ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Додаток 5 Цикл управління процесом упровадження рекомендацій науки в практику навчання й виховання в школах Рівненщини

Зміст етапу Мета етапу Методика досягнення мети
Аналіз практики навчання й виховання. Ознайомлення з рекомендаціями педагогічної науки з певного питання. Виявити основні недоліки в навчанні й вихованні. Відібрати рекомендації педнауки для впровадження в практику. Вивчення документації, яка висвітлює розвиток навчально-виховного процесу (журнали, плани, накази, протоколи педрад, методо об'єднань тощо). Знайомство з учнями, учителями, співбесіди з ними, відвідування уроків із наступним аналізом, перевірка контрольних робіт, тестування, анкетування тощо.
Усвідомлення суті ідей, які впроваджуються Вивчення і рекомендацій і і. коригування їх урахуванням конкретних умов і досвіду. Доповіді, лекції, консультації, з індивідуальне й колективне вивчення рекомендацій, співбесіди, колоквіуми, семінари.
Аналіз практики у світлі нових ідей. Виявлення невідповідності наявного досвіду до вимог, які випливають із рекомендацій. Висновки про необхідність удосконалення практики на основі рекомендацій науки. Порівняльний аналіз досягнень практики з вимогами рекомендацій.
Проектування змін у практичній діяльності у світлі вимог педнауки. Складання плану впровадження. Індивідуальна й колективна розробка планів упровадження, обговорення планів.
Експериментальне впровадження. Реалізація першого варіанта плану впровадження, пошук більш досконалого варіанта, спостереження за ходом упровадження; розробка документації для організації масового впровадження, уточнення рекомендацій згідно з наявним досвідом, аналіз наслідків. Організація роботи із впровадження (накази, розпорядження), проведення уроків, виховних заходів тощо; відвідування уроків керівниками школи, занотовування наслідків роботи, нагромадження матеріалів для аналізу.
Масове впровадження Реалізація плану, передбаченого для масового впровадження, коригування й регулювання роботи з упровадження з урахуванням її результатів. Форми роботи такі ж, як і при експерименті.
Аналіз наслідків узагальнення й підбиття підсумків роботи з упровадження. Звіти про роботу над вибраною темою. Порівняння одержаних результатів із планами впровадження, виявлення невирішених проблем, підбиття підсумків. Проектування оптимального варіанта.  
Вибір нових рекомендацій або повторення циклу впровадження попередніх на, вищому рівні. Засідання педради. Доповідь керівника школи, співдоповіді вчителів, керівників методо об'єднань; виставка матеріалів, які ілюструють роботу з проблемами (плани роботи над темою, конференції, педчитання; методичні розробки важких тем; дидактичний матеріал і наочні посібники, сценарії й розробки позакласних заходів; кращі зошити учнів; конспекти; картотека; рекомендації з упровадження).    

Додаток 6 Критерії 12-бального оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні компетенції Бали Критерії
І Початковий Учень володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються учнем окремими словами чи реченнями.
Учень володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.
Учень володіє матеріалом на рівні відтворення окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
II Середній (репродуктивний) Учень володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.
Учень володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою вчителя логічно відтворити значну його частину.
Учень може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.
Рівні компетенції Бали Критерії
III Достатній (продуктивний) Учень здатний застосувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.
Учень уміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом учителя, в цілому застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки я добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом вчителя.
Учень вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, у тому числі застосовує його на практиці; вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.
Учень виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, поставлених вчителем.
Учень вільно висловлює власні думки і почуття, визначає програми особистої діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги вчителя ; знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
Учень виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування, нахили, уміє самостійно здобувати знання.

Додаток 7 План-конспект вивчення досвіду роботи класного керівника

Тема: Формування в учнів морально-етичних уявлень і понять, свідомої дисципліни й поведінки.

Мета: вивчити методи, які використовує педагог у процесі своєї роботи, проаналізувати їхню результативність і поширити досвід серед учителів школи.

1. Організаційно-підготовча робота.

1.1. Опрацювати, літературу з проблеми.

1.2. Проконсультуватися з обраної проблеми з компетентними людьми.

1.3. Домовитися із класним керівником про виконання ним таких завдань:

? вести щоденник спостережень-роздумів;

? описати свій досвід із проблеми, яка вивчається;

? оформити для картотеки передового педагогічного досвіду окремі зразки документації, сценарії виховних занять, доповідей тощо.

1.4. Залучити до вивчення досвіду колеги членів методичного об'єднання класних керівників. Доручити їм відвідати заняття клубу "Дзвіночок", яким керує колега, описати його роботу, визначити доцільність використаних форм і методів, а також їх ефективність.

2. Перший етап вивчення досвіду (жовтень, 20 днів).

2.1. Вивчити систему роботи класного керівника. З цією метою:

? ознайомитися з календарними та тижневими (щоденними) планами виховної роботи на півріччя, а також системою роботи із самоосвіти;

? проаналізувати участь учителя в різних формах взаємозв'язку класного керівника з батьками та шляхи їх педагогізації;

? вивчити питання взаємозв'язку класного керівника з учителями-предметниками та проаналізувати форми їх взаємодії (спільне планування виховної роботи, книги взаємовідвідування, спільне проведення позакласних занять тощо);

? відвідувати й аналізувати позакласні заняття класного керівника й окремі уроки протягом 20 днів та ін.

3. Другий етап вивчення досвіду (друга половина грудня — 5-6 днів; лютий-березень — 10—15 днів).

3.1. Деталізувати свої висновки про зміст досвіду класного керівника з обраної проблеми, встановити, що нового він запровадив після висловлених зауважень і порад у жовтні, після опрацювання рекомендованої літератури. А для цього:

? відвідати й проаналізувати кілька виховних заходів, що провів класний керівник, на морально-етичну тему: "Свято ввічливості", "Красиве й некрасиве в поведінці людей", "Скажи мені, хто твій Друг", "Мамине свято", "Урок милосердя", "Тепло отчого дому", "Духовні цінності людини" тощо;

ознайомитися із системою самоуправління в класі;

? вивчити роботу вчителя з батьками й громадськістю;

? проаналізувати виконання планів роботи, стан ведення щоденника роздумів-спостережень, виявити в бесіді утруднення, які виникають у роботі педагога, допомогти їх перебороти;

? ознайомитися з роботою класного керівника з питань вироблення ним в учнів навичок самовиховання.

4. Третій період вивчення досвіду (травень, 5—7 днів).

4.1. Завершити аналіз роботи класного керівника, звернути увагу на ті ділянки, які слабо вивчені в попередні періоди, на те, як підвищується рівень вихованості учнів, які практичні навички, уміння сформувалися у дітей протягом року. З цією метою:

? відвідати кілька занять учителя, класного керівника;

? провести бесіду (анкетування) з учнями класу;

? вивчити результативність роботи класного керівника з проблеми морально-етичного виховання, користуючись однією з існуючих методик.

5. Узагальнення й оформлення матеріалів вивчення досвіду.

5.1. Описати результати вивчення досвіду й оформити стенд у методичному кабінеті школи.

5.2. Оформити матеріали педагога в картотеку передового педагогічного досвіду.

5.3. Підсумки вивчення досвіду обговорити на засіданнях методичного об'єднання класних керівників, методичної ради та педради.

6. Поширення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

6.1. Опис досвіду та ілюстративний матеріал (матеріали картотеки включити в експозицію виставки передового педагогічного досвіду при міськ (рай)методкабінеті, написати статтю).

6.2. Створити школу передового педагогічного досвіду класного керівника з питань морально-етичного виховання учнів.

Інші форми роботи з передовим педагогічним досвідом дивіться в книзі Г.С.Рабченюк "Підвищення професійної майстерності вчителя" (К.,1997).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти