ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок: сутність, шляхи реалізації на уроці.

підручник Лозової, Троцко (2002)– стор.242-243.

37.Формування моральної культури учнів. В.О.Сухомлинський про моральне виховання учнів.

Моральне виховання - це цілеспрямований процес взаємодії вихователів і вихованців, спрямований на оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього світу.
Моральна культура - це найголовніший компонент духовного життя людини, який характеризує її досягнення в оволодінні основами моралі як сукупності принципів, вимог, норм, правил, які регулюють дії в усіх сферах її життя, у формуванні моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, виробленні звичок моральної поведінки особистості.
Моральні норми - це система вимог, які визначають обов'язки людини по відношенню до оточуючого світу, зразки, які не тільки орієнтують поведінку особистості, але й дають можливість оцінювати й контролювати її. У системі виховної роботи В.О. Сухомлинський визначив десять "не можна" у ставленні до старших. Дотримання цих заборон вважалось справою честі і гідності, порушення - ганьбою і моральною неосвіченістю:

o не можна ледарювати, коли всі працюють;

o негідно людської мудрості і розсудливості поспішно вислов-лювати сумнів у істинності того, що радять старші;

o не можна виявляти незадоволення, що в тебе немає якоїсь речі;

o не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі;

o не можна робити те, що осуджують старші;

o не можна залишати старшу рідну людину одинокою, особливо матір, якщо в неї немає нікого, крім тебе, та ін.

38. Форми організації навчання. Урок як форма організації навчання, типи, структура, вимоги до нього.

Урок — головна форма організації навчального процесу
Урок — головна форма навчання

Типи уроків
• вивчення нових знань • формування вмінь і навичок • узагальнення і систематизації знань • повторення і закріплення знань • перевірки, оцінки й корекції знань, умінь і навичок • комбінований • інтегрований • застосування знань • нестандартний
Мета уроку
• освітня • виховна • розвивальна

 

 

• актуалізація опорних знань і способів діяльності • формування нових понять і способів дії • застосування засвоєних знань і прийомів діяльності формування світогляду, духовних потреб та інтересів виховна • розвивальна
Функції уро


Структура комбінованого уроку

 

• вивчення змісту підручника чи навчального посібника • вправи, письмові роботи • робота зі словником, із довідником • вивчення документів • проведення дослідів • читання творів, перегляд фільмів
• методи словесного навчання • методи наочного навчання • методи практичного навчання • методи дослідження
• фронтальна бесіда • письмові контрольні завдання і практичні роботи • індивідуальне опитування учнів
• психологічна і практична підготовка учнів до навчальної роботи
Перевірка домашніх завдань
Вивчення нового матеріалу
Закріплення нового матеріалу
Домашні завдання
Організаційний момент
• бесіда • творчі роботи • робота з підручником • вправи • повторення демонструвань, дослідів

 


Вимоги до сучасного уроку

Дидактичні
Загальнопедагогічні
• урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів • створення емоційно-актуальної атмосфери уроку • педагогічний такт і культура мови • пізнавальна самостійність учнів • чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку
Психологічні
• урахування психологічних особливостей кожного учня • нормальний психічний стан і стійкий настрій учителя й учнів • розумна вимогливість і доброзичливість учителя • педагогічна етика і педагогічний такт

 

• раціональне використання кожної хвилини уроку • раціональне поєднання словесних, наочних і практичних методів навчання • розвиток пізнавальних інтересів і активності учнів • зв'язок із вивченим раніше • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу • організоване завершення уроку
Гігієнічні
• температурний режим • норми освітлення • провітрювання • відповідність шкільних меблів нормативам • чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання

 

 


Підготовка вчителя до уроку

Усвідомлення значення теми і визначення мети уроку
Підготовка плану-конспекту уроку
Відбір матеріалу з теми уроку
• вивчення навчальної програми і змісту навчально-методичних посібників • зв'язок із раніше вивченим матеріалом • визначення мети уроку (освітньої, виховної, розвивальної)
• відбір змісту й обсягу знань із теми уроку • підбір до кожного питання доцільних фактів і прикладів • підготовка наочних посібників і ТЗН, визначення місця, порядку і послі­довності використання їх • визначення колективних та індивідуальних форм роботи учнів на уроках
• складання плану уроку • основні питання нової теми і висновки з них • визначення обсягу домашнього завдання для учнів • розподіл часу за етапами уроку і на вивчення кожного питання
Апробація підготовленого уроку
• визначення основних частин змісту матеріалу, на яких слід акцентувати увагу учнів • пробне проведення уроку, уточнення його часу і темпу

 

 


Інші форми навчання

 

Екскурсії
Семінари
Заліки
Шкільні лекції
Інші форми навчання
Факультативи
Домашні завдання
Групові заняття
Консультації
Індивідуальні заняття
Практикуми

 


Активні форми і методи навчання студентів

Загальні ознаки активного навчання
• вимушена активність • самостійне прийняття рішень • постійна взаємодія студентів і викладачів за допомогою прямого і зворот­ного зв'язку
Форми і методи, що активізують процес засвоєння знань та обміну досвідом на неімітаційних видах занять
• проблемні лекції • семінари • практичні заняття • групові або індивідуальні консультації • відвідування та аналіз уроків і виховних заходів • реферати, доповіді та повідомлення • тематичні дискусії та диспути • науково-практичні конференції • науково-дослідницька робота • використання комп'ютерів та інших ТЗН

 

 


39. Виховна робота класного керівника: зміст, напрями, форми.

ВИХОВНА РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Вимоги до класного керівника

 

 

Вимоги до класного керівника
39.виховна робота класного керывника

 

Постійне підвищення кваліфікації
Педагогічна майстерність
Педагогічний такт
Педагогічний оптимізм
Організаторські вміння
Творчий підхід до виховання
Любов і повага до дітей
Моральний авторитет
Ерудиція і культурний кругозір

 

 


Права класного керівника

Права класного керівника
Відвідувати уроки вчителів та позакласні заняття у своєму класі
Проводити батьківські збори; відвідувати учнів за місцем проживання
Представляти і захищати інтереси учня як представник закладу освіти в державних органах та організаціях
Відповідно до мети вибирати зміст, засоби, методи і форми організації навчально-виховного процесу в класному колективі
Робити пропозиції на батьківських зборах класу щодо матеріального забезпечення, організації та проведення позаурочних заходів
Реалізовувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності: пізнавальну, трудову та інші
Визначати виховну (педагогічну) проблему, мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку класного колективу
Висувати на педагогічній раді пропозиції щодо морального, та матеріального заохочення учнів

 

 


Обов'язки класного керівника
Обов'язки класного керівника

 

Забезпечувати контроль щодо додержання учнями моральних та етичних норм, статуту навчального закладу, внутрішнього розпорядку закладу освіти
Сприяти розвиткові здібностей учнів, формуванню високих моральних якостей та національної самосвідомості вихованців
Дбати про здоров'я учнів, їх інтереси; пропагувати здоровий спосіб життя
Вести необхідну документацію відповідно до функціональних обов'язків, затверджених адміністрацією закладу
Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру
Складати план своєї роботи з класним колективом у формі, визначеній методичним об'єднанням або адміністрацією закладу
Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі
Створювати в учнівському колективі умови для засвоєння учнями навчальних програм

 

 


Трудове виховання і суспільне корисна діяльність учнів
Орієнтовна структура плану класного керівника
Психолого- педагогічна характеристика класу
План роботи класного керівника

 

 

Робота з батьками і громадськістю
Моральне виховання учнів
Організація та згуртування учнівського колективу
Підвищення якості знань та культури праці учнів
Естетичне виховання учнів
Охорона здоров'я і фізичне виховання учнів
Індивідуальна виховна робота з учнями

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти