ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 4. Поняття колективу. Форми виховної роботив колективі.

Питання, які розглядаються на семінарі:

1.Завдання,змісттапринципиорганізації позакласноїтапозашкільноївиховноїроботи.

2.Особливостіорганізаційнихформвиховноїроботи.

3.Груповіформивиховноїроботи.

4. Індивідуальніформивиховання(читанняхудожньоїлітератури,колекціонування,малюваннятаінші).

5. Виховнадіяльністьпозашкільнихустанов(палацівшколярів,літніхтаборіввідпочинку,дитячихспортивнихшкіл,станційюнихтехніківтанатуралістів,дитячихтеатрів,бібліотек,залізниць,пароплавств,музичнихшкілтаінших).

 

Літературадотеми:

 

1. ВолковаН.П.Педагогіка:Посібник.–К.:ВЦ„Академія”,2002.–С.89-98.

2. МойсеюкН.Є.Педагогіка.Навчальнийпосібник.–К.,2003.–С.365–374.

3. Педагогіка.Навчальнийпосібник/В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.–С.134–138.

 

Пропоновані теми рефератів:

1. Колективякформавиховання.

2. Проблемаформуванняколективувпсихолого-педагогічнихдослідженнях.

3. Розвитокучнівськогоколективу.

4. Стадіїрозвиткуколективу.

5. Методикарозвиткуколективуза А.С.Макаренком.

6. Учнівськесамоврядування.

7. Міжособистіснівзаєминивколективі.

8. Шляхигуртуванняколективу.

9. Педагогічнекерівництвоколективом.

10. Функції,завдання,напрямкитазмістпедагогічноїдіяльностікласногокерівника,плануваннявиховноїроботизучнівськимколективом.

11. Структуратарізновидишкільногоколективу.

12. Органиучнівськогосамоврядування.

 

 

Завдання до самостійної роботи:

 

Ситуація1

Напередоднідругогопівріччякласнийкерівник10-гокласупопросивсвоїхвихованцівдативідвертуйоб'єктивнувідповідьназапитанняанкети.

1. Яканавчальнадисциплінавикликаєуваснайбільшезацікавленняічому?

2. Яквивикористовуєтесвійвільнийчас?

3. Якимвидоммистецтвавизахоплюєтесь?Чомусаменадаєтеперевагуобраномувидумистецтва?

4. Якіхудожнітворивипрочитализаостанніпіврокуізякимтворомхотілибознайомитися?

5. Якіформипозакласноївиховноїроботивамподобаютьсяічому?

6. Якимвидомдіяльностіокрімнавчаннявихотілибзайматися?

7. Якимбивихотілибачитисвійклас?Щодляцього,наВашудумку,необхіднозробити.


 

Ситуація 2.

Класнийкерівник попросив вихованцівне вказувати ванкетісвоїхпрізвищ.

1.Зякоюметоюбулопроведеноанкетування?

2.Деіякможнавикористатиотриманірезультати?

3.Як ви ставитеся до проведення так званого "анонімного"анкетування?Можливо,доцільнішевказуватипрізвища?

МОДУЛЬ 2. Дидактика

ТЕМА 5. Зміст, закономірностітапринципинавчання .

Питання, які розглядаються на семінарі:

 

1. Поняттяпродидактикуяктеоріюнавчання,освіти,їїсуть.

2. Історіярозвиткудидактики.

3. Предметізавданнясучасноїдидактики,їїфункції.

4. Основнікатегоріїдидактики.

5. Результатинавчання.

 

 

Літературадотеми:

 

1. ВолковаН.П.Педагогіка:Посібник.–К.:ВЦ„Академія”,2002.–С.89-98.

2. МойсеюкН.Є.Педагогіка.Навчальнийпосібник.–К.,2003.–С.365–374.

3. Педагогіка.Навчальнийпосібник/В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.–С.134–138.

 

Пропоновані теми рефератів:

1.Основнікомпонентипроцесунавчання(цільовий,стимулююче-мотиваційний,змістовний,операційно-дійовий,контрольно-регулюючий,оціночно-результативний).

2. Основніфункціїнавчання(освітня,виховна,розвиваюча).

3. Методологія процесунавчання,психолого-педагогічніоснови навчально-пізнавальноїдіяльностіучнів.

4. Поняття“правила”,“закономірності”та“принципи”навчання,їхвзаємозв¢язок.

5. Характеристикапринципівнавчання(науковості,систематичностііпослідовності,доступності,зв¢язкунавчаннязжиттям,свідомостііактивностіучнів,наочності,міцностізнань,уміньінавичок,індивідуальногопідходудоучнів,емоційностінавчання,виховуючогонавчаннятаінших).

 

Завдання до самостійної роботи:

 

1. ОзнайомтесьізміркуваннямиЯ.А.Коменського,К.Д.Ушинського,В.О.Сухомлинськогощодозавданьдидактикиусистеміосвіти.

2. Назвітьосновнідидактичні ідеї, які були обґрунтовані Я.А.Коменським,К.Д.Ушинським.

3. ОзнайомтесьізДержавноюнаціональноюпрограмою"Освіта"івипишітьпровіднізавданняреформуваннядидактичнихзасад удосконаленняосвітивУкраїні.

4. Окреслітьосновнізавданняреформуваннязмістуосвітийорганізаціїпроцесунавчання,щовикладенівДержавнійнаціональнійпрограмі"Освіта".

5. Складітьтаблицю,відобразившиунійпрізвищавідомихвчених-дидактиківтановіідеї,якимивонизбагатилидидактику.

 

Завданнядлясамоконтролю:

1. Щоназиваєтьсядидактикою?Ізпропонованихвідповідейоберітьправильну,пояснившипомилковістьінших.

1) Дидактикавивчаєметодинавчаннязпевнихдисциплін.

2) Дидактика — це наука, що досліджує особливості діяльностівчителя.

3) Предметомдидактикиєметодинавчаннядітей.

4) Дидактика—цегалузьпедагогіки,якарозробляєзакономірності,принципи,формиіметодинавчаннятаосвіти.

 

2. Уякугрупувключеніосновнікатегоріїдидактики?

1) Освіта, знання, клас, підручник, комп'ютери, учитель, шкільніпрограми.

2) Навчання, освіта, методи, принципи, форми, засоби навчання,вміння,навички.

3) Принципи,засобинавчання,учні,урок,зошити,письмове приладдя,режимроботи,вміння,здібності.

 

3. Дидактичнасистема,щовиходитьзтого,щовикладачістудентскладаютьпроцеснавчання,аїхнідидактичнівзаєминивструктуріцьогопроцесувиступаютьпредметомдидактики:

1) Педоцентрична.

2) Традиційна.

3) Сучасна.

 

4. Сучасна дидактика стверджує, що процес навчання повиненрозвиватисязасхемою:

1) Ясність,асоціація,система,метод.

2) Підготовка,викладання,узгодженістьзранішезасвоєним,узагальнення,систематизація.

3) Відчуттятруднощів,формулюванняпроблеми,постановкагіпотези,логічнаперевіркагіпотези,діяльністьувідповідностізгіпотезою.

4) Підготовкадооволодіннязнаннями,розв´язанняпізнавальноїпроблеми,узагальненняісистематизація,застосуваннязнаньнапрактиці.

 

5. Щотакедидактичнийфактор?

1) Будь-якапричина,якамаєвпливнахідірезультативністьнавчальногопроцесу.

2) Вагомапричина,якаутворена,якмінімум,здвохдидактичнихзмінних(конкретнихпричин).

3) Цезмінна,якувиділенопідчасаналізудидактичногопроцесу.

4) Факторинавчання,якіутворюютьсяізсукупностізагальних,окремихігенеральнихпричин.

 

ТЕМА 6. Форми, методи ізасоби навчання.

Питання, які розглядаються на семінарі:

 

1. Поняття прометодита засобинавчання.

2. Класифікації методів навчання.

3. Класифікаціїформнавчання.

4. Класно-урочнасистеманавчання.

 

Літературадотеми:

 

1. ВолковаН.П.Педагогіка:Посібник.–К.:ВЦ„Академія”,2002.–С.89-98.

2. МойсеюкН.Є.Педагогіка.Навчальнийпосібник.–К.,2003.–С.365–374.

3. Педагогіка.Навчальнийпосібник/В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.–С.134–138.

 

Пропоновані теми рефератів:

 

1. Масові,групові,індивідуальніформинавчання.

2. Урокіпозаурочніформинавчаннятаїххарактеристика.

3. Відмінностіміжформаминавчаннявзагальноосвітнійшколітаувищомузакладіосвіти.

4.Класно-урочнасистеманавчання.

5. Урокякформаорганізаціїнавчання,вимогдосучасногоуроку(дидактичні,виховні,психологічні,гігієнічні,етичні,організаційні),типиурокутаїххарактеристики.

 

Завдання до самостійної роботи:

 

Ситуація1

Викладматеріалувеликимиблоками(тема,розділ)даєможливістькращейогоосмислити,усвідомитийогологічнівзаємозв'язкитам,деранішебулилишеокремітеореми,правила,параграфи.Учневінадаєтьсяможливістьпобачитивсюдорогу,анечастинуїї, дізнатися,щочекаєпопереду.

Осьякідероботанадновимматеріаломзановоюметодикою.Першийетап—розгорнутеобразно-емоційнепоясненнявчителемвідібранихдляурокупараграфів.Другийетап—стислийвикладнавчальногоматеріалузаопорнимплакатом(збільшенакопіяаркушазопорнимисигналами),озвучування,розшифровказакодованихзадопомогоюрізноманітнихсимволічномовнихпонятьілогічнихвзаємозв'язківміжними.Третійетап—вивченняопорних сигналів,якіодержуєкоженученьі включаєїхусвоїаль-боми.Четвертий—роботазпідручникоміаркушемопорнихсигналівудомашніхумовах.П'ятий—письмовевідтворенняопорнихсигналівнанаступномууроці.Шостий—відповідізаопорнимисигналами(письмовійусні:тихі,магнітофонні,зааркушамивзаємоконтролюіт.д.).Сьомий—постійнеповторенняйпоглибленняранішевивченогоматеріалу(організаціявзаємодопомоги—"педагогічнийдесант"—нетількиміжоднокласниками,айміжстаршимиімолодшимидітьми).Такимчином,існуєсіметапівроботинадтеоретичнимматеріалом.Глибокерозуміннятеоретичних питаньвикликаєбажаннявипробуватисвоїсиливдії,ачас,заощадженийзавдякисконцентрованомувивченнютеорії,даєзмогузбільшитикількістьроз-в'язуванихзадач,розглянути(детально,всебічно)їхтипи,можливішляхирозв'язання.

Признаннітеоріїпісляпершихуспішнихдослідівз'являєтьсясмакдосамостійноїроботи.Цікаворобитите,щовмієш.Відміннезнаннятеорії—криладлямаксимальноїреалізаціїздібностейкращихучнів,перевіркасилурізноманітнихнестандартнихтворчихзавданнях.Длятихже,хтомислитьнетакжваво,новаметодикавивченняйзакріпленняматеріалу—основауспішногопросуваннявперед(ШаталовВ.Ф.Навчативсіх,навчатикожного

//Педагогічнийпошук/Упор.І.М.Баженова. —К.:Рад.шк.,1989.—С.129).

1. Учомуполягаєсутність"навчаннявеликимиблоками"порівняноз"навчанняммалимипорціями"?

2. Вякихкласахдоцільноорганізовуватинавчання"великимиблоками"?

Ситуація2

Ужечерезтижденьпісляпочаткузанятьу"Школірадості"ясказавмалюкам:"Принесітьзавтраальбомийолівці,будемомалювати",Наступногоднямирозташувалисянагалявинішкільноїсадиби.Язапропонувавдітям:"Подивітьсянавколо.Щовибачитегарного,щовамнайбільшеподобається,теймалюйте".

Переднамибувшкільнийсадідосліднаділянка,освітленіосіннімсонцем. Дітизащебетали: одномуподобалисячервоні й жовті гарбузи,

другому—схиленідоземліголівкисоняшника,третьому—голубник,четвертому—винограднігрона.Шурамилуваласялегкимипухнастимихма-рами,щопливутьунебі.Серьожіподобалисягусинадзеркальнійповерхніставу.Даньковізахотілосянамалюватирибок—віннатхненнорозповідавпроте,якодногоразу здядькомходивнариболовлю:нічогонеспіймали,тазатепобачили,як"грають"рибки.

—Аяхочумалюватисонечко,—сказалаТіна.

Насталатиша.Дітималювалиіззахопленням.Ябагаточитавпрометодикууроківмалювання,атеперпередімноюбулиживідіти.Ябачив,щодитячиймалюнок,процесмалювання—цечасткадуховногожиттядитини.Дітинепростопереносятьнапапірщосьзнавколишньогосвіту,аживутьуцьомусвіті,входятьуньогояктворцікраси,дістаютьнасолодувіднеї(Сухомлинський В.О. Серцевіддаюдітям//Вибранітвори в5т.— Т. 3.—К.:Рад.шк.,1977.—С.53—54.).

1. Учомувивбачаєтеефективністьорганізаціїпізнавальноїдіяльностіучнівутакийспосіб?

2. Розвиткуякихякостейсприяєтакадіяльністьшколярів?

Ситуація3

Урокфізикив6-му класі. Тема:"Умовиплавання тіл". Розпочався урокзлегенди:"УдревньомуімператорськомуКитаїжив-буввеликийвоєначальникіпоетЦаоЦао.Наближеніподарувалийомуслонаназнаквдячностізайоговійськовізаслуги.Прийняввінцейдарунокізадумався:"Яквизначитивагутакоївеликоїтварини?".(Утойчасщенебулотакихвеликихваг,якієзараз).

Зібравмудрецівідавзавдання,щобвранцівідповідьбулаготова.Мудреці,вирішивши,щотаказадачадлянихнадтопроста,незадумуючись,запропонували:розділитислонанадрібнікускиікоженкусокзважитьокремо.ЦаоЦао,розчарованийнерозумноювідповіддюмудреців,вирішивїхпрогнати.

У цей чає докімнати зайшовдванадцятирічнийхлопчинаЧао Чунслугапана,несучинатаціфрукти.Він чувчастинурозмовиіпопросивдозволувідповістизамудреців.Панімудреціізздивуваннямпочулипросту,алеправильнувідповідь".

Післякороткоїпаузиучительзвертаєтьсядокласуіззапитанням:"Якоюбулавідповідьхлопця?"Почалосямайженеймовірне,коженпропонувавсвійваріант,відстоюючийого.Пішлонацісуперечкихвилиндвадцять.Чинедаремновитраченочас?Безперечноні,томущовтворчомупошукубулонайденоправильнувідповідь.

1. Якийсенсзастосованогоучителемприйомузпоглядулогікинавчання?

2. Розвиткуякихякостейучнівсприяютьтакіприйоми?


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти