ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:

1) порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічної експертизи;

2) надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи;

3) надання дозволів на спеціальне природокористування, фінансу вання та реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть негатив но впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, без позитивного висновку екологічної експертизи;

4) здійснення екологічної експертизи неправоздатними підприємст вами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та іншими фор муваннями;

5) недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природ них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;

6) незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи;

7) ухилення від надання на законну вимогу державних еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів;

8) підготовка свідомо неправдивого висновку державної екологічної експертизи.

Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної експе ртизи, притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, ци вільної чи кримінальної відповідальності.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі екологічної експетизи. ДОДАТОК 1

ПОРЯДОКпередачі документації на державну екологічну експертизу

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995р. № 870)

1. Цей Порядок установлює умови і правила передачі документації на державну екологічну експертизу. Порядок є обов'язковим для всіх за мовників державної екологічної експертизи на території України і для еколого-експертних підрозділів Мінекобезпеки та його органів на місцях.

2. Замовник повинен подати Мінекобезпеки або його органам на мі сцях заявку на проведення державної екологічної експертизи за формою згідно з додатком № 1 до цього Порядку (за винятком документації, за значеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку).

Заявки на проведення державної екологічної експертизи документа ції, зазначеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку, подаються у довільній фор мі.

3. Перелік документації, яка відповідно до статей 13 і 14 Закону України «Про екологічну експертизу» передається на державну екологіч ну експертизу, а також вимоги до її складу і обсягу наведені у додатку № 2 до цього Порядку.

4. Заявки на проведення державної екологічної експертизи докумен тації, зазначеної у пункті 1 додатку № 2 до цього Порядку, що підлягає затвердженню Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів Укра їни, подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінекобез-пеки. В інших випадках заявки на проведення державної екологічної екс пертизи цієї документації подаються до еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки на місцях.

5. Заявки на проведення державної екологічної експертизи розроб люваних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середо вища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінекобезпеки.

6. Заявки на проведення державної екологічної експертизи докумен тації по впровадженню нової техніки і технологій (для об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку) подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінекобезпеки після попере дньої її оцінки еколого-експертним підрозділом місцевого органу Мініс терства, на підвідомчій території якого передбачено впровадження цієї техніки і технологій.

7. Документація по впровадженню нових пестицидів і агрохімікатів (заявки на їх реєстрацію та матеріали обгрунтування) подається до Укр-держхімкомісії, де за дорученням Мінекобезпеки розглядається еколого-експертною групою, на основі оцінок якої еколого-експертний підрозділ Міністерства дає висновки державної екологічної експертизи. Докумен тація по впровадженню інших нових речовин, а також нових матеріалів подається на державну екологічну експертизу до еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки на місцях.

8. Заявки на проведення державної екологічної експертизи екологі чних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах або регіонах (у тому числі на основі довідкової та іншої документації, яка характеризує ці ситуації), якщо рішення про державну екологічну експертизу цих си туацій прийнято Кабінетом Міністрів України, подаються до еколого-експертного підрозділу Мінекобезпеки. В інших випадках заявки на про ведення державної екологічної експертизи зазначеної документації, а та кож документації по діючих об'єктах і комплексах подаються до еколого-експертних підрозділів органів Мінекобезпеки на місцях.

9. Після одержання заявки еколого-експертні підрозділи Мінекобез пеки або його органів на місцях повідомляють замовнику про орган Мінекобезпеки або один з його наукових центрів чи іншу організацію, визна чені еколого-експертним підрозділом для здійснення підготовки робочих матеріалів попередньої оцінки проектної документації чи проекту висно вку державної екологічної експертизи, до яких повинна бути подана до кументація на розгляд.

Згідно з цим повідомленням замовник передає документацію на державну екологічну експертизу із супроводжувальним листом за підпи сом відповідного керівника, в якому зазначається адреса замовника, прі звище, службовий телефон виконавця та повний перелік документації, що передається на експертизу.

10. Еколого-експертним підрозділом або іншою визначеною ним ор ганізацією перевіряється склад переданої на державну екологічну експер тизу документації і в разі виявлення неповноти матеріалів документація не вважається прийнятою.

Датою прийняття документації на державну екологічну експертизу вважається дата передачі її еколого-експертному підрозділу або іншій ви значеній ним організації у повному обсязі, згідно з додатком № 2 до цьо го Положення.

11. Документація, яка передається на державну екологічну експер тизу, повинна бути погоджена із заінтересованими органами відповідно до статті 15 Закону України «Про екологічну експертизу», зокрема з:

• МОЗ або його органами на місцях (висновок державної сані тарно-гігієнічної експертизи);

• Держнаглядохоронпраці або його органами на місцях (експер тний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці);

• управлінням державної пожежної охорони УМВС України або його органами на місцях (експертний висновок на відповід ність документації нормативним актам про пожежну безпеку). Еколого-експертні підрозділи, залежно від специфіки конкретних об'єктів державної екологічної експертизи, можуть вимагати подання експертних висновків інших заінтересованих міністерств, відомств, орга нізацій, установ і підприємств, а також матеріалів погодження докумен тації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

12. Під час проведення державної екологічної експертизи еколого-експертні підрозділи можуть приймати рішення про надання їм для слу жбових потреб у постійне користування копії загальної пояснювальної записки, паспорта (конспекту) проекту, розділу оцінки впливу на навко-лишнє природне середовище, проекту законодавчого чи іншого нормати вно-правового акта, програми чи схеми розвитку галузі промисловості, окремих креслень, планів, таблиць, частин, розділів документації тощо.

13. Передана на державну екологічну експертизу документація збе рігається у встановленому законодавством порядку в еколого-експертних підрозділах Мінекобезпеки чи його органів на місцях або в інших органі заціях, які за їх завданням готують робочі матеріали попередньої оцінки проектної документації чи проекти можливих висновків державної еко логічної експертизи.

14. Після завершення робіт, пов'язаних з державною екологічною експертизою, передана документація повертається замовнику, який наді слав її на розгляд із супроводжувальним листом.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти