ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної

Діяльності школярів

Лекційне заняття 8

Значення, функції та об’єкт контролю. Новітні методи контролю знань учнів. Методи контролю знань, умінь та навичок учнів. Пробле­ма оцінки знань учнів. Аналіз причин неуспішності учнів та дидактичні засоби боротьби з невдачами у навчанні.

Семінарське заняття 6. Контроль — складова навчально-виховного процесу

1. Мета, завдання та значення контролю у процесі орга­нізації навчання учнів.

2. Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь та навичок.

3. Види, форми, методи контролю успішності учнів.

4. Оцінка та її значення для учнів в процесі навчання. Характеристика бальних систем оцінювання знань.

5. Сучасні пошуки шляхів удосконалення перевірки і оцінки знань учнів та подолання формалізму.

Дискусія:

1. Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей?

2. Чи можна, на вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок?

Модульна контрольна 4

Варіант 1

1. Якими принципами необхідно керуватися при виборі методів навчання в залежності від поставлених навчально-вихованих задач?

2. Типи та структура традиційних і нетрадиційних уроків.

3. Що необхідно враховувати вчителю при підготовці до уроку?

Варіант 2

1. Які види контролю ви знаєте?

2. Визначте критерії та норми знань учнів: обсяг знань, міцність знань, оперативність знань, гнучкість знань, системність знань, якість знань.

3. Особливості застосування особистісно орієнтованих технологій педагогічного співробіт­ництва.

Література:

Основна: 2, 3, 4, 6, 7, 16, 19, 22, 24, 30, 33

Додаткова: 1, 4, 8, 9

Література до другого модулю

Основна література

1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: схемы и тесты. – М.: Изд-во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2002. – 176 с.

2. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа . – 2000. - № 7.

3. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.: ил.

4. Віват Г. Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі // Рідна школа . – 2000. - № 4.

5. Водовозов В.І. Бесіди і наочне навчання. // Педагогіка: Хрестоматія/ Уклад.: А.І. Кузмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання – Прес, 2003. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

7. Д’ячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. – 2003. – 476 с.

8. Державна національна програма «Освіта» /Україна XXI століття/. – К, 1994.

9. Дидактика средней школи / Под. ред. М.А.Скаткина., - М.,1992.

10. Древа І., Фурман Є. Организация урока. – М.: Просвещение, 1984. - 128 с.

11. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. – 2003. – 476 с.

12. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1996. - №7.

13. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб./ Авт. – укл. О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136 с.

14. Каптерев П.Ф. Метод и его применение. // Педагогіка: Хрестоматія/ Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання – Прес, 2003. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

15. Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в Україні // Інф. збірник МО України. – 1996. – № 16, 17.

16. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

17. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

18. Махмутов М.И. Современньїй урок. Вопросы теории. - М., 1975.

19. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. 2-е вид. – 1999 р. – 350с.

20. Ніколаєнко Л. Особистісно орієнтований підхід у підвищенні кваліфікації вчителів // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №1. – С.104.

21. Онищук В.А. Тип, структура й методика урока в школі - К: Радянська школа, 1996. - С.59 - 180.

22. Педагогіка: Навч. посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – 2-е вид., випр. і доп. – Вінниця: «Книга – Вега», 2003. – 416с.

23. Педагогіка: Навч. посібник. – Харків, ТОВ «Одісей», 2003. – 352 с.

24. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил.

25. Положення про середню загальноосвітню школу України // Освіта. – 1991. - 12 липня.

26. Приходько В. Впровадження новітніх технологій у вищій школі // Постметодика. – 2002. - №2-3. – С.114 – 118.

27. Пуйман С.А. Педагогика: основные положения курса: Справочное пособие. – Мн.: ТетроСистем, 1999. – 128 с.

28. Сиротенко Г.О. Шляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 96с.

29. Современные образовательньїе технологи / Под ред. Г.К. Селевко.— М.: Народное образование, 1998. - 255 с.

30. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с.

31. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: іл..

Додаткова литература до другого модуля:

1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. -К., 1991.

2. Бабанский Ю.К. Педагогика: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1988.

3. Веретенко Т.Г., Манойло І.С. Педагогічний тренінг. - X., 1999.

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та істо­рія: Навч. посібник.— К.: Вища шк., 1995.— 237с.

5. Нечепоренко Л.С. Современный урок. Каков он?. - Харків,1989.

6. Нечепоренко Л.С., Пасынок В.Г., Подоляк Я.В. Классическая педагогика. -X.: Основа, 1997.— 345 с.

7. Онишук В.А. Современный урок. - К., 1979.

8. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе.—К., 1976.

9. Освітні технології: Навч.-метод, посібник / О.М. Пєхота та ін.; 3а заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: «А.С.К», 2001. — 256с.

10. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. Г.С. Сазоненко.— К.: Гопак, 2000.— 560 с.

11. Чабан Л. Навчальна діяльність учнів: структура, види // Рідна школа. – 2000. - №3.

12. Шеремета П. Дещо про методи навчання // Рідна школа. – 2004. - №.6.

МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Сутність процесу виховання. Поняття про суб’єкти і

Об’єкти у процесі виховання

Лекційне заняття 9

Суть процесу виховання. Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи. Виховання як процес соціалізації особистості школяра. Струк­тура та основні компоненти виховного процесу. Сучасні концепції виховання. Співвідношення процесів виховання, самовиховання, перевиховання.

Семінарське заняття 7. Виховання як суспільне явище і

Виховний процес

1. Єдність виховання та життя дитини.

2. Поняття виховання та виховного процесу.

3. Основні компоненти виховного про­цесу

4. Дитина як суб’єкт виховання.

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

5. Процеси виховання, самовиховання, перевиховання.

Дискусія:

Чи можуть морально-етичні цінності суспільства визна­чати диструктивні і конструктивні моделі виховання осо­бистості?

Література:

Основна:

5, 6, 9, 14, 17, 19, 21, 22, 25

Додаткова:

1, 2, 4, 9, 12, 14, 17

Зміст, методи та основні напрями виховної роботи в сучасній школі. Організаційні форми виховної роботи

Лекційне заняття 10

Соціальні вимоги до змісту виховання особистості. Етапи процесу виховання.

Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання. Поняття про форми виховання. Характеристика основних форм виховання.

Семінарське заняття 8. Операційно-дійовий компонент

Процесу виховання

1. Поняття про методи, форми і прийоми виховання.

2. Класифікація методів і форм виховання.

3. Характеристика загальних методів виховання.

4. Методика проведення основних форм виховання.

Дискусія:

Чи може бути в арсеналі сучасного вихователя метод «вибуху»?

Питання до самостійної роботи студентів:

1. Соціальна зумовленість мети та завдань виховання.

2. Українська виховна система в контексті світових культурних процесів.

3. Завдання, форми та методи основних напрямів виховання в сучасних умовах.

4. Умови оптимального вибору та застосування методів виховання.

5. Характеристика основних методів виховання.

6. Методи самовиховання особистості.

Модульна контрольна № 5

Варіант 1

1. Сформулюйте та розкрийте зміст основних компонентів виховання.

2. Розкрийте суть понять «суб’єкт» і «об’єкт» виховного процесу.

3. Які ви знаєте методи самовиховання особистості.

Варіант 2

1. Охарактеризуйте систему методів самовиховання особистості.

2. Чим ви можете пояснити соціальну зумовленість мети та завдань виховання?

3. Які ви знаєте основні форми виховання? Охарактеризуйте.

Література:

Основна: 6, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28

Додаткова: 1, 3, 7, 9, 12, 17, 19

Основи виховної роботи в сучасному загальноосвітньому закладі. Концепція національного виховання. Використання народної педагогіки у виховній роботі з учнями

Лекційне заняття 11

Система виховної роботи в сучасному загальноосвітньому закладі. Методи та форми основних напрямків виховання учнів. Педагогічні вимоги до організації різних видів діяльності учнів.

Основні положення концепції національного виховання. Особливості використання народної педагогіки у виховній роботі з учнями загальноосвітньої школи.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти