ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактеризуйте платіжний оборот (грошовий оборот)

Перелік програмних питань, закритих тестів, типових розрахункових завдань, що виносяться на іспит

 

Перелік теоретичних питань:

Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського банків України

засобом розкриття фінансової інформації щодо звітності банку є елементи фінансової звітності:Активи, зобов’язання, власний капіталце елементи балансу, які розкривають фінансовий стан банку.1Активи— ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.2. Зобов'язання) — вимоги, які пред'являються на активи підприємства кредиторами, або іншими словами, нерегульована заборгованість підприємства.3Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язаньОсновгна балансова формула А=з+кДоходи та видатки це елементи звіту про фінансові результати, за даними яких відбувається обчислення фінансового результату від діяльності банку (прибуток чи збиток).

Охарактеризуйте структуру Плану рахунків бухгалтерського банків України

План рахунків поділяється на 9 класів та 4 категорії. У структурі виділяють 3 частини логічно пов’язані між собою:1 балансова частина включає 5 класів на базі яких склад звіт про фін результати2 охоплює класи оходів і витрат 6 и 7 кл 3 містить клас позабалансових рахунків кл Клас1 казначейські та міжбанківські операціїДля ведення управлінського обліку передбачено 8 кл Рахунки в пр. розташов за принципом зростання їх номерів. Кожен клас включає рахунки 1 2 3 4 порядків Рахунки 1 порядку означ клас2 розділ3 групк4 балан рахун Клас 1. Казначейські та міжбанківські операціїКлас2 операції з клієнтамиКлас 3 операції з ЦПКлас 4 фін та капітальні інвестиціїКлас 5 капітал банкуКлас 6 доходиКлас 7 витратиКлас 8 управлінський облікКлас 9 позабалансові рахунки

Охарактеризуйте платіжний оборот (грошовий оборот)

Грошовий оборот - сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми їх здійснення.Основну частину грошового обороту складає платіжний оборот, в якому гроші функціонують як засіб платежу, використовуються для погашення боргових зобов'язань. Він здійснюється як у готівковій, так і в безготівковій формі. Весь безготівковий оборот є платіжним, тому що є певний проміжок часу між одержанням товарів та їх оплатою. Безготівковий грошовий оборот - рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. У сфері готівкового грошового обороту рух грошей здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків.Переваги безготівкового обороту над готівковим:- прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;- значно скорочуються витрати обігу;- збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.У розвинутих країнах готівка становить незначну частину грошової маси: 5-7%. В нашій країні у зв'язку з початком ринкових перетворень в економіці готівковий оборот зараз займає близько 50% усього грошового обороту. Готівково-грошовий оборот представляє собою сукупність платежів готівковими коштами, які використовуються при виплаті заробітної плати, пенсій, субсидій. Населення здійснює готівкові платежі при купівлі товарів, оплаті різних видів послуг тощо.
4Охарактеризуйте предмет і метод бухгалтерського обліку в банках

Бухгалтерський (фінансовий) облік - це сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції Банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Предметом бухгалтерського обліку в банках є власні та залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів. Метод бухгалтерського облікуце сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет.методологічна та організаційна бо в банках поділяється на1 Фін облік-сукупність правил і процедур які забезпеч підготовку і надання фін інфолр про господар діяльн зовні та внутріш користав2 Управлінський- сукупність правил і процедур які забезпеч підготовку і надання інфолр про діяльність банку 3 Податковий – ведеться з метою накопичення даних про валові доходи і витрати

Охарактеризуйте параметри аналітичного обліку

Параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, є неодмінною умовою акумуляції бази даних для формування фінансової та статистичної звітності. Залежно від сфери застосування їх поділяють на параметри:контрагентів (клієнтів);документів;договорів;безпосередньо аналітичних рахунків. Усі параметри аналітичного обліку поділяють на обов’язкові та необов’язкові. Обов’язкові вводяться з урахуванням вимог На­ціонального банку України щодозвітностіНеобов’язкові параметри визначаються банком самостійно і можуть використовуватися в управлінському обліку, для органі­зації внутрішнього контролю та аналізу.Серед обов’язкових параметрів аналітичних рахунків визначають:загальні;спеціальні.Так, загальні параметри застосовуються до всіх рахунків, а спеціальні — до окремих груп аналітичних рахунків залежно від економічного змісту операцій, що відображаються за цими рахунками. Вони також необхідні при автоматизованому веденні окремих операцій і при поданні спеціальної звітності до Націо­нального банку України.

Опишіть формування номера аналітичного рахунку в банках.

Усі номери рахунків аналітичного обліку крім рахунків бюджету формуються за такою схемою:АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ1. АААА— номер балансового рахунку (4 знаки).

2. В — ключовий розряд (1 знак).3. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ — інформація про аналітичний рахунок (до 9 знаків).Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 цифр, мінімальна — 5 цифр.Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно. До складу цього сегмента може включатись код контрагента, порядковий номер рахунку, номер філії, код валюти тощо. У разі потреби банки можуть самостійно збільшувати кількість необхідних атрибутів поза номером рахунку.

Охарактеризуйте загальні правила розрахунків між банками

Міжбанківські розрахунки — це система виконання і регулювання платежів загрошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їхньої діяльності.Залежно від країни та місця знаходження установ банків міжбанківські розрахунки розподіляються на:— розрахунки між банками в Україні;— розрахунки банків України з іноземними банками. Правила міжбанківських розрахунків в Україні регламентуються Національним банком України..Складовими елементами системи міжбанківських розрахунків є:— кореспондентські відносини;— кореспондентські рахунки.Під кореспондентськими відносинами розуміють договірні відносини, які виникають між двома або декількома кредитними установами з приводу здійснення платежів, розрахунків, надання послуг одній з них за дорученням і за рахунок іншої..Кореспондентський рахунок — це рахунок, на якому відображаються розрахунки, що виконує одна кредитна установа за дорученням і за рахунок коштів іншої кредитної установи на підставі кореспондентської угоди.

Облік основних засобів та нематеріальних активів банку.

Перелік програмних питань, закритих тестів, типових розрахункових завдань, що виносяться на іспит

 

Перелік теоретичних питань:

Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського банків України

засобом розкриття фінансової інформації щодо звітності банку є елементи фінансової звітності:Активи, зобов’язання, власний капіталце елементи балансу, які розкривають фінансовий стан банку.1Активи— ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.2. Зобов'язання) — вимоги, які пред'являються на активи підприємства кредиторами, або іншими словами, нерегульована заборгованість підприємства.3Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язаньОсновгна балансова формула А=з+кДоходи та видатки це елементи звіту про фінансові результати, за даними яких відбувається обчислення фінансового результату від діяльності банку (прибуток чи збиток).

Охарактеризуйте структуру Плану рахунків бухгалтерського банків України

План рахунків поділяється на 9 класів та 4 категорії. У структурі виділяють 3 частини логічно пов’язані між собою:1 балансова частина включає 5 класів на базі яких склад звіт про фін результати2 охоплює класи оходів і витрат 6 и 7 кл 3 містить клас позабалансових рахунків кл Клас1 казначейські та міжбанківські операціїДля ведення управлінського обліку передбачено 8 кл Рахунки в пр. розташов за принципом зростання їх номерів. Кожен клас включає рахунки 1 2 3 4 порядків Рахунки 1 порядку означ клас2 розділ3 групк4 балан рахун Клас 1. Казначейські та міжбанківські операціїКлас2 операції з клієнтамиКлас 3 операції з ЦПКлас 4 фін та капітальні інвестиціїКлас 5 капітал банкуКлас 6 доходиКлас 7 витратиКлас 8 управлінський облікКлас 9 позабалансові рахунки

Охарактеризуйте платіжний оборот (грошовий оборот)

Грошовий оборот - сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми їх здійснення.Основну частину грошового обороту складає платіжний оборот, в якому гроші функціонують як засіб платежу, використовуються для погашення боргових зобов'язань. Він здійснюється як у готівковій, так і в безготівковій формі. Весь безготівковий оборот є платіжним, тому що є певний проміжок часу між одержанням товарів та їх оплатою. Безготівковий грошовий оборот - рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. У сфері готівкового грошового обороту рух грошей здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків.Переваги безготівкового обороту над готівковим:- прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;- значно скорочуються витрати обігу;- збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.У розвинутих країнах готівка становить незначну частину грошової маси: 5-7%. В нашій країні у зв'язку з початком ринкових перетворень в економіці готівковий оборот зараз займає близько 50% усього грошового обороту. Готівково-грошовий оборот представляє собою сукупність платежів готівковими коштами, які використовуються при виплаті заробітної плати, пенсій, субсидій. Населення здійснює готівкові платежі при купівлі товарів, оплаті різних видів послуг тощо.
4Охарактеризуйте предмет і метод бухгалтерського обліку в банках

Бухгалтерський (фінансовий) облік - це сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції Банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Предметом бухгалтерського обліку в банках є власні та залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів. Метод бухгалтерського облікуце сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет.методологічна та організаційна бо в банках поділяється на1 Фін облік-сукупність правил і процедур які забезпеч підготовку і надання фін інфолр про господар діяльн зовні та внутріш користав2 Управлінський- сукупність правил і процедур які забезпеч підготовку і надання інфолр про діяльність банку 3 Податковий – ведеться з метою накопичення даних про валові доходи і витрати

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти