ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завданнядлясамостійноїроботи

8. Користуючисьп'ятитомнимвиданнямтворівВ.О.Сухомлинського,випишітьдумкиавторапророльімісцеурокувосвітіівихованніучнів,вимогидоуроку(див.предметнийпокажчику5-мутомі"Урокшкільний").

9. Ознайомтесьзізмістомкниги"Педагогічнийпошук"івипишіть4—5яскравихприкладівпроявупрофесійноїмайстерностіучителів-новаторівворганізаціїнавчально-виховногопроцесунауроці.

10. Складітьпоширенийпланурокупевноготипузі"свого"предметаздотриманнямосновнихпедагогічнихвимогдоуроку.

11. Пригадайтефрагментиуроківучителівсвоєїшколи,вякихяскравопроглядалисябелементимайстерності.

12. ЗвернітьсядокнигиЯ.А.Коменського"Великадидактика"івіднайдітьрекомендаціїщодоорганізаціїнавчально-виховногопроцесунауроці;проаналізуйте,якізнихзаслуговуютьнаувагуівсучаснійшколі.

13. Виходячизпозиції"Колибдиректоромбувя",змоделюйтесистемуорганізаціїнавчанняушколімайбутньогоназасадахгуманізмуідемократизму.

14. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядуефективностіорганізаціїнавчально-виховноїроботинауроці.

Ситуація1

Учителькаросійськоїмовинапочаткуурокузвернуласядоучнівіззапитаннями:

• Якийвузолнеможнарозв'язати?

• Морський,—вигукнувхтосьіз учнів.

• Чомуж.Морськийвузол—целишеспосібзв'язуватиканати,робитизнихпетлі.Йогоможнарозв'язати.

Учні задумалися... Очі загорілися. Але відповіді не знаходили.

Довелосяставитинавідніпитання,абидітиназвализалізничнийвузол.

• Теперзапропонуювамлегкезапитання,—продовжувалавчителька.

• Назвітьприкметниксередньогороду,якиймаєнакінцітрибуквиє.

Зновузаблищалиочіушколярів,укласізапанувалатиша.Учителькавичікуючи,поглядаланавихованців.

• Непригадуєте?Агусакавибачили?

• Бачили.Алежвін"длинношеий"?

• Гусаквідноситьсядо"животных"?

• А-а-а,—веселозагуділиучні.—"Длинношеееживотное..."

1. Учомупсихолого-педагогічнийсенстакогопочаткууроку?

2. Змоделюйтепочатокурокузконкретноїтеми"своєї"дисципліни,скориставшисьподібнимприйомом.

Ситуація2

Інспекторрайвноразоміззаступникомдиректорашколивідвідавурокматематикиучителів3-Аі3-Бкласів.Наобохурокахбулаоднайтажтема:"Розв'язуваннязадачнаранішевивченутему".

Учителька3-АкласуМ.С.післяповідомленнятемиіметиурокувикликалапочерзіучнів додошки.Вонирозв'язувализадачі.М.С.піднімала

змісцяокремихучнів,якіповторювалиправила.Іншіучніробилизаписиузошитахтихрозв'язків,щоїхвиконувалинадошціїхнітовариші.Підкінецьурокуна8хвилинбулапроведенасамостійнаробота(учні розв'язувалиприклади,якібулизаписанінадошці).

Учителька3-Бкласутакожповідомилаучнямтемуіметууроку.Алезразужзапропонувалавихованцямсамостійнорозв'язатизадачуіприклад,якізавчасноу2варіантахбулизаписанінапереноснійдошці.Цяроботазайняла10хвилин.Швиденькоперевірилирезультати.Вонибулидобрими.Лишетриучнідопустилинезначніпомилки.

— Тепер,діти,подивіться накартки-завдання,якія поклалапередкожним.Виконуйтесвоїіндивідуальнізавдання.Будьтеуважні.

Учніактивновключилисявроботу.С.А.підходиладоокремихучнів,тихенько,невідволікаючиувагиінших,допомагалаїмуроботі.Через12хвилинпочулисяголоси:"Яуже всевиконала!".(Цесильнішіучні).

— Молодці.Длятих,хтовпоравсяіззадачами,уменеєбільшцікавізавдання,—говорилаС.А.іпропонувалакарткизновимматеріалом.

Учніпрацювалипогрупахнадскладаннямзадач.

— Лишекожнатворчагрупамаєскластисвоюзадачу,—попередилаучителька.

Підкінецьуроку(3 хвилини)С.А.запропонуваладітямвеселугру"Порахуй".Хтоневстигавпідхопитиестафетутовариша—вибувавзгри.

Підчасобговоренняуроківдумкивоцінціуроківміжінспекторомізаступникомдиректорарозбіглися.

1. Висловітьсвоюдумкущододійучителівнацихуроках.

2. Учомувиявилисядидактичніпомилкиучителів?

3.У чому ви вбачаєте ефективність методів і прийомів, що їхвикористалиучителінацихуроках?

 

Ситуація3

Урокгеографіїу6-мукласі.Темауроку:”ПрироднізониАвстралії”.

Уроквключавусебетакікомпоненти:

1. Учніпригадувалиособливостівітрів-пасатівівітрів-мусонів,наякихматерикахвиявляютьсебецівітри, якіїхознакитощо.

2. Організація дидактичноїгри:Вивисадилися наостровіЙорк.НеобхідноописатиособливостірослинногосвітуАвстралії,йогозміни.

3. Робота учнів з підручником. Бесіда учителя з учнями зарезультатамиопрацюванняматеріалу.

4. Самостійнароботаучнівнадпитаннями:

5. Пригадайте, на який материках тропічні ліси змінюютьсяспванами,щопереходятьупустелі.

6. У чому подібність у розміщенні природнихзон Австралії таАфрики?


 

— У чомуподібність і відмінністьрослинного світу Австралії йАфрики?Порівняйтетвариннийсвітобохматериків.

— Якийможназробитивисновокпроприроднізонита їхособливостівАфриці,Австралії,ПівденнійАмериці?

7. Оцінканавчальноїпрацікласногоколективувціломуйокремих

учнів.

8. Домашнєзавдання.

1. Визначтеструктуруцьогоуроку.

2. Покажіть доцільність запропонованоїструктури уроку підчасвивченнязапланованоїтеми.

Ситуація4

Урокматематикиу7-мукласі.Темауроку:"Площатрикутника".Уроквключавтакіструктурнікомпоненти:

1.Учнямпропонуютьрозв'язатизадачу:найтиплощу прямокутноготрикутниказаданимидвохкатетів—4смі7см.Учніневзмозівпоратисяіззавданням."Мижцьогощеневчили!"—заявляютьшколярі.

6. Учнівисувають різніспособи розв'язання задачі,перевіряють їхдоцільність.

7. Підкерівництвом учителяучнідоводять гіпотезу, добудувавшипрямокутнийтрикутникдопрямокутника.

8. Формуютьправилонаосновідоведень.

9. Домашнє завдання: віднайти інші способи доказів теореми ізвизначенняплощітрикутника.

3. Визначте,доякоготипуможнавіднестицейурок?

4. Учомуполягаєособливостіцієїструктуриурокузпоглядутипівнавчальноїдіяльності?

Ситуація5

Урок англійської мови у 8-му класі. Тема уроку: "КонституціяУкраїни".Уроквключавтакіструктурнікомпоненти:

1.Організаціяучнівнапізнавальнудіяльність,проведенняфонетико-мовленнєвоїзарядки.

2.Бесідаучителязучнямизметоюузагальненнязнаньзатемою"КонституціяУкраїни".Засвоєннялексичногозапасушляхомконструюванняновихречень.

7. Творча робота учнів за індивідуальними завданнями звикористаннямдіалогу:розмовапроправагромадянУкраїни.

8. Аудіювання(прослуховуваннятексту,магнітофонні записи) текстузнаступнимпереказом.

9. Оцінканавчальноїдіяльностіучнів.

10. Домашнєзавдання.

1. Визначтеструктуруцьогоуроку.

2. Учомуполягаєефективністьвикористанихметодівнавчання?

3. Учомувивбачаєтевиховнезначенняуроку?

 

Ситуація6

 

Відкритийурокматематикиу8-мукласі.Темауроку:"Розкладквадратногомногочленанамножники".

Урокрозпочавсяізрозв'язанняматематичнихзадач.Упродовж7—8хвилинусішколяріактивнопрацювалинадвиконаннямзавдань.

Приступаючидовивченняновогонавчальногоматеріалу,учительспонукавучнівдоактуалізаціїопорнихзнань.Педагогвміловівучнівдоусвідомленняспособіврозкладуквадратногомногочленанамножники.

Післязасвоєннятеоретичногоматеріалуучні працювали надрозв'язаннямприкладів.Першийприкладякзразокучительрозв'язавнакласнійдошці.Даліучнісамостійнопрацювалинадрозв'язаннямприкладів.

Та все таки у другій половині уроку активність учнів помітнознизилась.Спонуканняучителянедопомогли.

Домашнєзавданняйінструктаждоньогошколярісприйняливзагаліпасивно.

Упроцесіобговоренняурокудеякіколеги,щобулиприсутнінауроці,віднайшлинедолік утому,щоучитель неприділивналежноїувагифізичномувихованнюучнів(високатемператураукласнійкімнаті,кисневеголодуваннятаін.).

Педагогнепогоджувавсязколегами:

—Можливо,шановніколеги,накажетестійкунаголовіробитипередучнямиабоскомандуватиїм,щобстрибали,нарукахпоходилипокласнійкімнаті?Урамкахзапланованоїтемиянемігпридуматиприкладів абозадачпродосягненняспортсменів.Тут головою требапрацювати!

—Невцьомусправа,заперечувалиопоненти.

1. Визначтетипуроку.

2. Візмітьучастьудискусіїстосовнорозв'язаннязавданьфізичноговиховання,висловітьсвоюдумку.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти