ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Свята, обряди, карнавали, фольклорніпрограми за класифі-

кацією Т. П. Морозової належать до:

а) специфічних форм;

б) форм культурно-дозвільноїдіяльності;

в) традиційнихнародних форм дозвілля.

19. Колективнатворчавиховна справа — це:

а) інструмент (засіб, спосіб) виховноговпливу;

б) посильне, корисне й необхіднезаняття у позааудиторний час;

в) вид організації і здійсненняконкретноїдіяльностістудентів.

20. Підготовка кожного учасникавиховноїдії, відповідно до сценаріюкомплексноївиховноїформи, здійснюється на етапі:

а) першому;

б) третьому;

в) п’ятому.

21. Говори, щодумаєш, виступай без шпаргалки — це правила:

а) колективноїбесіди;

б) диспуту;

в) КВК.

22. Більшзмістовнометодивиховання — це:

а) шляхи досягненняпоставленої мети;

б) сукупністьприйоміввпливувихователя на вихованця;

в) способивпливу на свідомість, волю, почуття, поведінкуособис-

тості з метою прищепленнявідповіднихякостей.

23. До методівформуваннясвідомостіособистості належать:

а) ігри;

б) привчання;

в) дискусії.

24. До методівстимулюваннядіяльності і поведінки належать:

а) бесіди;

б) тренування;

в) заохочення.

25. Діагностуваннявихованості — це:

а) контроль за поведінкою й оцінкаякостейособистості;

б) правильне (за встановленимикритеріями) оцінюваннясфор-

мованихякостейособистості;

в) розпізнавання і вивченняістотнихознаквихованості як реалі-

зованихзавданьвиховання.

26. Зазначте, наосновіякогозаконодавчогочи нормативного документа функціонуєсучасна система освіти в Україні:

а) Закон “Про вищуосвіту”;

б) Закон “Про освіту”;

в) Держана національнапрограма “Освіта” (Україна ХХІ століття).

27. Змістосвіти — це:

а) перелікнавчальнихпредметів, яківивчаютьсяузакладіосвіти;

б) система науковихзнань, практичнихумінь та навичок, якіздо-

буваютьсяособистістюувідповідномузакладіосвіти;

в) коло знань, яке кожен студент обирає для свогорозвитку.

28. Насамперед на змістосвітивпливаютьфактори:

а) педагогічнінаміри;

б) соціальні потреби;

в) особистісні потреби.

 


 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Психологічна готовність особистості до професійної діяльності.

2. Сучасні тенденції в європейському освітньому просторі.

3. Психологічні особливості мислення студентів і способи активізації їх інтелектуальної діяльності.

4. Система вищої освіти в Україні.

5. Психологічні теорії навчання.

6. Гуманізація і гуманітаризація вищої освіти.

7. Методи й методики психолого-педагогічних досліджень.

8. Професійно-педагогічна діяльність у вищій школі.

9. Соціально-психологічні явища у студентських групах.

10. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

11. Педагогічні конфлікти в освітньому середовищі вищої школи.

12. Стратегії реформування вищої освіти.

13. Психологічні “бар’єри” у педагогічній взаємодії.

14. Організація виховної роботи студентської молоді.

15. Особистісно-орієнтована парадигма вищої освіти.

16. Понятійна система, закономірності і принципи дидактики вищої школи.

17. Розвиток професійного мислення у студентів.

18. Сучасні дидактичні системи і моделі навчання.

19. Організація уваги студентів у навчальній діяльності.

20. Інформаційні основи дидактики вищої школи.

21. Види пам’яті та особливості їх проявлення у студентів у процесі навчання. Оптимізація роботи пам’яті.

22. Проектування змісту педагогічного процесу у вищій професійній школі.

23. Уява та фантазія як основи творчої діяльності студентів.

24. Традиційні педагогічні технології: загальна характеристика.

25. Специфіка самостійно-чуттєвої сфери в студентському віці.

26. Лекція як форма і метод викладання у вищій школі, її функції та види. Вимоги до сучасної лекції.

27. Психологічна оцінка форм навчального процесу в ВНЗ.

28. Студентський колектив як форма суб’єктної взаємодії. Організація студентського колективу.

29. Сучасні технології проведення лекції.

30. Психологічні особливості особистості студента.

31. Семінарські та практичні заняття у вищій школі: види, функції та методика проведення.

32. Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу в ВНЗ.

33. Лабораторний практикум: організація, проведення, оцінка результативності.

34. Психологія пізнавальної діяльності студентів.

35. Самостійна робота студентів та її організація викладачем.

36. Психологія особистості студента. Вивчення темпераменту.

37. Методи і засоби навчання у ВНЗ.

38. Інноваційні технології в навчальному процесі ВНЗ.

39. Психологічні особливості навчання студентів.

40. Програмоване навчання та інформаційні технології у підготовці спеціаліста.

41. Засвоєння як процес і результат навчальної діяльності студентів.

42. Вольова регуляція процесу пізнання.

43. Дидактична гра та навчальна дискусія – форми активного навчання у вищій школі.

44. Технологія модульного навчання. Проектування модульної програми.

45. Між особистісні стосунки в студентській групі.

46. Модульно-рейтингова та кредитно-модульна організація навчального процесу.

47. Розвиток творчого мислення в умовах вищої школи.

48. Концепція розливального навчання.

49. Технологія “проблемного навчання”: основні поняття, структура, методи..

50. Технологія дистанційного навчання.

51. Учбова задача та учбова ситуація як інструмент психологічного управління процесом розвитку навчальної діяльності.

52. Креатині психолого-педагогічні технології в умовах реалізації навчання у вищій школі.

53. Мотивація навчальної діяльності студентів.

54. Болонський проце с – щлях реформування вищої школи Європи .

55. Науково-дослідницька робота студента, її роль у підготовці магістра.

56. Психологія викладання вищої школи.

57. Навчання педагогічній творчості.

58. Навчальна діяльність як форма учіння і вид діяльності. Концепції навчальної діяльності.

59. Технологія управління якістю вищої освіти: критерії сформованості системи контролю, оцінки, результатів і корекції навчальної діяльності студентів.

60. Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи.

 

СПИСОКРЕКОМЕНДОВАНОЇЛІТЕРАТУРИ

 

1. АмонашвилиШ.А.Психологическиеосновыпедагогикисотрудничества:Книгадляучителя.-К.:Освіта,1991.-111с.

2. БабанскийЮ.К.Оптимизацияучебно-воспитательногопроцесса.Методическиеоснови.-М.:Педагогика.-1982.-192с.

3. БолдыревН.И.Методикавоспитательнойработывшколе.Учеб.пособиедлястудентовпед.ин-в,М.,Просвещение,1974.-223с.

4. БуцикІ.М.,ЛузанП.Г.Місцепродуктивнихметодівнавчаннявпрофесійнійпідготовціспеціалістів-аграріїв//Новітехнологіїнавчання:Науково-методичнийзбірник.-К.:Наук.метод.центрвищоїосвіти,2000.-Випуск25.-С.166-169.

5. ВащенкоГ.Виховнийідеал.-Полтава,1992.

6.Газета“Освіта”.

7.ГалузинськийВ.М.,ЄвтухМ.Б.Педагогіка:теоріятаісторія:Навчальнийпосібник.-К.:Вищашкола,1995.-237с.

8. ГильбухЮ.З.Умственноодаренныйребенок.Психология,диагностика,педагогика.–К.:РОВО“Укрвузполиграф”,1992.-84с.

9. ГільбухЮ.З.Темпераментіпізнавальніздібностішколяра(діагностика,педагогіка).–Київ,1992–216с.

10 .ГончаренкоС.У.Українськийпедагогічнийсловник.-Київ:Либідь,1997.-376с.

11 .ГрабовськаТ.О.Виховнийпроцестапедагогічнадіагностика.-Рівне.-1999.-61с.

12 .Державнанаціональнапрограма“Освіта”(УкраїнаXXIстоліття).-К.:Райдуга.-1994.-61с.

13 .Дидактикасовременнойшколи. /Под.ред.В.А. Онищука.Пособие дляучителей.-К.:Радянськашкола,1987.-35с.

14 .Дидактикасреднейшколи./Подред.М.Н.Скаткина.-М.:Просвещение,1982.-97с.

15 .ДьомінА.І.,ЖалдакЛ.М.Основнінапряминейтралізуванняпричинспадузгуртованостімалоїгрупи//Проблемиосвіти:Наук.-метод.зб./Кол.авт.-К.:Наук.-метод.центрвищоїосвіти,2000.-Вип.21.-С.47-52.16.ДьомінА.І.,ЖалдакЛ.М.Причиниспадузгуртованостімалоїгрупи//Новітехнологіїнавчання:Науково-методичнийзбірник/Кол. авт. –К.:

Наук.-метод.центрвищоїосвіти,2000.-Вип.25.-С.141-150.

17 .ЖалдакЛ.М.Педагогічнадіяльністьнаставникаякодназосновнихумовгуртуваннястудентськоїгрупи//НауковийвісникНаціональногоаграрногоуніверситету.-К.:1999.-Вип.№19.-С.293-296.

18 .ЖалдакЛ.М.Протеоріїгруптаколективів,стантаперспективиїхрозвитку//Придніпровськийнауковийвісник.-1998.-№111(178).-С.36-41.

19 .ЖалдакЛ.М.Рольнаставниканапершомуетапігуртуваннястудентськоїгрупи//Науковізаписки.Психолого-педагогічнінауки.-Ніжин.-1998.-С.174-177.


 

20 .ЖалдакЛ.М.Управліннягуртуваннямстудентськоїгрупи//Освітаіуправління.-1999.-Том3.-№3.-С.99-102.

21 .ЗаконУкраїни.ПровнесеннязмінідоповненьдозаконуУкраїнськоїРСР"Проосвіту".-К.:Генеза.-1996.-36с.

22 .ИвановИ.П.Энциклопедияколлективныхтворческихдел.-М.:Просвещение,1989.-96с.

23 .ИльинЕ.Н.Рождениеурока.-М.:Просвещение,1986.

24.КарпенчукС.Г.Теоріяіметодика виховання:Навч.посібник.-К.:Вищашкола,1997.-394с.

25.КовальчукЛ.Ю.ПедагогічнаспадщинаА.Макаренкатасімейневиховання:Навчальнийпланіпрограмадляорганізаторівпедагогічноїосвітибатьків.-Івано-Франківськ,1997.-56с.

26.КондратюкО.П.,ДьомінА.І.Методиіформиорганізаціїнавчання.-К.:Вищашкола.-1975.-110с.

27 .КрасовицкийМ.Ю.ПедагогикаА.С.Макаренко:какойонавидитсявконцеXXстолетия?//Педагогика.-№1.-1996.-С.61-68.

28 .КрасовицькийМ.Ю.Навласніочі.Проблемиморальноговихованняучнівутеоріїіпрактицівітчизняноїтаамериканськоїпедагогіки.-К.;Нью-Йорк:Педагогічнадумка.-1998.-160с.

29 .ЛозницяВ.С.Психологіяіпедагогіка:основніположення.Навч.посібникдлясамостійноговивченнядисципліни.-К.:“ЕксОб”-2000,-304с.

30 .ЛозоваВ.І.,МоскаленкоП.Г.,ТроцкоГ.В.Педагогіка.Розділ“Дидактика”:Навчально-методичнийпосібник.-К.:ІСДОУ,1993.-140с.

31 .ЛузанП.Г.Активізаціянавчаннястудентів/Заред.ДьомінаА.І.-К.:Редакційно-методичнийвідділНаукметодцентруагроосвіти, 1999.-216с.

32 .ЛузанП.Г.Методичніаспектиформуванняпізнавальної активностістудентівналекції//Проблемиосвіти:Науково-методичнийзбірник.-К.:Наук.метод.центрвищоїосвіти,2000.-Вип.22.-С.202-209.

33 .ЛузанП.Г.Проблемністьякзасібформуванняактивностістудентівунавчанні//Теоретичніпитанняосвітитавиховання:Зб.Наук.Праць.Випуск15.–К.:Вид.ЦентрКДЛУ,2001.-С.12-16.

34 .ЛузанП.Г.,БілецькаС.Л.Міжособистіснівзаєминиякфакторформуванняпізнавальноїактивностістудентів//Новапедагогічнадумка.Науково-методичнийжурнал.-Рівне,1999.-№2.-С.52-56.

35 .ЛузанП.Г., ДьомінА.І., РябецьВ.І. Формуванняактивностістудентів унавчанні.-К.:Вищашкола,1998.-191с.

36.ЛузанП.Г., ЖалдакЛ.М. Студентськагрупадієздатнатількитоді,коливоназгуртованаібезконфліктна.Прооптимізаціюміжособистіснихвзаєминуній//Педагогікатолерантності.-1999.-№2.-С.53-56.

37.ЛузанП.Г.,ПолозенкоО.М.Удосконаленняпедагогічноїмайстерностівикладачіввищихаграрнихзакладівосвіти//Соціалізаціяособистості:Збірникнауковихпраць.-К.:Логос,2000.-Вип.2.-С.144-155.


 

38.ЛысенковаС.Н.Когдалегкоучиться.–М.:Педагогика,1981.39.МакаренкоА.С.Собр.соч.В4-хт.-М.-Правда,1987.-Т.1.-576с.40.МарисоваЛ.И. Студенческий коллектив: основы формирования и

деятельности.-К.:Вищашкола,1984.-525с.

41 .МатюшаІ.К.Особистістьіколективякціліснагармонійнасистема(психолого-педагогічнийаспект):Навч.-метод.посібник:ІЗМН,1997.-188с.

42 .МахмутовМ.И.Теорияипрактикапроблемногообучения.-М.,1972.

43.Методикавоспитательнойработы.Учеб.пособиедлястудентовпед.училищ/В.М.Коротовидр.;Подред.В.М.Коротова-М.:Просвещение,1990.-175с.

44 .Науково-методичніпроблемиформуванняоптимальногопедагогічногокліматувшкільномуколективі/ГрабовськаТ.О.-К.:МАУП.-1999.-134с.

45 .НаціональнадоктринарозвиткуосвітиУкраїнивХХІстолітті.-К.:“Шкільнийсвіт”.-2001.-24с.

46 .Нормативно-методичні матеріали з виховної роботи / Укл.

В.І.Рябченко,-2001.-220с.

47 .ОвчароваР.В.Справочнаякнигасоциальногопедагога.-М.:ТЦ“Сфера”,2001.-480с.

48 .ОнищукВ.А.Типы,структураиметодикаурокавшколе.-К.:Издательство“Радянськашкола”,1976.-185с.

49 .Організація,зміст,формитаметодивиховноїроботисередстудентівколективамикафедрвищогонавчальногозакладуосвіти:Методичнірекомендації/Укл.:В.Д.Базилевич,М.І.Поночовний,H.I.Косарева.-К.:ІЗМН.-1997.-28с.

50 .Педагогика/Подред.А.П.Кондратюка-К.:Высшаяшкола,1982.-376с.

51 .Педагогика/Под.ред.Ю.К.Бабанского.-М.:Просвещение,1988.-348с.

52 .Педагогическийпоиск/Ш.А.Амонашвили,И.П.Волков,С.Н.Ильин.-М.:Просвещение,1987.-378с.

53 .Педагогіка/Ред.М.Д.Ярмаченка.-К.:Вищашкола-1986.-544с.

54 .Педагогіка/ЗаредА.М.Алексюка.-К.:Вищашкола.-1985.55.Педагогіка. Навчальний посібник / В.М.Газузяк,М.І.Сметанський,

В.І.Шахов.-Вінниця:РВВВАТ“Віноблдрукарня”.-2001.-200с.

56 .Педагогічнийпошук.-К.,1989.

57 .ПідласийІ.П.Якпідготуватиефективнийурок.-К.:Радянськашкола,1989.-294с.

58 .ПодласыйИ.П.Педагогика.Новыйкурс:Учебникдлястудентовпед.

Вузов:В2кн..-М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС,2000.

59 .Положенняпро модульно-рейтинговийпринципнавчаннятаконтролюзнаньстудентів.-К.:НАУ,1994.-17с.

60 .Проблемивдосконаленнявиховноїроботиувищійшколівсучаснихумовах:ТезидоповідейнаВсеукраїнськійнауково-метод.конф.16-18


 

грудня1998р./Заред.В.І.Большакова-Дніпропетровськ:ПДАБтаА,1998.-88с.

61 .Психологическаятеорияколлектива./Подред.А.В.Петровского,М.:Педагогика,1979.-240с.

62 .Психологияипедагогика/СостА.А.Радугин-М.:“Центр”,1996.-334с.

63 .Робочакнигавихователя.Випуск1 / УкладачіО.І.Тимчишин,В.І.Уруський.-Тернопіль:ТОІППО,2000.-300с.

64 .СемиченкоВ.А.Психологіясоціальнихвідносин.-К.:"Maгістр-S",1999.-168с.

65 .СемиченкоВ.А.,ЗаслуженюкB.C.Психологіятапедагогікасімейногоспілкування:Навч.посібникдлястуд.вищ.навч.закладів.-К.:Веселка,1998.-214с.

66 .СухомлинскийВ.А.Методикавоспитанияколлектива.-М.:Просвещение.-1981.-192с.

67 .СухомлинськийВ.О.Вихованняуучнівлюбовііготовностідопраці(узагальненнядосвідуроботиПавлиської школиКіровоградськоїобласті).-К.:Радянськашкола,1959.-46с.

68 .СухомлинськийВ.О.Вибранітворив5-титомах.-К:Радян.школа.-1977.

69 .СухомлинськийВ.О.Яквиховатисправжнюлюдину.-К.,1976.70.Уманский Л.И. Поэтапное развитие группы как коллектива //

Коллективиличность/Ред.кол.К.К.Платонов/руков.группы/идр./.-М.-1975.-263С.

71.Учебнаядеятельностьмладшегошкольника,диагностикаикорекциянеблагополучий/Заред.Ю.З.Гильбуха.-К.:”Віспол”,-1993.-96с.

72 .ФіцулаМ.М.Педагогіка.Навчальнийпосібникдлястудентіввищ.пед.закл.освіти.-Тернопіль:“Навчальнакнига-Богдан”,1999.-192с.

73 .ХарламовИ.Ф.Педагогика:Учеб.пособие.2-еизд.,перераб.идоп.-М.:Вьісшаяшкола,1990.-576с.

74 .ХарламовИ.Ф.Педагогика.–Изд.4-е,перераб.Идоп.-М.:“Гаролрики”,2000.-516с.

75 .ЧудновскийВ.Е.,ЮркевичВ.С.Одарённость:дарилииспытание.-М.,1990.

76 .ШаталовВ.Ф.Зачертойпривычного:Ответыучителя-новатораназаданныежурналистомН.Столяровымвопросыпопроблемеперестройкиобщеобразовательнойшколы.-Донецк:Донбас,1988.-72с.

77 .ШаталовВ.Ф.Точкаопоры.Организационныеосновыэкспериментальныхисследований.-Минск:Университетское,1990.-225с.

78 .Шкільнісвятатарозваги.Збірниксценаріїв.-Тернопіль:СМП“Астон”,1999.-190с.

79 .ЮцявиченеП.А.Теорияипрактикамодульногообучения.-М.:Высшаяшкола,1989.-185с.

80 .ЯнівВ.Українськавдачаінашвиховнийідеал.-Мюнхен-Тернопіль,1992.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти