ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття 9. Змістовний компонент

Процесу виховання

1. Суть змісту виховання у сучасній школі.

2. Система актуальних виховних завдань.

3. Засвоєння соціального досвіду.

4. Методи та форми основних напрямків виховання учнів.

5. Педагогічні вимоги до організації різних видів діяльності учнів.

Дискусія: Роль сім’ї та школи в процесі формування особистості.

Література:

Основна: 6, 9, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 26

Додаткова: 2, 9, 14, 16, 17

Педагогіка співробітництва як основа формування особистості

Громадянина України Л – 2, С – 1, МКР - 5

Суб’єкт-об’єктні зв’язки в системі виховання. Педагогіка співробітництва – запорука ефективного формування особистості громадянина України.

Соціалізація особистості – вирішальний фактор суспільного розвитку.

Семінарське заняття 10

1. Педагогіка співробітництва: за і проти.

2. Основні ідеї педагогіки співробітництва.

3. Педагогічне мистецтво сучасних педагогів-дослідників - представників пе­дагогіки співробітництва.

4. Громадське виховання на сучасному етапі розвитку суспільства: проблеми та перспективи.

5. Інтеграція всіх напрямків виховної роботи як умова формування творчої особистості громадянина України.

Модульна контрольна № 6

Варіант1

1. Зміст виховання в національній школі.

2. Методи та форми основних напрямків виховання учнів

3. Розкрийте сутність методу випереджуючого навчання.

Варіант 2

1. Актуальні виховні завдання та шляхи їх розв’язання.

2. Які педагогічні вимоги до організації різних видів діяльності учнів ви знаєте? Розкрийте їх.

3. Педагогічні основи педагогіки співробітництва.

Література:

Основна: 1-3, 12, 13, 16, 18, 27, 29.

Додаткова:2, 10, 14, 16, 17

Література до третього модуля

Основна література

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2007. – 528 с.

3. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. — 272 с.

4. Вербець В. В. Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : дис… док. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Владислав Володимирович Вербець. – Рівне, 2005. – 485 с.

5. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для вузов. – М.: Издат. группа «Форум». – «ИНФРА,М», 1998. – 272 с.

6. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

7. Загальна середня освіта : зб. нормат.-прав. док. – Ч. І. – К. : ЗАТ „Нічлава”, 2003. – 436 с

8. Истратова О. Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / Оксана Николаевна Истратова, Татьяна Валентиновна Эксакусто. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 375 с. – (Психологический практикум).

9. Кудіна В. В., Соловей М. І., Спіцин Є. С. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Ленвіт, 2007. – 194 с.

10. Личность в едином образовательном пространстве : I Международный образовательный форум [«Философия образования личности»]. – Запоріжжя, 2010. – Ч. 1. – 240 с.

11. Лосєва Н. М. Самовдосконалення викладача: навчально-методичний посібник / Н. М. Лосєва. – Донецьк : ДоНУ, 2004. – 76 с.

12. Макаренко А. С. О воспитании [2-е изд., перераб. и доп.] / Антон Семенович Макаренко ; сост. и авт. вступ. статьи В. С. Хелемендик. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с

13. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

14. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи : навчально-методичний посібник / С. М. Мартиненко. – К. : Сім кольорів, 2010. – 262 с

15. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / Абрахам Гарольд Маслоу [пер.с англ. А. М. Татлыбаевой]. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.

16. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

17. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.

18. Молодиченко Н. А. Використання народних виховних традицій в загальноосвітньому навчальному закладі : посібник / Наталія Алімджанівна Молодиченко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2004. – 102 с.

19. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді // Освіта України. – 2004. – № 94. – 3 груд. – С. 6–10.

20. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 80 с.

21. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала: Посібник для вчителів і керівників шкіл / Гол.ред. Б.Є. Будний. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 151 с.

22. Пєхота О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін.]; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : АСК, 2002. – 255с.

23. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Начальна книга–Богдан, 2005. – 360 с.

24. Сисоєва С. О. Психологія та педагогіка : підручник [для студ. вищих навч. закл. непед. профілю традиційної та дистанц. форм навч.] / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, Кременчуцький ін-т Дніпропетровського ун-ту економіки та права. – 2-ге вид., доп. та випр. – Кременчук : [б. в.], 2008. – 532 с.

25. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.

26. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. – К.: Полиграфкнига, 1996. – 406 с.

27. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

28. Штифурак Теорія і практика соціально-психологічного навчання : навч.-метод. посіб. / В.С. Штифурак. - 2009. - 82 с.

Додаткова література

1. Акімова О. В. Деякі фактори розвитку креативності / О. В. Акімова // Наукові записки : зб. наук. статей / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К., 2007. – Вип. НПУД 67. – С. 34–44. – (Серія «Педагогічні та історичні науки»)

2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання – К. :Освіта, 1987.

3. Антощак О. Розуміння, розум, творчість / О. Антощак, І. Ганжала, Н. Ніколаєнко. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ»; вид. Л. Галіцина, 2006. – 123 с.

4. Белухин Д.А. Становление профессионала и рождение профессионализма. Учебное пособие. – М., 2006. – 128 с.

5. Бобрицька В.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя в реаліях процесу реформування вищої освіти // Наук. записки: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2005. – № 59. – С. 14-24.

6.Бобрицька В.І. Технологія формування інноваційного освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі // Вища освіта України. – Додаток 3 (т.7). – 2007 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». – К.: «Гнозис», 2007. – С. 194-201.

7. Бушуєва Л.С. Активізація творчого мислення молодших школярів / / Початкова школа: плюс До і Після - 2006 р. - № 4

8. Васильєв И.Б. Профессиональная педагогіка /Лекции для студентов інженерно-педагогических спеціальностей ВУЗов. – Харьков: УИПА, 2000.

9. Іонова О.М. Науково,педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями Вальдорфської педагогіки: Автореф. дис... д.п.н: 13.00.01. – К., 2000. – 36 с. / Ін-т педагогіки АПН України.

10. Калмиков Г.В. Проблеми взаємин між особою і колективом у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського: Автореф. дис… к.п.н: 13.00.01. – К., 2000. – 19 с. / Інститут педагогіки АПН України.

11. Коменский Я.А. Велика дидактика - М.: Издат. дом., 1996.

12. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. – К.1999.

13. Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2 (51). – С. 17–30.

14. Лактіонов О. М. Суб’єктивне шкалування досвіду особистості / О. М. Лактіонов // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Тенденції розв. психології в Україні: історія та сучасність» [до 80-річчя від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки акад. АПН України В. А. Роменця]. – К., 2006. – С. 72.

15. Лебедєва А. В. Розвиток творчої особистості в умовах національно орієнтованої естетичної діяльності / А. В. Лебедєва // Наукові праці. Донецького національного технічного університету. – Випуск 7 (167) – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 60–64. (Сер. «Педагогіка, психологія і соціологія»).

16. Мойсеюк Н.Є. :Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Академія 2003.

17. Оніщук В.О. Структура і методика уроку в школі. – К.1993

18. Петров К.В. Формування творчого потенціалу учня як умова акмеологічних задач розвитку / / Світ психології - 2006 - № 4

19. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / Олександра Яківна Савченко. – К. : СПД «Цудзинович Т. І.», 2007. – 204 с.

20. Синенко В. Я. Педагогическое проектирование как способ повышения качества образования / В. Я. Синенко // Сибирский учитель, 2004. – № 1 (37). – С. 3.

21. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.Педагогіка.- М.,1998.

22. Сметанський М. І. Ціннісні орієнтації сучасних концепцій виховання / М. І. Сметанський // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Вип. 53. – Херсон : ХДУ, 2009.– С. 40–46.

23. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів / Під ред. Вишневського О. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.

24. ФіцулаМ.М. Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Академія 2000.

25. Шахов В. І. Психологічні засади методів виховання / В. І. Шахов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 27. – С. 459-463. – (Сер. «Педагогіка і психологія»).

26. Ягунов В.В. Педагогіка : Навч.посіб. – К.: Либідь, 2002.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти