ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 17. Педагогічні основи взаємодії вчителя і учнів у навчально-виховному процесі

Сутність поняття «педагогічна взаємодія», «педагогічне співробітництво», «педагогічна співтворчість» вчителя і учнів. Методика постановки мети і задач педагогічної взаємодії в системі «вчитель-учень». Розробка педагогічної технології взаємодії вчителя і учнів на уроках і в позаурочний час. Педагогічний світогляд – основа взаємодії вчителя і учнів у навчальній та позанавчальній діяльності. Становлення професійної позиції майбутніх педагогів в умовах педвузу як джерело власної співтворчості вчителя і учнів в навчально-виховному процесі.

Тема 18. Зміст і форми позакласної роботи школи, сім’ї та громадськості у вихованні учнівської молоді

Позакласна виховна робота як фактор соціалізації особистості школяра. Цілепокладання, мотивація і принципи гуманізації основних напрямків і змісту позакласної роботи у класному колективі. Взаємодія школи, сім’ї та громадськості в гуманізації позакласної виховної роботи з учнями. Особистісна спрямованість форм і засобів позакласної роботи у школі. Психолого-педагогічні умови підвищення виховного та розвиваючого потенціалу форм і засобів позакласної роботи. Розмаїтість форм організації особистісно-орієнтованого виховання у спільній роботі школи, сім’ї та громадськості. Оптимізація форм і методів позакласної роботи в становленні соціального досвіду школяра і формуванні соціальної зрілості його особистості.

 

Тема 19. Спільна виховна робота школи, сім’ї, суспільства та громадських організацій.

Шляхи вдосконалення спільної виховної роботи школи, сім’ї та громадськості. Школа – центр виховної роботи, провідна ланка в системі виховання підростаючого покоління. Задачі і функції родини у вихованні дітей. Труднощі і недоліки родинного виховання, шляхи їх попередження та подолання. Форми педагогічної світи батьків у виховній роботі школи. Зміст і форми роботи підприємств у сприянні школі та родинам. Форми спільної діяльності школи, сім’ї, громадськості та трудових колективів щодо організації дозвілля дітей, надання допомоги у навчанні, попередженні та подоланні недоліків у родинному вихованні.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Дидактика

Тема 1. Навчальний процес як складова

Цілісного педагогічного процесу

Дидактика як теорія навчання й освіти. Становлення гуманістичної й особистісно-орієнтованої парадигми навчання й освіти в педагогічній науці. Визначення суті навчання та його особистісно-орієнтованого змісту. Основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання. Процес навчання як цілісна система, його двосторонній характер, гносеологічна і психологічна основи навчання, структурні елементи навчання: мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, його результати.

Структура діяльності вчителя в навчальному процесі; навчання – як система пізнавальних дій учнів, спрямованих на вирішення завдань навчання; структура процесу засвоєння навчальної інформації; різні підходи до його організації.

Тема 2. Закономірності, принципи

І правила навчання

Закони та закономірності процесу навчання: принципи педагогічної діяльності як прояв дії об’єктивних законів і закономірностей дидактичного процесу; характеристика принципів навчання, шляхи їхньої реалізації в навчальному процесі, вимоги до них. Принципи і правила навчання, їх взаємодія в педагогічному процесі. Принципи гуманізації навчального процесу в сучасній школі. Принципи і правила навчання як умови самосвідомості і самопізнання учнями сучасного світу, орієнтації в ньому і реалізації власного “Я”.

Тема 3. Методи і засоби організації

Процесу навчання в сучасній школі

Поняття: “метод” і “прийом” навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Характеристика методів контролю й самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності. Шляхи посилення освітніх, виховних, розвиваючих функцій методів навчання.

Вибір методів навчання. Методичний арсенал учителя. Методики учителя як узагальнена характеристика індивідуального стилю його викладання.

Засоби навчання. Класифікація і характеристика засобів навчання. Комп'ютер як засіб навчання.

 

Тема 4. Сучасні засоби навчання

Поняття та функції дидактичних засобів. Класифікація дидактичних засобів. Візуальні засоби навчання. Аудіальні засоби навчання. Аудіовізуальні засоби навчання. Дидактичні засоби в боротьбі із невдачами в навчальній роботі. Вимоги до сучасного шкільного підручника. Методика використання дидактичних засобів на уроках.

 

Тема 5. Види і сучасні концепції

Навчання, їх характеристика

Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання, його можливості й обмеженість. Сутність проблемного навчання, організація діяльності учнів у проблемній ситуації і шляхи її вирішення. Особливості взаємодії вчителя й учнів у системі програмованого навчання і навчання з використанням комп’ютера. Специфічні особливості, виховні та розвиваючі можливості діалогічного й ігрового навчання. Характеристика індивідуального й диференційованого навчання. Кредитно-модульна система організації сучасного навчання. Сучасні освітні технології: визначення поняття “технології”, його відмінність від методики навчання. Характеристика різних видів технологій навчання: проектування етапів реалізації навчального проекту на уроці (В.М.Монахова); взаємонавчання (М.І.Дьяченко); модульного навчання (П.Ю.Цявичене); повного засвоєння знань (Дж.Корролл, Б.Блум, М.В.Кларін); різнорівневого навчання (З.І.Калмикова); особистісно-орієнтованого навчання (О.В.Бондаревська, К.Роджерс, В.В.Серіков, И.С.Якиманська), навчання за принципом рольової перспективи (Л.В.Кондрашова) та ін.

 

Тема 6. Форми організації навчального

Процесу в школі

Поняття про форми організації навчання. Різноманіття форм навчання. Індивідуальні, фронтальні, групові, колективні форми організації навчання. Поняття “система навчання”. Характеристика класноурочної і кредитно-модульної систем навчання. Системи індивідуального, індивідуалізованого, взаємного, масового навчання і їхній розвиток у дидактиці. Можливість реалізації систем навчання в сучасній школі. Тенденція розвитку й удосконалення форм навчання.

Урок як основна форма організації навчального процесу. Сучасне трактування поняття “урок”. Сутність і вимоги до сучасного уроку. Типологія і структура уроків. Шляхи підвищення освітньої, виховної й розвиваючої функцій уроку. Нестандартні форми організації уроку. Характеристика форм організації навчання: лабораторне заняття, практикум, семінар, факультатив, домашня робота та ін. Зв'язок уроку з іншими формами навчання. Підготовка вчителя до різних форм організації навчання. Аналіз і самооцінка результативності форм навчання.

 

Тема 7. Урок – як основна форма співробітництва вчителів й учнів у процесі навчання

Основна форма організації сучасного процесу. Дидактичні, виховні, організаційні та розвиваючі вимоги до уроку. Навчально-освітня, інтегруючо-диференційована, систематизуюча, додаткова й координаційна функції уроку. Класифікації типів сучасного уроку. Індивідуальне, індивідуально-групове, лекційно-семінарське навчання. Класно-урочна система, мангеймська система, метод проектів.

 

Тема 8. Активні форми організації навчання

Поняття «активні форми організації навчального процесу». Різновиди активних форм організації навчального процесу: ділова гра, комунікативний тренінг, диспут, бесіда за «круглим столом», олімпіади, конкурси, виставки учнівської технічної та художньої творчості.

Різниця між активними та традиційними формами навчання. Контроль результатів навчання з активними формами навчання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти