ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_______________В.П.Лисечко

«___» ________________2012р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«ПЕДАГОГІКА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

 

Курс: Підготовка (бакалаврів,спеціалістів, магістрів) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисциплини
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3   Змістових модулів: 4 Загальна кількість годин: 135   Тижневих годин: 3 Шифр та назва напрямку: 0101 Педагогічна освіта     Шифр та назва спеціальності Цикл професійної та практичної підготовки   Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр Обов’язкова Рік підготовки: 2 Семестр: 3-4 Лекції: 46 годин   Практичні: 26 годин Самостійна робота: 69 год. Вид контролю: 3 семестр-залік, 4 семестр-іспит.    

 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»

 

Тема Кількість годин,відведених на:
    Лекції 46 Практ. заняття 26 Самост. робота 69 о
Модуль І. Загальні основи педагогіки (0,5 кредиту)
Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину      
Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень    
Тема 3. Логіка й методика педагогічних досліджень    
Тема 4. Особистісно-орієнтований педагогічний процес як система й цілісне явище      
Тема 5. Особистість як об’єкт і суб'єкт виховання, зовнішні фактори її розвитку, виховання й соціалізації  
Тема 6. Розвиток особистості. Співвідношення виховання й розвитку    
Тема 7. Вікові етапи у розвитку особистості школяра, їх характеристика та врахування в діяльності вчителя    
Тема 8. Соціальна ситуація розвитку школяра та її вплив на виховання і розвиток    
Модульний контроль    
  Всього 1 модуль
         
Модуль II. Теорія виховання ( 1 кредит)
Тема 1 Проблема ціле покладання у виховному процесі      
Тема 2. Діагностика і прогнозування в структурі навчально-виховного процесі    
Тема 3. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання і самовиховання    
Тема 4. Зміст процесу виховання      
Тема 5. Формування розумової культури учнів    
Тема 6. Формування основ моральної культури учнів    
Тема 7. Формування естетичної культури учнів    
Тема 8. Формування наукового світогляду учнів  
Тема 9. Загальні методи, засоби і форми процесу виховання й самовиховання      
Тема 10. Оптимальний вибір методів і засобів виховання у практиці роботи вчителя    
Тема 11 Самовиховання учнів    
Тема 12. Виховання учнів у колективі, сім'ї, соціумі      
Тема 13. Учнівське самоврядування    
Тема 14. Класний керівник. Виховання особистості в учнівському колективі      
Тема 15. Планування роботи класного керівника та вимоги до сучасного класного керівника    
Тема 16. Превентивна діяльність педагога в попередженні асоціальної поведінки учнів        
Тема 17. Педагогічні умови взаємодії вчителя і учнів в навчально-виховному процесі    
Тема 18. Зміст і форми позакласної роботи школи, сім'ї та громадськості у вихованні учнівської молоді  
Тема 19. Спільна виховна робота школи, сім’ї, суспільства та трудових колективів    
Модульний контроль    
Всього: 2 модуль
         
Модуль IІІ. Дидактика (1 кредит)
Тема 1. Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу      
Тема 2. Закономірності, принципи і правила навчання    
Тема 3. Методи і засоби організації процесу навчання в сучасній школі    
Тема 4. Сучасні засоби навчання    
Тема 5. Види і сучасні концепції навчання, їх характеристика  
Тема 6. Форми організації навчального процесу в школі    
Тема 7. Урок - як основна форма організації навчання    
Тема 8. Активні форми організації навчання      
Тема 9. Самостійна робота учнів    
Тема 10. Міжпредметні зв’язки в організації навчання. Інтегровані уроки    
Тема 11. Зміст освіти в сучасній школі      
Тема 12. Стандарти освіти    
Тема 13. Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти    
Тема 14. Діагностика й оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів      
Тема 15. Перевірка й оцінювання успішності учнів    
Модульний контроль    
Всього: 3 модуль
Модуль ІV. Школознавство (0,5 кредиту)
Тема 1. Сутність і основні принципи управління педагогічними системами      
Тема 2. Педагогічна діяльність: сутність, структура роботи в школі, стиль і характер    
Тема 3. Наукові основи організації педагогічної діяльності. Гуманістичні основи діяльності вчителя    
Тема 4. Педагогічний моніторинг у системі особистісно-орієнтованої освіти    
Тема 5. Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів        
Тема 6. Методична робота в школі    
Тема 7. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки в роботу школи      
Модульний контроль    
Всього: 4 модуль
               

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів

За 1 семестр

За національною шкалою (залік) За національною шкалою (іспит) За шкалою ЕСТS Кількість балів
З А Р А Х О В А Н О Відмінно     Добре   Задовільно А   В   С   Д   Е 90-100   80-89   70-79   60-69   50-59
Не зараховано Незадовільно FX F 25-49 1-24

 

Рейтингова оцінка знань студентів

І семестр

Навчальна діяльність Поточна навчальна діяльність Кількість балів
Змістовний модуль №1 (лекції 1-4)   Практичне заняття №1 Практичне заняття №2 Практичне заняття №3. Поточний контроль (контр. роб.) Самостійна робота №1 Самостійна робота №2 Самостійна робота №3   Змістовний модуль №2 (лекції 5-13) Практичне заняття №4 Практичне заняття №5 Практичне заняття №6. Самостійна робота №1 Практичне заняття №7. Поточний контроль (контр. роб.) Самостійна робота №4 Самостійна робота №5 Самостійна робота №6 Самостійна робота №7 Самостійна робота №8 Самостійна робота №9 Самостійна робота №10   7,5 2,5 2,5 2,5     7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Самостійна робота №11 Самостійна робота №12 Підсумковий модульний контроль. Залік 2,5 2,5
Всього

 

Семестр

Навчальна діяльність Поточна навчальна діяльність Кількість балів
Змістовний модуль №3 (лекції 14-20) Практичне заняття №8 Практичне заняття №9 Практичне заняття №10 Практичне заняття №11 Самостійна робота №13 Самостійна робота №14 Самостійна робота №15 Самостійна робота №16 Самостійна робота №17 Самостійна робота №18 Самостійна робота №19 Самостійна робота №20 Самостійна робота №21   Змістовний модуль №4 (лекції 21-23) Практичне заняття №12 Практичне заняття №13. Поточний контроль (контр. роб., усний контроль) Самостійна робота №22 Самостійна робота №23 Самостійна робота №24   Підсумковий модульний контроль. Екзамен 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5     2,5 2,5 2,5  
В сумі

 

 

Примітки:

1. Загальна кількість балів (75 балів з 2 семестр) дає можливість студентам отримати оцінку «добре». Той, кого вона не задовольняє, складає екзамен.

2. За невідпрацьовані пропуски занять знімаються до 10 балів (за один пропуск).

3. За участь у науково-дослідній роботі: написання тез, статей додається по 10 балів.

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Педагогіка в системі

Наук про людину

Визначення сутності педагогіки в системі гуманітарних наук. Об'єктивні соціально-економічні передумови виникнення й розвитку педагогічної теорії.

Об'єкт, предмет педагогіки, її функції: фундаментальна й прикладна. Рівні їхньої реалізації.

Генезис і структура педагогічної науки і її основні галузі. Основні категорії педагогічної науки: виховання, освіта й навчання. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками про людину. Взаємодія педагогічної теорії й практики. Демократичні й гуманістичні тенденції в розвитку педагогічного знання.

Тема 2. Методологія й методи

Педагогічних досліджень

 

Поняття про методологію педагогічної науки і її рівнів: філософський (екзистенціалізм, неоктомізм, позитивізм, прагматизм, діалектичний матеріалізм); загальнонауковиф (аксіоматичний, синергетичний, системний, феноменологічний підходи); конкретно-науковому (аксіологічний, антропологічний, діяльнісний, культурологічний, етнопедагогічний, особистнісно-орієнтований підходи); технологічний (методика й технологія педагогічного дослідження).

 

Тема 3. Логіка й методика педагогічних досліджень

Логіка педагогічного дослідження. Методи й методика вивчення педагогічної дійсності: теоретичні методи; емпіричні методи; статистично-математичні методи; вивчення, узагальнення й використання передового педагогічного досвіду. Можливості використання маркетингових досліджень у педагогіці. Вивчення педагогічних явищ із використанням ЭВЦ.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти