ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


АНАЛІЗІОЦІНКАНАВЧАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІУЧНІВ

Педагогічніпоняття

Оцінка, бал, види контролю, методи контролю, функції контролю,рейтинговасистемаоцінки.

Правилатехнікиконтролюуспішностінавчальноїдіяльності

Упроцесіаналізуйоцінкинавчальноїдіяльностісліддотримуватисятакихправил.

1. Пам'ятайте,щоаналізйоцінказнань,уміньтанавичокучнів—шляхзабезпеченнязворотногозв'язкуупроцесінавчання.

2. Домагайтесясистематичностіваналізійоцінцізнань,уміньінавичокучнів.

3. Створюйтеситуаціюзначимостіпроцесуперевіркийоцінкинавчальноїдіяльностіучнів.

4. Зповагоюставтесядопрацівихованцівупроцесінавчання.

5. Невитрачайтечасуназ'ясуваннявучнів:"Щобулозаданододому?"6.Створюйтепозитивнийемоційнийнастрійучнівпідчасопитування.

7. Перевіряючивиконанняучнямидомашньогозавдання, зосереджуйтеувагуна результативностіцієїроботистосовнорівня оволодіння новимизнаннями,уміннямиінавичками.

8. Чіткоформулюйтезапитання,якеспонукалобучнівдоактивнихмислиннєвихдій,витримуйтепаузу,якадастьможливістьвсімучнямзібратисяздумками;лишепісляцьогозапрошуйтеконкретногоучнядлявідповіді.

9. Уважнослухайтевідповідьучня,схвальнимсловом,жестомімімікоюстимулюйтемислиннєвуактивністьвихованців.

10. Неперебивайтемонологічнувідповідьучня;аналізробітьпіслязакінченнявідповіді.

11. Враховуйтеіндивідуальніособливостіучнів(темперамент,мовнідефектитаін.).

12. Залучайтеучнівдоперевіркирівнязасвоєннязнань,шляхомперевіркиписьмовихробітіншихучнівкласу.

13. Дозволяйтеучнямкоротковідповідати,непіднімаючисьзмісця.

14. Аналізуйтеякістьвідповідіучня,анейогоособистість.

15. Після завершення учнем відповіді робіть їїкороткий аналіз,аргументованойоб'єктивнооцінюйте.

16. Залишайте заучнями можливістьповторно опрацюватинавчальнийматеріал,виконатинавчальнезавданнявідповіднодоїхіндивідуальнихрозумовихможливостей.

17. Підчасвідповідейученьможекористуватисяопорнимисхемами,іншиминаочнимипосібниками.

18. Забезпечуйтеоптимальніумовидлявсебічноїперевіркизнань,уміньінавичокзадопомогоюрізноманітнихметодів.

19. Оволодівайтетехнікоюпоурочногобала.

 

Практичні завдання

1. ОпрацюйтетвориВ.О.Сухомлинськогойвипишіть йогоміркуванняпромісцеірольоцінокунавчально-виховномупроцесі(Див.предметнийпокажчику5-мутомівибранихтворівВ.О.Сухомлинськогопоняття"Оцінюваннязнаньіуміньшколярів").

2. ОзнайомтесьізпрацямиВ.Ф.Шаталоваівипишітьцікавідлявасміркуваннящодоаналізуйоцінкизнань, уміньінавичокучнів.

3. ІзкнигиА.М.СохоріН.М.Яковлева"Методикаітехнікаурокуушколі"випишітьміркуванняавторівщододотриманняпедагогічноїтехнікипідчасконтролюзанавчальноюдіяльністюшколярів.

4. Скористайтесяшкільноюпрограмоюзі"свого"предметаівипишітьнормиоцінюваннярізнихвидівробіт.

5. Складітьзавданнядлятестовоїперевіркизнань,уміньучнівзурахуванням"своєї"дисципліни.

6. Опрацюйтевимогидооцінюваннязнань,уміньінавичокучнівза12-бальноюшкалою.

7. Проаналізуйтепедагогічніситуаціїзпоглядупедагогічноїдоцільностіаналізуйоцінкинавчальноїдіяльностішколярів.


 

Ситуація1

Учительукраїнськоїмовизапропонувавучнямвиконатитаке завдання:напротигрупизайменників,яківиписаніліворуч,поставтеномер,підякимуправомустовпчикузаписанірозрядизайменників.

Перелікзайменників

1. Я,ти, він(вона,воно),ми,ви, вони.

2. Дехто,дещо, деякий,декілька,де,хтось,хто-небудь, будь-хто,деякий,якийсь,який-небудь,чий-небудь.

3. Хто?Що?Який?Чий?Котрий?Скільки?

4. Ніхто,ніщо,ніякий,нічий,котрий,скільки.

5. Мій,твій,наш,ваш,свій.

6. Себе.

7. Хто,що,який,чий,котрий,скільки.

8. Той,цей,такий,стільки.

9. Весь,кожен,сам,інший,другийНазвирозрядівзайменників

1. Вказівні.

2. Присвійні.

3. Заперечні.

4.Означальні.

5. Неозначені.

6. Особові.

7. Відносні.

8. Зворотні.

9. Запитальні

1. Доякогометодуперевіркизнаньналежитьтакийспосіброботи?

2. Учомуполягаєефективністьцьогометоду?

Ситуація2

Учительматематикинакожномууроціу7—8-хкласахперевірявзнання,умінняінавичкиучнів, пропонуючивсімучнямзавдання накартках.Додошкизапрошував2—3учнівібесідувавіз ними, з'ясовуючирівеньїхніхзнань,уміньінавичок.Такароботатривала12—15хвилин.Окремівидивиконанихробітучительперевірявособисто,алечастодоручавздібнимучнямперевірятироботисвоїхтоваришів.Інелишеперевіряти,айоцінювати.

1. Які методи перевірки й оцінки навчальної діяльності учніввикористовуєучитель?

2. Учомуперевагиінедолікицихметодів?

3. Яквиставитесядотого,щоучительдоручаєучнямперевірятийоцінюватиневеликіписьмовіроботисвоїходнокласників?

СитуаціяЗ

Учителькаукраїнськоїмовидляперевіркийоцінюваннязнань,уміньтанавичокучнівзкожноїтемиготувавспеціальнікартки-завданнязрозрахункузабезпеченнянимиусіхучнівкласу.Напротикожногозавдання


 

проставлявкількістьбалів.Авкінцізазначалося,скількинеобхіднонабратибалівдляотриманняпевноїоцінки("8","9","10").Учительтакожмігзапропонуватикожномуучневізалежновідйогоіндивідуальнихможливостейконкретнізавданнязурахуваннямїхскладності.Уіншихвипадках(післявивченнявсієїтеми)учнямнадаваласяможливістьсамимобиратизавданняінабиратибажанукількістьбалів.

Наводимозразокоднієїкарткизтеми"Числівник".

№пор. Змістзавдання Кількістьбалів
Якачастинамовиназиваєтьсячислівником?
На які групи поділяються числівники зазначенняміскладом?Наведітьприклад
Яквідмінюютьсяскладенікількіснічислівники?Провідміняйтечислівник"чотиристадвадцятьвісім"
Яквідмінюютьсяпорядковіпростііскладнічислівники?Провідміняйтечислівники"п'ятнадцятий","шостий"
Яквідмінюютьсяпорядкові складенічислівники?Провідміняйтечислівники"чотиристашістдесятвосьмий"
Як пишуться кількісні прості і складнічислівники?Наведітьприклад
Унаведенихсловахзамістькрапокпоставтенеобхіднілітери:щас...ливий,пес...ливий,раді...ний
Розкрийтедужки,складніслованапишітьпра-вильно:темно(коричневий),давно(відомий),червоно(голубий),жовто(блакитний),суспільне(корисний),сто(двадцяти)п'ятирічний

 

 

1. Проаналізуйтеметодиперевіркийоцінюваннязнань,уміньінавичокучнів,яківикористовуєучитель.

2. Висловітьсвоюдумкущодозапропонованоїтехнології.

Ситуація4.Аркушівідкритогооблікузнань

Кожнаоцінка, якуодержуєучень,заноситьсянавеликий аркушпаперу —аркушвідкритогооблікузнань.Усіоцінки,отриманідітьминаурокахабовпозаурочнийчас,відразузаносятьсядоаркушіввідкритогооблікузнаньістаютьнадбаннямнетількикласу,алейвсієїшколи.Аркушвідкритогооблікузнань—послужнийсписоккожногоучня.Кожнаоцінкавньому—ценібизакріпленийпечаткоюзаписутрудовійкнижці.Але!Записутрудовійкнижці—чипоганий,чидобрий—заноситьсянавічно,абудь-якуоцінкуувідомостівідкритогооблікузнаньученьмаєправовиправлятивбудь-якийдень.Цимсамимусуваєтьсявіковічнеджерелоконфліктівміжучнемівчителем,міжсім'єюішколою,міжучителемікласнимкерівникомтаадміністрацієюшколи—міжусіма,хтотакчиінакшепов'язанийзроботоюшколитаїїповсякденнимипроблемами.(ШаталовВ.Ф.Навчативсіх,навчатикожного//Педагогічнийпошук/Упор.І.М.Баженова.—К.:Рад.шк.,1989.—С. 186).

1.Висловітьсвоюдумкустосовнотакогопідходудосистемиоцінюваннянавчальноїдіяльностіучнів.

Ситуація5

Така,напершийпогляд,звичайнасправа,якоцінказнаньучнів,—цевміннязнайтиправильнийпідхіддокожної дитини,вмінняплекативїїдушівогникпрагненнядознань.Протягом4роківнавчаннядітейупочатковихкласахяніколинеставивнезадовільнихоцінок—нізаписьмовіроботи,нізауснівідповіді.Дітивчатьсячитати,писати,розв'язуватизадачі.Однадитинавжедосяглапозитивнихрезультатівусвоїйрозумовійпраці,інша—покищоні.Воднієївжевиходитьте,чогоїїхоченавчитивчитель,удругоїщеневиходить,таценеозначає,щовонанехочевчитися.Яоцінюваврозумовупрацюлишетоді, коливонаприносилапозитивнірезультати.Якщоученьщенедосягтих результатів,дояких вінпрагневпроцесіпраці,я йомунеставлюніякоїоцінки.Дитинаповинназамислитися,зібратисяздумками,щеразперевіритисвоюроботу.

У1класіяпоставивпершіоцінкичерез4місяціпісляпочаткунавчальногороку.Тутважливонасамперед,щобдитиназрозуміла,щотакестаранна,ретельнапраця.Малюкпогано виконуєсвоюроботунетому,щонехоче,атому,щонемаєуявлення,щотакедобреіщотакепогано,—защожйомуставитиоцінку? Ядобивався,щоб дитина,кількаразіввиконавшиоднейтежсамезавдання,переконаласянавласномудосвіді,щовонаможевиконатийогозначнокраще,ніжвиконаласпочатку.(СухомлинськийВ.О.Серцевіддаюдітям//Вибранітвори:В5т.Т.3.—К.:Рад.шк.,1977.—С.165).

1. Проаналізуйтеміркуванняавтораівисловітьсвоєставлення до цієїпроблеми.


 

2. Чидоцільнопідходитидооцінюваннянавчальноїдіяльностіучнівсередніхістаршихкласівзпозицій,якіокресливВ.О.Сухомлинський?

 

Дотеми2

Ситуація6

У2000р.тринадцятирічнийвипускникзагальноосвітньоїшколи(Татарстан)успішновступивнамеханіко-математичнийфакультетКазанськогоуніверситету.Урозмовізмамоюхлопчикакореспондентизапитували:

— Колиіякпочалийоговиховувати?

— О,щедонародження, —мовиламама.—Колийомубуло4місяці,яповторювалавголостаблицюмноження.Томуу3рокиянагадалайому—івінвідтворив.

1. Наскількитакадумкамамихлопчикавідповідаєпевнимзакономірностямрозвиткулюдини?

2. Якічинникиізякогомоментуможутьвпливатинарозвитоклюдини?

Ситуація7

УродиніБахівмузичнийталантвпершебуловиявленоу1550р.Зособливоюсилоювін проявивсячерезп'ятьпоколінь увеликогокомпозитораІоганнаСебастьянаБаха.У роду Бахівбулопонад50музикантів.Зних 20—доситьвідомих.Примітне,щозасімейнимзвичаємусіБахищорічноз'їжджалисянасвоєрідніз'їзди,деголовнимзаняттямбуламузика.Так,у1750р.натакомузібраннібуло120представниківродиниБахів.

1.Проаналізуйтецеявищезпозиційконцепційрозвиткулюдини.

2.Яквигадаєте: чинесвідчитьцейприклад,щоталант,музичніздібностіпередаєтьсяспадково?

Ситуація8

Свогочасусумновідомий"вчений"угалузібіологіїакадемікТ.Д.Лисенкобеззастережностверджував:"УнашомуРадянськомуСоюзілюдиненароджуються.Народжуютьсяорганізми.Алюдиунасробляться—трактористи,мотористи,академіки,вченітаінші.Іцебезвсякоїбісовщини

—генетикизїїреакційноютеорієюспадковості".

1. Напозиціїякоїконцепціїстоявавторцьоготвердження?

2. Учомушкідливість,антинауковістьтакоїконцепції?

 

Ситуація9

Досліджуючичинники,яківпливаютьнапоявуздібних,талановитихдітей,нерідкороблятьвисновки,щоталановитідітинароджуютьсявідбатьків,якимнатойчасвиповнилось35—40роківіякідоцьогоперіодунабулидостатнійсоціальнийдосвід.

Напідтвердженнясвогопоглядутаківченівисувають.певніаргументи:десьбілясорокароківбільшістьлюдейпереживає"пікзрілості","пікдосвіду","пікздібностей".Враховуючицічинники,напевне,нетакужей абсурдноприпустити,щоіснуєпевнийбіологічнийканалпередачіздібностейвідбатьківдодітей.Окрімтого,такимносіємздібностей,напереконанняприхильниківцієїтеорії,єбатько.Для підтвердженнясвоєїдумкиО.АлексакініМ.Ткаченко(АлексакинА.,ТкаченкоМ.Индексотца//Литера-турнаягазета.—1972.—29ноября.)наводятьспецифічнутаблицю"індексбатька"і"індексматері",вякійпоказують,щомайбутнігенії,талановитілюдинародилисявсім'ях,вяких,якправило,батькимализрілийвік,володілизначнимсоціальнимдосвідом,аматерібулинабагатомо-лодшимизасвоїхчоловіків,немалиналежноїосвітиідостатньогосоціальногодосвіду.

№пор. Прізвищедіяча "Індекс" №пор. Прізвищедіяча "Індекс"
батька матері батька матері
1. Лєрмонтов 13. Гете
2. Беранже 14. Ферма ЗО
3. Пушкін 15. Чайковський
4. Лобачевський 16. Шмідт
5. Гоголь 17. Бунін
6. Ейнштейн 18. СофіяКовалевська
7. Бетховен
8. Гейне 19. Бальзак
9. Чехов 20. Лондон
. Шіллер 21. Бородін
. МаркТвен 22. Гендель

 

1. Проаналізуйтецюситуаціюзпоглядурізнихконцепційрозвиткулюдини.

2. Чипередаютьсяздібностііталантспадково?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Дидактика — це:

а) наука прозакономірностіформуванняособистості;

б) галузьпедагогіки, яка розробляєтеоріюосвіти і навчання;

в) частинапедагогіки, щовивчаєпроцесвиховуючогонавчання.

2. Науково-теоретична функція дидактики передбачає:

а) впровадженняінноваційнихтехнологійнавчання;

б) визначеннясутностіпроцесунавчання, його форм, закономір-

ностейтощо;

в) конструюванняпедагогічноїдіяльностісуб’єктіввикладання.

3. Об’єктомдослідження дидактики є:

а) моральніякостіособистості;

б) педагогічніявища і фактинавчальногопроцесу;

в) формивиховноговпливу на особистість.

4. Основнимикатегоріями дидактики є:

а) освіта і навчання;

б) організація та методика навчання;

в) викладання і учіння.

5. Змістосвіти — це:

а) перелікнавчальнихпредметів, яківивчаютьсяузакладіосвіти;

б) система науковихзнань, практичнихумінь та навичок, якіздобуваютьсяособистістюувідповідномузакладіосвіти;

в) коло знань, яке кожен студент обирає для свогорозвитку.

6. Насамперед на змістосвітивпливаютьфактори:

а) педагогічнінаміри;

б) соціальні потреби;

в) особистісні потреби.

7. Більшповноможнавизначитиучіння як:

а) вивченнязмістунавчальнихпредметів;

б) оволодіння сумою знань;

в) сприйманнянавчальногоматеріалу.

8. Суть навчальногопроцесуполягає:

а) в управліннінавчанням;

б) у взаємодіїсуб’єктіввикладання і учіння;

в) у формуванніумінь і навичоксуб’єктівнавчально-пізнавальної

діяльності.

9. Вищимрівнемопануваннязнань є:

а) творчий;

б) репродуктивний;

в) реконструктивний.

10. Д о цільового компоненту навчальногопроцесуналежить:

а) організаціянавчання;

б) мета та завдання;

в) стимулинавчання.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти