ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактризуйте порядок інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів та облік її результатів

41Опишіть порядок закриття рахунків доходів та витрат банку

Рахунки класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати» класифікують­ся як технічні рахунки. Це пов’язано з тим, що залишки за цими рахунками не включаються до балансу банку, а записи за рахун­ками здійснюються наростаючим підсумком з початку року за принципом нарахування. Отже, залишок за кожним рахунком дохо­дів і витрат на 31 грудня поточного року свідчить про обсяги доходів (витрат), отриманих, нарахованих та сплачених у розрізі їх видів, для відображення яких призначено конкретний рахунок.За підсумками року рахунки доходів і витрат згортаються, вна-слідок чого визначається фінансовий результат діяльності банку.Якщо загальна сума всіх доходів за рік перевищує суму витрат, то банк звітує про позитивний економічний результат діяльності, тобто прибуток, що відповідає бухгалтерському проведенню:Дебет кредитового сальдо рахунків доходів (усіх за класом 6) за вирахуванням дебетового сальдо за рахунками вит­рат (усіх за класом 7);Кредит рахунка 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».У разі протилежної ситуації в обліку фіксується збиток, що відповідає бухгалтерському проведенню:Дебет рахунка 5041 А «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;Кредит дебетового сальдо рахунків витрат за вирахуванням кредитового сальдо рахунків доходів.
42Основні правила обліку доходів та витрат банку.

Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати.Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удоско-налення та доведення основних засобів до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати виникають під час капітального ремо-нту, модернізації і реконструкції власних основних засобів або взятих в оренду;. Джерелом покриття капітальних затрат служить накопичений не-розподілений прибуток минулих років і прибуток, одержаний у поточному році. Капітальні затрати відображаються в активі ба-лансу.Поточні витрати виникають у процесі здійснення банківсь-ких операцій, а також під час нарахування заробітної плати і премій співробітникам банку; до складу поточних витрат вклю-чають витрати на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, сплату аудиторських послуг тощо, тобто на те, що прино-сить користь протягом короткого часу Джерелом покриття поточних витрат є операційний дохід. Пото-чні витрати списуються відразу або розглядаються як витрати майбутнього періоду, якщо вигода від їх здійснення виявиться в наступному звітному періоді.Правило друге. На практиці надання послуги не-рідко не збігається у часі з надходженням грошових коштів.Для об’єктивного визначення фінансового результату виникає необхідність здійснювати облік доходів і поточних витрат банку згідно з принципами нарахування, відповідності та обережності..Правило третє. З другого правила випливає, що наслідки операції можуть поширюватись на два або більше облікових пе-ріоди.

 

43Облік комісійних доходів та витрат банку.

Комісійні доходи і витрати - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою; в окремих випадках суми їх можуть обчислюватися пропорційно часові та сумі зобов'язання.Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:* комісії за одноразові послуги;« комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;• комісії за послуги з обов'язковим результатом.Коміс доходи обліковуються на рахун 61 розділу таких груп 610 611 618Коміс витрати на рахун 71 розділу 710 718-під час нарахув процентних доходів за операц в нац. ВалютіДт нарах % доходів за класами 1,2,3 Кт % доходи 6 класу-% доходи в інозем валюті Дт нарах % доходів за класами 1,2,3 Кт3800Одна на суму витрат іноз валют в грош одиницях укр.Дт 3801 Кт6 клас-нарахув коміс доходів Дт 3 клас Кт 6 клас

 

 

  1. Облік нарахування та сплати податку на прибуток банку.
  2. Організація податкового обліку в банках.
  3. Роль та значення банківської звітності.

7. Основи побудови та складання звітності банків

47Основи побудови та складання звітності банків

Залежно від цілі використання показників звітність банків поділяють на державну статистичну звітність та банківську звітність.Державна статистична звітність подається банками усіх видів та форм власності, включаючи Національний банк України, містить інформацію, яка є типовою для будь-якого суб’єкта господарювання і яка узагальнюється органом державної статистики в цілому по народному господарству для розроблення статистики Така звітність включає дані про фінансові результати діяльності, чисельність працюючих, використання робочого часу, оплату праці, наявність основних фондів, капітальні вкладення, діяльність обчислювальних центрів, використання обчислювальної техніки, кількість автотранспорту, а також іншу інформацію.Банківська звітність — це спеціальна звітність, що подається лише банками та іншими фінансовими посередниками, які виконують банківські операції. Дані банківської звітності є основою для розроблення грошово-кредитної і банківської статистики, яка використовується для виконання Національним банком України регулюючих та наглядових функцій.Фінансова звітність відображає фінансовий стан банку та результати діяльності за звітний період. Вона складається на підставі даних фінансового обліку. Характерною рисою фінансової звітності є те, що вона складається з дотриманням балансового узагальнення облікової інформації..До статистичної звітності належить звітність про кредитні та депозитні операції в національній і в іноземній валюті, процентні ставки, операції з цінними паперами та інші банківські операції.Статистична звітність містить інформацію, необхідну для побудови системи статистичних даних, які відповідають регулюючим цілям та цілям банківського нагляду. За характером спрямування (внутрішня звітність) (звітність за межі банку).За обсягом інформації, яку відображає звітність, вона буває повною і скороченою. За ступенем узагальнення звітність розподіляють на первинну, та зведену Залежно від періодичності подання розрізняють звітність поточну та річну. Національний банк України, можна умовно розділити на дві частини:1) фінансова звітність;2) статистична.Першим звітним роком для новоствореного банку може бути: є період здати набуття прав юр особи по 31,12 року створення

48Якісні характеристики звітності банків


 

 

Перелік відкритих тестів:

1. Принцип МСБО, за яким активи і зобов’язання повинні оцінюватися і відображатися в обліку так, щоб не переносити на наступні звітні періоди наявні фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому стану банку:суттєвості

2. Принцип МСБО, за яким операції відображаються відповідно до їх економічної суті, а не юридичної форми: Переважання змісту над формою

3. Принцип МСБО, за яким статті доходів та видатків ураховуються та обліковуються в період здійснення економічних операцій незалежно від факту отримання коштів:нарахування

4. Дата операції — це:Принцип МСБО, за яким статті доходів та видатків ураховуються та обліковуються в період здійснення економічних операцій незалежно від факту отримання коштів

5. Рахунок, за яким банк обліковує кошти на вимогу фізичних осіб:2620

6. Принцип МСБО, за яким активи і пасиви обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення, а активи і зобов’язання в іноземній валюті мають переоцінюватись на звітну дату:оцінка

7. До активів банку належать:банкноти і монети в касі банку коррахунок депозити акції

8. Порядковий номер реєстрації клієнта банку в Книзі обліку відкритих рахунків — це:це2 цифри,код контрагента

9. Мультивалютність плану рахунків б/о в банках України передбачає:операції в іноземній валюті відображаються за тими самими рахунками, що й операції в гривнях, згідно з їх економічним змістом

10. Кореспондентський рахунок ностро — це: кор. Рах нашого банку відкритий в іншому

11. Принцип МСБО, за яким залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду: Прийнятність вхідного балансу

12. Рахунки другого порядку Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України: субрахунків

13. Кореспондентський рахунок лоро — це: рахунок, іншого банку відкритий в нашому

15. 2 клас Плану рахунків має назву:Операції з клієнтами

16. Максимальна довжина аналітичного рахунку складається з:з 14 знаків

17. Готівкові кошти обліковуються:1001 1200

18. Рахунки 2порядку, які мають двоцифрову нумерацію означають: розділ

19. Рахунки 3 порядку, які мають трьохцифрову нумерацію означають: групу

20. Рахунки 4 порядку, які мають чотирьохцифрову нумерацію означають:балансовий рахунок

21. Комерційні банки, які встановлюють між собою кореспондентські відносини називаються: банки-кореспонденти

22. Актив балансу КБ не включає:

23. Які класи рахунків включаються до 3 категорії:рахунки управлінського обліку

24. Позабалансові рахунки відображаються у:9 позабалансові

25. План рахунків КБ складається з: 4 категорії, 9 класів

26. Які класи рахунків включаються до 4 категорії:8

27. Які класи рахунків включаються до 1 категорії:1-5

28. Які класи рахунків включаються до 2 категорії:6-7

29. Бухгалтерський облік поділяється на: фінансовий облік, управлінський облік, податковий обл

30.Депозит – це: грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

31. Власника депозиту можна ще називати:вкладник (депонент)

32. До фінансової звітності включається : показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

33. Річний Звіт про власний капітал банками подається до РУ НБУ не пізніше ніж: Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій

34. Основою складання банківського звіту є формула балансу:активи=зобовязання +капітал

35.Щоденно подаються такі звіти по касових операціях:1)звіт про касові обороти банку2) звіт про залишки розмінної монети

36.Першим звітним роком для новоствореного банку може бути: є період здати набуття прав юр особи по 31,12 року створення

37.Фінансовий облік у банках: відображає стан майна, зобов’язань, капіталу та фінансового результату діяльності підприємства в єдиному грошовому вимірнику за допомогою подвійного запису з метою формування звітності різних видів та встановлених форм.

38. Які існують види рахунків для клієнтів: поточні, депозитні (вкладні), бюджетні. Перші два види рахунків можуть відкриватися в національній та іноземній валюті, а останній — тільки в національній.

39. В яку форму перетворюються грошові кошти клієнтів касовими операціями:безготівкові ????

40. Які каси відкривають банки:вечірні каси,прибуткові,видаткові

41. Сума надлишків готівки, виявлена в упаковці установи банку та Банк нотно-монетного двору, оприбутковується за операційною касою і зараховується на рахунок:6800

42. Суми недостач відшкодовуються одержувачу готівки з операційної каси і зараховуються на балансовий рахунок:2719 (2749)

43. Звіт про касові обороти банку, форма № 747 Д складається касиром:

44. Облік кредитів, що видані фізичним особам, проводиться за рахунок:

45. Для відкриття кореспондентського рахунка одного КБ в іншому банк подає такі документи: дозвіл регіонального управління НБУ на встановлен­ня прямих кореспондентських відносин, заяву на відкриття рахунка; нотаріально засвідчені копії статуту та банківської ліцензії, картку зі зразками підписів та відтиском печатки; баланс і довідку про додержання економічних нормативів на останню звітну дату.

46. В Україні функціонує СЕПза моделлюБрутто-розрахунки

47. В якій з моделей СЕП кожен філіал має свій АРМ3 сьомої моделі

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти