ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок проведення екологічної експертизи.

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.

Експерт державної екологічної експертизи має право:

1) одержувати на його вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;

2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну експерти зу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законо давства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потре бує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;

3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення на лежної матеріально-технічної та інформаційної бази;

4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної еко логічної експертизи.

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

1) дотримуватись встановлених строків та порядку здійснення еко логічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколиш нього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефектив не проведення екологічної експертизи;

3) своєчасно готувати обґрунтовані та об'єктивні висновки;

4) обґрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єк ти екологічної експертизи на доопрацювання;

5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і мето дів проведення екологічної експертизи;

6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості що до конкретного об'єкта екологічної експертизи.

Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:

1) проведенням екологічної експертизи у встановленому законодав ством

порядку;

2)виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог за конодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних ор ганів, об'єднань громадян та інших формувань;

3) свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу;

4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної екс пертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавст ва;

5) захистом порушених прав експерта у встановленому законодав ством порядку.

Замовники екологічної експертизи мають право:

1) порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;

2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні по

яснення,

зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної експертизи чи з

окремих їх рішень та обґрунтувань;

3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;

4) клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи;

5) одержувати інформацію про хід проведення екологічної експер тизи;

6) здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи в по рядку,

встановленому законодавством.

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти

екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на

навколишнє природне середовище, здоров'я людей;

2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і ком

плексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх науково обгрун

тованій оцінці;

3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові

відомості та матеріали;

4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експер тизи

необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних до

сліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи

згідно з договорами;

5) виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;

6) вирішувати інші питання відповідно до законодавства України.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:

1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комі сій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);

2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, у разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних обґрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);

3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інфор мації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і осо бам (заключна стадія).

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:

1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

2) прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депу татів чи їх виконавчими комітетами, судом та правоохоронними органа ми відповідно до законодавства;

3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами. Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів, що станов лять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після оголошення за мовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним органам комплекту документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:

1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи — групами спе ціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і ор ганізацій органів Міністерства охорони навколишнього природного сере довища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України;

2) еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної екс пертизи — спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців-практиків та науковців інших установ, організацій і підприємств;

3) створення Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України спільно з іншими органами дер жавної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;

4) залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організа цій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.

Граничні строки проведення державної екологічної експертизи об' єктів:

1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій Міністерства охорони навколишнього природного середови ща та ядерної безпеки України — до 45 календарних днів з продовжен ням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від скла дності проблеми — до 120 днів;

2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними ко місіями чи іншими спеціалізованими організаціями — до 90 календарних днів;

3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попе редньої екологічної експертизи — до ЗО календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день по дання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності — і додаткової науково-дослідної інфо рмації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвер дження їх Міністерством охорони навколишнього природного середови ща та ядерної безпеки України чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних виснов ків державної екологічної експертизи забороняється.

У разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до ви мог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на до даткову державну екологічну експертизу.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта дер жавної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологіч ній експертизі.

З метою інформування населення та узгодження дій з іншими об'єднан нями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформаціїЗаяву про проведення громадської екологічної екс пертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в експерти зі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.

Заява про проведення громадської екологічної експертизи подається до відповідних місцевих Рад народних депутатів, органів державної ви конавчої влади та державної екологічної експертизи.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвіт лені у засобах масової інформації і надіслані відповідним радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам державної еколо гічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та замовни кам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховувати ся при проведенні державної екологічної експертизи, а також .органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта експертизи.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти