ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В якій подвійній оцінці здійснюється бухгалтерський облік операцій в банківських

металах в банках України? в номінальній сумі іноземної валюти, одиницях ваги металу, щодо яких установлюється офіційний курс гривні, - тройських унціях та гривневому еквіваленті за офіційним курсом

49. Користувачі банківської звітності:дійсні та потенційні вітчизняні та зарубіжні інвестори;акціонери;співробітники банку;керівництво банку; контрагенти;кредитори;

українські та міжнародні фінансові організації Національний банк України для виконання регулюючих та наглядових функцій;органи влади;громадскість.

50. Балансова вартість основних засобів – це: - різниця між первісною вартістю основних засобів та сумою нарахованого зносу.

51. Придбані основні засоби оприбутковуються за: первісною вартістю

52. Депозитні операції на міжбанківському ринку можуть бути:активними і пасивними

53. Сума депозиту, на яку, згідно з умовами депозитної угоди, нараховуються % – це:номінал депозиту

54. Сума сплачених процентів авансом за депозитом буде обліковуватись на рахунку:3500

55. Облік кредитів, що видані іншим банкам, проводиться за рахунок:

56. Облік доходів і витрат передбачений Планом рахунків у:6 і 7 класах

57. Операції з цінними паперами банку обліковуються у:3 класі

58. Рахунки зобов’язань – це:

59. Строк дії акредитива: 15 днів з дня відкриття

37. Які рахунки підлягають закриттю і не відображаються у річному балансі?

38. Нараховані відсотки за залученим депозитом відображається в обліку:

39. Операції з цінними паперами банку обліковуються у:

40. Нерозподілений прибуток відображається за рахунками:

41. Рахунки 6-го і 7-го класів Плану рахунків є :

42. Основні засоби та нематеріальні активи обліковуютьс відповідно до Плану рахунків у:

43. Облік кредитів, що видані іншим банкам, проводиться за рахунок:

44. Бухгалтерський облік нарахованих доходів або витрат здійснюється не рідше від одного разу :

45. З якого і в який портфель банку заборонено переведення цінних паперів?

46. За яким портфелем боргових цінних паперів не здійснюється амортизація дисконту та премії?

47. Процентні доходи (витрати) це-…

48. За якими необоротними активами не нараховується амортизація?

49. Що включається до складу запасів матеріальних цінностей банку?

50. За якою вартістю запаси матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському

51. обліку банків України?

52. Запаси матеріальних цінностей банків України:

53. Які доходи банку класифікуються, як доходи, отримані в результаті операційної діяльності?

54. Комісійні доходи ( витрати) це:

55. У факторингових операціях беруть участь такі суб’єкти:

56. Овердрафт – це :

57. Торгівельні доходи (витрати) – це:

58. За кредитами, класифікованими як “субстандартні”, % відрахування до резерву становить:

59. При обліку кредиту за рахунком Плану рахунків насамперед враховують:

60. Факторингові операції обліковують на рахунках:

61. Сума сплачених процентів авансом за депозитом буде обліковуватись на рахунку:

62. Об’єктом лізингу є:

63. Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як:

64. Роялті – це...

65. Одиницею обліку основних засобів є:

66. Банківська діяльність поділяється на такі види:

 

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України охарактеризуйте такі балансові рахунки (призначення рахунку, облік за Дт, облік за Кт):

1. 1001 А Банкноти та монети в касі банку Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі банку .За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку.За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку

2.1003, А Банкноти та монети в обмінних пунктахПризначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка перебуває в обмінних пунктах банку).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку).

3.1004, А Банкноти та монети в програмно-технічних комплексах самообслуговування
Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в програмно-технічних комплексах самообслуговування банку.За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла до програмно-технічного комплексу самообслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з програмно-технічного комплексу самообслуговування або повертається до операційної каси банку

4.1005,А Банкноти та монети, інкасовані до перерахуванняПризначення рахунку: облік інкасованої грошової виручки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої грошової виручки, яка попередньо зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої грошової виручки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.

5.1007, А Банкноти та монети в дорозіПризначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка відправлена банком За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка відправлена банком до установ Національного банку України, до філії, відділення банку, до іншого банку, до обмінних пунктів, до програмно-технічних комплексів самообслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням.

6.1200, А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України.За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку - власника рахунку за власними 6

. 8.2610,

9.2615,

10.2630,

11.2635,

12.3400,

13.3652,

14.3654,

15. 4300 А Нематеріальні активиПризначення рахунка: облік вартості нематеріальних активів. За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних і створених нема-теріальних активів; суми їх дооцінки; суми, пов’язані з поліпшенням нематері-альних активів.За кредитом рахунка проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балансу; суми їх уцінки
16. 4400 А Основні засобиПризначення рахунка: облік вартості власних та отриманих у фінансовийлізинг основних засобів.За дебетом рахунка проводяться суми придбаних основних засобів; суми їхдооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов’язані зполіпшенням основних засобів.За кредитом рахунка проводяться суми вартості основних засобів, що вибулиз балансу; суми їх уцінки
17. 4500 А Інші необоротні матеріальні активиПризначення рахунка: облік вартості інших необоротних матеріальних активів. За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.За кредитом рахунка проводяться суми вартості інших необоротних матері-альних активів, що вибули
18. 5000 П Зареєстрований статутний капітал банкуПризначення рахунка: облік зареєстрованого статутного капіталу банку. Об-лік акцій ведеться за номінальною вартістю.За кредитом рахунка проводяться суми збільшення статутного капіталу після реєстрації змін згідно з законодавством України.За дебетом рахунка проводяться суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу
19. 5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу. Призначення рахунка: облік суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу до часу його реєстрації.За кредитом рахунка проводяться суми дивідендів, що спрямовані на збіль-шення статутного капіталу.За дебетом рахунка перераховуються суми дивідендів у разі збільшення статутного капіталу на рахунки 5000 та 5010;
20. 5100 П Результати переоцінки основних засобівПризначення рахунка: облік результатів переоцінки основних засобів. За кредитом рахунка проводяться суми дооцінки основних засобів і віднов-лення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів.За дебетом рахунка проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності;
21. 5020 П Загальні резервиПризначення рахунка: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів під різні ризики.За кредитом рахунка проводяться суми прибутку, що спрямовані на форму-вання резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти