ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Список використаної та рекомендованої літератури

Нормативні документи (І-ІІ)

1. Конституція / Основний закон / України. — К.,1997.

2. Національна доктрина розвитку освіти. - К., 2001.

3. Закон України "Про освіту". — К.,1996.

4. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта України. - 1999 -12 серпня.

5. Концепція безперервної системи національного виховання. — К.,1994.

6. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. —К.,1991.

7. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. — К.,2000.

8. Концепція школи нової генерації — української національної школи-родини. - К.,1994.

9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. — 2000. — №3.

10. Орієнтовна регіональна програма національного виховання учнівської молоді. — Рівне, 1994..

11. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.—К.,2001.

Навчальні посібники з педагогіки (12-24)

12. Вікова та педагогічна психологія / За ред. А.Б. Петровського. — К.,1973.

13. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. — К.,1995.

14. Зязюн І.М. Основи педагогічної майстерності. — К., 1989.

15. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К.,1973.

16. Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. — М.,1984.

17. Константинов НА., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики.—М., 1967.

18. Максим'юк СП. Курс лекцій з педагогіки.— Рівне, 2002.

19. Педагогика / За ред. Ю.Н. Бабанского. — М.,1988

20. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. — К.,1986.

21. Педагогічна енциклопедія: В 4-х томах. — М.,1965.

22. Соколова М.А. и др. Сравнительная педагогика. — М.,1998.

23. Фіцула М.М. Педагогіка. — Тернопіль, 1997, 2000.

24. Харламов И.Ф. Педагогика. — М.,1999.

Література до частини І. Загальні основи педагогіки (25-37)

25. Антологія педагогічної думки Української РСР. — М.,1988.

26. Буркова Л. Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи // Рідна школа.-2000. — №12

27. Данилов М.А. Дидактика Ушинского. — М.- Л., 1948.

28. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. — К.,1997.

29. Згуровський М.М. Проблеми і перспективи // Рідна школа. — 1997. — № 3-4.

30. Костюк Г.С. Вікова психологія. — К., 1976.

31. Никандров Н.Д. На пути к гуманной педагогике // Сов. педагогика. -1989. — №6.

32. Рубінштейн СЛ. Загальні основи психології. — М.,1940.

33. Статистичні дані (дошкільна, загальна, середня та позашкільна освіта М.Рівного). - Рівне, 2001.

34. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.

35. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. — Івано-Франківськ, 1996.

36. Хайруллин Г.Т. О понятийном аппарате педагогики // Сов. педагогика; - 1991. — №5.

37. Шилова М.П. Изучение воспитанности школьников. — М.,1982.

Дидактика (38-59)

38. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. — К., 1988.

39. Бабаяский Ю.К. Осуществить реформу на научной основе // Сов. педагогика - 1988. —№8.

40. Безпалько В.П. Програмоване навчання. — М.,1970.

41. Гальперин П.Я. Психология мышления. — М., 1966.

42. Дидактика середньої школи / За ред. М.А. Данилова, М.М. Скаткіна. — М.,1975. (Рос! мова.)

43. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. — К.,1997.

44. Зязюн І.А. Гуманістична стратегія з теорії і практики навчального процесу // Рідна школа . - 2000. — №8.

45. КоротяєвВ.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. — К.,1991.

46. Лернер И.Я. Проблемное обучение. — М.,1974.

47. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. - 2000. — №12.

48. Малафіїк І.В. Урок у сучасній школі. - Рівне, 1997.

49. Матіоша І.К. Гуманізація навчання і виховання в сучасній школі. — К.,1995.

50. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. — М.,1977.

51. Онищук В.А. Типи, структура і методика уроку в школі. — К.,1976.

52. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К.,1989

53. Раченко И.П. НОТ в школе. - М.,1982.

54. Савченко О.Я. Основні напрями реформування змісту освіти // Шлях освіти. - 1993. — №1.

55. Шапорииський С.А. Навчання і наукове пізнання. —- М.,1981.

56. Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. - М.,1991.

57. Чернокозов 1.1. Професійна етика вчителя. — К..1988

58. Янцур М.С. Активные методы трудовой подготовки. - Ровно, 1991.

59. Янцур М.С. Основи професіографії. — Київ, 1995.

Теорія і методика виховання (60-89)

60. Бабанский Ю.К., Победоносцев Г.П. Комплексный подход к воспитанию школьников. — М.,1980.

61. ВащенкоТ. Виховний ідеал. - Полтава, 1992.

62. Галузинський В.М. Індивідуальний підхід у вихованні школяра. -К., 1982.

63. Дем'янкж Т.Д. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі — К.,1996.

64. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного коллектива. -М.,1983.

65. Корчак Я. Как любить ребенка: Сб. ст. — М.,1990.

66. Красовицкий М.Ю. Общественное мнение ученического коллектива. — М.,1984.

67. Кузь В.Г., Руденко Ю.Л., Сергійчук В.О. Основи національного вшеоваи-ня . - Умань, 1993.

63. Маркова А.К. Формирование мотивации учении в школьном возрасте. -М.,1983.

69. Мартишок I.В. Національне виховання: теорія і методологія. - К.,1995.

70. Матіоша Т.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К.,1995.

71. Максим'юк С.П. Виховання особистості в колективі. - Рівне, 2001.

72. Максимюк С.П. По за класи а виховна робота студентів під час педагогічної практики. — Рівне, 1989.

73. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива, - М.,1978.

74. Оржеховська О.С. Класний керівник в сучасній школі. - К.,1997.

75. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. — К.,1996.

76. Приходько Н.И. Педагогические основы ученического самоуправления. - М.,1990.

77. Рувинский Л.И. Воспитание и самовоспитание школьников. — М.Л969.

78. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985.

79. Сухомлинський В.О. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: В 5 т. - К., 1976. - Т. 1.

80. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибр. тв.: В 5 т. — К. 1976. - Т. 2.

81. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи. — К.,1992.

82. Українська національна система виховання. — К. — 1991.

83. Українська душа / За ред. В.Хромова. — К.,1992.

84. Фіцула М.М. Правове виховання учнів. — К.,1997.

85. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми Перевиховання учнів. — К., 1981.

86. Цетлин B.C. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. — М.,1977.

87. Шилова М.П. Изучение воспитанности школьников. — М.,1982.

88 Янів В.Л. Українська вдача і наш виховний ідеал. — Мюнхен-Терно-піль,1992.

89. Яремчук В.Л. Національні проблеми загальноосвітньої школи України. Історія і сучасність. — К.,1993.

Історія педагогіки (90-155)

90. Альбом "Ушинський в портретах, документах, ілюстраціях". — Л.-М., 1950.

91. Альбом "К.Д.Ушииський". - К.,1974.

92. Андреева Е.К. От экологического воспитания к пониманию ноосферы // Сов.педагогика. — 1988. — №9.

93. Антологія педагогічної думки Української РСР. — М..1988.

94. Блонський П.П. Ян Амос Коменський. — М.,1915.

95. Булах Ю. Тайны фирмы "Мацусита"//Профтехобразование. — 1988. — №11.

96. Вейкіпен В.А. Л.Н. Толстой — народный учитель. — М.,1959.

97. Веркалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д. Гріїгченка. — К., 1990.

98. Веселова B.B. Традиции и новые ценности в системе образования США // Педагогика. — 1996. - №2.

99. Волков Г.Н. Мастер уникального эксперимента // Сов. педагогика — 1989. — №6.

100. Воскресенская И.М., Митина B.C. Обновление содержания образования в школах капиталистических стран// Сов. педагогика — 1989. — №6.

101. Вульфсон Б.Л. Частные школы в странах Запада // Педагогика. — 1996. — №4.

102. Галузинський В.М.Євтух М.Б. Педагогіка: теорія і . історія: Навч.посібник. - К.,1995.

103. Гончаров Н.К. Педагогічні ідеї і практика Л.М. Толстого // Історико-педагогічні нариси. - М.,1963.

104. Грищенко М.М. КЛ Ушинський. - К.,1974.

105. Джуринский А.Н. Куда качнется маятник // Нар.образ. - 1990. — №4.

106. Дістервег А. Вибрані педагогічні твори. - М., 1956

107. Дістервег А. Керівництво для німецьких учителів. — М..1913.

108. Дидактична система К.Д. Ушинського : Вчені записки РДПІ. - Рівне, 1998.

109. Ігнатенко П.Р. Національна система виховання // Рад. шк. — 1991 - №7.

110. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К.,1973.

111. Карпенчук С.Г. Путь к Макаренко//Сов. педагогика - 1988. —№4.

112. Квятковский B.C. Уроки Макаренко // Нар. образов. - 1988. — №10.

113. Коменський Я.А. Велика дидактика. - М.,1982. (Рос. мов.)

114. Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. — K..1940.

115. Константинов Н.А. и др. История педагогики. — М.,1982.

116. Коротов В.М. Развитие идей А.С. Макаренко в теории воспитания // Сов. педагогика - 1988. - №3.

117. Корсак К. У світ широкий за стандартами // Освіта. - 1995. — 27 груд.

118. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. - Тернопіль, 1996.

119. Красновский НА., КоменськийЯА — М., 1953.

120. Літвінов С А. Коменський і педагогічна наука. — К..1958.

121. Любар О.О. та інші. Історія української педагогіки. — К.,1999.

122. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. — К.,1978.

123. Макаренко АС. Педагопіческие сочинения: В 8 т. - М., 1983-1986.

124. А.С. Макаренко — выдающийся советский педагог: Тезисы научно-практической конференции. — Ровно, 1988.

125. Максимюк СП., Остапчук М.В. Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. — Рівне, 1999.

126. Малшгиіі В.И. Сегодня я очень сложно и трепетно живу // Сов.педагогика. - 1988. — №2.

127. Малькова ЗА. 13 лет спустя // Педагогика. — 1995. — №6.

128. Малькова ЗА Важная отрасль педагогического знания // Сов.педагогика. - 1988. — №1.

129. Мешко О.І. Історія зарубіжної школи і педагогіки. — Тернопіль, 1996.

130. Мицько І. Острозька слов'яно-греко-латинська академія. — К.,1990.

131. Никандров Н.Д. На пути к гуманной педагогике // Сов.педагогика. — 1989. — №6.

132. Никандров Н.Д. Школьное дело в США: Перспектива 2000 г. // Сов.педагогика. — 1991. — №11.

133. Опалько В.Г. Враження директора школи // Радшкола. — 1990. — №2,3.

134. Педагог-демократ К.Д.Ушииський: Матеріали науково-практичної конференції- — Львів, 1959.

135. Педагогічна енциклопедія; В 4 т. — М.,1965.

136. Пилиповский В.Я. Рационалистическая моделі, школы и обучения на Западе // Педагогика. - 1993. — №2.

137. Пискунов А.И. Дидактические взгляды А. Дистервега // Сов. Педагогика. - 1956. — №1.

138. Погрібний А. Освіта в Україні .Час демократизації, час реформ . -К.,1997.

139. Разумовский В.Г. Государственные стандарты образования // Педагогика. - 1993. — №3.

140. Савченко О.А. Дидактика початкової школи. — К.,1997.

141. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання . — Івано-Франківськ, 1996.

142. Струминський В.Я. Педагогічна система К.Д.Ушинського. — М.,1960,

143. Сухомлинський В.О. — видатний український педагог: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського. — Рівне, 1993.

144. Сухомлинський В.О. Вибр.твори. В 5 т. — К.,1980.

145. Сухомлинський В.О. Про розумове виховання. — К.,1983.

146. Сухомлинская О.В. Идеи и свершения В.А.Сухомлинского // Сов. педагогика - 1988. - №9.

147. Ушинський КЛ Твори: В 6 т. - К., 1954-1955.

148. Федорченко Д.Т. Т.Г. Шевченко і народна педагогіка // Рідна шк.—1993. — №3.

149. Фрумов С.А. Педагогическая деятельность А. Дистервега // Сов. Педагогика. — 1951. — №7.

150. Ціопа ІА Добротворець. — К., 1973.

151. Чередниченко Д. Софія Русова і сучасна школа // Українська мова і література в школі. — 1992. — №1.

152. Шарова И. Учебные заведения Великой Британии // Освіта України. — 1997. — №15.

153. Шашло Т. Воспитывать мужественное поколение // Нар. образов. — 1988. — №10.

154. Ярмаченхо М.Д Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С. Макаренка: Книга для учителя. — К.,1989.

155. Ярмачеяко М.Д. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні. — К., 1991.

Школознавство (156-177)

156. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. — Львів, 1995.

157. Дем'янюк Т.Д. Демократизація шкільного життя на основі самоврядування учнів. — Рівне, 1994.

158. Дмитренко Г А Стратегический менеджмент в системе образования. -К., 1999.

159. Жерносек І.П. Організація методичної роботи в школі. — К., 1995.

160. Жерносек І.П. Плани роботи школи // Рідна шк. - 1993. — №9.

161. Кан-Калик В.А., Нікандоров Н.Д. Педагогічна творчість. - М., 1990

162. Красовицький М.Ф. Проблеми підвищення ефективності управління роботою в школі. — К..1978.

163. Майбутньому вчителю про основи педагогічної майстерності. - Тернопіль, 1993.

164. Максим'юк С.П. Методичній роботі творчий характер. - Рівне, 1989.

165. Максим'юк С.П. Сучасний передовий педагогічний досвід. — Рівне. 1999.

166. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. — К.. 1988.

167. Педагогічні інновації в сучасній школі / За ред. I.Г. Єрмакова. — К.. 1994.

168. Пікельна B.C. Теоретичні основи управління. — М., 1990.

169. Поташник М.М. Педагогічна творчість: Посібник для вчителя. - К.. 1988.

170. Рабченюк Т.С. Шляхи зростання творчості вчителя. - Рівне, 1994.

171. Рабченюк Т.С. Демократизація внутрішкільного управління. - К.,1997.

172. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибр. тв.: В 5 т. - К.,1991.—Т.4.

173. Сухомлинський В.О. Сто порад Молодому вчителю. — К..1975.

174. Тижневе планування роботи школи // Все для вчителя. — 1998. — No5.6.

175. Управління сучасною школою / За ред. М.М. Поташника. — М..1992.

176. Учитель: Статті, документи, педагогічний пошук / За ред. Д.Л. Брудного. - М.,1991.

177. Чернишов О.І. Педагогічний талант інженера-педагога // Рідна шк. — 1993. — №1.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти