ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СИТУАТИВНІ (ПРАКТИЧНІ) ЗАВДАННЯ

 

ПЕДАГОГІКАЯКНАУКА

Педагогічніпоняття:

Педагогіка,виховання,освіта,навчання,сурдопедагогіка,тифлопедагогіка,олігофренопедагогіка,логопедія,народнапедагогіка,етнопедагогіка,методинауково-педагогічнихдосліджень,функціїпедагогіки,педологія.

 

Практичні завдання

1. Звернітьсядотворчоїспадщинивідомихпедагогівминулого(Я.А.Коменського,Ж.-Ж.Руссо,А.Дистервега,Й.Г.Песталоцці,М.І.Пироговатаін.) ізанотуйтеїхніміркуванняпрозначенняпедагогічноїнаукиурозв'язаннівиховнихзавдань.

2. Користуючисьпредметнимипокажчикамидо видань творівА.С.МакаренкаіВ.О.Сухомлинського,випишіть4—5думокпроважливістьпедагогічноїтеоріївдіяльностіучите-ля-вихователя.

3. З.ВипишітьзістаттіК.Д.Ушинського"Прокористьпедагогічноїлітератури"судженняпророльпедагогічноїнаукивуспішностіпедагогічноїдіяльності.

4. ПознайомтесьзоднієюізпрацьМ.Г.Стельмаховичазпроблемнародноїпедагогікиівипишіть2—3приклади,щозасвідчуютьпедагогічнумудрістьукраїнськогонароду.

5. Випишітьіпоясність3—4прислів'я,присвяченіпроблемамвиховання.

6. б.Проаналізуйте2—3українськізвичаїабообрядизпоглядуїхньоїпедагогічноїдоцільності.

7. Проаналізуйте педагогічніситуаціїзпогляду утвердженнявнихпедагогічнихчинників.

Ситуація1

Відомийактор,режисеріпедагогК.С.Станіславськийписав:"І вгалузіритму,пластики,законівмовлення,яківгалузіпостановкиголосу,дихання,єбагатодляусіходнаковогоітомудляусіхрівнообов'язкове.Тесаместосуєтьсяігалузіпсихічного,творчогожиття....Цізагальнолюдськізаконитворчості,якіпідпадаютьпіднашусвідомість,ненадточисленні;але,тимнеменше,доступнісвідомостізакониприродимаютьбутививченікожнимактором,оскількилишечерезнихможнапускативхідпонадсвідомийтворчийапарат,сутністьякого,напевне,назавждизалишитьсядлянасчудодійною".(СтаниславскийК.С.Мояжизньвискусстве.—М.:Искусство,1948.—550—551).

1. ЯкевідношеннядопедагогічноїтеоріїтапрактикимаєцейвислівК.С.Станіславського?

2. Якимчином,наВашпогляд,наведенінастановиК.С.Станіславськогоможнаіпотрібнореалізуватиусистеміпідготовкивикладачів?

Ситуація2

К.Д.Ушинськийрозроблявосновипедагогікиякнауки,алеразомізтимстверджував,щопедагогічнанаукаємистецтвом."Вихователь,—писаввін,—єхудожник;школа—майстерня.Внійзгрубогошматкамармурувиникаєподобабожества".

П.П.Блонськийговорив:"Лишеідея,анетехнікаінеталант,можебутиповідомленаоднієюособоюіншій,ітомулишеувиглядівідомихідей,тобтоувиглядітеоретичноїнауки,можеіснуватипедагогіка".

ПроаналізуйтедумкиКД.УшинськогоіП.П.Блонського:

1)наякійпідставіК.Д.Ушинськийприрівнювавпедагогікудомистецтва;

2)чиневступаєвсуперечкудумкаК.Д.УшинськогозміркуваннямиП.П.Блонського;

3)тавсетаки,чимєпедагогіка:наукою чимистецтвом?

Ситуація3

А.С.Макаренкоізупевненістюписав:"Взагаліпедагогікаєнайбільшдіалектичноюрухливою,складною ірізнобічноюнаукою.Осьцетвердженняієосновнимсимволоммоєїпедагогічноївіри".

ПроаналізуйтецюдумкуА.С.Макаренка:

4) чомупедагогікаєнайбільшдіалектичноюнаукою;

5) чимвизначаєтьсяскладністьпедагогіки;

6) учомупроявляєтьсярухливістьпедагогічноїдумки?

 

РОЗВИТОКІФОРМУВАННЯОСОБИСТОСТІ

Педагогічніпоняття

Розвиток,видирозвитку,формування,індивід,особистість,індивідуальність,спадковість,задатки,,успадкуваннябіологічне,успадкуваннясоціальне,акселерація,ретрадація,клонування,рушійнасиларозвитку.

Практичні завдання

1. Користуючисьнавчальнимипосібникамизвіковоїфізіологіїтадитячоїіпедагогічноїпсихології,випишітьособливостіанатомофізіологічногоіпсихічногорозвиткудітеймолодшого,середньогоістаршоговіку(влівуколонку)тапедагогічнівимогидоврахуваннякожноїособливостінавчально-виховногопроцесууправуколонку).

2. 2.Наведіть2—3прикладивпливусоціальногосередовищанарозвитокособистостідитини,

3. 3.Проаналізуйтепроцесивласногорозвиткуіназвітьпроявисоціальногоуспадкування.

4. Ознайомтесязнауковоюлітературою,вякійрозкриваєтьсядосягненнясучасноїгенетикивгалузіклонування.Висловітьсвоюдумкустосовноцьогоявища.

5. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядунауковихпідходіввивченнярозвиткуособистості.

Ситуація1

 

 

Уп'єсіанглійськогодраматургаВільямаГібсона"Творецьчуда"розповідаєтьсяпросліпоглухонімуЕленКеллер.Ідеяп'єси:відправляючидомаленькоїЕленКеллервчительку,директорзнаменитоїПеркінськоїшколидляіглухихдітейМайклАнагносдаєїйнастанови,порівнюючисліпоглухонімудитинуізсейфом,доякоготребалишепідібратиключ.ЗавданнямолодоївчителькиАнниСуллови,такимчином,зовсімневтому,щобнаповнитисейфскарбомлюдськоїпсихіки—дівчинцінеобхіднолишеДатизмогувийтизвідти.

1.Учому,навашпогляд,помилковістьтакого підходудиректорашколи?

2.Якіфакторивпливаютьнаформуванняпсихікилюдини?Якізнихєвирішальними?

3.Напозиціїякоїконцепціїстоїтьдиректоршколи?

Ситуація2

ПедагогЩетінінМ.П.роздумуєнадсвоїмжиттям:"Хтовюностізбираєтьсястатисірістю?Ніхто.Хтознаснемрієпрожититак,щоб,розвинувшидомаксимальнихрівнівздібностівобранійсправі,здійснитищедотебенездійснене,відкритиневідкрите?Іосьякидаюсьупрацю,наполегливоганяюгами,граюетюдипо8—10,інколипо12годиннадобу.Працювати,працюватиіпрацювати,терпінняіпрацявсеподолають—твердивясобіщоранку,просинаючисьчастооЗ—4годині,абинасвіжуголову,щобніхтонезаважав,щоббулонаслишедвоє:яімузика.Головне,явірив:усеможу!

Укласісольфеджіомолодаучителькавинеславердикт:—Уваснадзвичайнослабкийслух(ячастенькописавмузичнідиктантинадвійки).Важковамбуде.

Слабкий?Аякйогозробитисильним?Праця?Цеяможу.Ізновубезнадійнізаняттябілярояля.Накінецьдругогокурсууменевиявлять...абсолютнийслух.Неможебути,умене—абсолютний?!Ні, всеправильно,япочавчутибезнастроюванняточнувисотубудь-якогозвука.Усерціщеодинрадіснийфакт:яіцеможу!Праця,праця,праця...".(ЩетининМ.П.Школабудущегорождаетсясегодня//Новиймир.1981. —№3.—С. 200—201).

1. Проаналізуйтепропоновануситуаціюзпозиціїгенетичноїконцепціїрозвиткулюдини.

2. Якийчинникставвирішальнимурозвиткупевнихякостейавтора?

Ситуація3

Ужовтні1920р.біляіндійськогоселаГодамуріувовчійконуріразомізвовченятамизнайшлидвохдівчаток:восьмиітрьохроків.Дововківвонипотрапилиугрудномувіці.Дівчатокзабралидодитячогопритулкуівзялисязаїхвиховання.Старшійдалиім'яКамала,молодшій—Амала.Амаланевдовзіпомерлавідхворобинирок.Камалапрожиладо1929р.

Камаланелюбиласонячногосвітла,знастаннямтемнотивонаставалажвавоюійшлавсад.Їлалишем'ясо,розриваючийогозубами,водухлебтала.


 

Камаланевизнаваланіякогоодягу,зривалайогоізсвоготіла.Пересуваласяначотирьохкінцівках.

ДужеважкобулонавчитиКамалуговорити.Черезшістьроківвоназнала лише40слів.У подальшомуїї лексикон розширився до100слів. Черезсімроківвонанавчиласяходитинадвохногах,алеколиїйзагрожуваланебезпека,тікаланачетвереньках.РозумовийрозвитокКамалиу17роківвідповідаврозвиткучотирирічноїдитини.

1. ЧомурозвитокКамализарокиїїперебуванняувовчомусередовищінепішов"людським"шляхом?

2. Чомурозвитокдівчинкизаостанні9роківвідбувавсятакповільно?

3. Проаналізуйтецеявищезпозиційгенетичноїконцепціїрозвиткулюдини?

 

Ситуація4

УкраїнськийфілософГ.С.Сковорода,звертаючисьдобатьків,якізбиралисяматидитину,писав:

"Сейвпервуюйвторуюлуну,сиречьвквадру,Сей,изшедизпировйбеседсвященных.

Зревмертвецаилистрашенпозор,несей.Заченшейсверхнесей.Невмирупьяннесей.ЗаченшейданоситвмысляхйвпозорахсвятыхИвбеседахсвятыхчуждастрастныхбурей,

Втихомбезстрастии..."(СковородаГ.С.Собр.соч.—Т.1.—СПб.,1912.—С.477).

1.ПроаналізуйтеміркуванняГ.С.Сковородизпозиційзакономірностейіособливостейрозвиткулюдини.

2.Учомувивбачаєтевданомуразівзаємозв'язокбіологічногоісоціальногочинниківурозвиткудитини?

СИСТЕМАОСВІТИВУКРАЇНІ

Педагогічніпоняття

Системаосвіти,принципиосвіти,дошкільнаосвітаівиховання,загальнасередняосвіта,професійно-технічнаосвіта,вищаосвіта,позашкільнаосвітаівиховання.

Практичні завдання

1. ОпрацюйтеЗаконУкраїни"Проосвіту"івипишіть принципиосвіти,завданнянавчально-виховнихзакладів;проаналізуйте,якоюміроюіякимишляхамиреалізуютьсяунашійдержавівимогипринципівосвіти.

2. ОзнайомтесьзосновнимиположеннямиДержавноїнаціональноїпрограми"Освіта",випишітьосновнізавданнящодо шляхівреформуванняосвітивУкраїні,атакожшляхиреформуванняокремихланоксистемиосвіти;проаналізуйтепринципиреалізаціїпрограми"Освіта".


 

3. Користуючисьдовідниками,статистичнимиданими,розповідямибатьківістаршихчленівродини,підготуйтеісторичнурозвідку"особливостірозвиткуосвітивмоємуселі(місті)уХХст.".

4. Ознайомтесь ізЗаконом України "Прозагальнусереднюосвіту”випишітьзавданнясередньоїосвітимолоді.

5. Із Закону України "Про освіту" випишіть основні завданнязагальноосвітніхтапозашкільнихосвітньо-виховнихзаходів.

6. Проаналізуйте педагогічні ситуації з погляду особливостейстановленняірозвиткусистемиосвітивУкраїні.

Ситуація1

Ізрозмовибатьків:

— Мійсинвчитьсявсереднійшколі зматематичнимухилом.Вінщезмолодшихкласівполюбивматематикуітеперужев9-мукласіпростотакипоринувусвітматематики.

— Атамєйіншідисципліни?

— Так,вивчаютьмову,літературу,історіютаін.Алетенедлянього.

Вінвчитьцідисциплінилишедляоцінки.

— Моядоньканавчаєтьсявшколібезусякихтамухилівіуспішновивчаєусідисципліни.Аджеценадійнабазадлярозвитку.

— Явсеждумаю,щоневартовитрачатичасуйсилнате,щонезнадобитьсяужитті...

1.Включітьсяусуперечкуівисловітьсвоюдумку.

2.Яквидивитесянастворенняшкілзпевноюспеціалізацією?

Ситуація2

НанауковійконференціїпедагогічнихпрацівниківрозгорнуласядискусіяпронапрямкирозвиткусистемиосвітивУкраїнінанайближчуперспективу.Думкирозділилися.Однівідстоювалидумку,щомимаємохорошінадбанняусистемізагальноїсередньоїосвітимолоді.Іпотрібно,щобусідітинезалежновідїхніхпотенційнихінтелектуальнихможливостейнавчалисявзагальноосвітніхшколахєдиноготипу.

— Зморальногоісоціальногопоглядувкрайнебезпечноподілятидітейнапевнікатегорії,охоплюючитихітихрізнимивидамишкіл,—наполягаводинзучасниківдискусії.

Йомуопонувавколега:

— Нашомусуспільствупотрібнаінтелектуальнаеліта.Виховатиїїнапотоцістандартнихшкілнеможливо.Томунеобхідностворюватиспеціальнішколи(гімназії,ліцеї),кудивідбиратиобдарованихдітей,створюватидлянихоптимальніумовидляїхнавчанняівиховання.

1. Яквиставитеся достворення спеціальних навчально-виховнихзакладівдляобдарованихдітей?

2.Чинеприведецедосоціальногорозшаруваннягромадяндержави?

СитуаціяЗ


 

УсистемізагальноїсередньоїосвітиУкраїниз'явилисярізнізаклади—школи,гімназії,ліцеї,коледжі.Єспробивідкриватинавітьприватнішколизоплатоюзанавчання.

1. Яквиставитесядотакогорізноманіттязагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладів?

2. Чисправдінеобхідномативкраїніприватнішколиіззапровадженнямоплатизанавчання?

Ситуація4

Невщухаютьдискусіїнавколовідновлення вУкраїнінаціональнихзагальноосвітніхіпрофесійнихшкілі,зокрема,навчанняувсіхзакладахосвітиукраїнськоюмовою.Частинагромадянпідтримуєцюідею,відстоюєтенденціюприскоритипроцесукраїнізаціїсуспільства.Іншісхильнібачитиуцьомупроцесіелементинасилля,порушенняправгромадян.

Висловітьсвоюдумкущодоцьогосоціальногоявища.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти