ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Укладач: кандидат педагогічних наук, асистент Лебедєва А. В.

 

ПЕДАГОГІКА

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для студентів напряму підготовки 6.040202

(бакалавр)

 

Погоджено: Голова Науково-методичної комісії факультету психології _________________________   Затверджено: на засіданні Вченої ради факультету психології Протокол № ___ від “______» ______________ 2012 р.Голова Вченої ради факультету психології ______ _в.о.декана д.психол.н. Данилюк І. В. ______в.о.зав. кафедри педагогіки професор Плахотнік О. В.

 

 

 

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Педагогіка»

Укладач:кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Лебедєва Алла Володимирівна

 

 

Викладач:кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Лебедєва Алла Володимирівна

 

Вступ

Реформування системи освіти в сучасній Україні вимагає підвищення рівня підготовки фахівців, яке неможливе без опанування студентами вищих навчальних закладів курсу «Педагогіка». Педагогічна підготовка студентів класичних університетів передбачає ґрунтовне вивчення ними фундаментальних питань освіти і виховання, а також засвоєння ними загальних закономірностей, принципів, методів і форм навчання і вихо­вання людей усіх вікових груп.

Мета курсу:формування у студентів вищих навчальних закладів уявлень про процеси навчання і виховання, про систему суспільного виховання в Україні, розвиток у них психолого-педагогічного мислення.

Завдання курсу:

- методичні – розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ;

- пізнавальні - вивчення теоретичних основ педагогіки;

- практичні - формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок у своїй практичній діяльності.

Даний учбово-методичний комплекс допоможе сту­дентам зорієнтуватися в у структурі навчального курсу, його найважливіших темах, оскільки в ньому вміщено програму курсу, методичні рекомендації щодо вивчення основних тем, списки основної та додаткової літератури, тестові та інші завдання, що спрямовані як на підвищення ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу, так і на здійснення ними самоконтролю.

Курс складається з п’яти змістових модулів:

I модуль — «Загальні основи педагогіки», у якому розглядаються предмет педагогіки, її категорії, методи науково-педагогічних досліджень, система педагогічних наук, зв’язок педагогіки з іншими науками, закономірності і принципи процесів навчання і виховання, актуальні завдання педагогічної науки.

II модуль — «Дидактика - теорія освіти і навчання» розглядає питання: предмет, категорії, завдання дидактики, зміст, методи, форми та технології організації навчання, система освіти в Україні.

ІІІ модуль — «Теорія виховання» знайомить студентів з сутністю процесу виховання, його змістом, методами і формами, з особливостями виховання учнівської молоді в сучасних умовах, а також з основами самовиховання.

ІV модуль — «Організація позакласної і позашкільної виховної роботи». У ньому розглядаються організаційно-методичні основи виховної роботи в школі, проблеми взаємодії особистості і колективу та напрями виховної роботи класного керівника.

V модуль — «Основи управління школою» розглядає наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом та особливості організації методичної роботи в закладах освіти.

Зміст кожного модулю складають лекції, семінарсько-практичні заняття, творчі завдання, самостійна робота студентів.Семінарсько-практичні заняття включають обговорення певних питань, виступи студентів, які підготували реферати або доповіді з даної теми, проведення дискусій тощо.

Оцінювання навчальних досягнень студентів

Вивчення курсу «Педагогіка» спрямоване на те, щоб студенти вищих навчальних закладів знали:

- місце та значення педагогіки в системі психолого-педагогічних наук;

- основні категорії педагогіки, її галузі та зв’язок з іншими науками;

- актуальні проблеми педагогіки на сучасному етапі;

- методологію і методи науково-педагогічного дослідження;

- систему народної освіти в Україні, позитивний досвід організації сучасної освіти в розвинутих країнах світу;

- сутність і закономірності розвитку, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості людей;

- гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи, мету виховної роботи у сучасній школі;

- принципи і закономірності виховання та навчання;

- суть процесу навчання, його структуру, психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- конкретні методики організації навчально-виховного процесу в сучасній школі;

- перспективи розвитку змісту освіти у навчально-виховних закладах та вимоги до змісту загальної середньої освіти;

- цілі та завдання навчання та виховання;

- форми організації навчання та виховання у вітчизняній та зарубіжній практиці, їх переваги та недоліки;

- значення, функції, види та методи контролю знань учнів та їх вихованості;

- методи навчання, виховання та самовиховання особистості, критерії їх вибору;

- основні напрямки виховної роботи;

- теорію і методику виховання особистості в різних типах навчальних і навчально-виховних закладів;

- специфіку роботи класного керівника, вихователя школи-інтернату, дитячого будинку, громадських дитячих та юнацьких організацій;

- соціальні, професійні та культурні вимоги до сучасного вчителя;

- критерії та складові педагогічної майстерності вчителя;

- педагогічні умови продуктивного діалогу суб’єктів навчально-виховного процесу;

- значення та необхідність створення учнівських колективів.

Вони також повинні навчитися:

- визначати конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із генеральної мети національної загальноосвітньої школи, рівня вихованості учня, дитячого колективу, умов навколишнього середовища;

- володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної діагностики та прогнозування;

- регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі;

- забезпечити єдність виховних впливів школи, позашкільних установ, сім’ї та громадськості;

- організовувати самовиховання, самоосвіту і саморозвиток особистості учнів;

- застосовувати принципи наукової організації педагогічної праці;

- аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий педагогічний

досвід, результати сучасних наукових досліджень;

- використовувати закони та закономірності педагогіки у реальному навчально-виховному процесі;

- проводити науково-педагогічні дослідження;

- аналізувати сучасну вітчизняну та зарубіжну систему освіти, позитивний досвід, досягнення, шля­хи розв’язання проблем;

- організовувати власну діяльність у різних навчально-виховних закладах,

- організовувати навчальний процес з конкретної на­вчальної дисципліни;

- визначати мету та завдання навчання;

- здійснювати взаємозв’язок усіх елементів навчального процесу;

- будувати спілкування у процесі навчання;

- здійснювати педагогічне стимулювання індивідуальної роботи учні в;

- володіти методикою та технікою організації уроків;

- втілювати різні види навчання в процесі навчання конк­ретної дисципліни;

- здійснювати вибір методів навчання в процесі викла­дання навчальної дисципліни;

- використовувати нові технології та активні методи на­вчання;

- будувати уроки з урахуванням їх різних типів;

- організовувати самостійну навчальну роботу учнів;

- використовувати методи мотивації та стимулювання навчанням учнів;

- оцінювати знання учнів за умов різної організації на­вчання;

- аналізувати причини неуспішності учнів у навчанні та визначати дидактичні засоби боротьби з невдачами;

- сприяти розв’язанню найзагальніших проблем націо­нального відродження України в галузі освіти;

- враховувати суб’єктивні та об’єктивні фактори форму­вання особистості учня;

- впливати на розвиток, формування особистості учня;

- втілювати гуманістичні ідеали у виховний процес;

- визначати мету виховної роботи у сучасній школі;

- застосовувати методи педагогічного впливу на форму­вання та становлення особистості учнів;

- сприяти організації самовиховання школярів;

- здійснювати основні напрямки виховної роботи у різних закладах освіти України.

Засвоєнню теоретичних основ педагогіки, розвитку інтелектуально-емоційного потенціалу, формуванню практичних умінь і навичок, необхідних для ефективної майбутньої професійної діяльності, в значній мірі сприяє раціональне використання семінарсько- практичних форм навчально-виховного процесу вищої школи.

Підготовка до різноманітних занять вимагає від студентів систематичної активної і свідомої праці, професійно-педагогічної направленості їх інтересів. Кожне семінарське заняття включає складні теоретичні питання, дослідницькі та творчі завдання, завдання для самоконтролю.

Виконання завдань вимагає точних і конкретних знань фактичного матеріалу і може бути основою майбутньої співбесіди студентів з викладачами. Завдання для педагогічних роздумів, самоконтролю та тестування необхідно розглядати як завдання трьох рівнів складності, які слід виконувати поступово. Опрацювання рекомендованої літератури бажано проводити у формі конспектування інформації, яка розкриває, або ілюструє питання плану.

Комплекс різноманітних завдань сприяє творчому оперуванню і систематизації теоретичних знань, формуванню у студентів уміння самостійно аналізувати наукову літературу, розв’язувати педагогічні задачі, приймати участь в проведені рольової гри, моделюванні педагогічних ситуацій тощо.

Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається після вивчення кожного змістовного модулю у відповідності до критеріїв, наведених нижче.

Дисципліна «Педагогіка» є обов’язковою для вивчення студентами напряму підготовки «Механіка», що викладається на 4 курсі у 7 семестрі в обсязі 34 години лекційних занять, 17 годин семінарських занять, 40 годин модульної контрольної роботи (МКР), 4 години самостійної роботи, форма підсумкового контролю – залік (КПМ).

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю.Навчальна дисципліна «Педагогіка» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО)за дисципліну здійснюється таким чином:

ПО (100 б.) = МКР (60 б.) + КПМ (40 б.)

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. При цьому, загальна кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «незадовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – «добре» («дуже добре»);

90-100 – «відмінно».

Шкала відповідності

 

За стобальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 відмінно   Зараховано
85-89 75-84 добре
65-74 60-64 задовільно
35-59     незадовільно   Не зараховано
1-34

 

 

 

Форми поточного контролю

Форма контролю Максимальна кількість балів
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Всього
Робота на семінарних заняттях
доповідь
виступ
повідомлення 0,5 0,5 0,5 0,5
Контрольний підсумок
МКР 5*2=10 5*2=10 5*2=10 5*2=10
Іспит (залік) - - - -
Всього

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п Модулі та навчальні елементи курсу Кількість годин
Лекції Семінари СРС МКР
Модуль 1. Загальні основи педагогіки
1.1. Предмет педагогіки, її основні категорії. Методи науково-педагогічних досліджень.    
1.2. Розвиток, виховання і формування особистості. Проблема мети виховання в педагогіці.    
  Модульна контрольна робота № 1      
1.3. Закономірності і принципи процесів навчання і виховання. 0,5  
  Модульна контрольна робота № 2      
Модуль 2. Дидактика - теорія освіти і навчання
2.1. Дидактика як галузь педагогіки    
2.2. Методи і засоби навчання.Види і форми організації навчання.    
  Модульна контрольна робота № 3      
2.3. Сучасні інноваційні технології навчання. 0,5  
2.4. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів.    
  Модульна контрольна робота № 4      
Модуль 3. Теорія виховання
3.1. Сутність процесу виховання. Поняття про суб’єкти і об’єкти у процесі виховання.    
3.2. Зміст, методи та основні напрями виховної роботи в сучасній школі. Організаційні форми виховної роботи. 0,5  
  Модульна контрольна робота № 5      
3.3. Основи виховної роботи в сучасному загальноосвітньому закладі. Концепція національного виховання.    
3.4. Педагогіка співробітництва як основа формування особистості громадянина України.    
  Модульна контрольна робота № 6      
Модуль 4. Організація позакласної і позашкільної виховної роботи
4.1. Організаційно-методичні основи виховної роботи. 0,5  
4.2. Класний керівник – організатор виховної роботи з учнями.    
  Модульна контрольна робота № 7      
4.3. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.    
4.4. Педагогічне керівництво впливом колективу на особистість.    
  Модульна контрольна робота № 8      
  Всього

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти