріалу.

4. Самостійнароботаучнівнадпитаннями:

— Пригадайте, на який материках тропічні ліси змінюютьсяспванами,щопереходятьупустелі.

— У чому подібність у розміщенні природнихзон Австралії таАфрики?

— У чомуподібність і відмінністьрослинного світу Австралії йАфрики?Порівняйтетвариннийсвітобохматериків.

— Якийможназробитивисновокпроприроднізонита їхособливостівАфриці,Австралії,ПівденнійАмериці?

5. Оцінканавчальноїпрацікласногоколективувціломуйокремих


учнів.


 

6. Домашнєзавдання.

а) Визначтеструктуруцьогоуроку.

б) Покажіть доцільність запропонованоїструктури уроку підчас


вивченнязапланованоїтеми.

Ситуація5

Урокматематикиу7-мукласі.Темауроку:"Площатрикутника".Уроквключавтакіструктурнікомпоненти:

1.Учнямпропонуютьрозв'язатизадачу:найтиплощу прямокутноготрикутниказаданимидвохкатетів—4смі7см.Учніневзмозівпоратисяіззавданням."Мижцьогощеневчили!"—заявляютьшколярі.

2. Учнівисувають різніспособи розв'язання задачі,перевіряють їхдоцільність.

3. Підкерівництвом учителяучнідоводять гіпотезу, добудувавшипрямокутнийтрикутникдопрямокутника.

4. Формуютьправилонаосновідоведень.

5. Домашнє завдання: віднайти інші способи доказів теореми ізвизначенняплощітрикутника.

1. Визначте,доякоготипуможнавіднестицейурок?

2. Учомуполягаєособливостіцієїструктуриурокузпоглядутипівнавчальноїдіяльності?

Ситуація6

Урок англійської мови у 8-му класі. Тема уроку: "КонституціяУкраїни".Уроквключавтакіструктурнікомпоненти:

1.Організаціяучнівнапізнавальнудіяльність,проведенняфонетико-мовленнєвоїзарядки.

2.Бесідаучителязучнямизметоюузагальненнязнаньзатемою"КонституціяУкраїни".Засвоєннялексичногозапасушляхомконструюванняновихречень.

3. Творча робота учнів за індивідуальними завданнями звикористаннямдіалогу:розмовапроправагромадянУкраїни.

4. Аудіювання(прослуховуваннятексту,магнітофонні записи) текстузнаступнимпереказом.

5. Оцінканавчальноїдіяльностіучнів.

6. Домашнєзавдання.

1. Визначтеструктуруцьогоуроку.

2. Учомуполягаєефективністьвикористанихметодівнавчання?

3. Учомувивбачаєтевиховнезначенняуроку?

Ситуація7

 

Відкритийурокматематикиу8-мукласі.Темауроку:"Розкладквадратногомногочленанамножники".

Урокрозпочавсяізрозв'язанняматематичнихзадач.Упродовж7—8хвилинусішколяріактивнопрацювалинадвиконаннямзавдань.

Приступаючидовивченняновогонавчальногоматеріалу,учительспонукавучнівдоактуалізаціїопорнихзнань.Педагогвміловівучнівдоусвідомленняспособіврозкладуквадратногомногочленанамножники.

Післязасвоєннятеоретичногоматеріалуучні працювали надрозв'язаннямприкладів.Першийприкладякзразокучительрозв'язавнакласнійдошці.Даліучнісамостійнопрацювалинадрозв'язаннямприкладів.

Та все таки у другій половині уроку активність учнів помітнознизилась.Спонуканняучителянедопомогли.

Домашнєзавданняйінструктаждоньогошколярісприйняливзагаліпасивно.

Упроцесіобговоренняурокудеякіколеги,щобулиприсутнінауроці,віднайшлинедолік утому,щоучитель неприділивналежноїувагифізичномувихованнюучнів(високатемператураукласнійкімнаті,кисневеголодуваннятаін.).

Педагогнепогоджувавсязколегами:

—Можливо,шановніколеги,накажетестійкунаголовіробитипередучнямиабоскомандуватиїм,щобстрибали,нарукахпоходилипокласнійкімнаті?Урамкахзапланованоїтемиянемігпридуматиприкладів абозадачпродосягненняспортсменів.Тут головою требапрацювати!

—Невцьомусправа,заперечувалиопоненти.

1. Визначтетипуроку.

2. Візмітьучастьудискусіїстосовнорозв'язаннязавданьфізичноговиховання,висловітьсвоюдумку.

 

 

ПЕДАГОГІКАЯКНАУКА

Педагогічніпоняття:

Педагогіка,виховання,освіта,навчання,сурдопедагогіка,тифлопедагогіка,олігофренопедагогіка,логопедія,народнапедагогіка,етнопедагогіка,методинауково-педагогічнихдосліджень,функціїпедагогіки,педологія.

 

Практичні завдання

1. Звернітьсядотворчоїспадщинивідомихпедагогівминулого(Я.А.Коменського,Ж.-Ж.Руссо,А.Дистервега,Й.Г.Песталоцці,М.І.Пироговатаін.) ізанотуйтеїхніміркуванняпрозначенняпедагогічноїнаукиурозв'язаннівиховнихзавдань.

2. Користуючисьпредметнимипокажчикамидо видань творівА.С.МакаренкаіВ.О.Сухомлинського,випишіть4—5думокпроважливістьпедагогічноїтеоріївдіяльностіучите-ля-вихователя.

3. З.ВипишітьзістаттіК.Д.Ушинського"Прокористьпедагогічноїлітератури"судженняпророльпедагогічноїнаукивуспішностіпедагогічноїдіяльності.

4. ПознайомтесьзоднієюізпрацьМ.Г.Стельмаховичазпроблемнародноїпедагогікиівипишіть2—3приклади,щозасвідчуютьпедагогічнумудрістьукраїнськогонароду.

5. Випишітьіпоясність3—4прислів'я,присвяченіпроблемамвиховання.

6. б.Проаналізуйте2—3українськізвичаїабообрядизпоглядуїхньоїпедагогічноїдоцільності.

7. Проаналізуйте педагогічніситуаціїзпогляду утвердженнявнихпедагогічнихчинників.

Ситуація1

Відомийактор,режисеріпедагогК.С.Станісл

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти