ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть, Вступ. Нові підходи до управління освітою, Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників

Звернення до студентів

Дорогі студенти!

Ви обрали професію, вище від якої, як говорив видатний слов'янський педагог Я. А. Коменський, нічого не може бути під сонцем. Крилатими стали і слова І.Франка "Учителем школа стоїть". Великий педагог К.Д.Ушинський розумів педагогіку, як служіння народові: "Готувати уми! Сіяти ідеї! Ось наше призначення... Відкиньмо егоїзм, працюймо для нащадків! Збудімо вимоги, вкажімо розумну мету, відкриймо засоби, розбурхаймо енергію — діла з'являться самі".

Школа сьогодні як розтривожений вулик, вона в енергійних пошуках нових шляхів навчання, прищеплення учням навичок самостійного мислення, гуманізації людських відносин. Скільки ідей, пропозицій, шкільних проектів! Учителі й учні не хочуть бути пасивними спостерігачами. Сьогодні клас чутливо прислуховується до того, що відбувається у всьому світі. Мільйони вчителів у всіх куточках земної кулі вчать і виховують мільярди людей, вирішують проблеми глобальної освіти й виховання: розвивають критичне мислення, виробляють власний погляд на світ і повагу до поглядів інших людей; прищеплюють навички ефективного спілкування; збуджують інтерес і повагу до культурних надбань усіх народів; сприяють утворенню нового гуманістичного бачення світу в усій його різноманітності та єдності, нового способу діяльності; виробляють уміння творчо працювати, вирішувати різноманітні проблеми; формують бачення самого себе у взаємозалежності з іншими людьми. Культура, наука, суспільство визначають поступальний рух усього людства, а вчитель є керманичем цього руху. Вибрати шлях учителя — означає вибрати шлях пошуку, постійного неспокою, незвичайної вимогливості до себе, шлях наполегливої щоденної праці.

Професійна діяльність учителя починається з вивчення педагогіки. Педагогічна наука допоможе Вам стати справжнім Учителем. Педагогічна наука — це скарбниця багатовікового досвіду навчання й виховання підростаючих поколінь, результат багаторічних досліджень закономірностей формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Знання закономірностей навчання й виховання, оволодіння формами і методами цієї діяльності - основа педагогічної майстерності, розвитку педагогічного мистецтва. Знання педагогічної науки допоможе Вам уникнути багатьох помилок у важкій справі навчання, виховання і розвитку дітей, допоможе вибрати оптимальні рішення. Оволодіваючи педагогічною наукою, студент використовує досвід своїх попередників, йому відкриваються широкі горизонти, нові шляхи в досягненні великої мети формування особистості нового типу.

Пропонований Вам навчальний посібник "Педагогіка. Курс лекцій", розроблений автором на основі багаторічного педагогічного та вузівського досвіду роботи, зорієнтований на те, щоб збагатити студентів педагогічними знаннями, допомогти оволодіти вміннями ефективної організації навчально-виховного процесу, закласти основи нового педагогічного мислення, розвивати здатність до співпраці і співтворчості з учнями, оптимізувати підготовку до заліків, іспитів, семінарських занять.

Курс лекцій з педагогіки відповідає новій навчальній програмі, за основу взято нормативні документи про систему освіти в Україні, педагогічні словники, хрестоматії, енциклопедії, матеріали педагогічних досліджень, монографії, наукові праці Н. Д. Никандрова, М. Д. Ярмаченка, Ю. К. Бабанського, М. М. Поташника, І. П. Підласого, О. Я. Савченко, навчальні посібники з педагогіки В. М. Галузинського і М. Б. Євтуха, М. М. Фіцули та інших спеціалістів у галузі педагогіки.

З цього посібника Ви зможете дізнатися про історію руху до гуманної педагогіки, педагогічні погляди і діяльність найвидатніших її представників, традиції і сучасні тенденції в освіті ведучих країн світу. Досить глибокі за змістом лекції з теорії і методики навчання і виховання, самовиховання, перевиховання, управління цими процесами. Є підстави думати, що неабиякий інтерес у Вас викличуть лекції про оновлення змісту освіти й виховання в сучасних навчально-виховних закладах, про гуманізацію, диференціацію, індивідуалізацію навчального і виховного процесів, про інноваційні педагогічні технології, нові підходи до розвитку творчих здібностей учнів, стратегію менеджменту освіти України.

Кожна лекція має план, список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання деяких питань, у кінці кожного розділу додаються питання для самоконтролю, завдання практичного характеру. У цьому посібнику досить повно висвітлено програмний матеріал з педагогіки та основні проблеми сучасної освіти й виховання. Викладачі та студенти можуть доповнювати лекції своїми доробками щодо змісту і методики.

Дорогі студенти! Будьте активнішими, відповідальнішими і творчими. У Ваших руках наше майбутнє, наше двадцять перше століття. Пам'ятайте, що виховати особистість може лише особистість. То ж виховуйте своєю особистістю, своїми знаннями і любов'ю, своїм відношенням до світу.

З глибокою повагою автор,

доцент, кандидат педагогічних наук

Максимюк С. П.

Частина 1. Загальні основи педагогіки. Дидактика

1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування

2. Предмет педагогіки та її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень.

3. Розвиток та формування особистості.

4. Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі.

5. Педагогічний процес як цілісна система.

6. Закономірності та принципи навчання.

7. Зміст освіти в національній школі.

8. Форми організації навчання.

9. Методи і засоби навчання.

10. Учитель сучасної школи та його професіограма.

Тема 1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування

1. Стан освіти в Україні.

2. Глобальна освіта й українська школа.

3. Система освіти в Україні та її диференціація.

4. Основні принципи організації освіти в Україні.

5. Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Національна доктрина розвитку освіти.

7. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Стан освіти в Україні

Освіта в Україні нині перебуває у складних соціально-економічних умовах. Відповідно до Указів Президента України "Про реформування вищої освіти" (1995 р.), "Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти" (1996 р.), "Про поліпшення функціонування загальної середньої освіти" (1998 р.) запроваджується структурна перебудова системи освіти, багатоканальний механізм фінансування освіти, нові нормативні документи (базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів, проекти державних стандартів для вищої, загальної середньої та професійно-технічної освіти, закони "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підтримки обдарованої молоді").

Нині в Україні навчається понад 6 млн школярів, 2,4 млн студентів, 1 млн дошкільнят, 0,25 млн учнів у ПТУ, працює 600 тис. учителів. В освітянській галузі в даний час недостатньо розв'язуються такі проблеми, як нестабільність і обмеженість фінансування навчальних закладів, соціальний захист педагогів, занепад матеріальної бази, обмеження видання підручників. В особливо складних умовах працює сільська школа. На 28,9 тис. населених пунктів — 14,9 тис. шкіл, із них 2,8 тис. потребують капітального ремонту, а майже 800 шкіл — аварійні. У сільській місцевості в закладах нового типу навчається лише кілька тисяч школярів, тоді як у тисячі міських ліцеїв, гімназій, колегіумів — 200 тис. учнів.

Серйозною проблемою є те, що продовжують закриватися дошкільні заклади, у багатьох областях немає загальноосвітніх санаторних шкіл.

Гострою є проблема педагогічних кадрів. У загальноосвітніх школах не вистачає 8 тис. вчителів української та іноземних мов, математики та інформатики. Водночас триває скорочення педагогічних працівників.

Потребує вдосконалення система виховної роботи з учнівською та студентською молоддю, їх соціального захисту, насамперед сиріт і дітей із малозабезпечених сімей. Зросла кількість дитячих захворювань.

Запровадження з 1 вересня 2000 р. семестрового навчання, 12-бального оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичного обліку знань, збільшення тривалості канікул розширює можливості для гуманізації та демократизації шкільного життя.

Перехід із 1 вересня 2001 року на нову структуру та 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти буде здійснюватися в три етапи: перший розпочався у вересні 2001 року, другий — із 2005 р. з переходом учнів в основну школу, третій — із 2007 р. з переходом у старшу профільну школу. Усе це потребує значної підготовки: оновлення та стандартизації змісту освіти, паспортизації приміщень, розробки завдань, тестів для стандартизації контролю знань та вмінь учнів, перепідготовки вчителів та керівників навчальних закладів (організації для вчителів "експрес-курсів" в інститутах після дипломної педагогічної освіти, дистанційного навчання, консультацій у телефонно- та факсо-режимі, реалізації програми комп'ютеризації та інформатизації сільської школи тощо). Є проблеми зі шкільною формою, навчальними книгами, фаховими журналами та методичною літературою, наочними посібниками, змінами у структурі та змісті роботи ліцеїв, гімназій, колегіумів, удосконаленням педагогічного середовища, розвантаженням школярів, запровадженням нової системи оцінювання знань тощо.

Лише через ієрархію ціннісних підходів — людина (особистість) — народ (Культура, історія, освіта) — держава (суспільство) — можлива успішна реалізація громадянського виховання, передача суспільного досвіду життєдіяльності, розвиток творчих здібностей молодого покоління.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти