ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Політична культура особистості

Політична культура особистості


Політичні здібності
Здібності, уміння і навички громадсько-політичної діяльності
Непримиренне ставлення до антигуманних ідеологічних доктрин, що пропагують класову, національну, расову ненависть, великодержавний шовінізм чи ідеологію фашизму
Політичні інтереси й усвідомлення політичної ролі особистості
Уміння правильно оцінювати політичну інформацію
Політичне мислення
Уміння всебічно оцінювати політичну ситуацію і знаходити оптимальні рішення
Готовність до захисту суверенітету України
Володіння культурою політичної дискусії
Сформована національна самосвідомість і глибока повага до представників інших народів
Громадсько-політична активність, набуття організаторського досвіду та умінь
Активна участь у політичних акціях та патріотична діяльність
Уміння аргументовано і логічно вести політичну полеміку
Уміння передбачати динаміку розвитку політичних подій
Політичні переконання, погляди
Конструктивні уміння
• планування політичної діяльності • визначення найдоцільніших форм і методів політичного впливу • виступи перед різними аудиторія­ми в ролі лектора, агітатора • володіння методами і прийомами усних виступів • постановка політичних завдань і визначення ефективних шляхів їх розв'язання • передбачення результатів громад­сько-політичної діяльності, її кін­цевої мети
Організаторські уміння
• уміння організувати власну діяль­ність, а також діяльність інших у колективній та індивідуальній формі • координування громадсько-полі­тичної діяльності у мікрорайоні навчального закладу • організація публічних виступів се­ред учнів, у трудовому колективі • стимулювання й організація різ­них видів і форм громадсько-по­літичної діяльності учнівської і студентської молоді
Комунікативні уміння  
• налагодження ділового педагогіч-но доцільного спілкування • перебудова своєї діяльності за по­літичних змін, а також за появи певних перепон і утруднень • розуміння інших, сприймання то­го, що вони говорять, надання їм порад і рекомендацій • знаходження контакту й правиль­ного тону спілкування з різними людьми за різних обставин
• політичне мислення, усвідомлення ролі української національної ідеї • оцінювання політичної інформації, передбачення динаміки розвитку полі­тичних подій • аргументоване і логічне ведення політичної полеміки
Політичні знання та ідеали
Усвідомлення сутності української національної ідеї

 


 

Культура мовлення
Правова культура особистості

• досконале володіння державною мовою • доступна й проста мова, чітке ви­словлювання власних думок і по­глядів • вільне володіння матеріалом полі­тичної проблеми • володіння культурою і технікою мови, вміння робити логічні наго­лоси, дотримуватись потрібного темпу • вміння робити висновки, підбива­ти підсумки сказаного
Складники правової культури особистості
Знання прав і обов'язків громадян
Повага до національної та державної символіки України
Усвідомлення громадянської відповідальності за здійснені вчинки і правопорушення
Дотримання національних і загальнолюдських морально-етичних приписів, традицій та звичаїв
Негативне ставлення до проявів беззаконня і правопорушень
Знання головних положень Загальної декларації про права людини, Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини ООН
Дотримання Конституції та законодавства України

 

 


Актуальні проблеми дидактики середньої школи.

- Інтегрування дошкільної і початкової освіти;

- формування нормативної бази функціонування різних типів навчальних закладів (розробка законодавчих документів, державних освітніх стандартів, виконання Конвенції про права дитини тощо);

- науково-педагогічне обґрунтування та практичне впровадження результатів дослідження корекційної педагогіки для дітей, які перебувають у складних умовах життя;

- розробка педагогічних засад спеціальної освіти (навчання обдарованих дітей і дітей з особливими потребами.

Стратегічні орієнтири оновленої парадигми базової освіти передбачають таке:

1. Забезпечення універсального доступу до освіти, утвердження рівності можливостей в її здобутті.

2. Надання пріоритетної уваги в навчальному процесі діяльності учня.

3. Розширення обсягу базової освіти та засобів її здобуття.

4. Розширення навчального середовища.

5. Укріплення соціального партнерства в освітній сфері.

Сутність і шляхи особистісно-орієнтовного виховання.

підручник Лозової, Троцко (2002)– стор.292-294.

56. Процес навчання, його особливості і функції.

Сутність процесу навчання

• організована

Діяльність • цілеспрямована

• двобічна

 

 


Функції • освітня

• виховна

• розвиваюча

 

 

Гносеологія • теорія пізнання, нерозривна єдність

чуттєвого і раціонального,

емпіричного і теоретичного у навчанні

 

 


Мотиви навчання • суперечності

• боротьба протилежностей

 

 


Види навчання • соціальні

• безпосереднього спонукання

• перспективного спонукання

• інтелектуального спонукання

 

 


Етапи засвоєння знань • догматичне

• пояснювально-ілюстративне

• проблемне

• програмоване

 

 


Засоби оптимізації навчання • висування навчальних завдань

• сприйняття

• усвідомлення

• розуміння

• закріплення

• формування умінь і навичок

• перевірка й аналіз

• формування завдань навчання

• відбір і конкретизація змісту навчання

• вибір оптимальних форм навчання

• відбір найраціональніших методів навчання

• сі:надання оптимального плану навчання

• максимальне покращення умов навчання

• реалізація обраного плану навчання

• аналіз результатів і оцінка оптимальності

 

Складові процесу навчання

 

 


Діяльність учителя (навчання) Діяльність учнів (учіння)

 

 

 

• виклад змісту навчального мате­ріалу

• керівництво діяльністю учнів

• розвиток пізнавальних здібностей та інтересів

• формування світогляду учнів

• формування навичок і культури праці

учнів

• оцінка знань, умінь і навичок учнів

 

• споглядальна (сприйняття, обду­мування, розуміння)

• відтворювальна (повторення, за­кріплення навчального матеріалу)

• творча (застосування знань на практиці)

 


 

 


Знання, вміння, навички, світогляд, свідомість, поведінка, почуття, прийоми інтелектуальної праці

 

 


Зміст навчального матеріалу Засоби навчання

 

 

 

• факти поняття

• теорії

• правила

• закони

• формули

• закономірності

• принципи

 

• наочні посібники

• підручники і навчальні посібники

• книги

• словники

• довідники

• технічні засоби навчання

• комп'ютери

• спеціальне навчальне обладнання


Структура процесу навчання

 

 


Процес навчання

 

 

 


Закономірності навчання Принципи процесу навчання

 

 

 


Зміст загальної середньої освіти

 

 


Компоненти процесу Функції навчання Типова психологічна

навчання структура навчання

 

 

 


Безпосередній процес навчальної діяльності

 

 


Форми організації Методи навчання Засоби навчання

 

 

Процес навчання як дидактична схема

(за М. М. Скаткіним)

 

 

Процес навчання

 

 

 

Мета навчання

Зміст навчання

Завдання навчання


 

 

Методи і засоби

навчання

 

Форми організації

навчання


 


Результати навчання

 

 


Принципи навчання

 

Функції процесу навчання

 

Функції процесу навчання

 

 


Освітня Виховна Розвивальна

 

 

 

Учні оволодівають

Виховання учнів

Розвиток в учнів


 

 

 


 

 


• знаннями, вміннями, навичками

• способами діяльності

• досвідом творчої ді­яльності

• досвідом емоційного ставлення

 

 

• національне

• моральне

• трудове

• фізичне

• естетичне

• правове

• світоглядне

• статеве

 

 
• уяви

• уваги

• волі і характеру

• сенсорної сфери (по­чуттів та емоцій)

• мислення

 

• абстрактного мислен­ня

• логічного мислення

• культури і морально­сті

• фізичної досконалості

 


Успішна реалізація освітньої, виховної і розвивальної функцій процесу навчання досягається

 

 


• змістом навчального матеріалу

• формами організації навчальної праці

• методами і прийомами навчання

• діяльністю й особистими якостями вчителя

 

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти