ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

 

 

КАФЕДРА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

М.О.Сова

 

ПЕДАГОГІКА

Навчально-методичний комплекс

 

 

 

К И Ї В 2014


УДК...........

ББК .............

С....

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою Інституту

(протокол № __ від „ ” _______ 2014 р.)

 

 

Сова М.О.Педагогіка: Навчально-методичний комплекс. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 17 с.

 

Рецензент:

Сотніченко В.М. ,кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Відомості про автора:

Сова М.О.–завідувач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби, доктор педагогічних наук, професор.

© Сова, 2014

© Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014


ЗМІСТ

 

ВСТУП........................................................................................................................................

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН............................................................................................................

ПРОГРАМА КУРСУ.................................................................................................................

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...............................................

СИТУАТИВНІ (ПРАКТИЧНІ) ЗАВДАННЯ......................................................................

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.............................................................................................................

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ...........................................................................................

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................................

 


ВСТУП

Упродовж останніх років Україна намагається модернізувати вищу освіту в контексті євроінтеграції. Так, зокрема, приєднання у 2005 році нашої держави до країн-учасниць Болонського процесу передбачає не тільки суцільне визнання його принципів, але й прийняття зобов’язань щодо здійснення комплексу заходів нормативно-правового спрямування.

Фундаментальною метою дисципліни є -сформуватиукурсантів науковіпоняттяпропедагогіку,їїцілітазавдання,оволодітиосновнимипедагогічнимиположеннямитавміннямизастосовуватиїхвмайбутнійпрофесійній роботі.

Предметно-видовими цілями є отримання вичерпної інформації про особистісні та професійні вимоги, що ставляться до майбутніх психологів з метою підготовки конкурентоспроможного випускника, що буде витребуваним на ринку праці.

Загально-функціональними цілями є формування майбутніх психологів:

– поваги до педагогіки;

– навичок моделювати педагогічних ситуації за участю представників психологічної та юридичної професії, в яких би висвітлювалися функціональні особливості відповідно професійної спеціалізації;

– уміння обирати для себе єдине вірне, справедливе та обґрунтоване рішення, виходячи із аналізу певної педагогічної ситуації, спираючись на педагогічні закони та закономірності, доводити власними діями високе призначення представників гуманітарної професії.

Дисципліна «Педагогіка» вивчається з другого семестру другого курсу і відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. «Педагогіка» тісно пов’язується з окремими темами таких навчальних дисциплін, як педагогічна психологія, педагогічна майстерність.

Накопичення балів відбувається як за рахунок поточного контролю, так і за результатами поза аудиторної роботи (виконання практичних завдань, підготовка реферативних доповідей), а також підсумкового контролю. Форма контролю – залік.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п Назви тем Нормативний обсяг годин з них Технічні засоби/ дидактичні засоби Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами та дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)
Всього годин з викладачем з них Самостійна та індивідуальна робота з них
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  МОДУЛЬ 1. Загальніпитанняпедагогіки
1. ТЕМА 1. Предметтазавданняпедагогікивзагальнійсистемінаук -     Ноутбук, мультимедійний проектор   Педагогічна психологія Тема 1 лекція
2. ТЕМА 2.Основні закономірності і принципивиховання -       Ноутбук, мультимедійний проектор   Загальна психологія Тема 2 лекція
3. ТЕМА 3.Характеристикаосновнихнапрямківзмістувиховання       Ноутбук, мультимедійний проектор Педагогічна психологія   Тема 1 лекція
4. ТЕМА 4.Поняття колективу. Форми виховної роботив колективі..       Ноутбук, мультимедійний проектор     Соціальна психологія Тема 4 лекція  
  МОДУЛЬ 2. Дидактика як галузь педагогіки
5. ТЕМА 5. Зміст, закономірностітапринципинавчання       Ноутбук, мультимедійний проектор Педагогічна психологія   Тема 4 лекція
ТЕМА 6. Форми, методиізасобинавчання.             Педагогічна психологія   Тема 5 лекція
  ТЕМА 7. Контроль і оцінювання результатівнавчально-пізнавальноїдіяльності.             Математичні методи в психології   Тема 3 лекція
  ТЕМА 8. Інноваційні технології в освіті             Математичні методи в психології   Тема 4 лекція
6. Форма контролю – залік                      
7. Всього годин        
                           

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

„Педагогіка”

 

 

Змістовиймодуль Тема
№з/п Назва №з/п Назва
      Модуль1 1. Предметтазавданняпедагогікивзагальнійсистемінаук
2. Розвитокіформуванняособистості
3. Загальна характеристикаметодівнауково-педагогічногодослідження
4. СистемаосвітиУкраїни
    Модуль2 5. Сутьпроцесувиховання
6. Метатаідеалвиховання
7. Основні закономірності і принципивиховання
        Модуль3 8. Зміствиховання
9. Характеристикаосновнихнапрямківзмістувиховання
10. Загальніметодивиховання
11. Технологіявиховання
        Модуль4 12. Організаційніформивиховноїроботи
13. Учнівськийколектив
14. Роботакласногокерівникащодовихованняучнівськогоколективу
15. Діагностикавихованості
      Модуль5 16. Дидактика
17. Процес навчання, його структура,методологія
18. Закономірностііпринципинавчання
        Модуль6 19. Змістосвітивнаціональнійшколі
20. Методиізасобинавчання
21. Формиорганізаціїнавчання
22. Контроль і оцінювання результатівнавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів
      Модуль7. 23. Проблеминавчанняобдарованихучнів
24. Причини неуспішностіучніві шляхиїїподолання
25. Диференційованенавчання
26. Проблемненавчання
27. Особистісноорієнтованенавчання
    Модуль8 28. Науковіосновивнутрішньогоуправління
29. Функціїуправління
30. Методичнароботавшколі
31. Вивчення,узагальненняіпоширенняпередовогопедагогічногодосвіду.Втіленнядосягненьпедагогічноїнаукившкільнупрактику
32. Педагог:діяльністьіособистість

ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

Модуль1.

Загальніпитанняпедагогіки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти