ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАМЕТОДІВНАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Педагогічніпоняття

Метод,методика,науково-педагогічнідослідження,соціологічніметодидослідження,тестування,проективніметоди,математичніметоди,експеримент,спостереження.

Практичні завдання

1. Пояснітьучому,навашудумку,полягаєвідмінністьспецифікиметодівдослідженьупедагогіціпорівнянозприродознавчиминауками.

2. Проаналізуйтечимвідрізняєтьсяспостереженняуповсякденномужиттівідспостереженняякнауковогометодудослідження.

3. Якіпроцедурипоєднуєвсобіметод“вивченняпродуктівдіяльності”;охарактеризуйтеспецифікукожноїзних.

4. Охарактеризуйтеособливостізастосуванняекспериментувпедагогіцітапсихології.

5. Розкрийтепсихологічнийзміст,констатуючітаформуючіпроцедурипсихолого-педагогічногоексперименту.

6. Охарактеризуйтегрупуматематичнихметодівтаїхфункціональнезастосуванняупсихологіїтапедагогіці.

7. Охарактеризуйтегрупусоціологічнихметодівтаїхфункціональнезастосуванняунауці.

8. Охарактеризуйтедіагностичніметодитаїхефективністьупедагогічнихдослідженнях.

9. Проаналізуйтеситуаціїпедагогічноїпрактики,девикладач:


 

– прогнозуєнаслідокситуації;

– виявляє“тактовність”соціальноїдії;

– виявляєздатністьзмістовногоморальноговпливунастудентаабогрупу.

 

Ситуація1

ВикладачаО.В.призначиликласнимкерівником5-гокласу.Необхіднознайомитисьзвихованцями.Вирішилапітизнимиувихіднийденьдолісуза

6кілометрів.Узялирюкзаки,казанки,намет,їжу,аптечкутаіншіречі,необхіднідляодноденногопоходу.

Стомлені,алевеселіізадоволеніповернулисяшколярідодому.БагатоцікавогодізналасяО.В.просвоїхвихованців.

Якіметодинауково-педагогічнихдослідженьмалавикористати длязнайомствазучнямивчителька?

 

Ситуація2

МолодувикладачкуН.В.призначиликласнимкерівником7-гокласу.Допочаткунавчальногорокузалишилосядватижні.Н.В.вирішилапознайомитисязісвоїмимайбутнімивихованцями,абипершоговереснязустрітисязнимиякіздобрезнайомими.Попросилажурнал6-гокласу,особовісправи.Ознайомиласяздемографічнимивідомостями,особовимисправами.Особливоуважновчитуваласяв характеристикикожногоучня,якібули вособовихсправах.Багатощозанотувалаусвійпедагогічнийщо-денник.Поцікавиласьпоточнимиіпідсумковимиоцінкамиуспішності,шестикласників.Іхочащенезустрічаласяздітьми,алевїїпедагогічнійуявівимальовувалисяобразимайжекожногозних.

Осьіпершевересня.Першийтижденьспільноїроботиіспілкуваннязвихованцями.Дивно,щоособистезнайомстводещорозчарувалоН.В.

3. Якіметодипедагогічнихдослідженьвикористалапедагогнапершомуетапі?2.Чимпояснити,щобезпосереднєспілкуванняН.В.ізсемикласникамидещорозчарувалоїї?

Ситуація3

Напередоднідругогопівріччякласнийкерівник10-гокласупопросивсвоїхвихованцівдативідвертуйоб'єктивнувідповідьназапитанняанкети.

1. Яканавчальнадисциплінавикликаєуваснайбільшезацікавленняічому?

2. Яквивикористовуєтесвійвільнийчас?

3. Якимвидоммистецтвавизахоплюєтесь?Чомусаменадаєтеперевагуобраномувидумистецтва?

4. Якіхудожнітворивипрочитализаостанніпіврокуізякимтворомхотілибознайомитися?

5. Якіформипозакласноївиховноїроботивамподобаютьсяічому?

6. Якимвидомдіяльностіокрімнавчаннявихотілибзайматися?

7. Якимбивихотілибачитисвійклас?Щодляцього,наВашудумку,необхіднозробити?


 

Класнийкерівник попросив вихованцівне вказувати ванкетісвоїхпрізвищ.

1.Зякоюметоюбулопроведеноанкетування?

2.Деіякможнавикористатиотриманірезультати?

3.Як ви ставитеся до проведення так званого "анонімного"анкетування?Можливо,доцільнішевказуватипрізвища?

 

ТЕОРІЯНАВЧАННЯ(ДИДАКТИКА)

Розвитоківихованняніоднійлюдиніне можутьбутипереданіабоповідомлені.Кожен,хтобажаєдонихзалучитися,маєдосягтицьоговласноюдіяльністю,власнимисилами,власнимнапруженням.

А.Дістервег

 

Розумове(інтелектуальне)виховання—одназнайважливішихланоксистемивиховання.Вонопередбачаєнабуваннязнаньіформуваннянауковогосвітогляду,розвитокпізнавальних і творчих здібностей,виробленнякультурирозумовоїпраці.

Розумовевихованнявідбуваєтьсяупроцесінабуваннянауковихзнань,аленезводитьсядонагромадженняповногоїхобсягу.Процеснабуваннязнаньіякіснеїхпоглибленнябудутьфакторомрозумовоговихованнялишетоді,колизнаннястаютьособистимипереконаннями,духовним багатствомлюдини.


 

Сухомлинський В.О.


 

 

ДИДАКТИКА,ЇЇКАТЕГОРІЇ

Педагогічніпоняття

Дидактика,категоріїдидактики,методологічніосновидидактики.

Практичні завдання

1. ОзнайомтесьізміркуваннямиЯ.А.Коменського,К.Д.Ушинського,В.О.Сухомлинськогощодозавданьдидактикиусистеміосвіти.

2. Назвітьосновнідидактичні ідеї, які були обґрунтовані Я.А.Коменським,К.Д.Ушинським.

3. ОзнайомтесьізДержавноюнаціональноюпрограмою"Освіта"івипишітьпровіднізавданняреформуваннядидактичнихзасад удосконаленняосвітивУкраїні.

4. Окреслітьосновнізавданняреформуваннязмістуосвітийорганізаціїпроцесунавчання,щовикладенівДержавнійнаціональнійпрограмі"Освіта".

5. Складітьтаблицю,відобразившиунійпрізвищавідомихвчених-дидактиківтановіідеї,якимивонизбагатилидидактику.


 

Тестові завдання

1. Щоназиваєтьсядидактикою?Ізпропонованихвідповідейоберітьправильну,пояснившипомилковістьінших.

1) Дидактикавивчаєметодинавчаннязпевнихдисциплін.

2) Дидактика — це наука, що досліджує особливості діяльностівчителя.

3) Предметомдидактикиєметодинавчаннядітей.

4) Дидактика—цегалузьпедагогіки,якарозробляєзакономірності,принципи,формиіметодинавчаннятаосвіти.

 

2. Уякугрупувключеніосновнікатегоріїдидактики?

1) Освіта, знання, клас, підручник, комп'ютери, учитель, шкільніпрограми.

2) Навчання, освіта, методи, принципи, форми, засоби навчання,вміння,навички.

3) Принципи,засобинавчання,учні,урок,зошити,письмове приладдя,режимроботи,вміння,здібності.

 

3. Дидактичнасистема,щовиходитьзтого,щовикладачістудентскладаютьпроцеснавчання,аїхнідидактичнівзаєминивструктуріцьогопроцесувиступаютьпредметомдидактики:

1) Педоцентрична.

2) Традиційна.

3) Сучасна.

 

4. Сучасна дидактика стверджує, що процес навчання повиненрозвиватисязасхемою:

1) Ясність,асоціація,система,метод.

2) Підготовка,викладання,узгодженістьзранішезасвоєним,узагальнення,систематизація.

3) Відчуттятруднощів,формулюванняпроблеми,постановкагіпотези,логічнаперевіркагіпотези,діяльністьувідповідностізгіпотезою.

4) Підготовкадооволодіннязнаннями,розв´язанняпізнавальноїпроблеми,узагальненняісистематизація,застосуваннязнаньнапрактиці.

5. Щотакедидактичнийфактор?

1) Будь-якапричина,якамаєвпливнахідірезультативністьнавчальногопроцесу.

2) Вагомапричина,якаутворена,якмінімум,здвохдидактичнихзмінних(конкретнихпричин).

3) Цезмінна,якувиділенопідчасаналізудидактичногопроцесу.

4) Факторинавчання,якіутворюютьсяізсукупностізагальних,окремихігенеральнихпричин.


 

5) Цеспецифічнапричинанавчальногопроцесу.

 

ПРОЦЕСНАВЧАННЯ

Педагогічніпоняття

Методологічнаосновапроцесунавчання,функціїнавчання,рушійнасиланавчальногопроцесу,логіканавчальногопроцесу,мотивинавчання,структурапроцесуучіння,типнавчання,догматичнийтипнавчання,пояснювально-ілюстративнийтипнавчання,проблемненавчання,засобинавчання,модульненавчання,закономірностінавчання,оптимізаціяпроцесунавчання,інтенсифікаціянавчальногопроцесу.

Практичні завдання

1. ОзнайомтесьзізмістомДержавноїнаціональноїпрограми"Освіта"івипишітьзавданняудосконаленнянавчальногопроцесу.

2. Зіставтеструктурипроцесупізнання,учіння,логікинавчальногопроцесуіпроаналізуйтевзаємозв'язокміжним.

3. Наосновісвогофахустворітьдвіситуаціїдлядіїрушійноїсилиіпояснітьпсихолого-педагогічниймеханізмїївпливунаефективністьнавчальногопроцесу.

4. Проаналізуйте1—2заняттязпоглядуреалізаціїнаньомувимоглогікинавчальногопроцесутаструктурнихкомпонентівпроцесуучіння.

5. Проаналізувавшививченняназаняттіпевноїтемипідручника(зурахуванням"своєї"спеціальності),визначтеможливостіреалізаціїосновнихфункційнавчання.

6. Випишітьзнауково-методичноїлітератури2—3проблемніситуаціїзі"своєї"дисципліни,проаналізуйтеїхзпоглядуефективностіунавчальномупроцесі.

7. Доберітьприкладизвласногожиттястосовнороліівпливумотивівнавчаннянавашувласнупізнавальнудіяльність.

8. Випишітьважливіміркуваннязпедагогічнихпраць Я.А.Коменського,К.Д.Ушинського,В.О.Сухомлинського,якістосуютьсясутностінавчання.

9. ПроаналізуйтедумкуЯ.А.Коменського"Альфоюіомегоюнашоїдидактикихайбудепошуківідкриттяспособу,заякимучителіменшебучили,аучнібільшебучились"зпоглядуїїактуальності.

10. Сформулюйтедлясебеякмайбутньоговикладача10—12правилорганізаціїнавчальногопроцесунанауковійоснові.

11. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядусутностіпроцесунавчання.

 

Ситуація1

Науроціприродознавствавивчалиовочі.Учителькапринеслаукласіпоклаланастолікартоплю,буряк,моркву,редьку,перець,баклажан,цибулю, часник, помідор, брюкву. Учні іззахопленням розглядами


 

різноманітністьовочів,якібулизібраніразом.Вонинезналиназвуокремиховочів.Учительказапропонуваладітямзаписатиузошитахназвукожногоовоча.Короткоознайомилисьдеіяквирощуютькожнийовоч,длячогойоговикористовують,щоможнаприготуватизокремиховочів.

Роботапродовжуваласяінадругомууроці.Учителькачиталаневеличкіоповіданняпро"життя"тихчиіншиховочів. Учнямзапропонувалинаписатиоповідання-казкупроулюбленийовоч("Яккартопляпорідниласязквасо-лею","Чомупочервонівпомідор"таін.)

1. Проаналізуйте,якимчиномвивченняовочіввідповідаловимогампроцесупізнання.

2. Якоюміроюнацихурокахбулиреалізованіструктурнікомпонентипроцесуучіння?

Ситуація2

У5-мукласівивчалитему"Правописвідмінюванихзакінченьіменниківдругої відмінивродовомувідмінку".Надошці булизаписанііменникиуназивномувідмінку:пісок,Житомир,листопад,мільйон,радіус,завод,мороз,сміх,журнал,футбол,Дон, Донбас,спорт,вітер,Буг,соняшник,процент,роман,грам,Роман.Учительзапропонувавучнямпоставитицііменникиуродовийвідмінок.Дітиактивновзялисядороботи.

Післяперевіркивиявилося,щобулодопущенобагатопомилок.Учнібулизбентежені,навітьрозхвилювалися.Посипалисязапитання:"Аякженаписатиправильно?"

Учительзаспокоїввихованців:"Якбачите,правильновживатизакінченняуродовомувідмінкувіменникахдругоївідмінидужеважливо.Аджеурозмовніймовіінаписьміусімивживаємобагатотакихіменників.Тавинавчитесьцьомуізможетевиправитидопущеніпомилки.Відкривайтепідручникиіуважнозасвоюйтеправила...".

Розпочаласяактивнаробота.Учительдопомагавокремимучням,відповідавназапитання...

1. Зякоюметоюучительвдавсядоцьогоприйомущедотого,якучніознайомилисязправилами?

2. Наведітьприкладвикористаннятакогоприйомупідчасвивченняконкретноїтеми"своєї"дисципліни.

СитуаціяЗ

У6-мукласінауроціфізикививчалитему"Інерція".Учительзапропонувавучнямрозв'язатизадачу:"Вашкласкотить покоридорувеликукулюіззаліза.Йомуназустрічізтакоюжшвидкістюсусіднійкласкотитькулюізмармуру.Коликулівиявилисянавіддаліодногометраоднавіддругої,учнівідступилиназад,кулізіткнулися.Якакуляпривзаємодіїнаберебільшушвидкість?Пам'ятайте,щобільшушвидкістьпривзаємодіїматимеменшмасивна куля.Алещобвизначитимасикуль,необхіднознатиїхоб'єміщільність".(Об'ємкульучительповідомляє,щільністьпропонуєвизначитизатаблицею,щоєупідручнику").

Післяпоясненняучніпочинаютьрозв'язуватизадачу,виявляючизначнуцікавість.

 

1. Проаналізуйте,зякоюметоюучительзапропонувавучнямзадачутакогозмісту?

2. Якназиваєтьсятакийприйомуструктурівивченняпевногонавчальногоматеріалу?Учомуйогоефективність?

Ситуація4

Учнівпродовжкількохгодин,вивчаючитворчістьО.Гончара,працювалинадроманом"Собор":завчаснопрочиталитвірдома,у класіаналізувалиособливостікомпозиційноїпобудовитвору,характеризувалиголовнихперсонажів,художнізасоби.Назавершенняпрацювалинадтвор-чимироботами.

Проаналізуйтедидактичніможливостіцьогороманудляреалізаціївимогосновнихфункційнавчання—освітньої,розвиваючоїівиховної.

Ситуація5

Упрактиціроботиучителівмовиіматематикишироковикористовуютькоментованеписьмо.Важливорозпочинатийогоз1-гокласу.

Урок математикиу 1-му класі.Надошціприкладинадодаванняівіднімання.

— Веди,Сергійку!

— Пишу5,пишу"плюс",пишу2,лічу:ставлюуказочкунацифру5,додаю2(один,два),вийде7,пишу7.

— Веди,Наталко!

— Пишу10,пишу"мінус",пишу8,пишу"вийде"1—це8і2,8

віднімаємо,лишається2,пишу2.

Урокукраїнськоїмови.Вправинаформуванняуміньінавичокправописувідмінковихзакінченьіменниківдругоївідмінивродовомувідмінку.

— Марічко,коментуй!Читаюречення:"Укінцілистопадамипішлидолісу,аленепобачилилистопаду".

— Пишу"у"(напочаткуречення,колинаступнесловопочинаєтьсянаприголосну,вживаємоприйменник "у"); пишу"кінці"; пишу"листопада"(закінченняа—мірачасу);пишу"ми",пишу"долісу"("до"окремо—прийменник),ставлюкому(переда,алезавждиставитьсякома);пишу"не"(окремо:часткунездієсловамипишутьокремо);пишу"побачили",пишу"листопаду"(закінчення"у"—назвапроцесу).

1. Проаналізуйтеефективністьзастосуванняприйомівкоментованогописьма.

2. Щозабезпечуєкоментованеписьмозпоглядуреалізаціїзавданьнавчання?

Ситуація6

Ушкільномукурсіфізикиучніважкозапам'ятовуютьназвикольорів,наякірозкладаєтьсяспектрсвітла,атакожпорядокїхрозміщення.Томудидактикистоліттяпропонуютьучнямзапам'ятативислів:"Каждыйохотникжелаетзнать,гдесидятфазаны".

1. Учомуполягаєсутністьтакогоприйому?

2. Проаналізуйтейогосутністьізпсихологічногопогляду.


 

Ситуація7

Викладматеріалувеликимиблоками(тема,розділ)даєможливістькращейогоосмислити,усвідомитийогологічнівзаємозв'язкитам,деранішебулилишеокремітеореми,правила,параграфи.Учневінадаєтьсяможливістьпобачитивсюдорогу,анечастинуїї, дізнатися,щочекаєпопереду.

Осьякідероботанадновимматеріаломзановоюметодикою.Першийетап—розгорнутеобразно-емоційнепоясненнявчителемвідібранихдляурокупараграфів.Другийетап—стислийвикладнавчальногоматеріалузаопорнимплакатом(збільшенакопіяаркушазопорнимисигналами),озвучування,розшифровказакодованихзадопомогоюрізноманітнихсимволічномовнихпонятьілогічнихвзаємозв'язківміжними.Третійетап—вивченняопорних сигналів,якіодержуєкоженученьі включаєїхусвоїаль-боми.Четвертий—роботазпідручникоміаркушемопорнихсигналівудомашніхумовах.П'ятий—письмовевідтворенняопорнихсигналівнанаступномууроці.Шостий—відповідізаопорнимисигналами(письмовійусні:тихі,магнітофонні,зааркушамивзаємоконтролюіт.д.).Сьомий—постійнеповторенняйпоглибленняранішевивченогоматеріалу(організаціявзаємодопомоги—"педагогічнийдесант"—нетількиміжоднокласниками,айміжстаршимиімолодшимидітьми).Такимчином,існуєсіметапівроботинадтеоретичнимматеріалом.Глибокерозуміннятеоретичних питаньвикликаєбажаннявипробуватисвоїсиливдії,ачас,заощадженийзавдякисконцентрованомувивченнютеорії,даєзмогузбільшитикількістьроз-в'язуванихзадач,розглянути(детально,всебічно)їхтипи,можливішляхирозв'язання.

Признаннітеоріїпісляпершихуспішнихдослідівз'являєтьсясмакдосамостійноїроботи.Цікаворобитите,щовмієш.Відміннезнаннятеорії—криладлямаксимальноїреалізаціїздібностейкращихучнів,перевіркасилурізноманітнихнестандартнихтворчихзавданнях.Длятихже,хтомислитьнетакжваво,новаметодикавивченняйзакріпленняматеріалу—основауспішногопросуваннявперед(ШаталовВ.Ф.Навчативсіх,навчатикожного

//Педагогічнийпошук/Упор.І.М.Баженова. —К.:Рад.шк.,1989.—С.129).

3. Учомуполягаєсутність"навчаннявеликимиблоками"порівняноз"навчанняммалимипорціями"?

4. Вякихкласахдоцільноорганізовуватинавчання"великимиблоками"?

Ситуація8

Ужечерезтижденьпісляпочаткузанятьу"Школірадості"ясказавмалюкам:"Принесітьзавтраальбомийолівці,будемомалювати",Наступногоднямирозташувалисянагалявинішкільноїсадиби.Язапропонувавдітям:"Подивітьсянавколо.Щовибачитегарного,щовамнайбільшеподобається,теймалюйте".

Переднамибувшкільнийсадідосліднаділянка,освітленіосіннімсонцем. Дітизащебетали: одномуподобалисячервоні й жовті гарбузи,


 

другому—схиленідоземліголівкисоняшника,третьому—голубник,четвертому—винограднігрона.Шурамилуваласялегкимипухнастимихма-рами,щопливутьунебі.Серьожіподобалисягусинадзеркальнійповерхніставу.Даньковізахотілосянамалюватирибок—віннатхненнорозповідавпроте,якодногоразу здядькомходивнариболовлю:нічогонеспіймали,тазатепобачили,як"грають"рибки.

—Аяхочумалюватисонечко,—сказалаТіна.

Насталатиша.Дітималювалиіззахопленням.Ябагаточитавпрометодикууроківмалювання,атеперпередімноюбулиживідіти.Ябачив,щодитячиймалюнок,процесмалювання—цечасткадуховногожиттядитини.Дітинепростопереносятьнапапірщосьзнавколишньогосвіту,аживутьуцьомусвіті,входятьуньогояктворцікраси,дістаютьнасолодувіднеї(Сухомлинський В.О. Серцевіддаюдітям//Вибранітвори в5т.— Т. 3.—К.:Рад.шк.,1977.—С.53—54.).

1. Учомувивбачаєтеефективністьорганізаціїпізнавальноїдіяльностіучнівутакийспосіб?

2. Розвиткуякихякостейсприяєтакадіяльністьшколярів?

Ситуація9

Урокфізикив6-му класі. Тема:"Умовиплавання тіл". Розпочався урокзлегенди:"УдревньомуімператорськомуКитаїжив-буввеликийвоєначальникіпоетЦаоЦао.Наближеніподарувалийомуслонаназнаквдячностізайоговійськовізаслуги.Прийняввінцейдарунокізадумався:"Яквизначитивагутакоївеликоїтварини?".(Утойчасщенебулотакихвеликихваг,якієзараз).

Зібравмудрецівідавзавдання,щобвранцівідповідьбулаготова.Мудреці,вирішивши,щотаказадачадлянихнадтопроста,незадумуючись,запропонували:розділитислонанадрібнікускиікоженкусокзважитьокремо.ЦаоЦао,розчарованийнерозумноювідповіддюмудреців,вирішивїхпрогнати.

У цей чає докімнати зайшовдванадцятирічнийхлопчинаЧао Чунслугапана,несучинатаціфрукти.Він чувчастинурозмовиіпопросивдозволувідповістизамудреців.Панімудреціізздивуваннямпочулипросту,алеправильнувідповідь".

Післякороткоїпаузиучительзвертаєтьсядокласуіззапитанням:"Якоюбулавідповідьхлопця?"Почалосямайженеймовірне,коженпропонувавсвійваріант,відстоюючийого.Пішлонацісуперечкихвилиндвадцять.Чинедаремновитраченочас?Безперечноні,томущовтворчомупошукубулонайденоправильнувідповідь.

1. Якийсенсзастосованогоучителемприйомузпоглядулогікинавчання?

2. Розвиткуякихякостейучнівсприяютьтакіприйоми?


 

ПРИНЦИПИНАВЧАННЯ

Педагогічніпоняття

Принципинавчання,правиланавчання.

Практичні завдання

1. ВипишітьізпрацьЯ.А.Коменського,К.Д.Ушинсько-го,В.О.Сухомлинськогоміркуванняпросутністьіособливостіреалізаціївимогпевнихпринципівнавчання.

2. Змоделюйтеопорнусхемувзаємозв'язкуміжзакономірностями,принципамиіметодаминавчання.

3. Проаналізуйтешкільнийпідручникзі"свого"предметазпоглядуреалізаціївньомупевнихпринципівнавчання:систематичностітапослідовності,наочності,ґрунтовності,зв'язкунавчаннязпрактикою.

4. Відвідайте2—3урокиіпроаналізуйте,якоюміроюпідчаснихбулиреалізованівимогипевнихпринципівнавчання.

5. Проаналізуйтезапропонованіситуаціїзпоглядуреалізаціївнихтихчиіншихпринципівнавчання.

Ситуація1

Урокивідкритих думокпідказані експериментальноюпрактикою,колибулискладеніпершіопорнісигнализгеографії.Великийрезерввільногочасу,щостворивсяврезультатіприскореногопроходженняпрограми,давможливістьвикористатинаурокахнайрізноманітнішунауково-популярнулітературу.Систематичнечитаннянаурокахокремихрозділів,журнальнихстатейігазетнихповідомленьнегайновикликаловідповіднуреакціюдітей:вонипочалисаміприноситившколуброшури,газети,аінодійпростокороткізаписителе-і радіопередач.Ітодіслово булонадано самимучнямнаспеціальновідведенихдляцьогоуроках.Такприйшлаідеяуроківвідкритихповідомлень.Далі—більше.Повідомлення—цевсьоголишекомпіляція.Требабулопробудититворчудумкушколярів.Ітоді...

СловодлячерговогоповідомленнянадаєтьсяСвітланіДолинкиній.

—Якщохочутьдізнатисяпровікдерева,толічатьйогорічнікільця:кожнийрікустовбуріутворюєтьсяновекільце.Зовнішнікільця—широкі,внутрішні—вужчі.Явважаю,щовзимку,коливзовнішньомупрошаркудеревиниутворюєтьсялід,внутрішніпрошаркистовбуравитримуютьсильнийтиск,томущоводапризамерзаннірозширюється.

Одночасноівзовнішньомупрошаркуутворюєтьсярозширенняуформукільця.Церозширеннязаповнюєтьсянавеснісоками,клітковиною,іврезультатіутворюєтьсякільце.Наступногорокунаньомуутворюєтьсящеодне,ітак—щороку.

Надобріпівхвилинивкласізапанувалатиша.КожнийоцінювавправильністьміркуваньСвітлани.Ітребасказати,щоубільшостідітейнаобличчяхпочавз'являтисявираззахоплення:аджеякздоровоіпросто!Тимбільше,щоніхтойніколиневисловлювавтакогопогляду.

Іось—першарука.ЦеМишкоСтремінський.Спокійний,вдумливий,ґрунтовномислячийучень.Шахіст.


 

—Такеміркуваннялегкоспростовується.В екваторіальнихпоясахніколинебуваєзими,атомувсідеревазвічнозеленимпокриттямнемалибрічнихкілець...

Осьщотакеуроквідкритихдумок.

Почуттявласноїгідностікожного,хтохочабразвисловивслушнудумку,підсилюєтьсятим,щокороткеповідомленняпроцюподіюзаноситьсядолітописувідкритихдумок...

● Урокивідкритихдумокприховуютьнепередбаченіситуації,іпрофесійнамайстерністьучителяперевіряєтьсянанихнайсуворішимчином.(ШаталовВ.Ф.Навчативсіх,навчатикожного//Педагогічнийпошук/Упор.І.М.Баженова.—К.:Рад.шк.,1989.—С.130—131).

 

1. Проаналізуйте, вимогиякихпринципівбулиреалізованінацьомуетапіпізнавальноїдіяльності?

2. Якіправилавикористовуєучительдляреалізаціївимогцихпринципів?

Ситуація2

Миздітьмиприйшливосіннійсад.Яскравий,сонячнийдень"бабиноголіта",ласкавіпроменігріютьземлюінерухомідерева,гілляяблунь,груш,вишеньврізнобарвномувбранні.Ярозповідаюдітямпроте,якготуєтьсядотривалоїйхолодноїзимивсеживевприроді:дерева,насіннярослин,щовпалоназемлю,птахи,яківнасзимують,комахи.Переконавшись,щодітипереживають,відчуваютьбагатствозмістуйемоційногозабарвленняслівісловосполучень,япропонуюмалятамрозповістипроте,щовонибачатьівідчувають.Намоїхочах,осьзаразнароджуютьсянапрочудтонкійяскравідумкипронавколишню природу:"Уголубомунебірозтавтабунбілихлебедів...","Дятелстукаєпокорідерева,ідереводзвенить...","Білядорогицвітесамотняромашка","Лелекастоїтьугніздійдивитьсякудисьдалеко,далеко...","Наквіткухризантемисівметелик,грієтьсянасонечку...".Дітинепереказуютьмоїхслів,ависловлюютьсвоє.Думкаживе,збагачується,удитинивиробляєтьсяуміннядумати, вонапереживаєпочуттярадостімислення,якенеможнанізчимпорівняти—насолодупізнання.Вонавідчуваєсебемислителем.(СухомлинськийВ.О.Стопорадвчителеві//Вибрані твори:В5т.—Т.2.—К.:Рад.шк.,1976. —С.453).

Вимогиякихпринципівнавчаннябулиреалізованіуційситуації?

СитуаціяЗ

Науроціматематикиу7-мукласівивчалитему:"Площатрикутника".Учителькавикористовувалабагатонаочнихпосібників,спонукалаучнівдосамостійнихміркувань,дорозуміннясутностіплощітрикутникачерезвимірплощіпаралелограма.Розв'язаликільказадач.Учителькапоказала,якважливоволодітицимиуміннямидлярозв'язанняпевнихзавданьнавиробництві,будівництві,усільськомугосподарстві.Урокпройшовцікаво,учнібулидужеактивнимиіпануваларобочадисципліна.

 

1.Вимогиякихпринципівнавчаннябулиреалізованінацьомууроці?

2.Чиможнадорікатиучительцітим,щонауроцінебулиреалізованівимогипевнихпринципіввиховання?

Ситуація4

Уроклітератури.Тема:"ЖиттяідіяльністьТ.Г.Шевченка".УчительС.Д.напередодніурокурозвішавукласіплакати-ілюстраціїпрожиттяпоета.Надошцібули розміщені репродукції з картин Т.Г. Шевченка.Щедопочаткуурокуучнізінтересомрозглядалиновийдлянихматеріал.Ужейнауроці очі дітей були зосереджені на ілюстраціях. Розповідь учителярозбиваласяобсвоєріднийпсихологічнийбар'єрміжпедагогомішколярами.

Осьідзвінокнаперерву.Учительвідчувневдоволенняпроведенимуроком.Атакнаполегливоготувався...

1. Пояснітьцюситуаціюзпоглядувимогпевнихдидактичнихпринципів.

2. Дайтеучителевіпораду,якимчиномуникнутипомилок.

Ситуація5

Урокукраїнськоїмовиу5-мукласі.Темауроку:"Правописнеозначенихізаперечнихзайменників".УчителькаС.М.побудувалайогозатакимиетапами:

1. Перевіркавиконаннядомашньогозавдання.

2. Актуалізаціяопорнихзнань:повторилиматеріалпросутністьпоняття"займенник",розрядизайменників.

3. Стимулюванняпізнавальноїактивностіучнів:учнізробилиспробуправильнонаписатиряднеозначенихізаперечнихзайменників,аленаштовхнулисяназначніутруднення.

4. Самостійнароботаучнівнадопрацюваннямправилзапідручником.

5. Системавправспрямованихнаформуваннявучнівуміньграмотногонаписаннянеозначенихізаперечнихзайменників.

6. Перевіркаіоцінканавчальноїдіяльностіучнів.

1. Проаналізуйтеструктуруцьогоурокуіназвіть,вимогиякихпринципівнавчаннябулиреалізованітавчомуефективністьтакоїдіяльності.

2. Якоюміроюпобудоваурокувідповідаєвимогамлогікинавчальногопроцесу?

 

ЗМІСТОСВІТИ.

Педагогічніпоняття

Змістосвіти,видиосвіти,загальнаосвіта,політехнічнаосвіта,вищаосвіта,професійнаосвіта,рівніосвіти,знання,уміння,навички,навчальнийплан,навчальнийпредмет,державнийкомпонентнавчальногоплану,галузевийкомпонентнавчальногоплану,навчальнапрограма,підручник,навчальнийпосібник.

Практичні завдання

1. ОпрацюйтезмістДержавної національної програми "Освіта" зпоглядуреформуваннязмістуосвітивУкраїні.


 

3. Ознайомтесьізнавчальноюпрограмоюзі"своєї"дисципліни,опишітьїїструктуру,проаналізуйте,наскількиупрограміреалізовановимогипринципівнауковості,систематичностітапослідовності.Визначтепринциппобудовипрограм(лінійнийчиконцентричний).

4. Ознайомтесьізпідручником зі "свого"предмета,проаналізуйтейогоструктуру.Визначіть,якоюміроюупідручникуреалізованівимогипринципівнауковості,систематичностііпослідовності,наочності,зв'язкузжиттям,ґрунтовностізнань.

5. Проаналізуйтенавчальніпрограмиіпідручникизпоглядуїхпрофесійноїспрямованості.

6. Проаналізуйтенавчальніпрограмиіпідручникизпоглядуїхспрямованостінаформуванняпрофесійнихнихуміньінавичок.

7. Проаналізуйтезапропонованіпедагогічніситуаціїзпоглядузмістуосвітивнавчально-виховнихзакладах.

Ситуація1

Навколонавчальнихпланівізмістуосвітивзагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладахУкраїнинеприпиняютьсядискусії.Однісхильнідодумки,щовумовахпотребибудівництвагуманітарногосуспільстванеобхіднобільшучастинучасувідвестинавивченнягуманітарнихдисциплін,інші,прихильникитехнократичнихтенденцій,наполягаютьназосередженіувагинадисциплінахфізико-математичногоіприродничогоциклів.

1.Висловітьсвоюдумкущодоцієїпроблеми.

2.Якби вам довелося обирати школу для своєї дитини — згуманітарнимчифізико-природничимнапрямом,якубвиобрали?

Ситуація2

Востаннірокиуструктурізагальноосвітніхнавчально-виховнихзакладівУкраїниствореніновіосвітньо-виховніустанови—гімназії,ліцеї,коледжі.

Висловітьсвоюдумкущодоцієїпроблеми.Чипотрібнодлярізнихвидівнавчально-виховнихзакладівсистемизагальноїосвітиматиєдинийбазовийплан,чикожентакийзакладмаєправопрацюватизаавтономнимнавчаль-нимпланом?

СитуаціяЗ

Ворганізаціїнавчально-виховної роботинавчально-виховних закладіввідповіднододіючихнавчальнихпланівспостерігаєтьсяперевантаженнястудентів обов'язковимиаудиторнимизаняттями,щоведедопогіршенняїхньоїздоров'я.

Ознайомтесьздіючимнавчальнимпланоміспробуйтевизначититижневеаудиторненавантаженнястудентів.

 

 

МЕТОДИНАВЧАННЯ

Педагогічніпоняття

Методинавчання, засобинавчання, прийоминавчання, класифікаціяметодівнавчання, розповідь, пояснення, лекція, бесіда,демонстрація, ілюстрація,

спостереження,лабораторнаробота,вправа, інструктаж,роботазкнигою,індукція,дедукція,аналіз,синтез,досліднийметод,аналітико-синтетичнийметод,проблемнийметод,частково-пошуковийметод.

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйтеособливостіпідходів(спільнеівідмінне)дометодівнавчання,їхкласифікаціїудослідженняхА.М.Алексюка,Ю.К.Бабанського,І.Лернера,М.Д.Ярмаченка.

2. Відвідайте2—3урокиучителівшколи,запишітьїхзмістіхід,проаналізуйте,якіметодинавчаннябуливикористані,оцінітьїхефективність.

3. Зпоглядуефективностіідоцільностіпроаналізуйтеметодинавчання,якібуливикористанівикладачемвищоїшколи(наприкладіпевногозаняття).

4. Ознайомтесьздосвідомучителів-новаторів(Див.:Педагогічнийпошук),передовимпедагогічнимдосвідомівипишітьприкладиситуацій,вякихвчителітворчовикористовувалипевніметодитаприйоминавчання.

5. Пригадайтеізапишіть2—3фрагментиуроківзісвогошкільногожиття,наякихбулиефективновикористаніпевніметодинавчання.

6. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядувикористанняпевнихметодівнавчання.

Ситуація1

Урокгеографіїу5-мукласі.Темауроку:"Відчогозалежитьпогода.

Повітрянімаси".Учительзвертаєтьсядоучнів:

— Яквипам'ятаєте,кількаднівтомуунасбуласонячна,тепла,по-справжньомувеснянапогода,біглиструмки...Красивобуло!Авчорапісляобідуповіявслабкий,аленеприємний,холоднийвітерзпівночі.Сьогоднівночітавранцібувтуман,азараз—бачите?—дрібний,холоднийдощізпівночітягневсетойжеїдкий вітер.Цікаво:чомутакзміниласяпогода?Іще:якупогодуможначекатизавтра?

Післяцьогоучительставивпередучнямирядзапитань,учнівідповідалинаних. Потімбулиіншізапитання.

— Якабулапогодаднями?Ачомунетака,як,скажімо,зимою?Аякезначеннямаєвисотасонцяітривалістьдня?Чомуцетак?

— Добре.Атеперрозв'яжемощерядзавдань.Якзміниласявологістьповітрязацітеплідні?—Повітрясталодещовологішим.Отже,вонобулотеплимівологим.

— Ащотрапилосяпотім? —Подуввітер.—3якогобоку?—3півночі.—Ащотам,напівночі?Подивітьсянакарту.Отже,вітерподувзПівнічно-Льодовитогоокеану.Іпринісякеповітря?—Холоднеісухе...

 

 

Урокпродовжується.

1. Якийметодвивченняновогонавчальногоматеріалуобравучительічому?

2. Учомуполягаєефективністьцьогометоду?

Ситуація2

Урокфізикиу6-мукласі.Тема уроку:"Інерція".Наводимофрагментцьогоуроку.

Учитель.Намоємустолівибачитештативізпідвішенимдоньогонанитцівантажем,доякогознизуприв'язанадруганитка.Верхнянитканатягнутавантажем,іякщосмикнутизанижнюнитку,томожначекати,щообірветьсяверхнянитка.Осьяпроводжудослід.Щовипобачили?

Учень.Обриваєтьсяневерхня,анижнянитка.

Учитель.Причиноюобривунижньої,аневерхньоїниткиєновадлявасвластивістьусіхтіл,яканоситьназвуінерції.Інерція —цевластивістьтілзберігатисвоюшвидкістьнезмінною,якщонанихдіютьіншітіла.

1. Назвіть,якіметодинавчаннябуливикористаніучителемуцьомуфрагментіурокуівчомуїхсутність?

2. Проаналізуйте,вякиймоментспосібнавчальноїдіяльностіучителявиступаєякметод,авякійякприйом?

СитуаціяЗ

На уроціботанікиу5-мукласівивчалитему"Будованасіння".Наводимофрагментцьогоуроку.

Учитель.Діти,теманашогоуроку—"Будованасіння".Пояснюватицьогоматеріалу небуду.Думаю,щовисамі зможетевпоратисязним.Відкрийте підручникнасторінці36. Щонаписановгорісторінки?("Насінняіпосів").Анижче,дрібнішим,алежирнимшрифтом?("Будованасіння").Щенижче?("Будованасінняквасолі").Осьцейматеріалвамінеобхідновивчити.Читайтеуважно,некваплячись.Розгляньте малюнок. Наньомувідшукайтеусе,прощоописуєтьсявпідручнику.Колизакінчитеопрацьовуватиматеріал,намагайтесявідповістиназапитання.Осьвонизапи-санінадошці.

1.Ізчогорозвиваєтьсяростокрослини?

2.Чимвідрізняєтьсянасіннярізнихрослинодневідіншого?

3. Якможнапобачитивнутрішнюбудовунасіння,наприклад,квасоліабогороху?

4. Чомуполовинанасінняквасоліназиваєтьсясім'ядолею?

5. Денамалюнкуросток,стебельцеібрунька?

6. Чомуїхтакназивають?

7. Длячогопотрібнісім'ядолі?

8. Якіще,окрімквасолі,визнаєтедводольнірослини?Учніуважнопрацювализпідручником, часвід часупоглядаючина запитання, щобулинадошці.

1.Якіметодинавчаннябуливикористаніуцьомуфрагментіуроку?

2.Розкрийтесутністькожногозвикористанихметодів.Учомуполягаєефективністькожногознихзпоглядупсихології?

Ситуація4

Науроціфізикиу10-мукласівивчалиматеріалтеми"Побудовазображеннявлупі".Предмет,зображенняякогонеобхідноотримативлупі,ставлятьпередлупоюнавідстані,якабільшаподвійноїфокусноївіддалі;потімставлятьпредметпереднеюна відстані,якабільша зафокуснувіддаль,алеменшаподвійноїфокусноївіддалі;і,нарешті,ставлятьміжфокусомілінзою.

Учнібезпосередньоупроцесідослідубачать,щоодночаснозмінюєтьсяізображеннянаекрані,якщозакритичастинулупинепрозоримтілом.

Додомуучніотрималитакізавдання.

1. Восвітлювачівикористаніопуклалінзаіввігнутедзеркало.Якимчиномнеобхіднорозміститилампустосовнодзеркалаілінзи,щобосвітлювачдававпучокпаралельнихпроменів?

2. Необхіднорозміститидвіввігнутілінзитак,щобпаралельніпромені,пройшовшичерезобидвілінзи,залишалисяпаралельними.Якцьогодосягти?

1.Проаналізуйте, якіметодинавчаннябуливикористаніу процесівивченняновогоматеріалу.Учомуїхефективність?

2.У чому особливість домашнього завдання і якіметодинеобхідновикористатиучнямдляйоговиконання?

Ситуація5

У8-мукласіпануваловеселезбудження,підігрітетеплимвеснянимднем.УчителькабіологіїТ.В.розпочалаурокз10-хвилинноїсамостійноїроботиізранішевивченогоматеріалу.Апотімзвернуласядокласу:"Діти,япрошувасуважнопрослідкуватизазмінамиувашомуорганізмі".Цеособливоневплинулонаучнів.АтимчасомТ.В.сілазасвійстіл,дісталаізсумкибутерброд,яблукоіпочалаїсти.Покласупроніссяшум,голосиздивування,апотімнаступилатиша.Учніуважнодивилисянавчительку,їхніочівиказувалинеабиякездивування.Через2—3хвилинитакої"вільної"поведінкиучительказвернуласядоучнівіззапитаннями:

— Чипомітиливиякі-небудьзміниусвоємуорганізмі?

— Так,помітили.

— Якісаме?

— Почалавиділятисяслина.

— Чомуцераптомпочалавиділятисяслина?

— Тому,щораптомзахотілося їсти.

— Щожвикликалотакебажання?

— Напевне те,що почала активно виділятися слина. А насправді,


чому?


 

— Якбачимо,мипотрапиливтупиковуситуацію.Осьнамінеобхідно


вивчитиновийнавчальнийматеріал.Тамвиівіднайдетевідповідінабагатозапитань,утомучислій ті,щовиниклищойно врезультатіспостереженнязапроцесамиувашихорганізмах.Відкривайтепідручникийуважночитайте.Узошитахскладайтепланпрочитаного.

1.<

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти